Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаДруга МКР
Читайте также:
  1. II. Другая группа коллизионных норм в области вещных прав содержится в ст. 1206 ГК РФ.
  2. В ходе изучения чисел, которые выбрала моя подруга, мы установили, что она приняла убеждение о том, что ей никогда не получить то, чего она действительно хочет.
  3. Взаимное влияние друг на друга частей зародыша
  4. Входят Дочь, Жених Приятель и Подруга.
  5. МАМА И СЫН НАХОДЯТ ДРУГ ДРУГА
  6. НЕ ДРУГ ДЛЯ ДРУГА
  7. Поисковые системы отличаются друг от друга по языку запроса, представлению адресной информации, выходных документов, совместимостью с другими поисковыми системами.
  8. Пусть при утрате друга глаза не будут сухими и не струят потоков: можно прослезиться — плакать нельзя».
  9. Разве наука и религия не исключают друг друга?

Варіант № 2Х.

 

І. ТЕОРЕТИЧНЕ ЗАВДАННЯ:

1. Ринок робочої сили.

2. Власність і її місце в системі категорій економічної теорії

ІІ. РОЗРАХУНКОВЕ ЗАВДАННЯ:

Задача 1. Визначте темп приросту ВВП, якщо величина ВВП у 2010 році становила 187 млрд. грн., а в 2011 році величина ВВП становила 234 млрд. грн.

Задача 2. Визначте чистий прибуток підприємства, 2009 р., якщо балансовий прибуток становить 67 млн. грн., орендна плата – 12 млн. грн., відсотки за кредит – 8 млн. грн., податки – 23 млн. грн.

ІІІ. ВИЗНАЧАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ:

1. Розкрийте загальний зміст таких понять:

· національне рахівництво;

· товарне виробництво;

· аналіз.

· підприємництво;

· ціна;

· норма прибутку.

 

Питання для заліку:

1. Виникнення, основні етапи та напрямки розвитку економічної теорії.
2. Предмет економічної теорії.
3. Економічні закони та категорії.
4. Метод економічної теорії. Економічна теорія і економічна політика.
5. Теорії вартості і теорії грошей. Природа сучасних грошей
6. Закон вартості та його функції. Вартість і ціна.
7. Кредит як засіб капіталовкладень і як засіб збільшення платоспроможного попиту населення. Відсоток.
8. Економічна система та її основні структурні елементи.
9. Економічний зміст та право власності. Багатоманітність форм власності.
10. Одержавлення та роздержавлення, приватизація власності.
11. Еволюція економічної системи капіталізму. Особливості сучасного стану капіталізму.
12. Проблеми переходу від адміністративно-командної до ринкової економіки.
13. Сутність, структура і функції ринку.
14. Створення і роль ринкової інфраструктури. Біржа.
15. Демонополізація економіки: суть та основні напрями. .Антимонопольне законодавство та антимонопольна політика.
16. Валовий внутрішній продукт: структура, методи обчислення та шляхи оптимізації.
17. Національний доход: виробництво, розподіл, перерозподіл і використання..
18. Споживання і нагромадження. Споживання і заощадження, валові і чисті інвестиції.
19. Модель мультиплікатора.
20. Циклічний характер розвитку економіки Теорії промислових циклів..
21. Інвестиції і заміщення основного капіталу. Взаємодія акселератора і мультиплікатора.
22. Довгі хвилі. Еволюція теоретичних уявлень про природу довгих хвиль.
23. Потреби і споживання. Гранична схильність до споживання і гранична схильність до заощадження. Перетворення заощаджень в інвестиції.
24. Сукупний попит і сукупна пропозиція. Рівновага національного ринку.
25. Державне регулювання в ринковій економіці та його еволюція.
26. Державний бюджет та його функції. Бюджетний дефіцит. Державний борг.
27. Суть фінансів і їх роль в ринковій економіці. Форми фінансових відносин.
28. Ринок позичкового капіталу. Банки та їх роль у ринковій економіці.
29. Ринок цінних паперів і фондова біржа. Ринок інвестицій. Види кредиту.
30. Основні економічні проблеми будь-якого суспільства..
31. Попит і пропозиція. Графік і крива попиту і пропозиції. Рівновага попиту і пропозиції.
32. Доходи і рівень життя. Нерівність доходів і проблеми їх вирівнювання.
33. Потреби і споживання. Гранична схильність до споживання і гранична схильність до заощадження. Перетворення заощаджень в інвестиції.
34. Глобальна криза капіталізму та необхідність подальшого розвитку економічної теорії.
35. Сутність, типи, фактори та критерії економічного зростання.
36. Соціальний прогрес: зміст, критерії, показники.
37. Підприємництво. Підприємство як основна форма організації підприємництва.
38. Конкуренція і монополія Монополістичні тенденції та антимонопольне законодавство.
39. Капітал як матеріальна основа підприємницької діяльності. Інтерпретації капіталу.
40. Капітал і відсоток. Економічна основа прибутку. Норма прибутку та рентабельність підприємства.
41. Оборот авансованого капіталу, Основний і оборотний капітал і його структура. Капітал сфери обігу.
42. Час і швидкість обороту капіталу. Вплив швидкості обороту капіталу на процес самозростання капітальної вартості. Поточна і майбутня вартість капітальних благ.
43. Ринок праці: суть, функції, регулювання. Трудові відносини та їх трансформація.
44. Сутність і функції заробітної плати, Визначення заробітної плити в умовах досконалої конкуренції.
45. Організація та державне регулювання заробітної плати.
46. Витрати виробництва та їх класифікація. Структура витрат підприємства та фактори ., що впливають на їх рівень.
47. Теорії ціни. Функції і види цін. Особливості ціноутворення в різних економічних системах.
48. Конкуренція і формування ціни виробництва. Ціна рівноваги. Досконала і недосконала конкуренція і монопольна ціна.
49. Методи ціноутворення в маркетинговій стратегії фірми. Типи ринків і політика ціноутворення.
50. Аграрні відносини, їх специфіка і місце в економічній системі. Власність на землю.
51. Рентні відносини та форми земельної ренти. Ціна землі.
52. Державне регулювання агропромислового виробництва.
53. АПК, його функції та структура..
54. Поняття світового господарства та його еволюція.
55. Інтеграційні процеси в сучасному світі й утворення регіональних економічних організацій у світовому господарстві.
56. Роль і місце у світовому господарстві країн «першого», «другого» і «третього» світу. Зовнішньоекономічна стратегія України.
57. Світо-господарські зв’язки: сутність ті основні тенденції розвитку на сучасному етапі.
58. Сутність і основні тенденції розвитку світових валютно-фінансових відносин.
59. Валютний ринок. Котирування валют. Біржова торгівля валютою.
60. Платіжний баланс, Валютний курс і паритет купівельної спроможності.
61. Міжнародні кредитні відносини. Міжнародний ринок позичкового капіталу.
62. Економічні ресурси та їх використання. Крива виробничих можливостей та вибір альтернатив використання ресурсів.
   
63. Кредитна система держави: суть, структура і особливості в Україна.
64. Зовнішньо-торгівельний баланс.  
  65. Роль і місце у світовому господарстві країн з розвиненою ринковою економікою та країн, що розвиваються.  
   

ВИЗНАЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ
(Необхідно показати вміння витлумачувати поняття)

Акція. Амортизація. Аналіз. Аграрний ринок. Абсолютна рента. АПК. Багатство. Вартість. ВВП. Вексель. Виробничі відносини. Витрати виробництва. Відрядна зарплата. Власність. Внутрішні витрати. Глобальне виробництво. Гроші. Дефлятор ВВП. Добробут. Довіра. Додана вартість. Економіка. Економічна теорія. Економічне благо. Економічне буття. Економічний капітал. Економічний прибуток. Економічні витрати. Еластичність. Економічне зростання. Життєвий цикл товару. Закон. Заробітна плата. Змінні витрати. Знання. Інновація. Інтелект. Інтелектуальна рента. Інтелектуальний капітал. Інформація. Інфраструктура ринку. Людський капітал. Маркетинг. Менеджмент. Метод. Мінімальна зарплата. Мультиплікатор. Наука. Національна економіка. Національне рахівництво. Номінальний ВВП. Нормальний прибуток. Підприємець. Підприємництво. Підприємство. Попит. Потреба. Прибуток. Приватна власність. Природна рента. Продуктивні сили. Пропозиція. Рентабельність. Реальна заробітна плата. Рента. Ринкова структура. Реальний ВВП. Собівартість. Світове господарство. Світова ціна. СОТ. Світовий банк. Товар. Товарне виробництво. Точка беззбитковості. Чистий прибуток.

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:

Основна:

1. Гальчинський А. С., Єщенко П. С.Економічна теорія. – К., 2007.

2. Єщенко П. С.Економіка для всіх. – К., 2009.

3. Економічна теорія: Політекономія / За ред В. Д. Базилевича. – К., 2011.

4. Основи економічної теорії. Політекономічний аспект. Підр. Під ред.. Г.Н.Климко. Вид 4-е.- К.: 2005

5. Макконнелл К. Р., Брю С. Л. Экономикс. В 2-х т. – М.: 2001.

6. Основи економічної теорії. В.Г. Чепінога. - К.: 2004

7. Экономическая теория (Политэкономия). Учебник. «Имфра-М», 2007

 

Додаткова:

8. Білорус О.Г. Глобалізація і національні інтереси. – К., 2006.

9. Василик О.О. Теорія фінансів. – К., 2005.

10. Гальчинський А.С. Теорія грошей. – К., 2006.

11. Гражевська Н.І. Економічні системи епохи глобальних змін. – К.: Знання, 2008. – 431 с.

12. В.В.Ильїн. Фінансова цивілізація. Київ, «Книга», 2007

13. Иноземцев В.Л. Современное постиндустриальное общество: природа, протиаоречия, перспекктивы. Уч. пособие для студ. вузов. – М.: 2000. [Інтернетресурс: http.//filosof. historic. ru /books/item/f00/s00/z0000946/index.shtml ]

14. Маршалл А. Принципы политической экономии. В 3-х тт. – М., 1983-1994. Т. 1. Предисловие к первому изд., Предисловие к восьмому изд. Кн. 1. Предварительный обзор

15. Митчелл У. Экономические циклы: проблема и ее постановка. – М, Л., 1930.

16. Мочерний С. Проблеми людини в економічній теорії // Економіка України. – №1. – 1999.

17. Ойкен В. Экономические системы // THESIS. – Т.1. – Вып. 2. – 1993.

18. Рикардо Д. Начала политэкономии и налогообложения. Гл. 1. // Соч. – Т. 1. – М., 1991.

19. Симонова М.Д. Система национальных счетов. – М., 1997.

20. Сміт Адам. Добробут націй. Дослідження про природу та причини добробуту націй. – К., 2001.

21. Фридмен М. Если бы деньги заговорили... – М., 1998.

22. А.А.Чухно. Твори в 3-х томах. Київ, «Логос».

23. Шумпетер Й.А. История экономического анализа. В 3-х т. – СПб., 20011.

24. Дж. М. Кейнс. Загальна теорія зайнятості, відсотка і грошей.

25. К.Маркс. Капитал.

 

 


Дата добавления: 2015-09-13; просмотров: 6; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2020 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты