Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЗа природою
Читайте также:
  1. Принципи екологічного законодавства і права: правове забезпечення гармонізації взаємодії суспільства з природою.

позначені знаком короткості (˘):

humĕrus [гýмерус] – плечова кістка;

2) за позицією

голосний перед іншим голосним:

fovea [фóвеа] – ямка

 

Тренувальні вправи

 

Вправа І

Прочитати:

palatínus, májor, jejúnum, artéria, juguláris, vénae, aegrótus, oedéma, áër, eupnóë, áuctor, cíto, cósta, caécum, cérebrum, clavícula, coccýgeus, língua, língula, ángulus, squáma, áqua, oblíquus, sánguis, thórax, ophthálmicus, encéphalon, rhinítis, brónchus, haemorrhagía, zygóma, hypoglóssus, lympháticus, psychológia, phárynx, xerostomía, áxis, sýstole, ischiádicus, thyreoídeus, sánitas, násus, vása, procéssus, dósis, dysentería, plásma, platýsma, ósseus, Latína, Látium, solútio, cartilágo, injéctio, articulátio, tíbia, míxtio, combústio.

 

Вправа ІІ

Прочитати, пояснити постановку наголосу:

ligamentum, vertebrālis, glandŭla, muscŭlus, labyrinthus, periosteum, processus, cranium, incisūra, otorrhoea, forāmen, radius, tubercŭlum, medicīna, medĭcus, patella, transversus, scapǔla, vertebra, rhytmĭcus, linea, hygiēna, curatio, poēma, assistens, medulla, mesenterium, diaeta, pharmacopoea, vesīca fellea, ductus hepatĭcus, glandŭla thyreoidea, nervus faciālis, muscŭlus lumbālis, tunĭca mucōsa, extremĭtas dexter, canālis optĭcus, os hyoideum, vena cardiaca.

 

Заняття 2. Іменник

Латинський іменник має такі граматичні категорії:

1) рід: masculīnum – чоловічий (m)

feminīnum – жіночий (f)

neutrum – середній (n)

2) число: singulāris (sing.) – однина

plurālis (plur.) – множина

3) відмінок: Nominatīvus (Nom.) – називний

Genetīvus (Gen.) – родовийDatīvus (Dat.) – давальний

Accusatīvus (Acc.) – знахідний

Ablatīvus (Abl.) – орудний

Vocatīvus (Voc.) – кличний

У медичній термінології використовуються головним чином два відмінки: Nominatīvusта Genetīvus. У спеціальних висловах часто вживаються Accusatīvus та Ablatīvus.

Латинський іменник має п’ять відмін. Відміна іменника визначається за закінченням Genetīvus Singulāris (родового відмінка однини), яке подається в словнику і є частиною словникової форми іменника.

Словникова форма іменника складається з форми Nominativus Singularis, закінчення Genetīvus Singulāris та індексів „m, f, n”, що вказують на рід іменника:

vertebra, ae f – хребець

muscǔlus, i m – м’яз

articulatio, ōnis f – суглоб

processus, ūs m – відросток

facies, ēi f – обличчя, поверхня

Кожна відміна іменника позначається характерним закінченням Genetivus Singularis:

Відміна Закінчення Genetīvus Singulāris

I -ae

II -i

III -is

IV -ūs

V -ēi

 

За формою Genetīvus Singulāris визначається також основа іменника. Для цього треба відкинути відмінкове закінчення форми Genetīvus Singulāris. У вищенаведених іменниках основа визначається таким чином:Відміна Форма Genetivus Singularis Основа

I vertebrae vertebr-

II muscŭli muscul-

III articulatiōnis articulation- IV processus process- V faciēi faci-

Визначення основи є необхідним для відмінювання іменників. Для цього до основи іменника додаються відмінкові закінчення.

 
 


Таблиця відмінкових закінчень

V Singulāris

f -es -ei -ei -em -e Plurālis

-es -ērum -ēbus -es -ēbus

IV m n -us -u -us -ui -u -um -u -u -us -ua -uum -ĭbus -us -ua -ĭbus

III міш. m f -is -i -em -e -es -ium -ĭbus -es -ĭbus

III гол. n -e, -al, -ar -is -i = Nom. -i -ia -ium -ĭbus -ia -ĭbus

III пригол. m ,f n -is -i -em = Nom. -e -es -a -um -ĭbus -es -a -ĭbus

II m n -us -um -i -o -um -o -i -a -ōrum -is -os -a -is

I f -a -ae -ae -am -a -ae - ārum -is -as -is

Відміна Рід/ Відмінок Nom. Gen. Dat. Acc. Abl. Nom. Gen. Dat. Acc. Abl.

 
 


Приклади перекладу українського терміна латинською мовою

1. Хребці.

Словникова форма: vertebra, ae f (I відміна, основа: vertebr-, жіночий рід).

Необхідний відмінок і число – Nominatīvus Plurālis (називний відмінок множини). Згідно таблиці відмінкових закінчень, Nom. рlur. іменників І відміни жіночого роду має закінчення –ae. Додаємо закінчення до основи іменника і отримуємо потрібну форму:

vertebr- + -ae = vertebrae – хребці.

 

2. Суглоби.

Словникова форма: articulatio, ōnis f (III відміна, основа: articulation-, жіночий рід).Необхідний відмінок і число – Nominatīvus Plurālis (називний відмінок множини). За таблицею відмінкових закінчень Nom. рlur. іменників ІІІ відміни жіночого роду має закінчення –es. Додаємо закінчення до основи іменника і отримуємо потрібну форму:

articulation- + -es = articulatiōnes – суглоби.

 
 


3. Вени обличчя.

Словникова форма: 1) vena, ae f (I відміна, основа: ven-, жіночий рід);

2) facies, ei f (V відміна, основа: faci-, жіночий рід).

Необхідний відмінок і число – 1) Nominatīvus Plurālis (відмінкове закінчення –ae); 2) Genetīvus Singulāris (відмінкове закінчення – ei). Додаємо закінчення до основи іменника і отримуємо потрібні форми:

ven- + -ae = venae (Nom.plur) – вени; faci- + -ei = faciēi (Gen.sing) – обличчя.

!!! У терміні, що складається з кількох слів, на першому місці завжди стоїть іменник в Nominatīvus. Таким чином, маємо

venae faciēi – вени обличчя.

 

Лексичний мінімум та тренувальні вправи

costa, ae f – ребро; ребро

glandŭla, ae f – залоза; железа (aden-)

lingua, ae f – язик; язык (gloss-, glott-)

scapŭla, ae f – лопатка; лопатка

vertebra, ae f – хребець; позвонок (spondyl-)

collum, i n – шия; шея

corpus, ǒris n – тіло; тело (somat-)

ligamentum, i n – зв’язка; связка (syndesm-)

muscŭlus, i m – м’яз; мышца (my-, myos-)

tubercŭlum, i n – горбок; бугорок

apex, apĭcis m – верхівка; верхушка

articulatio, ōnis f – суглоб; сустав (arthr-)

forāmen, ĭnis n – отвір; отверстие

os, ossis n – кістка; кость (oste-)

genu, us n – коліно; колено (gon-)

processus, us m – відросток; отросток

facies, ēi f – поверхня; поверхность

vena, ae, f – вена; вена (phleb-)

dens, tis m – зуб; зуб (odont-)

radix, ĭcis f – корінь; корень

cornu, ūs n – ріг; рог (kerat-)

 

Вправа І

Визначити відміну та основу іменників:

bronchus, i m medulla, ae f ligamentum, i n

ductus, us m cartilāgo, ĭnis f homo, ĭnis m

corpus, oris n cornu, us n cerebrum, i n

vena, ae f larynx, ngis m thorax, ācis m

oedēma, ătis n cancer, cri m scabies, ēi f

 

Вправа ІІ

Перекласти українською мовою:

arteria linguae, ligamentum scapŭlae, processus ossis, collum radii, apex pulmōnis, forāmen cranii, facies humĕri, crista colli costae, apex radĭcis dentis, corpus vertebrae, vena faciēi.

 

Вправа ІІІ

Перекласти латинською мовою:

шийка лопатки, суглоб коліна, горбок ребра, поверхня кістки, вена язика, м’яз шиї, верхівка рога, корінь зуба, отвір хребця, тіло м’яза, зв’язка коліна, залоза язика.

Заняття 3. Утворення та переклад клінічних термінів

Багато складних клінічних термінів за своїми морфологічними ознаками відносяться до іменників І відміни. Вони утворюються за допомогою кількох коренів грецького походження. Кінцевий елемент у такому терміні є граматично оформленим і має закінчення –іa в Nom. sing.:

Грецький корінь (основа) Кінцевий терміноелемент

path- -pathia, ae f – захворювання

alg- -algia, ae f – біль

log- -logia, ae f – вчення, наука

Якщо кінцевий терміноелемент починається з приголосного, перед ним у складному терміні ставиться з’єднувальний голосний -o-:

my- (м’яз) + -algia (біль) = myalgia – м’язовий біль

spondyl- (хребець) + -pathia (захворювання) = spondyl-o-pathia – захворювання хребців

Як бачимо з наведених прикладів, значення складних клінічних термінів визначається за терміноелементами, що їх утворюють.

 

Назви захворювань можуть бути утворені також за допомогою певних суфіксів.

Найважливіші суфікси назв захворювань

-ītis, ĭdis f – запалення

-ōsis, is f– захворювання, хронічне захворювання, патологічний процес

-ōma, ătis n – пухлина

Для утворення клінічного терміна до грецької основи (кореня) додається відповідний суфікс:

запалення слизової оболонки шлунку – gastr-ītis, ĭdis f

захворювання нервової системи – neur-ōsis, is f

м’язова пухлина – myōma, ătis n

Іменники, утворені за допомогою вказаних суфіксів, належать до ІІІ відміни. Форма Genetīvus Singulāris іменників із суфіксом –ōsisспівпадає з формою Nominatīvus Singulāris (neurōsis, neurōsis f). Словникову форму іменників із суфіксами –ītisта–ōmaслід читати так: gastrītis, gastritĭdis f; myōma, myоmătis n.

 
 


Тренувальні вправи

Вправа І

Назвіть грецькі дублети латинських термінів:

vertebra, vena, articulatio, os, cornu, corpus, muscŭlus, ligamentum, dens, glandŭla, lingua, genu.

 

Вправа ІI

А) Виділіть терміноелементи, вкажіть їх значення та значення всього терміна:

keratītis, gonītis, myosītis, neurōsis, arthrōsis, adenōma, osteōma;

 

Б) Утворіть клінічні терміни з наступним значенням:

запалення вени, запалення суглоба, запалення язика, запалення залози, захворювання хребців, захворювання зубів, м’язова пухлина, пухлина зуба.

Вправа ІІІ

Виділити терміноелементи, пояснити значення всього терміна:

syndesmologia neuropathia arthralgia

neurologia encephalopathia myalgia

myologia spondylopathia odontalgia

osteologia arthropathia glossalgia

 


Дата добавления: 2015-02-09; просмотров: 9; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.026 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты