Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаВинятки з роду
ren, renis m – нирка; почка (nephr-)

lien, ĕnis m – селезінка; селезёнка (splen-)

 

Вправа І

Визначити рід іменників та основу:

amputatio, ōnis; abdōmen, ĭnis; femur, ŏris; senectus, ūtis; corpus, ŏris; paries, ĕtis; pubes, is; rete, is; apis, is; oedēma, ătis; pulmo, ōnis; mucilāgo, ĭnis; anĭmal, ālis; pes, pedis; fames, is; caput, ĭtis; asthma, ătis; ulcus, ĕris; incus, ūdis; trochanter, ēris; diaphragma, ătis; hepar, ătis.

 

Вправа ІІ

Узгодити прикметники з іменниками, утворити форми Gen.sing., перекласти українською мовою:

caput (longus, a, um; brevis, e; laterālis, e)

crus(mediālis, e; dexter, tra, trum; simplex, ĭcis; anterior, ius)

rete (venōsus, a, um; capillāris, e; articulāris, e)

Узгодити прикметники з іменниками, утворити форми Nom. sing. Та Nom.plur., перекласти українською мовою:

vas (capillāris, e; lymphatĭcus, a, um)

foramen (palatīnus, a, um; minor, minus)

ganglion (renālis, e; cardiăcus, a, um)

crus (simplex, ĭcis; osseus, a, um)

 

Вправа ІІІ

Перекласти українською мовою:

caput humĕri, caput mandibŭlae, caput phalangis, caput fibŭlae, corpus costae, corpus fibŭlae, corpus sterni, crus cerebri, cortex renis, muscŭli abdomĭnis, crus sinistrum, caput longum, forāmen ethmoidāle, tuber ischiadĭcum, forāmen spinōsum, corpus adipōsum, rete articulāre, pancreas accessorium, systēma centrāle, ren dexter, muscŭlus rectus abdomĭnis, sulcus corpǒris callōsi, caput breve muscŭli bicipĭtis femǒris, septum intermusculāre cruris anterius, systēma nervōrum centrāle, fovea capĭtis femǒris, facies articulāris capĭtis costae, ligamentum capĭtis fibŭlae anterius (posterius), vagīnae tendinum digitōrum pedis, facies hepătis diaphragmatĭca, nervus femorālis, ligamentum hepatorenāle, ligamentum ischiofemorāle, regio abdominālis laterālis, nervus cutaneus femǒris dorsālis. 

Вправа ІV

Перекласти латинською мовою:

голівка плечової кістки, голівка стегна, зв’язка голівки стегна, верхівка голівки малогомілкової кістки, довгий м’яз голови, тіло підшлункової залози, тіло жовчного міхура, тіло під’язикової кістки, кругла зв’язка печінки, діафрагма тазу, дорсальна венозна сітка стопи, капілярна сітка легень, мозолисте тіло, коліно мозолистого тіла, тіла хребців, коротка перетинчаста ніжка, кістки гомілки, вени нирок, передня поверхня лівої нирки, нервова система (= система нервів), ділянки тіла людини, суглобова поверхня голівки ребра.

 

Вправа V

Додати суфікс –ōma, ătis n (пухлина) до грецьких основ, утворити словникову форму, перекласти терміни українською мовою та пояснити їх значення:

nephr-, my-, oste-, encephal-, chondr-, angi-, haemat-, aden-, dermat-

Заняття 11. Прикметники ІІІ відміни

 

Прикметники ІІІ відміни розподіляються за трьома групами:

1) прикметники трьох закінчень (celer, celĕris, celĕre – швидкий);

2) прикметники двох закінчень (renālis, e – нирковий);

3) прикметники одного закінчення (simplex, ĭcis – простий) [докладно про це див. зан. 4].Відмінюються прикметники ІІІ відміни за голосним типом (зразок відмінювання див. зан. 4).

У медичній термінології здебільшого вживаються прикметники ІІІ відміни двох закінчень. Дуже характерною для них є наявність суфіксів -ālis, e та -āris, e: mediālis, e – медіальний, articulāris, e – суглобовий.

Найвищий ступінь порівняння прикметників в анатомічній термінології

Найвищий ступінь порівняння прикметників у латинській мові утворюється за допомогою суфікса –issĭm- та родових закінчень –us, a, um,які додаються до основи прикметника у позитивному ступені:

latus, a, um – широкий, основа lat- > lat-issĭm-us, a, um – найширший

subtĭlis, e – дрібний, основа subtil- > subtilissĭmus, a, um – найдрібніший

Прикметники у найвищому ступені порівняння відмінюються за І-ІІ відмінами з урахуванням правил, які існують для прикметників цієї групи.

 

Кілька латинських прикметників утворюють найвищий ступінь від так званих суплетивних основ. Ці форми треба запам’ятати:

parvus, a, um – малий > minĭmus, a, um – найменший

magnus, a, um – великий > maxĭmus, a, um – найбільший

bonus, a, um – добрий > optĭmus, a, um – кращий

malus, a, um – поганий > pessĭmus, a, um – найгірший

superior, ius – верхній > suprēmus, a, um – найвищий

 

NB!Прикметники magnus, a, um та parvus, a, umу медичній термінології вживаються дуже рідко. Запам’ятайте: foramen occipitāle magnum – великий потиличний отвір; vena cordis magna / parva – велика / мала вена серця; muscŭlus adductor magnus / parvus/ – великий / малий/ привідний м’яз.Дієприкметники теперішнього часу дійсного стану

Дієприкметники теперішнього часу дійсного стану досить часто зустрічаються в медичних термінах. Оскільки для роботи з цією групою слів у медичній термінології немає потреби докладно вивчати особливості їх утворення, вкажемо лише на формальну зовнішню схожість цих дієприкметників із прикметниками ІІІ відміни. У словнику вони записуються так само, як прикметники ІІІ відміни одного закінчення на –ns. Спочатку подається форма Nom.sing. (однакова для всіх трьох родів), далі – форма Gen.sing.:

fluctuans, antis – коливний

descendens, entis – низхідний

Основа визначається за формою Gen.sing. відкиданням закінчення –is:

descendens > Gen.sing. – descendent-is > основа – descendent-

Дієприкметники теперішнього часу дійсного стану відмінюються за голосним типом ІІІ відміни, як прикметники ІІІ відміни одного закінчення, узгоджуються з іменником в роді, числі та відмінку:

приносна судина – vas (n, Nom.sing, ІІ) afferens (n, Nom.sing, ІІІ);

приносні судини – vasa (n, Nom.plur, ІІ) afferentia (n, Nom.plur, ІІІ)

 

Лексичний мінімум та тренувальні вправи

 

temporālis, e – скроневий; височный

sphenoidālis, e – клиноподібний; клиновидный

faciālis, e – лицевий; лицевой

superficiālis, e – поверневий; поверхностный

parietālis, e – тім’яний; теменной

teres, ĕtis – круглий; круглый

ascendens, entis – висхідний; восходящий

descendens, entis – низхідний; нисходящий

recurrens, entis – поворотний; возвратный

communicans, antis – сполучний; соединительный

prominens, entis – виступаючий; выступающий

perforans, antis – пронизний, проколюючий; прободающий

cartilagineus, a, um – хрящовий; хрящевой

bronchus, і m – бронх; бронх

magnus, a, um – великий; большой

parvus, a, um – малий; малый

maxĭmus, a, um – найбільший; наибольший

minĭmus, a, um – найменший; наименьший

longissĭmus, a, um – найдовший; длиннейший

latissĭmus, a, um – найширший; широчайший

suprēmus, a, um – найвищий; наивысший

longitudinālis, e – повздовжній; продольный

alāris, e – крильний; крыльный

volāris, e – долонний; ладонный

planatāris, e – підошовний; подошвенный

gyrus, і m – звивина, закрутка; извилина

Вправа І

Перекласти терміни:

а) muscŭlus longissĭmus cervĭcis, digĭtus minĭmus, vena cordis magna, vena cordis parva, muscŭlus gluteus minĭmus, concha nasālis suprēma, muscŭlus dorsālis maxĭmus;

б) найдовший м’яз грудної клітки, найбільший сідничний м’яз, сумка (bursa) найширшого м’яза спини, короткий м’яз найменшого пальця руки, найдовший м’яз голови, отвори найменших вен.

 

Вправа ІІ

Доповнити словникову форму дієприкметників, визначити основу:

promĭnens ascendens communĭicans

perfōrans fluctuans оррōnens

 

Вправа ІІІ

Перекласти терміни:

а) arteria duodēni ascendens, colon descendens, vasa afferentia, venae perforantes femŏris sinistri, status praesens, sinus aortae ascendentis, muscŭlus оррōnens pollĭcis, arteria communĭcans anterior, vena cerebri ascendens;

б) поворотний гортанний нерв, пронизна артерія, сьомий виступаючий хребець, виступаюча судина, ядро відвідного нерва, висхідні глоткові сплетіння, низхідна піднебінна артерія, сполучні артерії головного мозку, постійні зуби, низхідна шийна артерія.

 

Вправа ІV

Перекласти терміни українською мовою:

a) ligamentum teres, os temporāle, rete plantāre, membrum inferius, muscŭlus major, arteria hepatĭca commūnis, corpus ossis sphenoidālis, bursa muscŭli terĕtis majōris, pars petrōsa ossis temporālis, caput superius muscŭli pterygoidei, nucleus nervi petrōsi minōris;

b) nodi lymphatĭci cervicāles superficiāles, foramĭna sacralia posteriōra, partes laterālіs ossis occipitālis, nervi temporāles profundi, nuclei nervōrum cranialium, venae gastrĭcae breves, nuclei posteriōres thalămi, sulci temporāles inferiōrеs, orgăna imparia, ligamenta alāria, venae cordis anteriōres, venae perforantes, venae cordis minĭmae, vaginae synoviāles digitōrum, ganglia cervicālia superiōra.

 

Заняття 12. Іменники ІV та V відмін

До IV відміни належать іменники чоловічого та середнього роду, які в Nominativus Singularis мають закінчення –us (m), -u (n), а в Genеtivus Singularis –us (m, n):

meatus, us m – прохід

genu, us n – коліно

NB! Іменник manus, us f – „рука” належить до жіночого роду.

Зразок відмінювання:

(m) (n)

Nom. sing. meāt-us Nom. sing. gen-u

Gen. sing. meāt-us Gen. sing. gen-us

Nom. plur. meāt-us Nom. plur. gen-ua

Gen. plur. meat-uum Gen. plur. gen-uum

 

До V відміни належать іменники жіночого роду, які мають закінчення –es в Nominativus Singularis та –eiв Genеtivus Singularis:

facies, ēi f – поверхня, обличчя

rabies, ēi f – сказ

Зразок відмінювання:

Nom. sing. faci-es

Gen. sing. faci-ēi

Nom. plur. faci-ēi

Gen. plur. faci-ērum

 

Лексичний мінімум та тренувальні вправи

 

ductus, us m – протока; проток

arcus, us m – дуга; дуга

concha, ae f – раковина; раковина

sinus, us m – пазуха; пазуха

meatus, us m – прохід; проход

acustĭcus, a, um – слуховий; слуховой

tuba, ae f – труба; труба

hiātus, us m – щілина; щель, расщелина

manus, us f – рука; рука (cheir-)

sensus, us m – відчуття; чувство

sensorius, a, um – чутливий; чувствительный

audītus, us m – слух; слух

auditīvus, a, um – слуховий; слуховой

plexus,us m – сплетіння; сплетение

orgănon, і n – орган; орган

spinālis, e – спинний; спинной

medulla spinālis – спинний мозок; спинной мозг (muel -)

septum, i n – перегородка; перегородка

inter- – між, поміж; между

intra- – всередині; внутри

extra- – поза чим-небудь; вне, за пределами

supra- – над; над

retro- – поза; за

infra- – під; под

 

Вправа І

Вказати відміну, рід та основу іменників:

sensus, us; meatus, us; digĭtus, i; corpus, ǒris; gyrus, i; plexus, us; manus, us; salus, ūtis; hiātus, us; cornu, us; facies, ēi; pes, pedis; rabies, ēi; genus, ĕris; genu, us.

 

Вправа ІІ

Перекласти латинською мовою, утворити Nom.sing. та Nom.plur.:

поперечний відросток, суглобовий відросток, венозна протока, лобний синус, верхнє сплетіння, крижовий ріг, внутрішня поверхня, печінкова протока, верхній відросток, малий ріг.

Вправа ІІІ

Перекласти українською мовою:

recessus pharyngeus, meatus acustĭcus, tuba auditiva, genu nervi faciālis, facies ossium, ossa faciēi, plexus venōsus carotĭcus internus, meatus nasi superior, cornu majus ossis hyoidei, ductus lymphatĭci, plexus gastrĭci, sinus pericardii obliquus, septum sinuum frontalium, ganglia plexuum, rete venōsum dorsāle manus, sinus maxillāris, plexus vertebrālis, meatus nasopharyngeus, sulcus tubae auditīvae, nervus meātus acustĭci externi, nervus sensorius, nervus acustĭcus, plexus venōsus sacrālis, processus tubĕris calcanei, processus spinōsi vertebrārum, ductus hepatĭcus communis, sinus pleurāles, ductus lymphatĭci, vagīnae synoviāles digitōrum manus, radix inferior plexus cervicālis, orgăna genitalia interna, cornua coccygea posteriōra, ligamenta brevia digitōrum manus, venae medullae spinālis anteriōres, plexus venōsus cervĭcis utĕri, ganglia craniospinalia.

 
 


Вправа ІV

Перекласти латинською мовою:

права грудна протока, глибока долонна дуга, поперекова частина спинного мозку, кісткова частина слухового проходу, ганглії (нервові вузли) синусів, додаткові органи ока, зв’язка венозної протоки, борозна поперечної пазухи, піднебінні відростки верхньої щелепи, внутрішній слуховий прохід, нерв внутрішнього слухового проходу, хрящ слухової труби, права рука, суглоби руки, кістки пальців правої руки, суглобова сітка коліна, верхнє ректальне сплетіння, венозне сплетіння під’язикового каналу, малі під’язикові протоки, синуси твердої мозкової оболонки, органи (organa) відчуттів, ріжки хребців, медіальна поверхня головного мозку, протоки печінки.

 

Вправа V

Перекласти українською мовою:

fossa infratemporālis, forāmen supraorbitāle, os interparietāle, septa interalveolaria, fovea submandibulāris, ramus circumflexus, nervus cruris interosseus, ligamentum intraarticulāre capĭtis costae, bursa subcutanea trochanterĭca, fovea sublinguālis.

 

Заняття 13. Підготовка до підсумкового модульного контролю

Лексичний мінімум та тренувальні вправи

ramus, i m гілка; ветвь

sternum, i n грудина; грудина

retrosternālis, e загрудинний; загрудинный

labium, i n губа; губа (cheil-)

fissūra, ae f щілина, тріщина; трещина, расщелина

subcutaneus, a, um підшкірний; подкожный

medius, a, um серединний; средний

commūnis, e загальний; общий

bursa, ae f сумка; сумка

plica, ae f складка; складка

esophăgus, і m стравохід; пищевод

esophageus, a, um стравохідний; пищеводный

intestīnum, i n кишка; кишка

rectum, i n пряма кишка; прямая кишка (proct-)

rectālis, e ректальний; ректальный

caecum, i n сліпа кишка; слепая кишка

duodēnum, i n 12-пала кишка; 12-перстная кишка

colon, i n ободова кишка; ободочная кишка (typhl-)

 

Вправа І

Перекласти українською мовою:

muscŭlus obliquus externus abdomĭnis, processus articulāris superior vertebrae lumbālis, arteria genus dextri inferior, scelĕton membri superiōris, articulatiōnes composĭtae et simplĭces, crus osseum simplex, muscŭli thorācis, forāmen occipitāle magnum, muscŭli-levatōres costārum, systēma nervōrum centrāle, vagīna tendĭnis muscŭli tibiālis posteriōris, muscŭlus articulāris genus, canālis cervĭcis utĕri, pars duodēni superior, venae articulāres mandibǔlae, ganglia sacralia, nervi temporāles profundi, cornua ossis hioidei, caput superius muscŭli pterygoidei, nervi digitāles plantāres, bursa tendĭnis calcanei, plicae coli, tunĭca musculāris recti, colon ascendens et descendens, membrāna sterni, rami digitāles palmāres commūnes, appendix vermiformis caeci.

 

Вправа ІІ

Перекласти латинською мовою:

зв’язки печінки, скелет тіла людини, тіло підшлункової залози, фаланги пальців руки, венозна сітка стопи, хрящі гортані, висхідна артерія дванадцятипалої кишки, зв’язка голівки малогомілкової кістки, задня ділянка правого плеча, суглоб голівки ребра, лімфатичні вузли грудної клітки, найширший м’яз спини, суглобова поверхня горбка ребра, верхівка легені, артерія крилоподібного каналу, поперекова частина діафрагми, судини внутрішнього вуха, передні вени серця, непарне щитоподібне сплетіння, частки щитоподібної залози, внутрішня основа черепа, слизова оболонка прямої кишки, малі піднебінні канали, верхній край селезінки, латеральний край правої нирки, сухожилки м’яза-згинача пальців, лімфатичні судини, верхній край підшлункової залози, верхні щитоподібні вени, лобова гілка поверхневої скроневої артерії, малі крильні хрящі, малі піднебінні отвори, прямий м’яз стегна, довга голівка двоголового м’яза, кругла зв’язка матки, глоткові гілки блукаючого нерва, верхній косий м’яз голови, стінки крилоподібного каналу, пронизні артерії стегна, нижній край печінки, нижній щитоподібний горбок, голівка великогомілкової кістки, черевна частина стравоходу, повздовжня складка 12-палої кишки, задні гілки поперекового нерва, стравохідне сплетіння блукаючого нерва, поперечна щілина головного мозку, поверхнева вена головного мозку, підшкірна вертлюжна сумка, губи рота.

Вправа ІІІ

Утворити терміни зі значенням:

1) запалення: губи, 12-палої кишки, ободової кишки, стравоходу, сумки;

2) незапальне захворювання: нирки, суглоба, хребців, нервів, шкіри;

3) пухлина: селезінки, печінки, головного мозку, судинна, кров’яна.


Модуль ІІ. Клінічна та фармацевтична термінологія

Змістовий модуль 1. Клінічна термінологія

Клінічна термінологія – важливий розділ курсу латинської мови, що вивчається у медичних навчальних закладах. Він вміщує назви захворювань, галузей медицини, патологічних процесів та станів, методів діагностики та лікування тощо.

На відміну від анатомічної термінології, яка використовує головним чином латинську лексику, клінічна термінологія базується здебільшого на грецьких словотворчих елементах (коренях, префіксах, суфіксах), які ще називають терміноелементами. Знання цих словотворчих елементів, основ словотворення, а також деяких особливостей клінічної термінології дозволить вільно орієнтуватися у професійній лексиці, працювати з літературою, виданою не тільки рідною, але й іноземними мовами. Адже більшість клінічних термінів інтернаціональні.

Заняття 1. Структура клінічного терміна

Клінічні терміни за своєю структурою можуть бути простими, складеними та складними.

Прості терміни – це окремі іменники, які визначають певні поняття:

asthma – астма

tumor – пухлина

Складені терміни – багатослівні. Порядок слів у цих термінах такий, як в анатомічній термінології:

1) іменник у Nom. + іменник у Gen.

fractūra costae – перелом ребра

2) іменник у Nom. + прикметник у Nom.

tumor benignus – доброякісна пухлина

3) іменник у Nom. + іменник у Gen. + прикметник у Nom. (Gen.)

fractūra membri inferiōris – перелом нижньої кінцівки

fractūra crūris oblīqua – косий перелом гомілки

Складні терміниявляють собою окремі слова, що складаються з кількох грецьких (рідко – латинських) коренів або основ:

cardiologia – кардіологія (вчення про серце)

myotomia – міотомія (розсікання м’яза)

Складні терміни можуть вживатися самостійно, як окремі іменники, а також входити до складу складених термінів:

osteomyelītis rheumatĭca – ревматичний остеоміеліт

mastectomia radicālis – радикальна мастектомія

 
 


Лексичний мінімум та тренувальні вправи

systǒle, es f – систола; систола

diastǒle, es f – діастола; диастола (ритмічне скорочення серця) phlegmōne, es f – флегмона; флегмона

diabētes, ae m – діабет (цукрова хвороба);

диабет (сахарная болезнь)

tussis, is f – кашель; кашель

pertussis, is f – коклюш; коклюш

phthisis, is f – сухота; чахотка

fractūra, ae f – перелом; перелом

oedēma, ătis n – набряк; отек

oedematōsus, a, um – набряків; отёчный

tumor, ǒris, m – пухлина; опухоль (-onc)

benignus, a, um – доброякісний; доброкачественный

malignus, a, um – злоякісний; злокачественный

morbus, і m – хвороба; болезнь (-noso)

ulcus, ĕris, n – виразка; язва

ulcerōsus, a, um – виразковий; язвенный

typhus, і m – тиф; тиф

exanthematĭcus, a, um – висипний; сыпной

vulnus, ĕris, n – рана; рана

contūsus, a, um – забитий; ушибленный

incīsus, a, um – різаний; резаный

lacerātus, a, um – рваний; рваный

rabies, ēi f – сказ; бешенство

paralytĭcus, a, um – паралітичний; паралитический

asthma, ātis n – астма, ядуха; астма удушье

abscessus, us m – абсцес, нарив; абсцесс, нарыв

cancer, cri m – рак; рак

carcinōma, ătis n – ракова пухлина; раковая опухоль

symptōma, ătis n – симптом, ознака; симтом, признак

syndrōmum, і n – синдром (поєднання симптомів);

синдром (сочетание симтомов)

neonātus, i m – новонароджений; новорожденный

 

Вправа І

Перекласти українською мовою:

oedēma pulmōnum, tumor malignus, infarctus myocardii, fractūra colli femŏris, symptomăta asthmātis, cancer hepătis, rabies paralytĭca, vulnĕra brachii lacerāta, ulcĕra cutis, tussis asthmatĭca.

Перекласти латинською мовою:

набряк гортані, перелом правої гомілки, доброякісна пухлина, виразка дванадцятипалої кишки, природжені хвороби, бронхіальна астма, рак шлунку, абсцес печінки, висипний тиф, симптоми виразки шлунку, перелом шийки стегна, хвороби новонароджених.

 

Вправа ІІ

Записати у словниковій формі латинські іменники-еквіваленти грецьких терміноелементів. Вказати їх значення.

Зразок: gastr – ventricŭlus, i m – шлунок

gastr-, nephr-, oste-, my(o)-, syndesm-, neur-, cephal-, myel-, encephal-, mening-, spondyl-, arthr- , chondr-, angi-, phleb-, dermat-, ot-, somat-, aden-, stomat-, odont-, gloss-, cyst-, cholecyst-, lapar-, hyster- (metr-), mast-, proct-, col-, pancreat-.

 

Вправа ІІІ

Виділити терміноелементи, пояснити значення термінів:

arthrītis, mastītis, gastroduodenītis, neurōsis, spondylōsis, dermatōma, haematōma, encephalopathia, myologia, cephalalgia, hepatītis, osteōma, nephrōsis, oncologia, nosologia, biologia.

Заняття 2. Суфіксальний спосіб творення клінічних термінів

Прості клінічні терміни можуть утворюватись за допомогою певних суфіксів, що додаються до грецьких коренів (основ):

грецький корінь (основа) + суфікс

myōma – міома (м’язова пухлина)

 

Запам’ятайте найбільш уживані суфікси назв захворювань та їх значення:

-ia, ae f – стан anaemia – малокрів’я

-ismus, i m – 1) захворювання gigantismus, i m – гігантизм

(аномальний зріст)

– 2) отруєння mуcetismus – міцетизм

(отруєння грибами)

-ītis, ĭdis f – запалення gastrītis – гастрит

(запалення слизової оболонки шлунку)

-ōsis, is f – захворювання spondylōsis – спондильоз

незапального характеру (захворювання хребців)

-ōma, ătis n – пухлина osteōma – остеома (пухлина кістки)

 

За допомогою певних суфіксів від відомих іменників можна утворити прикметники за схемою:

основа іменника + суфікс із родовим закінченням

vena, ae f – вена venōsus, a, um – венозний

haemorrhagia, ae f – кровотеча haemorrhagĭcus, a, um – геморагічний

 

Найбільш уживані суфікси прикметників

суфікс український відповідник значення
–ĭcus, a, um lymphatĭcus, a, um – лімфатичний –ōsus, a, um venōsus, a, um – венозний –ālis, e (-āris, e) capillāris, e – капілярний laterālis, e – латеральний –bĭlis, e operabĭlis, e – операбельний –gĕnus, a, um (-genes, is) pathogēnus, a, um – патогенний (той, що породжує захворювання) otogēnus, a, um – отогенний (той, що походить з вуха) -ичний     -озний   -альний (-арний)     -бельний     -генний відношення до чогось     насиченість чимось   належність до чогось     податливість, здатність до чогось   1)той, що народжує; 2)народжений десь (чимось); що походить з…

При перекладі терміна, до складу якого входить прикметник, звертайте увагу на рід іменника і пам’ятайте, що прикметник узгоджується з іменником у роді, числі та відмінку:

ревматичний артрит – arthrītis (f) rheumatĭca (f)

лімфатична ангіома – angiōma (n) lymphatĭcum (n)

спондилогенна міелопатія – myelopathia (f) spondylogena (f)

Лексичний мінімум та тренувальні вправи

 

allergia, ae f – алергія, аллергия

aphthae, ārum f – афти, афты

gangraena, ae f – гангрена, гангрена

gingīva, ae f – ясна, десна

fungus, і m – гриб, гриб (myc, mycet -)

vitium, і n – порок, вада; порок

coma, ătis n – кома, кома

anamnēsis, is f – анамнез, анамнез

gravĭda, ae f – вагітна, беременная

gravidĭtas, ātis, f – вагітність, беременность

exĭtus, us m – кінець, исход

letālis, e – смертельний, смертельный

habĭtus, us m – зовнішній вигляд, внешний вид

infarctus, us m – інфаркт, инфаркт

embryonālis, e – ембріональний, эмбриональный

phthisĭcus, a, um – сухотний, чахоточный

rheumatĭcus, a, um – ревматичний, ревматический

acūtus, a, um – гострий, острый

infectiōsus, a, um – інфекційний, инфекционный

capillāris, e – капілярний, капиллярный

deformans, antis – деформуючий, деформирующий

tuberculōsis, is f – туберкульоз, туберкулёз

congenĭtus, a, um – природжений, врожденный

caries, ēi f – карієс, кариес

purulentus, a, um – гнійний, гнойный

oedematōsus, a, um – набряклий, отёчный

febris, is f – лихоманка, лихорадка

senīlis, e – старечий, старческий

juvenīlis, e – юнацький, юношеский

 

Вправа І

Утворити терміни із вказаним значенням, записати у словниковій формі:

запалення: нерва, шлунку, прямої кишки, ободової кишки, сечового міхура, жовчного міхура;

захворювання: хребців, суглобів, шкіри, печінки, нервів, нирки;

пухлина: м’язова, кісткова, судинна, хряща, головного мозку, кров’яна.

 

Вправа ІI

Вказати значення термінів, пояснивши значення коренів та суфіксів.

Зразок: alcoholismus – alcohol, ōlis n – алкоголь; -ismus – отруєння; алкоголізм – отруєння алкоголем:

аlcoholismus, iodismus, mycetismus, botulismus, nicotinismus, morphinismus, gigantismus, traumatismus, infantilismus, virilismus.

 

Вправа ІII

Утворити прикметники від іменників, використовуючи відповідні суфікси. Записати у словниковій формі:

фіброзний (fibra, ae f), гангренозний (gangraena, ae f), афтозний (aphthae, ārum f), симптоматичний (symptōma, ătis n), алергічний (allergia, ae f), астматичний (asthma, ātis n), торакальний (thorax, ācis m), абдомінальний (abdōmen, ĭnis n), церебральний (cerebrum, i n), канцерогенний (cancer, cri m), патогенний( path-), спондилогенний (spondyl-), ревматоідний (rheumat-).

 

Вправа ІV

Перекласти терміни, звернувши увагу на узгодження прикметника з іменником. Пояснити вживання форм того чи іншого роду прикметників у термінах.

Зразок: hepatītis infectiōsa – інфекційний гепатит, infectiōsa – femininum, оскільки іменник hepatītis – жіночого роду (hepatītis, ĭdis f):

hepatītis infectiōsa, phlebītis cerebrālis, fibrōma embryonāle, tumor odontogēnes, osteochondrōsis deformans, gastrītis ulcerōsa, arthrītis rheumatoidea, granulōma inguināle, prostatītis bacteriālis, rhinītis catarrhālis, actinomycōsis abdominālis, habĭtus phthisĭcus, gravidĭtas extrauterīna, exĭtus letālis, gangraena diabetĭca, vitium cordis, anamnaesis morbi (vitae), infarctus myocardii.

 

Вправа V

Перекласти латинською мовою:

гострий фарингіт, лімфатична ангіома, поперековий спондильоз, хронічний гастрит, фіброзна аденома, туберкульозний міокардит, діабетична нефропатія, гангренозна пневмонія, виразковий стоматит, неврогенний набряк, капілярна гемангіома, токсичний нефроз, деформуючий артрит, інфекційна лихоманка, канцерогенний мієліт, юнацький діабет, природжені хвороби, токсикоз вагітних.

 

Вправа VІ

Пояснити значення термінів:

церебральний, абдомінальний, торакальний, вісцеральний, летальний, нозологічний, патогенний, ульцерогенний, психогенний, отогенний, операбельний, транспортабельний, латентний, афтозний, флегмонозний, ревматоідний.

 

Заняття 3. Префіксальний та префіксально-суфіксальний спосіб творення клінічних термінів

Для утворення клінічних термінів широко застосовуються префікси. Вони приєднуються до кінцевих терміноелементів або до коренів (основ) із суфіксами. Значення всього терміна визначається за значенням терміноелементів, що входять до його складу:

dystonia – дистонія: dys- розлад

-tonia тонус, тиск

endometrītis – ендометрит: endo- всередині

(внутрішньоматкове запалення) -metr- матка

-ītis запалення

У медичній термінології вживаються як грецькі, так і латинські префікси. До латинського кореня (основи), як правило, додається латинський префікс, до грецького – грецький:

hypoglossus (грецькі префікс і корінь) – під’язиковий

sublinguālis (латинські префікс і корінь) – під’язиковий

Але можливі й винятки з цього правила:

retropharyngeus (латинський префікс, грецький корінь) – заглотковий.

Лексичний мінімум та тренувальні вправи

arhythmia, ae f – аритмія; аритмия

dolor, ōris m – біль; боль (-alg-)

respiratio, ōnis f – дихання; дыхание

reanimatio, ōnis f – реанімація, оживлення; реанимация, оживление

transplantatio, ōnis f – трансплантація, пересадка;

трансплантация, пересадка

transfusio, ōnis f – переливання; переливание

exstirpatio, ōnis f – екстирпація, виривання, видалення;

экстирпация, вырывание, удаление

exsudatīvus, a, um – ексудативний, випотний;

экссудативный, выпотной

sudor, ōris m – піт; пот

hernia, ae f – грижа; грыжа (-cele)

insanabĭlis, e – невиліковний; неизлечимый

inguinālis, e – паховий; паховый

irreducibĭlis, e – невправний; невправимый

inoperabĭlis, e – неоперабельний; неоперебельный

transmurālis, e – трансмуральний; трансмуральный

pleura, ae f – плевра; плевра

hypertensio, ōnis f – гіпертензія; гипертензия

hypertonia, ae f – гіпертонія, підвищений кров’яний тиск;

гипертония, повышенное кровяное давление

mesogastrium, i n – мезогастрій, брижа шлунка;

мезогастрий, брыжейка желудка

peritoneum, i n – брюшина; брюшина

flexio, ōnis f – загин; загиб

remissio, ōnis f – ремісія; ремиссия

asthenĭcus, a, um – астенічний; астенический

syndactylia, ae f – синдактилія; синдактилия

implantatio, ōnis f – імплантація; имплантация

extrauterīnus, a, um – позаматковий; внематочный

 

Вправа І

Виділити префікси, вказати значення термінів:

dysfunctio, hyperfunctio, hypokinesia, apnoë, mesocōlon, mesoduodēnum, metencephălon, mesoderma, ectoderma, endoderma, endometrītis, pericardītis, perineurītis, synostōsis, retroflexio, anteflexio, parotītis, eutonia, syndactylia, periostītis, implantatio, transplantatio.

 

Вправа ІІ

Утворити терміни, додаючи префікси до кінцевих елементів. Вказати значення термінів:

 

a- (an-)

hyper- -tonia (-aesthesia, -trophia), -plasia

hypo-

dys-

Вправа ІІІ

Пояснити значення термінів. Звернути увагу на значення префікса sub-: 1) розташування під чимось; 2) недостатня міра. Порівняйте: subcutaneus – підшкіряний, subicterus – легкий стан жовтяниці:

subluxatio (luxatio – вивіх), subacūtus (acutus – гострий), sublinguālis, subscapulāris, subscriptio (scribĕre – писати), subleucaemia (leucaemia – білокрів’я), subfebrīlis.

 

Вправа ІV

Перекласти українською мовою:

fovea submandibulāris, fossa subscapulāris, fossa infratemporālis, glandŭlae suprarenāles, nodi lymphatĭci epigastrĭci, muscŭli interossei dorsāles, sinus paranasāles, articulatiōnes interphalangeae, foramĭna intervertebralia, synchondrōses cranii, nervi supraclaviculāres;

anteflexio utĕri, gravidĭtas extrauterīna, synostōsis posttraumatĭca, anaesthesia intraarteriālis, atrophia musculōrum, status praeinfarctĭcus, endocardītis acūta, enterocolītis infectiōsa, crisis hypertonĭca, granulōma subcutaneum.

 

Вправа V

Перекласти латинською мовою:

астенічний зовнішній вигляд, м’язова гіпотонія, кісткова синдактилія, неоперабельний рак печінки, ревматичний перикардит, злоякісний нефрит, внутрішньочерепна гематома, заглотковий абсцесс, пересадка шкіри, природжений синостоз, гострий параметрит, внутрішньошлункова гематома, гіпертрофічна гемангіома, гострий ендокардит, алергічний поліартрит, ексудативний плеврит, субмандибулярний аденіт, резекція шлунка, невправна грижа.

 

Вправа VІ

Пояснити значення термінів:

реанімація, регенерація, репродуктивний, реакція, дезінфекція, дезінсекція, дезодорант, неонатальний, пренатальний, перинатальний, парентеральний, посттравматичний, пероральний, сублінгвальний, ексудат, ексгумація, симбіоз, парагрип, бімануальний, субфебрильний, паранормальний.

 

Заняття 4. Складні клінічні терміни

Складні клінічні терміни (терміни, що складаються з кількох коренів або основ) утворюються за такою схемою:

корінь (основа) + (o) + кінцевий терміноелемент

З’єднувальний голосний -о- ставиться тоді, коли кінцевий терміноелемент починається з приголосного:

hydr-o-therapia – гідротерапія (лікування водою)

cardiologia – кардіологія (вчення про серце)

Але: сhondr-ectomia – хондректомія (видалення хряща)

У складних термінах вживаються головним чином грецькі терміноелементи, рідко – латинські.

Запам’ятайте кілька правил, необхідних для роботи зі складними клінічними термінами:

 

1. Зверніть увагу на особливості вживання терміноелементів haem(at)-, -aemia, ae f(кров) та ur-, -uria, ae f (сеча). Елементи haemat- та ur- вживаються на початку або всередині слова; -aemia, ae fта –uria, ae f –наприкінці, тобто як кінцеві елементи, і мають значення стану крові чи сечі або вказують на кров та сечу як середовище, яке містить у собі речовину, визначену попереднім терміноелементом:

glycaemia – глікемія (цукор у крові)

haematuria – гематурія (кров у сечі)

2. Терміноелементи haemat-(кров), py(o)-(гній), pneum-(повітря), hydr-(вода)перед назвою органа (порожнини) вказують на наявність відповідної речовини в цьому органі (порожнині):

pneumothōrax – пневмоторакс (повітря у грудній клітці)

pyopericardium – піоперикард (гній у перикарді)

3. Терміноелемент -therapia, ae f (лікування) вказує на лікування чимось, терміноелемент -iatria, ae f (лікування) – на лікування когось:

pharmacotherapia – фармакотерапія (лікування ліками)

psychiatria – психіатрія (лікування психічно хворих)

4. Терміноелемент –logia, ae f має значення „наука”, але корінь log-на початку або в середині слова має інше значення – „слово”, „мова”:

osteologia – остеологія (наука про кістки)

logospasmus – логоспазм (спазм мовлення)

5. Терміноелемент –stomia, ae f вживається у значенні „штучний свищ”, але в деяких термінах він має значення „рот”:

laryngostomia – ларингостомія (штучний свищ гортані)

xerostomia – ксеростомія (сухість слизової оболонки рота)

 

Лексичний мінімум та тренувальні вправи

stenōsis, is f – стеноз, звуження; стеноз, сужение

sclerōsis, is f – склероз, затвердіння; склероз, затвердение

necrosis,is f – некроз, змертвіння; некроз, омертвение

respiratio, ōnis f – дихання; дыхание (-pnoё)

pus, uris n – гній; гной (py-)

purulentus, a, um – гнійний; гнойный

mycotĭcus, a, um – грибковий; грибковый

acūtus, a, um – гострий; острый

Кінцеві терміноелементи

-aemia,ae f – кров, стан крові; кровь, состояние крови

-uria, ae f – сеча; моча

-aesthesia,ae f – чутливість; чувствительность

-graphia, ae f – записування; записывание

-gramma, ae f – результат запису; результат записи

-scopia, ae f – огляд, обстеження; осмотр, обследование

-algia, ae f – біль; боль

-algesia, ae f – больове відчуття; болевая чувствительность

-therapia, ae f – лікування (чим); лечение чем

-iatria, ae f – лікування( когось); лечение (кого-то)

-mania, ae f – пагубна схильність; пагубная склонность

-philia, ae f – схильність; склонность

-pathia, ae f – захворювання; заболевание

-phobia, ae f – нав’язливий страх; навязчивый страх

-phagia, ae f – поїдання, ковтання; поедание, глотание

-plegia, ae f – удар, параліч; удар, паралич

-trophia, ae f – живлення; питание

-tonia, ae f – тонус, напряг, кров’яний тиск;

тонус, напряжение, кровяное давление

-plasia, ae f – розвиток; развитие

-malacia, ae f – розм’якшення; размягчение

 

Вправа І

Утворити складні терміни, пояснити їх значення:

arthr- cysto- angio-

cephal- gastro- cardio-

my- (-algia, ae f) ophthalmo- (-scopia, ae f) phlebo- (-graphia, ae f)

neur- thoraco- mammo-

cardi- entero- (masto-)

gastr- laparo- nephro-

 

Вправа ІІ

Визначити терміноелементи та значення термінів:

pneumothōrax, pyopericardium, haemopericardium, hydrocephalia, uraemia, hydraemia, haematuria, azoturia, haemophilia, spasmophilia, stomatologia, proctospasmus, logospasmus, pathologia, arthropathia, stenocardia, bronchostenōsis, sclerodermia, cardiosclerōsis, graphomania, angiographia, phagocytus, dysphagia, osteotomia, tomographia, paediatria, iatrogenes.

 

Вправа ІІІ

Визначити різницю у значенні термінів -therapia та -iatria, пояснити їх значення:

pharmacotherapia phytotherapia

hydrotherapia physiotherapia

psychiatria phthisiatria

paediatria aërotherapia

 

Вправа ІV

Пояснити значення термінів, звертаючи увагу на значення префіксів:

dystrophia, dysplasia, dystonia, dysphagia, anaemia, anaesthesia, atrophia, aplasia, atonia, anuria, acholia, hyperaemia, hyperaesthesia, hypertonia, hypertrophia, hyperplasia, hyperalgesia, hypotonia, hypaesthesia, hypoplasia.

 

Вправа V

Утворіть терміни з таким значенням:

запис роботи серця, страх води, страх ковтання, звуження судин, звуження стравоходу, нервовий біль, головний біль, параліч ока, параліч сечового міхура, наявність гною в крові, наявність цукру в крові, обстеження ока, обстеження бронхів, розм’якшення головного мозку, розм’якшення печінки, пагубна схильність до письменництва.

 

Вправа VІ

Перекласти терміни:

а) myelopathia spondylogēna, dysphagia paralytĭca, hydraemia pathologĭca, nephrosclerōsis posttraumatĭca, haemangiōma hypertrophĭcum, polyuria psychogēna, sclerōsis angiogēna, phlebotrombōsis cruris sinistri, adenōma hepatocellulāre, rhinoscopia anterior;

б) природжена міопатія, хронічний гепатохолецистит, злоякісний нефросклероз, пероральна холецистографія, гіпертрофічний гінгівіт, симпотоми природженої дистрофії, гостра глосалгія, ревматичний остеоміеліт, діабетична ангіопатія, артеріальна гіпертонія.

 

Заняття 5. Складні клінічні терміни (продовження)

Лексичний мінімум та тренувальні вправи

sanatio, ōnis f – вилікування, оздоровлення;

оздоровление, излечение

curatio, ōnis f – лікування, догляд за хворим;

лечение, уход за больным

luxatio, ōnis f – вивих; вывих

resectio, ōnis f – резекція, вирізування; резекция, вырезывание

amputatio, ōnis f – ампутація; ампутация

dilatatio, ōnis f – розширення; расширение-ectasia

ruptūra, ae f – розрив; разрыв (-rrhexis)

salīva, ae f – слина; слюна (sial-)

lacrĭma, ae f – сльоза; слеза (dacry-)

medulla, ae f – мозок (спинний); мозг (спинной) (myel-)

diagnōsis, is f – діагноз; диагноз

tuba uterīna – маткова труба, маточная труба (salping-)

calcŭlus, i m – камінь; камень (-lithus)

spasmus, i m – спазм; спазм

prolapsus, us m – випадіння; выпадение

necrosis, is f – некроз, омертвіння; некроз

Кінцеві терміноелементи

-tomia, ae f – розріз; разрез

-ectomia, ae f – вирізання; видалення; иссечение, удаление

-ectasia, ае f – розширення; расширение

-lithus, i m – камінь; камень

-lithiāsis, is f – кам’яна хвороба; каменная болезнь

-lysis, is f – зруйнування; разрушение

lytĭcus, a, um – руйнуючий; разрушающий

-megalia, ae f – збільшення; увеличение

-metria, ae f – вимірювання; измерение

-pexia, ae f – прикріплювання; прикрепление

-plastĭca, ae f – оперативне відновлення; пластическая операция

-ptosis, is f – опущення; опущение

-rrhaphia, ae f – зшивання; сшивание

-rrhagia, ae f – кровотеча; кровотечение

-rrhexis, is f – розрив; разрыв

-rrhoea, ae f – витікання; истечение

-sthenia, ae f – сила; сила

-stomia, ae f – 1) виведення штучного свища;

образование искусственного свища

– 2) порожнина рота; полость рта

Вправа І

Утворити терміни, пояснити їх значення:

laparo- oto- chondr-

osteo- metro- metr-

spondylo- (-tomia, ae f) gastro- (-rrhagia, ae f) mast- (ectomia, ae f)

cysto- rhino- nephr-

phlebo- procto- cholecyst-

Вправа ІІ

Виділити терміноелементи, вказати їх значення. Пояснити значення термінів:

tenorrhexis, asthenia, myasthenia, haemolysis, haemolytĭcus, urolithiāsis, cholestāsis, lymphostāsis, laryngostomia, stomatologia, metropexia, angiectasia, myelodysplasia, rhinoplastĭca, splenomegalia, megalomania, bronchorrhagia, pyorrhoea, phleborrhaphia, osteotomia, nephrectomia.

 

Вправа ІІІ

Утворити терміни з такими значеннями:

видалення м’яза, жовчнокам’яна хвороба, розріз залози, витікання лімфи, обстеження ока, руйнування тканини, шлункова кровотеча, прикріплення нирки, витікання з вуха, опущення матки, м’язова сила, накладання штучного свища на маткову трубу, розрив суглоба, зшивання печінки, недостатній розвиток, розріз черевної порожнини, розм’якшення головного мозку.

 

Вправа ІV

Перекласти українською мовою:

coma haemolytĭcum, laparotomia extraperitoneālis, pancreatītis haemorrhagĭca acūta, gastrectomia transpleurālis, osteomalacia juvenīlis, haemolysis intracellulāris, nephrotomia transversa, febris haemorrhagĭca, adenofibrōma serōsum, parodontopathia trophĭca, osteomyelītis haematogēnes acŭta, splenomegalia haemolytĭca, hepatocholangītis obliterans, haemorrhagia ulcerōsa, amenorrhoea pathologĭca, sanatio cavi oris, sialorrhoea paralytĭca, amputatio membri inferiōris, prolapsus recti, luxatio pollĭcis.

 

Вправа V

Перекласти латинською мовою:

ревматичний остеоміеліт, поперечна остеотомія, патологічна гідремія, геморагічна метропатія, фіброзна остеодистрофія, ангіогенний склероз, ниркова гематурія, атрофічна бронхектазія, епігастральна кровотеча, радикальна мастектомія, дифузна склеродермія, хронічний нефролітіаз, гемолітична хвороба новонароджених, травматична енцефаломаляція, поперечна остеотомія, психогенна астенія, старечий блефароспазм, розрив маткової труби, ампутація матки, остеомаляція вагітних, вагінальна цистотомія.

 

Заняття 6. Початкові терміноелементи

У клінічній термінології застосовується ряд терміноелементів, які вказують на різні фізичні властивості, якості та інші ознаки, і характеризуються при цьому схожістю у написанні та звучанні, проте розрізняються значенням:

 

1. isch- затримка ischaemia – ішемія (затримка крові)

-ischi- сідничний ischialgia – ісхіальгія (біль сідничного нерва)

2. poly- багато polyarthrītis – поліартріт (запалення багатьох

суглобів)

polio- сірий poliomyelītis – поліоміеліт (запалення сірої

речовини головного мозку)

3. hemi- напів-, половина hemiplegia – геміплегія (параліч половини тіла)

haem- кров haemophilia – гемофілія (схильність до кровотечі)

4. hist- тканина histologia – гістологія (вчення про тканини)

hyster- матка hysteropexia – гістеропексія (прикріплення матки)

5. sten- звуження stenocardia – стенокардія (звуження судин серця)

-sthen- сила asthenia – астенія (безсилля)

6. -lith- камінь odontolithus – одонтоліт (зубний камінь)

-lyt- руйнуючий haemolytĭcus – гемолітичний

Лексичний мінімум та тренувальні вправи

anĭmus, i m – душа; душа (psych-)

cirrhōsis, is, f – цироз, зморщування; цирроз, сморщивание

febris, is, f – гарячка; лихорадка

sudor, ōris, m – піт; пот (hidr-)

regulāris, e – регулярний; регулярный

irregulāris, e – нерегулярний; нерегулярный

dulcis, e – солодкий; сладкий (glyc-)

migrans, antis – блукаючий; блуждающий

intermittens, entis – переміжний; перемежающийся

pulsus, us m – пульс; пульс (sphygm-)

latens, entis – прихований; скрытый

mens, mentis f – розум; ум (phren-)

терміноелементи

aetio- – причина; причина

allo- – інший, другий; другой, иной

auto- – сам, власний; сам, собственный

brady- – повільний; медленный

tachy- – швидкий; быстрый

cryo- – холодний; холодный

thermo- – теплий; теплый

cyan- – синій; синий

erythr- – червоний; красный

homo-, homeo- – подібний; подобный

hetero-, xeno- – другий, різний; другой, иной

hidr- – піт; пот

isch- – затримка; задержка

lepto- – м’який; мягкий

pachy- – твердий; твердый

leuc- – білий; белый

melan- – чорний; черный

myx- – слиз; слизь

myc-, mycet- – гриб; гриб

ortho- – прямий; прямой

polio- – сірий; серый

poly- – багато; много

olig- – мало; мало

pseudo- – помилковий; ложный

xanth- – жовтий; желтый

xero- – сухий; сухой

Вправа І

Виділити терміноелементи, пояснити значення термінів:

cryotherapia, thermometria, erythrodermia, leucaemia, tachycardia, bradycardia, xanthopsia, xerophthalmia, leptomeningītis, pachymeningītis, aetiologia, cyanōsis, orthopaedia, pseudoanaemia, oligophrenia.

 

Вправа ІІ

Звернути увагу на правопис термінів-омофонів, визначити значення термінів:

ischuria stenocardia hydraemia

ischialgia neurasthenia hidradenōma

polymyosītis hysteroptōsis nephrolithiāsis

poliomyelītis histolysis haemolytĭcus

 

Вправа ІІІ

Утворити терміни з таким значенням:

затримка крові, прискорене серцебиття, жовтяниця (жовта шкіра), страх червоного кольору, сухість (слизової оболонки) рота, несправжнє білокров’я, запалення сірої речовини спинного мозку, чутливість до холоду, запалення багатьох суглобів, уповільнене дихання, лікування водою, запалення потової залози, запалення твердої мозкової оболонки, біль сідничного нерва.

 

Вправа ІV

Перекласти терміни:

a) melanōma pulmōnum, ischuria acŭta, autotransplantatio renis, dystrophia glycogēna, necrōsis ischemĭca, tachycardia paroxysmālis, hydrorhoea gravidārum, lumboischialgia sinistro-laterālis, hepatītis aetiologiae alcoholĭcae, hypothermia artificiālis;

б) ортостатична олігурія, псевдолімфома легенів, ішемічна хвороба серця, гіперглікемічна кома, постгеморагічний лейкоцитоз, гострий поліоміеліт, токсична брадикардія, психогенна поліурія, етіологія захворювання, хронічна еритродермія.

 

Вправа V

Пояснити значення термінів:

ортопедія, ортостатичний, тонометр, ішемічна хвороба, геморагічний, патогенний, латентний, соматичний, психічний, астенічний, менталітет, спазмолітичний, парентеральний, субфебрильний.

 
 


Заняття 7. Підготовка до поточного модульного контролю

Лексичний мінімум та тренувальні вправи

abdomen, ĭnis n – живіт, живот (-lapar-)

adeps, ĭpis m – жир, жир (-lip-)

alopecia, ae f – алопеція, випадіння волосся; алопеция, облысение

appendix, ĭcis f – апендикс, червоподібний відросток;

аппендикс, червеобразный отросток

fel, fellis n – жовч; желчь (-chole-)

haemoptoё, es f – кровохаркання; кровохарканье

infans, antis m\f – дитина; ребенок

infantilis, e – дитячий, інфантильний; детский, инфантильный paralysis, is f – параліч; паралич

paralytĭcus, a, um – паралітичний; паралитический

peritoneum, і n – очеревина; брюшина

stasis, is f – застій; застой

status, us m – стан; состояние, положение

surdĭtas, ātis n – глухота; глухота

 

Вправа І

Записати латинською мовою, пояснити значення термінів:

ціаноз, гемоліз, лейкоцитоз, остеодистрофія, поліурія, гіперестезія, енцефаліт, артроз, ксантома, ціанопсія, тиреоідит, піонефроз, гіперглікемія, гемотерапія, міопатія, тахікардія, гіпотонія, гепатомаляція, гіперемія, гідроцефалія, ахолія, оторагія, піоторакс.

 

Вправа ІІ

Утворити терміни з таким значенням:

запалення: гортані, нерва, підшлункової залози, сечового міхура, вени, вуха, головного мозку;

захворювання: хребців, шкіри, нервів, нирки, суглоба, печінки;

пухлина: м’язова, жирова, кров’яна, кісткова, судинна, головного мозку;

розсікання хряща, видалення матки, зшивання сухожилка, кровотеча з ока, розширення бронхів, витікання гною, опущення нирки, звуження судин, спазм прямої кишки, підвишений розвиток, параліч серця, захворювання спинного мозку, руйнування кістки, відсутність тонусу м’язів, застій крові, розлад чутливості, відсутність дихання, сухість шкіри.

 

Вправа ІІІ

Перекласти українською мовою:

oedēma pulmōnum, cancer inoperabĭlis, resectio ventricŭli, tremor membri dextri superiōris, transplantatio renis, retroflexio utĕri, exĭtus letālis, symptomăta hepatītis infectiōsae, fractūra cruris oblīqua, mastītis gangraenōsa, resectio apĭcis dentis, neoplasma malignum, fractūra et luxatio digitōrum pedis, necrsis allergĭca, colītis ischaemĭca, abscessus cerebri otogēnes, nephrosclerĭsis hypertonĭca, dyspepsia exogēna, dyskinesia vesĭcae felleae, enteropathia exsudatīva, febris haemorrhagĭca.

 

 

Вправа ІV

Перекласти латинською мовою:

зовнішній отит, м’язова гіпотонія, гематогенний гастрит, гострий лептоменінгіт, доброякісна остеома, ревматичний поліартрит, гіпостатична пневмонія, гангренозний аденіт, астматичний кашель, астенічна психопатія, бронхіальна астма, перелом шийки стегна, злоякісна пухлина, ангіогенний склероз, язва дванадцятипалої кишки, рак прямої кишки, гемолітична олігофренія, неврогенний набряк, геморагічний цистит, ниркова гематурія, ревматичний нефросклероз, інфекційний ентероколіт, виразковий гастродуоденіт, постгеморагічна анемія, гострий риніт, прихований психоз, токсична аденома щитоподібної залози, гемолітична хвороба новонароджених, резекція легені, геморагічний цистит, постгеморагічна анемія.


Змістовий модуль 2. Фармацевтична термінологія і рецептура

Фармацевтична термiнологiя складається з назв лiкарських засобiв, лiкарських форм та галенових препаратiв, латинських ботанiчної та хiмiчноi номенклатур, рецептурних фраз та спецiальних виразiв.

При вивченні цього модулю студенти мають засвоïти теоретичний матерiал роздiлу “Фармацевтична термiнологiя”, набути навичок в аналiзуваннi, написанні назв лiкарських препаратiв, перекладi фармацевтичних термiнiв, виписуваннi, читаннi та перекладi рецептiв. Окрiм зазначеного студенти мають засвоïти певний обсяг лексичного мiнiмуму та греко-латинських словотворчих елементiв.

 

Заняття 8. Структура фармацевтичного терміну

 

Фармацевтичнi термiни за своєю структурою можуть бути: простими (Analgīnum, Vaselīnum), складними, які складаються з кiлькох коренiв або основ (Cardiovalēnum, Haemostimulīnum), та складеними, тобто багатослiвними.

 


Дата добавления: 2015-02-09; просмотров: 107; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.373 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты