Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаПрикметники вищого ступеню
Читайте также:
  1. Дифференціальні рівняння вищого порядку
  2. ЗДР вищого порядку.
  3. По ступеню порушення функції нирок (стадія хронічної ниркової недостатності).
  4. Складові стандарту вищої освіти вищого навчального закладу

superior, ius – верхній; верхний

inferior, ius – нижній; нижний

anterior, ius – передній; передний

posterior, ius – задній; задний

major, majus – великий; большой

minor, minus – малий; малый

pulmo, ōnis m – легеня; лёгкое (pneumon-)

 

Вправа І

Визначити відміну та основу прикметників за словниковою формою:

sacer, cra, crum; simplex, ĭcis; petrōsus, a, um; anterior, ius; biceps, bicipĭtis; minor, minus; dorsālis, e; dexter, tra, trum; mandibulāris, e; teres, ětis.

Вправа ІI

Перекласти українською мовою:

a) nodus lymphatĭcus, vena gastrĭca, tunĭca mucōsa, ligamentum latum, os zygomatĭcum, pulmo dexter, muscŭlus longus colli, vena faciēi profunda, processus pterygoideus, vertebrae coccygeae, articulatiōnes composĭtae, processus transversi, foramĭna ischiadĭca, venae internae;

б) facies laterālis, os temporāle, muscŭlus brevis, vertebra thoracālis, tubercŭlum articulāre, articulatio simplex, forāmen occipitāle, processus frontālis, muscŭlus posterior, ligamentum anterius.

 

Вправа ІIІ

Визначити за формою іменника рід прикметника, додати відповідне закінчення. Визначити відміну кожного слова, поставити терміни в Gen. sing. Перекласти українською мовою:

а) glandŭla thyreoide… forāmen palatīn…

muscŭlus long… ventricŭlus dext…

ligamentum transvers… facies intern…

processus pterygoide… scapŭla sinist…

os lat… articulatio composĭt…

б) vena brev… forāmen vertebrāl…

processus articulār… muscŭlus bic…

vertebra cervicāl… ganglion lumbāl…

os frontāl… os impa…

facies temporāl… ligamentum ter…

 

Вправа ІV

Узгодити прикметник з іменником. Утворити форми Nom.sing. та Gen.sing. Перекласти:

muscŭlus (minor, minus) processus (anterior, ius)

tubercŭlum (minor, minus) forāmen (anterior, ius)

vena (posterior, ius) arteria (superior, ius)

facies (posterior, ius) ligamentum (superior, ius)

 

Вправа V

Перекласти латинською мовою:

простий суглоб, парна кістка, поперечний м’яз, широка зв’язка, шийний хребець, крижовий отвір, передня поверхня, малий ріг;щитоподібна залоза, зв’язка щитоподібної залози; куприковий хребець, відросток куприкового хребця; права легеня, верхівка правої легені; вилична кістка, відросток виличної кістки; ліве коліно, зв’язка лівого коліна; потилична кістка, поверхня потиличної кістки; грудний хребець, отвір грудного хребця; верхній зуб, корінь верхнього зуба; малий горбок, гребінь малого горбка; двоголовий м’яз, тіло двоголового м’яза.

Заняття 5. Основні моделі анатомічного терміна

 

У медичному терміні слова-різні частини мови розташовуються в певному порядку, якого слід чітко дотримуватися для правильного утворення термінів та розуміння їх змісту. Виділяють п’ять основних моделей термінів:

1) іменник у Nom. + іменник у Gen.

вена язика – vena linguae

2) іменник у Nom. + прикметник у Nom.

глибока вена – vena profunda

3) іменник у Nom. + іменник у Gen. + прикметник у Nom. (Gen.)

глибока вена язика – vena linguae profunda

вени правої легені – venae pulmōnis dextri

Виняток: після назв м’язів та зв’язок узгоджений прикметник ставиться одразу – muscŭlus (ligamentum) + прикметник + іменник у Gen.:поперечна зв’язка лопатки – ligamentum transversum scapŭlae

4) у термінах, де іменник у Nom. та іменник у Gen. мають узгоджені з ними прикметники, порядок слів може бути таким:

a) іменник у Nom. + іменник у Gen. + прикметник у Gen. + прикметник у Nom:

поперечний відросток поперекового хребця – processus vertebrae lumbālis transveresus

b) іменник у Nom. + прикметник у Nom. + іменник у Gen. + прикметник у Gen.

поперечний відросток поперекового хребця – processus transveresus vertebrae lumbālis

5) якщо в українському терміні іменник має при собі кілька прикметників, у латинському терміні порядок слів буде зворотній:

задня п’яткова суглобова поверхня – facies articulāris calcanea posterior

 

Лексичний мінімум та тренувальні вправи

 

primus, a, um – перший; первый

secundus, a, um – другий; второй

tertius, a, um – третій; третий

quartus, a, um – четвертий; четвёртый

quintus, a, um – п’ятий; пятый

sextus, a, um – шостий; шестой

septĭmus, a, um – сьомий; седьмой

octavus, a, um – восьмий; восьмой

nonus, a, um – дев’ятий; девятый

decĭmus, a, um – десятий; десятый

cavus, a, um – порожній; полый

aorta, ae f – аорта; аорта

arteria, ae f – артерія; артерия

bis – двічі; дважды

cito – швидко; быстро

– algia, ae f – біль; боль

Вправа І

Перекласти терміни українською мовою:

apex ossis sacri, tubercŭlum thalămi anterius, muscŭlus zygomatĭcus major, forāmen sacrāle posterius, tubercŭlum posterius vertebrae cervicālis, nervus palatīnus minor, radix dentis superiōris, lobus pulmōnis dextri inferior, ligamentum transversum scapŭlae superius, facies linguae inferior, ligamentum colli costae anterius.Вправа ІІ

Перекласти терміни латинською мовою:

сьомий хребець, третій зуб, четверта зв’язка, нижній четвертий хребець, третій суглоб, великий потиличний отвір, задній відросток кістки, передня поверхня суглобової кістки, верхівка крижового рогу, поперечна вена шиї, глибока вена обличчя, довгий м’яз шиї, широка зв’язка легені, лобова кістка, відросток лобової кістки, поверхня правої лопатки, суглоб правого коліна, глибокий корінь зуба, верхня поперечна зв’язка лопатки, задній крижовий отвір.

Змістовий модуль 2. Системне вивчення іменників і прикметників як засіб побудови анатомо-гістологічних термінів

Заняття 6. Іменники I та II відмін

До І відміни належать іменники жіночого та незначною мірою чоловічого роду із закінченням –ae в Genеtīvus Singulāris та –a в Nominatīvus Singulāris:

vena, ae f – вена; lingua, ae f – язик

 

Зразок відмінювання:

Nom. sing ven-a Nom. plur. ven-ae

Gen. sing ven-ae Gen. plur. ven-ārum

 
 


До ІІ відміни належать іменники чоловічого та середнього роду із закінченням –i (для обох родів) в Genеtīvus Singulāris та – us, -er(для чоловічого роду), -um, -on(для середнього роду) в Nominatīvus Singulāris:

nervus, i – нерв; cancer, cri m – рак; collum, i n – шия; colon, і n – ободова кишка

Зразок відмінювання:

(m) Nom. sing nerv-us Nom. plur. nerv-i

Gen. sing nerv-i Gen. plur. nerv-ōrum

(n) Nom. sing ligament-um Nom. plur. ligament-a

Gen. sing ligament-i Gen. plur. ligament-ōrum

 


Дата добавления: 2015-02-09; просмотров: 11; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.018 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты