Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


РОЗДІЛ 1
Міністерство освіти і науки України

 

ДВНЗ «Придніпровська державна академія
будівництва та архітектури»

 

КАФЕДРА обліку, ЕКОНОМІКИ і управління персоналом ПІДПРИЄМСТВА

Методичні вказівки

до виконання курсової роботи
з дисципліни

«Економіка підприємства»

 

для студентів напрямів підготовки

6.030503 «Міжнародна економіка»,
6.030508 «Фінанси і кредит» та
6.030509 «Облік і аудит»
денної та заочної форм навчання

 

 

Дніпропетровськ, 2013


Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Економіка підприємства» для студентів напрямів підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка», 6.030508 «Фінанси і кредит» та 6.030509 «Облік і аудит» денної та заочної форм навчання / Укладачі:
Верхоглядова Н.І., Нагорний В.В., Фісуненко П.А. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2013. – 42 с.

 

Методичні вказівки призначені для виконання завдання з розрахунку економічних показників господарської діяльності підприємства. Метою курсової роботи є надання студентам практичних навичок з розробки економічної та виробничої програми підприємства, розрахунку і проектування виробничо-економічних показників, показників ефективності виробництва та фінансових результатів підприємства.

 

Укладачі: Верхоглядова Н.І., д.е.н., професор;

Нагорний В.В., к.е.н., доцент,

Фісуненко П.А., к.е.н., доцент,

 

 

Відповідальний за випуск:

 

Верхоглядова Н.І., завідувач кафедри обліку, економіки і управління персоналом підприємства, д.е.н., професор.

 

Рецензент:

Орловська Ю.В., д.е.н., професор, завідувач
кафедри „Міжнародна економіка”
ДВНЗ «ПДАБА».

 

 

Затверджено на засіданні кафедри

економіки підприємства

Протокол № 1 від „30” серпня 2013 р.

 

Затверджено на засіданні

Методичної ради ПДАБА

Протокол № 4 (90) від „02„ вересня 2013 р.

 

 


Зміст

Вступ.....................................................................................................................4

Розділ 1. Розрахунок базових виробничо-економічних показників

підприємства .......................................................................................................7

1.1. Визначення величини базових постійних витрат підприємства………..9

1.2. Визначення величини базових змінних витрат підприємства…..…….12

1.3. Валові витрати підприємства в базових розрахунках та показники
ефективності діяльності………………………….…………………………..14

Розділ 2. Розрахунок економічних показників підприємства

в стартовому періоді (році)..............................................................................17

2.1. Розрахунки середньомісячних проектних показників виробничо-економічної діяльності підприємства в стартовому (початковому)
році господарювання…………………………………………………………18

2.2 Розподіл балансового прибутку і складання балансу підприємства
на стартовий рік………………………………………………………………24

Розділ 3. Розрахунок виробничо-економічних показників підприємства на плановий період (рік) ......................................................................................28

Розділ 4. Показники ефективності виробництва та фінансові

результати підприємства.................................................................................36

Оформлення курсової роботи.........................................................................40

Бланк завдання на курсову роботу…………………………………………..41

Список рекомендованої літератури................................................................42

 


Вступ

Курсова робота на тему «Проектування і розрахунок виробничо-економічних показників підприємства» виконується студентами економічних спеціальностей у складі освітнього стандарту по вивченню дисципліни «Економіка підприємства».

Метою курсової роботи є освоєння студентами методики економічних розрахунків, проведених на стадії створення і становлення нового господарського суб'єкта (підприємства). Методика носить навчальний характер і заснована на ряді допущень із метою спрощення розрахунків, але в той же час дозволяє акцентувати увагу на найбільш істотних положеннях досліджуваної навчальної дисципліни.

Завданням курсової роботи є набуття навичок проведення практичних розрахунків економічних показників у їхньому взаємозв'язку.

У ході виконання курсової роботи студент на підставі вихідних даних за варіантом завдання проводить розрахунки і взаємоузгодження основних економічних показників господарської діяльності підприємства на трьох стадіях:

1. На стадії проектування базових параметрів підприємства.

2. На стадії проектування економічної діяльності підприємства в стартовому (початковому) періоді (році) господарювання.

3. На стадії планування діяльності підприємства на наступний період із заданим збільшенням обсягу виробництва.

При створенні підприємства і його реєстрацій законодавчо встановлюються наступні необхідні розміри статутного капіталу підприємства:

- для товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ) статутний капітал повинен бути не менше 100 розмірів мінімальної заробітної плати (МЗП) на момент утворення підприємства;

- для акціонерного товариства (АТ) статутний капітал повинен бути не менше 1250 розмірів МЗП.

Для прикладу розрахунки проводяться з урахуванням розміру мінімальної заробітної плати в Україні з 01.12.2007 р. у сумі 460 грн.

Курсова робота включає логічно впорядковані, послідовно виконувані етапи.

На першому етапі (Розділ 1) встановлюється базовий розмір виробничо-економічних і господарських показників підприємства на стадії його створення і реєстрації. Базові показники визначаються для обсягу виробництва (виробничої програми) в умовах забезпечення беззбитковості роботи підприємства і без урахування можливості одержання прибутку, тобто розраховується критичний, мінімально можливий обсяг виробництва з нульовою рентабельністю (прибутковістю).

На другому етапі (Розділ 2) виконання курсової роботи прийняті базові показники підприємства є відправними (вихідними) параметрами для розрахунків виробничо-економічних показників проектної господарської діяльності підприємства в стартовому (початковому) періоді господарювання.

На третьому етапі (Розділ 3) проводяться розрахунки економічних і фінансових показників на наступний плановий період із заданим зростанням обсягів товарної і валової продукції, збільшення виручки і ресурсної потужності підприємства.

На четвертому етапі (Розділ 4) проводиться аналіз динаміки економічних показників на різних етапах проектування і розраховуються показники ефективності (рентабельності) господарської діяльності підприємства та фінансових результатів у стартовому і плановому періодах.

 

Таблиця 1

Варіанти вихідних параметрів для виконання курсової роботи

N п/п Найменування параметрів завдання Приклад Варіанти (остання цифра номера залікової книжки)
Співвідношення у %% основних фондів (ОФ) і оборотних коштів (ОК) у Статутному Капіталі підприємства ОФ
  ОК
  Питома вага в %% вартості ОФ по групах: група 3 група 4 група 4 група 5 Строк використ.,років                      
Розрахункова базова чисельність робітників на одну штатну одиницю керівників і фахівців 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 3.5 4.0 3.5 4.0 3.5 5.0
Проектна норма (ресурсний коефіцієнт) вартості матеріально-енергетичних ресурсів на місяць на 1 грн. місячної зарплати 2.7 2.3 3.0 2.8 2.6 2.4 2.2 2.0 1.8 1.6 1.4
    Проектні індекси росту виробничої потужності в стартовому році:                      
індекс росту чисельності робітників 1.1 1.0 1.06 1.07 1.08 1.09 1.1 1.11 1.11 1.12 1.13
індекс росту заробітної плати робітників і керівників 1.15 1.1 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19
індекс росту виробітки робітників 1.17 1.12 1.15 1.13 1.16 1.16 1.17 1.18 1.20 1.22 1.23
індекс росту фондоозброєності праці 1.2 1.18 1.19 1.20 1.21 1.22 1.23 1.24 1.25 1.26 1.27
Нормативи оборотних коштів у %%: - у виробничих запасах                      
- у незавершеному виробництві
- у витратах майбутніх періодів
- у готовій продукції на складі
Планові завдання:                      
- індекс зростання доходів 1.22 1,23 1,25 1,31 1,29 1,3 1,32 1,33 1,34 1,36 1,38
- індекс збільшення середньомісячної чисельності працівників 1.06 1,08 1,08 1,08 1,08 1,1 1,1 1,1 1,08 1,1 1,11
- індекс росту середньомісячної заробітної плати працівників 1.08 1,1 1,1 1,12 1,14 1,16 1,17 1,15 1,12 1,15 1,14

 


РОЗДІЛ 1


Поделиться:

Дата добавления: 2015-02-09; просмотров: 81; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты