Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЗ соціально-педагогічної роботи
Читайте также:
  1. VI. Методичні вказівки до виконання курсової роботи.
  2. Автоматичне регулювання режиму роботи очисного комбайна 1Г405.
  3. Автоматичне регулювання режиму роботи очисного комбайна 1Г405.
  4. Алгоритм роботи
  5. Алгоритм роботи
  6. Аналіз прийомів організації групової роботи школярів на уроці
  7. Апаратні засоби роботи з відео
  8. Аспекти роботи над зв'язним мовленням
  9. АСТРАЛЬНАЯ РОБОТИЗАЦИЯ.
  10. Безопасность функционирования автоматизированных и роботизированных производств

Мета: закріпити набуті знання, вміння та навички у визначені критеріїв оптимальної професійної діяльності соціального педагога.

Забезпечення заняття:опорний конспект; методичні вказівки з виконання завдання; додаткова література; зошит для практичних робіт, олівець та лінійка.

Література:

1. Безпалько О.В. Соціальна педагогіка: схеми, таблиці, коментарі: Навч. посіб. / О.В. Безпалько – К.: Центр учбової літератури, 2009. – С. 77-78.

2. Сейко Н.А. Соціальна педагогіка: Курс лекцій. – Житомир: Житомирський держ. пед. ун-тет, 2002. – С.60-77.

Питання для актуалізації опірних знань:

1. Ціннісний компонент у структурі професійно-етичної культури соціального педагога

2. Права і обов'язки соціального педагога

3. Критерії оптимальної професійної діяльності соціального педагога

4. Оптимальна модель професійної діяльності соціального педагога

Методичні вказівки:

Соціальний педагог − спеціаліст, зайнятий у сфері соціально-педагогічної роботи або освітньо-виховної діяльності. Він організовує взаємодію освітніх та позанавчальних установ, сім'ї, громадськості з метою створення у соціальному середовищі умов для соціальної адаптації та благополуччя в мікросоціумі дітей та молоді, їх всебічного розвитку.

Соціальний педагог у відповідності з посадовими обов’язками: вивчає психолого-медико-педагогічні особливості дітей та молоді; умови їх життя в мікросоціумі; виявляє інтереси, потреби, труднощі, проблеми, конфліктні ситуації відхилення в поведінці дітей та молоді; надає їм своєчасну допомогу та підтримку; виступає посередником між особистістю та організацією, сім’єю, спеціалістами різних соціальних служб, відомств та адміністративних органів; здійснює реабілітацію дітей-інвалідів; організує роботу з дітьми та молоддю за місцем проживання; забезпечує соціальний супровід дітей-сиріт; працює по профілактиці негативних явищ серед дітей та молоді.

Соціально-педагогічна робота належить до таких видів професійної діяльності, в яких не лише знання та вміння, а особистісні якості спеціаліста впливають у багатьох випадках на її результативність.

Особистісні якості соціального педагога:

Психологічні характеристики: емоційна врівноваженість, низька тривожність, творче мислення, послідовність у діях, наполегливість, стриманість, уважність, спостережливість.Морально-етичні якості: гуманність, доброта, терпимість, справедливість, тактовність, емпатійність, скромність, відповідальність.

Психоаналітичні якості: адекватна самооцінка, самокритичність, самоаналіз, прагнення до самовдосконалення.

Психолого-педагогічні якості: комунікабельність, зовнішня привабливість, уміння навіювати та переконувати, оптимізм.

Сфери діяльності соціального педагога: соціальні служби різного типу; служби у справах дітей; неурядові організації; установи та заклади, підпорядковані Міністерству охорони здоров'я України; заклади освіти; заклади пенітенціарної системи; центри, відділи, управління, підпорядковані Міністерству у справах сім'ї, молоді та спорту.

 

Хід роботи:

Завдання 1. Підберіть необхідні матеріали для розкриття теми «Професійний портрет спеціаліста з соціально-педагогічної роботи» і оформте їх у вигляді твору-роздуму.

У своєму творі використовуйте наступні фрази:

Спеціаліст з соціально-педагогічної роботи на мою думку повинен бути …

Для ефективного виконання своїх посадових обов’язків соціальний педагог повинен відповідати наступним вимогам …До теоретичних знань соціального педагога зараховують …

До професійних вмінь соціального педагога відносять …

Кожному соціальному педагогу повинні бути притаманні наступні особисті якості…

На мій погляд, ідеальний соціальний педагог – це…

Всі роздуми повинні бути аргументовані та відображати Вашу власну думку. Проявіть творчий підхід до виконання завдання.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Завдання 2. Модульний контроль. Дайте відповіді на тестові завдання:

Результати оформте у вигляді таблиці.

 

Номер тесту
Варіант відповіді                              

 

Номер тесту
Варіант відповіді                        


1. Галузь педагогіки, яка вивчає особливості організації соціального виховання, вплив на розвиток особистості різних факторів соціального середовища:

а. вікова педагогіка

б. соціальна педагогіка

в. етнопедагогіка

2. Окрема людина на різних рівнях соціалізації – це об’єкт соціальної педагогіки на ____________________ рівніа. індивідуальному

б. соціально-середовищному

в. соціетальному

3. Суспільство як відносно стійка спільнота – це об’єкт соціальної педагогіки на ____________________ рівні

а. індивідуальному

б. соціально-середовищному

в. соціетальному


4. Аналіз соціально-педагогічних процесів, пояснення причин різноманітних соціальних проблем, розробка наукових підходів щодо підвищення рівня ефективності соціального виховання − це __________ функція соціальної педагогіки.

а. прикладна

б. прогностична

в. теоретично-пізнавальна

5. ____________ функція діяльності соціального педагога забезпечує налагодження взаємодій особистості, соціальної групи та державних і недержавних організацій.

а. комунікативна

б. організаторська

в. прогностична

6. Передбачення результатів зусиль соціального педагога щодо різних аспектів його професійної діяльності – це _________ функція соціально-педагогічної діяльності.

а. комунікативна

б. організаторська

в. прогностична

7. Започаткував соціальну педагогіку як окрему галузь знань:

а. А. Дістервег

б. Й. Г.Песталоцці

в. П. Наторп

8. Термін «соціальна педагогіка» у науку ввів:

а. А. Дістервег

б. Й. Г.Песталоцці

в. П. Наторп

9. Створення в суспільстві умов та заходів, спрямованих на оволодіння і засвоєння підростаючим поколінням загальнолюдських спеціальних знань, соціального досвіду з метою формування в нього соціально-позитивних ціннісних орієнтацій – це:

а. виховання

б. соціалізація

в. соціальне виховання

10. Система соціальних взаємодій людини в зоні її найближчого оточення – це __________ соціальної педагогіки.

а. об’єкт

б. предмет

в. суб’єкт

11. Педагогічний вплив соціальних інститутів на процес соціального становлення особистості – це ________________ соціальної педагогіки.

а. об’єкт

б. предмет

в. суб’єкт

12. Процес входження індивіда в суспільство, активного засвоєння ним соціального досвіду, соціальних ролей, необхідних для успішної життєдіяльності в певному суспільстві – це:

а. виховання

б. соціалізація

в. соціальне виховання

13. Вид соціалізації, що відбувається внаслідок впливу на особистість різноманітних, спеціально не створюваних обставин суспільного життя:

а. відносно спрямована

б. соціально-контрольована

в. стихійна соціалізація

14. Вид соціалізації, що являє собою процес спеціально організованої передачі соціального досвіду особистості та розвитку її потенційних можливостей:

а. відносно спрямована

б. соціально-контрольована

в. стихійна соціалізація

15. Вид соціалізації, що має на меті створення в суспільстві певних економічних, законодавчих і інших передумов, які впливають на розвиток та життєвий шлях особистості:

а. відносно спрямована

б. соціально-контрольована

в. стихійна соціалізація

16. Установи, які впливають на процес соціалізації і спрямовують його:

а. інститути соціалізації

б. соціальні інститути

в. соціальні організації

17. Сім'я, компанія друзів, колектив однокласників/одногрупників відносяться до:

а. інститутів первинної соціалізації

б. інститутів вторинної соціалізації

в. всі відповіді вірні

18. Армія, суд, церква, засоби масової інформації та ін. відносяться до:

а. інститутів первинної соціалізації

б. інститутів вторинної соціалізації

в. всі відповіді вірні

19. Процес неусвідомлюваного ототожнення людиною себе з іншою людиною, групою, взірцем – це механізм:

а. ідентифікації (ототожнення)

б. інтеріоризації

в. переконання

20. Процес перетворення зовнішніх, реальних дій на внутрішні, ідеальні – це механізм:

а. ідентифікації (ототожнення)

б. інтеріоризації

в. переконання

21. Основні вимоги до змісту, організації та здійснення соціально-педагогічної діяльності – це:

а. методи

б. принципи

в. функції

22. Сукупність підходів, прийомів, операцій практичного чи теоретичного характеру – це:

а. методи

б. принципи

в. функції

23. Спосіб впливу на раціональну сферу особистості за допомогою логічно аргументованої інформації з метою підсилення чи зміни поглядів, установок, оцінок у об’єкта впливу – це:

а. опитування

б. переконання

в. приклад

24. Метод виховання, заснований на свідомому відтворенні особистістю певних способів поведінки – це:

а. опитування

б. переконання

в. приклад

25. Метод психологічної діагностики, провідним організаційним моментом якого є застосування стандартизованих запитань та завдань, що мають певну шкалу значень – це:

а. опитування

б. тестування

в. фокус-група

26. Спосіб отримання інформації про суб’єктивний світ людей, їх нахили, судження, мотиви діяльності – це:

а. опитування

б. тестування

в. фокус-група

27. Групове інтерв'ю, яке проходить у формі групової дискусії і спрямоване на отримання від її учасників «суб'єктивної інформації» про те, як вони сприймають певні суспільні події та явища – це:

а. опитування

б. тестування

в. фокус-групи


 


Дата добавления: 2015-02-09; просмотров: 101; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.024 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты