Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


З соціально-педагогічної роботи
Мета: закріпити набуті знання, вміння та навички у визначені критеріїв оптимальної професійної діяльності соціального педагога.

Забезпечення заняття:опорний конспект; методичні вказівки з виконання завдання; додаткова література; зошит для практичних робіт, олівець та лінійка.

Література:

1. Безпалько О.В. Соціальна педагогіка: схеми, таблиці, коментарі: Навч. посіб. / О.В. Безпалько – К.: Центр учбової літератури, 2009. – С. 77-78.

2. Сейко Н.А. Соціальна педагогіка: Курс лекцій. – Житомир: Житомирський держ. пед. ун-тет, 2002. – С.60-77.

Питання для актуалізації опірних знань:

1. Ціннісний компонент у структурі професійно-етичної культури соціального педагога

2. Права і обов'язки соціального педагога

3. Критерії оптимальної професійної діяльності соціального педагога

4. Оптимальна модель професійної діяльності соціального педагога

Методичні вказівки:

Соціальний педагог − спеціаліст, зайнятий у сфері соціально-педагогічної роботи або освітньо-виховної діяльності. Він організовує взаємодію освітніх та позанавчальних установ, сім'ї, громадськості з метою створення у соціальному середовищі умов для соціальної адаптації та благополуччя в мікросоціумі дітей та молоді, їх всебічного розвитку.

Соціальний педагог у відповідності з посадовими обов’язками: вивчає психолого-медико-педагогічні особливості дітей та молоді; умови їх життя в мікросоціумі; виявляє інтереси, потреби, труднощі, проблеми, конфліктні ситуації відхилення в поведінці дітей та молоді; надає їм своєчасну допомогу та підтримку; виступає посередником між особистістю та організацією, сім’єю, спеціалістами різних соціальних служб, відомств та адміністративних органів; здійснює реабілітацію дітей-інвалідів; організує роботу з дітьми та молоддю за місцем проживання; забезпечує соціальний супровід дітей-сиріт; працює по профілактиці негативних явищ серед дітей та молоді.

Соціально-педагогічна робота належить до таких видів професійної діяльності, в яких не лише знання та вміння, а особистісні якості спеціаліста впливають у багатьох випадках на її результативність.

Особистісні якості соціального педагога:

Психологічні характеристики: емоційна врівноваженість, низька тривожність, творче мислення, послідовність у діях, наполегливість, стриманість, уважність, спостережливість.

Морально-етичні якості: гуманність, доброта, терпимість, справедливість, тактовність, емпатійність, скромність, відповідальність.

Психоаналітичні якості: адекватна самооцінка, самокритичність, самоаналіз, прагнення до самовдосконалення.

Психолого-педагогічні якості: комунікабельність, зовнішня привабливість, уміння навіювати та переконувати, оптимізм.

Сфери діяльності соціального педагога: соціальні служби різного типу; служби у справах дітей; неурядові організації; установи та заклади, підпорядковані Міністерству охорони здоров'я України; заклади освіти; заклади пенітенціарної системи; центри, відділи, управління, підпорядковані Міністерству у справах сім'ї, молоді та спорту.

 

Хід роботи:

Завдання 1. Підберіть необхідні матеріали для розкриття теми «Професійний портрет спеціаліста з соціально-педагогічної роботи» і оформте їх у вигляді твору-роздуму.

У своєму творі використовуйте наступні фрази:

Спеціаліст з соціально-педагогічної роботи на мою думку повинен бути …

Для ефективного виконання своїх посадових обов’язків соціальний педагог повинен відповідати наступним вимогам …

До теоретичних знань соціального педагога зараховують …

До професійних вмінь соціального педагога відносять …

Кожному соціальному педагогу повинні бути притаманні наступні особисті якості…

На мій погляд, ідеальний соціальний педагог – це…

Всі роздуми повинні бути аргументовані та відображати Вашу власну думку. Проявіть творчий підхід до виконання завдання.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Завдання 2. Модульний контроль. Дайте відповіді на тестові завдання:

Результати оформте у вигляді таблиці.

 

Номер тесту
Варіант відповіді                              

 

Номер тесту
Варіант відповіді                        


1. Галузь педагогіки, яка вивчає особливості організації соціального виховання, вплив на розвиток особистості різних факторів соціального середовища:

а. вікова педагогіка

б. соціальна педагогіка

в. етнопедагогіка

2. Окрема людина на різних рівнях соціалізації – це об’єкт соціальної педагогіки на ____________________ рівні

а. індивідуальному

б. соціально-середовищному

в. соціетальному

3. Суспільство як відносно стійка спільнота – це об’єкт соціальної педагогіки на ____________________ рівні

а. індивідуальному

б. соціально-середовищному

в. соціетальному


4. Аналіз соціально-педагогічних процесів, пояснення причин різноманітних соціальних проблем, розробка наукових підходів щодо підвищення рівня ефективності соціального виховання − це __________ функція соціальної педагогіки.

а. прикладна

б. прогностична

в. теоретично-пізнавальна

5. ____________ функція діяльності соціального педагога забезпечує налагодження взаємодій особистості, соціальної групи та державних і недержавних організацій.

а. комунікативна

б. організаторська

в. прогностична

6. Передбачення результатів зусиль соціального педагога щодо різних аспектів його професійної діяльності – це _________ функція соціально-педагогічної діяльності.

а. комунікативна

б. організаторська

в. прогностична

7. Започаткував соціальну педагогіку як окрему галузь знань:

а. А. Дістервег

б. Й. Г.Песталоцці

в. П. Наторп

8. Термін «соціальна педагогіка» у науку ввів:

а. А. Дістервег

б. Й. Г.Песталоцці

в. П. Наторп

9. Створення в суспільстві умов та заходів, спрямованих на оволодіння і засвоєння підростаючим поколінням загальнолюдських спеціальних знань, соціального досвіду з метою формування в нього соціально-позитивних ціннісних орієнтацій – це:

а. виховання

б. соціалізація

в. соціальне виховання

10. Система соціальних взаємодій людини в зоні її найближчого оточення – це __________ соціальної педагогіки.

а. об’єкт

б. предмет

в. суб’єкт

11. Педагогічний вплив соціальних інститутів на процес соціального становлення особистості – це ________________ соціальної педагогіки.

а. об’єкт

б. предмет

в. суб’єкт

12. Процес входження індивіда в суспільство, активного засвоєння ним соціального досвіду, соціальних ролей, необхідних для успішної життєдіяльності в певному суспільстві – це:

а. виховання

б. соціалізація

в. соціальне виховання

13. Вид соціалізації, що відбувається внаслідок впливу на особистість різноманітних, спеціально не створюваних обставин суспільного життя:

а. відносно спрямована

б. соціально-контрольована

в. стихійна соціалізація

14. Вид соціалізації, що являє собою процес спеціально організованої передачі соціального досвіду особистості та розвитку її потенційних можливостей:

а. відносно спрямована

б. соціально-контрольована

в. стихійна соціалізація

15. Вид соціалізації, що має на меті створення в суспільстві певних економічних, законодавчих і інших передумов, які впливають на розвиток та життєвий шлях особистості:

а. відносно спрямована

б. соціально-контрольована

в. стихійна соціалізація

16. Установи, які впливають на процес соціалізації і спрямовують його:

а. інститути соціалізації

б. соціальні інститути

в. соціальні організації

17. Сім'я, компанія друзів, колектив однокласників/одногрупників відносяться до:

а. інститутів первинної соціалізації

б. інститутів вторинної соціалізації

в. всі відповіді вірні

18. Армія, суд, церква, засоби масової інформації та ін. відносяться до:

а. інститутів первинної соціалізації

б. інститутів вторинної соціалізації

в. всі відповіді вірні

19. Процес неусвідомлюваного ототожнення людиною себе з іншою людиною, групою, взірцем – це механізм:

а. ідентифікації (ототожнення)

б. інтеріоризації

в. переконання

20. Процес перетворення зовнішніх, реальних дій на внутрішні, ідеальні – це механізм:

а. ідентифікації (ототожнення)

б. інтеріоризації

в. переконання

21. Основні вимоги до змісту, організації та здійснення соціально-педагогічної діяльності – це:

а. методи

б. принципи

в. функції

22. Сукупність підходів, прийомів, операцій практичного чи теоретичного характеру – це:

а. методи

б. принципи

в. функції

23. Спосіб впливу на раціональну сферу особистості за допомогою логічно аргументованої інформації з метою підсилення чи зміни поглядів, установок, оцінок у об’єкта впливу – це:

а. опитування

б. переконання

в. приклад

24. Метод виховання, заснований на свідомому відтворенні особистістю певних способів поведінки – це:

а. опитування

б. переконання

в. приклад

25. Метод психологічної діагностики, провідним організаційним моментом якого є застосування стандартизованих запитань та завдань, що мають певну шкалу значень – це:

а. опитування

б. тестування

в. фокус-група

26. Спосіб отримання інформації про суб’єктивний світ людей, їх нахили, судження, мотиви діяльності – це:

а. опитування

б. тестування

в. фокус-група

27. Групове інтерв'ю, яке проходить у формі групової дискусії і спрямоване на отримання від її учасників «суб'єктивної інформації» про те, як вони сприймають певні суспільні події та явища – це:

а. опитування

б. тестування

в. фокус-групи


 


Поделиться:

Дата добавления: 2015-02-09; просмотров: 212; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты