Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ

Читайте также:
  1. V. Перелік практичних навичок
  2. ViІ. ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
  3. В переліку спеціальностей та напрямів підготовки
  4. Наведіть перелік типових СППР
  5. ПЕРЕЛІК
  6. ПЕРЕЛІК
  7. Перелік автоматичних проводок
  8. Перелік ІНСТРУКТИВНО-МСТОДИЧНИХ ТА ІнШИХ ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ БУЛИ ВИКОРИСТАНІ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ МЕТОДИЧНИХ РЕКОМЕНДАЦІЙ
  9. Перелік лабораторних робіт з предмета
  10. Перелік навчально-методичної літератури

1. Алексеева М.М. Планирование деятельности фирмы. М.: Финансы и статистика, 1998.

2. Андреева О.Д. Технология бизнеса: маркетинг. М.: ИНФРА-М-НОРМА, 1997.

3. Багиев Г.Л., Тарасевич В.М., Анн Х. Маркетинг. М.: Экономика, 1999.

4. Голубков Е.П. Маркетинг: стратегии, планы, структуры. М.: Дело, 1995.

5. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования. М.: Финпресс, 1998.

6. Данько Т.П. Управление маркетингом. М.: ИНФРА-М, 1997.

7. Дибб С., Симкин Л. Практическое руководство по сегментированию рынка. СПб.: Питер, 2001.

8. Дибб С., Симкин Л., Брэдли Дж. Практическое руководство по маркетинговому планированию. СПб.: Питер, 2001.

9. Ковалев А.И., Войленко В.В. Маркетинговый анализ. М.: Центр экономики и маркетинга, 1996.

10. Котлер Ф. Основы маркетинга. М.: Прогресс, 1990.

11. Котлер Ф. Маркетинг. Менеджмент. СПб.: Питер, 1999.

12. Ламбен Ж.-Ж. Стратегический маркетинг. СПб.: Наука, 1996.

13. Маркетинг. Учебник – Практикум/ Под ред. проф. Ващекина Н.П. М.: Информ – Знание, 1999.

14. Романов А.Н., Красильников С.А. и др. Маркетинг: Учебник/ Под ред. Романова А.Н. М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1995.

15. Хруцкий В.Е., Корнеева И.В., Автухова Е.З. Современный маркетинг. М.: Финансы и статистика, 1991.

16. Эванс М.Дж., Берман Б. Маркетинг. М.: Экономика, 1993.


* Котлер Ф. Основы маркетинга. М.: Прогресс, 1992. С. 522-524.

* Котлер Ф. Маркетинг. Менеджмент. СПб., 1999. С. 242-244.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ

ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО

МІЖНАРОДНЕ

ПРИВАТНЕ

ПРАВО

Підручник

Харків

«Право»

 

Автори підручника

Бігун В.А. – розділ ХІІ (у співавторстві з Шуміло І.А.);

Білоусов Є.М.– канд.юрид. наук., доц. – розділ ІІ; §3 розділу ІV, розділ V, VI, §§1-3, 5-8 глави VIІ (у співавторстві з Жуковим І.М.);.

Жуков І.М. – канд.юрид. наук. – §3 розділу ІV, розділ V, VI, §§1-3, 5-8 глави VIІ (у співавторстві з Білоусовим Є.М.);

Жушман В.П. – канд.юрид. наук., проф. – розділ І (у співавторстві з Шуміло І.А.);

Корнієнко В.М. – канд. юрид. наук, доц. – §5 розділу ІІІ (у співавторстві з Погорецькою Н.В.);Корнієнко Г.С.– канд.юрид. наук., – розділ ХІ (у співавторстві з Туєвою О.М.);

Комаров В.В. – канд.юрид. наук., проф. – розділ ХІІІ;

Курман Т.В.– канд.юрид. наук., доц. – §1 розділу ІV (у співавторстві з Уркевичем В.Ю.); розділ Х;

Погорецька Н.В.– канд.юрид. наук., доц. – розділ ІІІ; §5 розділу ІІІ (у співавторстві з Корнієнко В.М.);

Полатай В.Ю.– канд.юрид. наук., – §9 розділу 7;

Радчук О.П. – канд.юрид. наук., доц. – розділи VІІІ, ІХ;

Статівка А.М. – д-р. юрид. наук., проф. – п. 2.6. §2 розділу ІV;

Туєва О.М. – канд.юрид. наук., доц. – розділ ХІ (у співавторстві з Корнієнко Г.С.)

Уркевич В.Ю. – д-р.юрид. наук., доц. – §1 розділу ІV (у співавторстві з Курман Т.В.)

Чевичалова Ж.А. – канд. юрид. наук., – §4 розділу 7.

Шуміло І.А. – канд.юрид. наук., доц. – розділ І (у співавторстві з Жушманом В.П.); пп.2.1.- 2.5., 2.7. §2 розділу IV; розділ ХІІ (у співавторстві з Бігуном В.А.).

 

 

ЗМІСТ

 

Автори підручника. 2

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ. 8

ПЕРЕДМОВА.. 10

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА.. 13

РОЗДІЛ І. ПОНЯТТЯ МІЖНАРОДНОГО ПРИВАТНОГО ПРАВА. 13

§ 1. Поняття та предмет міжнародного приватного права. 13§ 2. Методи міжнародного приватного права. 16

2.1. Колізійно-правовий метод. 17

2.2. Матеріально-правовий метод. 19

§ 3. Система міжнародного приватного права. 21

§ 4. Історія науки міжнародного приватного права. 22

Розділ ІІ. Джерела (форми) міжнародного приватного права. 28

§1. Поняття та види форм (джерел) міжнародного приватного права. 28

§2. Міжнародні договори в галузі міжнародного приватного права. 31

§3. Внутрішнє законодавство держав. 36

§4. Правові звичаї 39

§5. Судова та арбітражна практика. Доктрина. 41

§6. Концепція lex mercatoria. 43

§7. Уніфікація та гармонізація норм міжнародного приватного права. 45

РОЗДІЛ ІІІ. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ В МІЖНАРОДНОМУ ПРИВАТНОМУ ПРАВІ. 50

§ 1. Колізійні норми у міжнародному приватному праві: 50

поняття та структура. 50

§ 2. Види колізійних норм та основні формули прикріплення. 54

§ 3. Кваліфікація колізійної норми. Конфлікт кваліфікації. 65

§ 4. Зворотне відсилання та відсилання до права третьої країни. 69

§ 5. Обхід закону. 72

§ 6. Встановлення змісту та застосування іноземного права. 75

§ 7. Застереження про публічний порядок та імперативні норми в МПП. 78

§ 8. Взаємність та реторсія. 84

Розділ IV. Суб’єкти міжнародного приватного права. 86

§ 1. Фізичні особи в міжнародному приватному праві. 86

1.1. Загальні засади правового статусу фізичних осіб як суб'єктів МПП 86

1.2. Поняття та колізійні питання громадянства. 88

1.3. Іноземці за законодавством України. 92

1.4. Правоздатність іноземців в Україні 99

1.5. Дієздатність іноземців в Україні 103

1.6. Визнання іноземця безвісно відсутнім чи оголошення померлим. 106

1.7. Правове становище громадян України за кордоном. 108

§2 Юридичні особи в міжнародному приватному праві 112

2.1. Загальна характеристика правового статусу. 112

юридичних осіб в МПП. 112

2.2. Поняття «особистого закону юридичної особи». 115

2.3. Правове положення іноземних юридичних осіб в Україні. 120

2.4.Особливості правового статусу транснаціональних корпорацій. 124

2.6. Особливості створення і діяльності офшорних компаній. 132

2.7. Міжнародні юридичні особи. 135

§3. Держава як суб’єкт міжнародного приватного права. 137

3.1. Особливості участі держави в міжнародних приватних відносинах. 137

3.2. Поняття та види імунітету держави. 138

3.3. Законодавство України та міжнародні угоди з питань державного імунітету. 144

Особлива частина. 148

Розділ V. Право власності в міжнародному приватному праві. 148

§1. Особливості правового регулювання відносин власності в МПП. 148

2. Колізійні питання права власності. Виникнення та припинення права власності та інших речових прав. 153

§3. Право власності та інші речові права на рухоме майно, що перебуває в дорозі. 160

§ 4. Правове регулювання іноземних інвестицій в міжнародному приватному праві. Угода СОТ щодо пов'язаних з торгівлею інвестиційних заходів. 162

§5. Правове положення власності України за кордоном. 172

§6. Проблеми повернення національної культурної спадщини. 174

Розділ VI. Інтелектуальна власність в міжнародному приватному праві. 180

§6.1. Міжнародно-правова охорона авторських прав. ……………….

§6.2. Основні міжнародні угоди щодо охорони авторських та суміжних прав…………………………………………………………………..

§6.3. Промислова власність та її міжнародна охорона. Паризька конвенція про охорону промислової власності 1883 р. Регіональні міжнародні договори про охорону промислової власності………………..

§6.4. Угода СОТ щодо торгових аспектів прав інтелектуальної власності (ТРІПС)…………………………………………………………….

 

Розділ VII. Правочини та договірні зобов’язання в міжнародному приватному праві. 180

§ 1.Поняття та види правочинів з іноземним елементом. 180

§2. Форма та зміст правочину. Сфера дії права, що застосовується до правочину. 183

§3. Особливості колізійного регулювання договірних зобов’язань в МПП. 190

§4. Представництво, довіреність та позовна давність в міжнародному приватному праві. 192

4.1. Види представництва в міжнародному приватному праві. 192

4.2. Колізійні питання довіреності. 194

4.3. Колізійні та матеріально-правові і норми щодо позовної давності. 195

§5. Договір міжнародної купівлі-продажу товарів. 197

§6. Звичаї міжнародної торгівлі. Правила Інкотермс. 199

§7. Правове регулювання електронної торгівлі в МПП. 203

§ 8. Загальна характеристика угод СОТ щодо міжнародної торгівлі 203

§9. Позадоговірні зобов’язання в МПП. 206

РОЗДІЛ VIII. МІЖНАРОДНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ. 212

§ 1. Поняття міжнародних перевезень. 212

§2. Міжнародні морські перевезення. 216

§3. Міжнародні залізничні перевезення. 222

§ 4. Міжнародні автомобільні перевезення. 226

§5. Міжнародні повітряні перевезення. 234

§ 6. Міжнародні річкові перевезення. 238

§7. Міжнародні змішані перевезення. 239

Розділ IX. Трудові відносини в міжнародному приватному праві. 241

§ 1. Загальна характеристика трудових відносин в МПП. 241

§2. Колізійне регулювання міжнародних трудових відносин. 244

§3. Міжнародно-правове регулювання праці. 246

§ 4. Працевлаштування іноземців в Україні. 250

§4.Трудові права українських громадян за кордоном. 256

§5. Правове регулювання праці співробітників міжнародних та міжурядових організацій. 259

Розділ X. Шлюбно-сімейні відносини в міжнародному приватному праві. 261

§ 1. Особливості правового регулювання шлюбно-сімейних відносин у праві різних держав. 261

§ 2. Колізійне регулювання укладання та розірвання шлюбу в МПП.. 267

§ 3. Майнові відносини подружжя в міжнародному приватному праві 271

§ 4. Міжнародне усиновлення та його наслідки. 273

§ 5. Аліментні зобов’язання в міжнародному приватному праві 279

Розділ XI. Спадкові відносини в міжнародному приватному праві. 284

§ 1. Основні колізії у спадкуванні за МПП.. 284

§ 2. Міжнародно-правове регулювання спадкових відносин. 291

§ 3. Спадкові права іноземців в Україні 294

§ 5. Спадкові права українських громадян за кордоном. 298

§6. Правовий режим відумерлої спадщини. 300

у міжнародному приватному праві 300

Міжнародний цивільний процес. 302

Міжнародний комерційний арбітраж. 302

Розділ XII. Міжнародний цивільний процес. 302

§ 1. Поняття міжнародного цивільного процесу та його джерела. 302

§ 2. Правове становище іноземних осіб у цивільному процесі 309

§ 3. Підсудність цивільних справ за участю іноземних осіб. 314

§4. Провадження у справі за участю іноземної особи. 320

§ 5. Визнання і виконання рішень іноземних судів. 330

Розділ XIII. Міжнародний комерційний арбітраж. 337

§1. Поняття і види міжнародного комерційного арбітражу. 337

§2. Міжнародно-договірна уніфікація комерційного арбітражу. 340

§3. Міжнародні регламенти, типовий закон про міжнародний комерційний арбітраж юнсітрал.. 343

§ 4. Арбітражна угода та компетенція міжнародного комерційного арбітражу 345

§5. Арбітражні рішення. Виконання рішень. 347

 

 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ


Дата добавления: 2014-11-13; просмотров: 24; Нарушение авторских прав


<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Работа с общественностью | ПЕРЕДМОВА. Формування відкритого демократичного суспільства, економічні реформи та інші глибокі перетворення, які відбулися в нашій країні за роки незалежності
lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2019 год. (0.017 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты