Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Методи фарбування
Актуальність теми. Оскільки морфологічне розмаїття бактерій невелике, мікроскопічний метод може лише приблизно дозволити їх ідентифікувати. Однак для деяких мікроорганізмів морфологічні та тинкторіальні ознаки з достатньою точністю визначають їх видову принадлежність: кількість, та характер завитків у спірохет, капсула клебсієл, зерна волютина у корінебакте-рій дифтерії, кислотостійкий шар ліпідів у мікобактерій туберкульозу. Для актиноміцетів та грибів важливе діагностичне значення має будова їх міцелію та розташування спор. Вивчення складних методів фарбування – важливий етап навчання студентів за темою «Морфологія та фізіологія мікроорганізмів». Капсула, клітинна стінка, цитоплазматична мембрана, спора – це органоїди бактеріальної клітини, котрі визначають за допомогою складних методів фарбування. Хімічні речовини клітинної стінки мікобактерій туберкульозу грають важливу роль в патогенезі захворювання, а також мають діагностичне значення за методом фарбування Циля-Нільсена. Знання складних методів фарбування дозволяє лікарю скласти уяву про морфологічні, антигенні, патогенні властивості збудників інфекційних захворювань. Знання цих питань дозволить лікареві зробити правильний вибір методу діагностики.

Мета (загальна): умітиоцінювати та аналізувати результати ідентифікації збудників інфекційних захворювань в залежності від морфологічних та тинкто-ріальних властивостей мікроорганізмів для використання цих умінь у комплексі діагностичних заходів на наступних кафедрах.

Конкретні цілі – уміти:

1.Аналізувати морфологію та структуру спірохет, актиноміцетів, грибів.

2.Вибирати придатні методи фарбування спірохет, актиноміцетів, грибів.

3.Фарбувати мазки складними методами: Ожешко, Ціля-Нільсена, Нейсера, Бурі-Гінса, Лефлера, Морозова.

4.Знаходити у пофарбованих мазках кислотостійкі та капсульні мікроорганіз-ми, корінебактерії.

5.Виявляти у бактерій включення, спори, капсулу.

Базовий рівень знань – умінь:

1.Описувати будову та функції клітинних органоїдів мікроміцетів (кафедра біології).

2.Характеризувати біологічну роль спор та цист (кафедра біології).

3.Вміти схематично зобразити структурні елементи бактеріальної клітини (кафедра мікробіології).

4.Пояснювати фізико-хімічні властивості ліпідів (кафедра біохімії).

Для того, щоб ви могли уяснити, чи відповідає базовий рівень Ваших знань-умінь необхідному, пропонуємо виконати ряд завдань:

 

Завдання 1.Назвіть особисті структури та хімічний склад поверхневих структур мікроміцетів.

Завдання 2.Яке значення мають спори для мікроміцетів та бактерій?

Завдання 3.Назвіть структури спороутворення у грибів.

Завдання 4. Який зв‘язок та значення мають структури бактеріальної клітини, та хімічний склад?

Завдання 5.У клітинній стінці мікобактерій міститься багато ліпідів, тому при фарбуванні звичайними методами барвники не потрапляють всередину клітини. Як можна обробити мазок з мікобактерій, що підвищити проникність клітинної стінки цих мікроорганізмів?

Інформацію для поповнення знань-умінь можна знайти у наступних підручниках:

1.Березов Т.Т., Коровкин В.Ф. Биологическая химия.- М.: Медицина.- 1998.

2.Биология / Под ред.В.Н.Яригина. М. Высшая школа. - 2004.-т.1. - 431с.

3.Медицинская микробиология, вирусология и иммунология /Под ред. Л.Б.Борисова, А.М.Смирновой. М.: Медицина,2005.-С.30-41.

4.Руководство к практическим занятиям по микробиологии. /Под ред. Л.Б.Борисова. М.: Медицина, 1984.

5.Воробьев А.А.и др.Микробиология.- М.: Медицина,1998. С. 26-33.

Теоретичні питання, на основі яких можливе виконання цільових видів діяльності:

1.Спірохети (трепонеми, борелії, лептоспіри). Особливості морфології та будови (оболонка, фібрили, блефаропласт), рухливість. Фарбування за Романовським – Гімзою.

2.Морфологічні особливості рикетсій, хламідій та мікоплазм.

3.Актиноміцети, особливості морфології. Повітряний та субстатний міцелій, друзи.

4.Спороутворення. Поняття про бацили та клострідії. Виявлення спор за методом Ожешко.

5.Структура клітини грибів. Основні форми грибів: дріжджі, дріжджеподібні гриби, нитчаті гриби. Гіфи, міцелій. Диморфізм грибів. Особливості струк-тури цитоплазматичної мембрани і клітинної стінки. Механізм розмноження грибів: брунькування, утворення спор.

6.Вегетативні спори, ендоспори, екзоспори, статеві спори.

7.Методи вивчення морфології грибів.

8.Кислотостійкі бактерії - методи вивчення.

9.Включення у мікроорганізмів, їхня біологічна роль та методи виявлення.

Література для засвоєння знань-умінь за даною темою:

1.Борисов Л.Б., Смирнова А.М. Микробиология. М.: Медицина ,2005.-С. 41-46.

2.Воробьев А.А. и др. Микробиология.- М.: Медицина,1998.

3.Руководство к практическим занятиям по микробиологии. /Под ред. Л.Б.Борисова. М.: Медицина, 1984. С.96-104.

4.Шлегель Г. Общая микробиология.М.: Мир. -1972.- 476с.

Зміст навчання повинен забезпечити досягнення цілей навчання, чому сприяє граф логічної структури теми: „Морфологія та структура спірохет, актино-міцетів, грибів, найпростіших ” (додаток 1).

5.Медицинская микробиология, вирусология и иммунология /Под ред. А.А. Воробьёва.– М.:ООО "Медицинское информационное агенство", 2008 - С.34-36, 42-45.

6.Практикум по микробиологии /Под ред. А.И. Нетрусова. М.: Издательский центр "Академия", 2005 – С. 75-81.

Матеріали та обладнання: різноманітні бактеріальні культури, готові пофар-бовані мазки з бактеріями, предметне скло, набір фарб для фарбування препа-ратів за методами Циля-Нільсена, Ожешкі, Бурі-Гінса, Нейсера, стерильний фізіологічний розчин, бактеріологічні петлі, спиртівка, мікроскоп.


Поделиться:

Дата добавления: 2015-02-09; просмотров: 473; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты