Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Тема: Методи культивування та індикації вірусів
Актуальність теми. Для багатьох вірусних інфекцій найбільш надійним мето-дом діагностики є вірусологічний, який передбачає виділення вірусу з патоло-гічного матеріалу, його індикацію, а потім ідентифікацію. Оскільки віруси це облігатні внутрішньоклітинні паразити, їхнє культивування на поживних сере-довищах неможливе. Для виділення вірусів використовуються живі об‘єкти: курячі ембріони, культури клітин, лабораторні тварини. Кваліфікований лікар повинен мати уяву про методики культивування вірусів на цих об‘єктах та індикації вірусів, дотримуватися правил безпеки при роботі з вірусвмістним матеріалом.

Мета (загальна):характеризувати методи культивування та індикації вірусів в лабораторних умовах для використання цих знань-умінь у комплексі діагнос-тичних заходів на наступних кафедрах.

Конкретні цілі – уміти:

1.Проводити зараження курячих ембріонів вірусвмістним матеріалом.

2.Визначати титр вірусу в хоріоналантоїсній рідини зараженого курячого ембріона за допомогою реакції гемаглютинації.

3.Виявляти ЦПД у клітинній культурі, зараженій вірусом.

4.Харктеризувати інші методи індикації вірусів: за геадсорбцією, кольоровою пробою, бляшкоутворенням.

Вихідний рівень знань – умінь:

1.Знати ієрархію бімолекулярної організації клітин живих організмів (кафедра біохімії).

2.Знати принципи структурної організації вірусів.(кафедра мікробіології).

3.Відмінність структурної організації і хімічного складу віріонів від бактерій (кафедра мікробіології).

4.Структурна та функціональна характеристика живої клітини (кафедра біології).

5.Основні типи взаємодії вірусу з клітиною хазяїна (кафедра мікробіології).

Для того, щоб ви могли уяснити, чи відповідає вихідний рівень Ваших знань-умінь необхідному, пропонуємо виконати ряд завдань:

1.Дати визначення поняття паразитизм.

2.Основні відмінності живих від неживих об'ектів.

3.Поясніть відмінність мутантних (фібробласти, міобласти) клітин від ракових клітин.

4.Перелічить та дайте функциональну характеристику внезародкових органів.

5.Назвіть головну умову при використанні клітинних культур.

Інформацію для поповнення знань-умінь можна знайти у наступних підручниках:

1. Биология / Под ред.В.Н.Яригина. М. Высшая школа. – 2006., 431с.

2. Биохимия /Под ред. акад. А.Баєва М: Изд.Мир, 1976. С.21-43.

3. Биохимия/ Под ред. А.Николаева. М., 2004. С.118-138.

4. Борисов Л.Б., Смирнова А.М. Микробиология. М.: Медицина , 1994. С. 68-70, 201-205.

5. Афанасьев Ю.И., Юрина Н.А. Гистология, цитология и эмбриология.-М.:Медицина.-2002.-725с.

 

Теоретичні питання, на основі яких можливе виконання цільових видів діяльності:

1.Методи культивування вірусів у клітинних культурах, у курячому ембріоні та в організмі тварин.

2.Методи виявлення (індикації) вірусів за цитопатичною дією (ЦПД).

3.Типи цитопатичної дії.

4.Реакції гемагглютинаціії і гемадсорбції, бляшкоутворенню, внутрішньоклі-тинним включенням.

5.Методи ідентифікації вірусів.

Література для засвоєння знань-умінь за даною темою:

1.Борисов Л.Б., Смирнова А.М. Микробиология. М.: Медицина , 2005.-С. 82-92.

2.Воробьев А.А. и др. Микробиология. М.: Медицина , 1998. С. 55-59.

3.Медицинская микробиология, вирусология и иммунология /Под ред. А.И.Коротяева: Санкт-Петербург: СпецЛит, 2000.С. 239-260.

4.Руководство к практическим занятиям по микробиологии. /Под ред. Л.Б.Борисова. М.: Медицина, 1984. С. 96-104.

5.Медицинская микробиология, вирусология и иммунология /Под ред. А.А. Воробьёва.- М.: ООО "Медицинское информационное агентство", 2008 -С. 76-79.

Матеріали та обладнання: таблиці: "Морфологія вірусних часток", "Культивування вірусів у курячому ембріоні", культури тканин, пробірки або пластикові планшети, ХАР, еритроцити, мікропрепарати з ЦПД.


Поделиться:

Дата добавления: 2015-02-09; просмотров: 148; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.005 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты