Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаВибухонебезпека і вибухозахист виробництва.
Читайте также:
  1. Ефективність виробництва. Суть та показники
  2. Загальна характеристика і методологія визначення ефективності виробництва.
  3. Загальна характеристика ливарного виробництва.
  4. Матеріально-технічне забезпечення виробництва.
  5. Насінництво як наука і галузь виробництва.
  6. Організаційні типи виробництва.
  7. Пошук рішення. Використання функції “ПОИСК РЕШЕНИЯ” для вирішення задач виробництва. Розглянемо можливості функції “ПОИСК РЕШЕНИЯ” на конкретному прикладі.
  8. Робоче положення визначається положенням тіла людини по відношенню до засобів виробництва. Розрізняють: обмежене, незручне, незручно-обмежене і дуже незручне положення.
  9. Суспільні форми організації виробництва.

Пожежовибухові властивості речовин і матеріалів.

Самозаймання. Самоспалахування - полягає в різкому збільшенні швидкості екзотермічних об'ємних реакцій, що супроводжується полуменевим горінням, тобто-це самочинне виникнення полуменевого горіння попередньо нагрітої до визначеної критичної температури горючої суміші. Така температура має назву температури самозаймання.

Основні показники вибухопожежонебезпеки: температура спалаху, температура займання, нижня і верхня концентраційна межа вибуху.

Категорування примiщень за вибухо-пожежною i пожежною небезпекою.

Враховуючи специфіку горіння рiзних речовин i матерiалiв, працiвники пожежної охорони повиннi знати, як категоруються примiщення i будiвлi за вибухопожежною i пожежною небезпекою. Адже знання категорiй вибухопожежної i пожежної небезпеки дасть змогу працiвниковi пожежної охорони правильно виробити профiлактичнi заходи по недопущенню виникнення пожеж, а в разi їх виникнення застосувати необхiднi засоби для гасiння.

В залежностi вiд речовин, якi застосовуються в технологiчному процесi, а також вiд складностi технологiчного процесу всi промисловi будiвлi i примiщення дiляться на категорiї: А, Б, В, Г, Д .

Серед вищеперечислених категорiй категорiї А, Б- вибухо-пожежонебезпечнi; категорiї - В, Г, Д - пожежонебезпечнi. Розглянемо данi категорiї бiльш детально з допомогою таблиць:

Категорiя примiщень за вибухо-пожежною i пожежною небезпекою:

 

Категорiя примiщення Характеристика речовин i матерiалiв, якi знаходяться в примiщеннi
А Горючi гази, ЛЗР з температурою спалаху до 28 °С включно, а також речовини i матерiали, якi здатнi вибухати i горiти при взаємодiї з водою, киснем повiтря чи один з одним в такiй кiлькостi, що розрахований тиск вибуху в примiщеннi перевищує 5 кПа (цех фарбування виробiв нiтрофарбами, склад карбiду кальцiю, воднева i ацетиленова станцiя ) Наприклад: Стоянка бензовозiв при зливi ЛЗР, примiщення зарядки акумуляторiв, обладнання фарбувальних цехiв, склади балонiв з горючими газами.
Б Горючi пил i волокна, ЛЗР з температурою спалаху бiльше 28 °С, а також ГР в такiй кiлькостi, що можуть утворювати вибухонебезпечнi пил чи пароповiтрянi сумiшi, при спалаху яких розвивається тиск вибуху в примiщеннi, що перевищує 5 кПа ( вибiйнi i розмольне вiддiлення млина, цех отримання уайт-спiриту, склади керосину ). Наприклад : Склади балонiв з киснем, розливочнi (в примiщеннi) нафтопродуктiв з температурою спалаху вiд 28 °С до 610 ºС, склад безтарного зберiгання борошна, примiщення мiшко-вибивних машин, холодильно-компресорнi вiддiлення.
В Горючi i важкогорючi рiдини, твердi горючi i важкогорючi пожежонебезпечні речовини i матерiали (в тому числi пил i волокна), а також речовини i матерiали, здiбнi тiльки горiти при взаємодiї з водою, киснем повiтря чи один з одним. При цьому виключається можливiсть вiднесення примiщень із вказаними рiдинами, речовинами i матерiалами до примiщень категорiй А чи Б ( трикотажнi i столярнi цехи, трансформаторнi, майстернi, примiщення для зберiгання автомобiлiв). Наприклад,склади готової продукцiї з горючою упаковкою, хлiбосховище, пекарський зал, хiмлабораторiя нафтопродуктiв, примiщення для стоянки автомобiлiв i т.iнш.
Г Негорючi речовини i матерiали в гарячому, розжареному чи розплавленому станi, процес обробки яких супроводжується утворенням iскр, полум'я, променевого тепла; а також горючi гази, рiдини i твердi речовини, спалюванi чи утилiзованi в якостi палива (ливарнi цехи, кузнi,котельнi). Наприклад: Котельнi при нафтонасосних станцiях, кузнi, зварювальний цех i т. iнш.
Д Негорючi речовини i матерiали в холодному станi (водонасоснi станцiї, цехи виготовлення залiзобетонних виробiв, склади iнертних газiв ). Наприклад: Склади балонiв з iнертним газом, механiчнi майстернi, кладова обладнання i негорючих матерiалiв, дiлянка холодного штампування .

 В рiзних виробничих примiщеннях можуть використовуватись одинаковi матерiали, але примiщення можуть при цьому вiдноситись до рiзних категорiй за вибухо-пожежною небезпекою. Наприклад, на меблевому комбiнатi деревина може застосовуватись в шлiфувальному вiддiленнi (категорiя Б), в складальному цеху (категорiя В), в вiддiленнi фарбування ( категорiя А), в котельнi ( категорiя Г).Виходячи з вищесказаного , найбiльш небезпечними в пожежному вiдношеннi є примiщення категорiї А, i найменш небезпечними - примiщення категорiї Д.

Примiщення складiв, в залежностi вiд матерiалу, що зберiгається, подiляються на тi ж категорiї, що i виробничi примiщення. Житловi примiщення i будiвлi за вибухо-пожежною небезпекою не категоруються.

Визначення категорiї виробничих i складських будiвель (примiщень) має важливе практичне значення, тому що вiд категорiї вибухопожежної небезпеки залежить конструктивне рiшення будiвлi, вибiр обладнання, а в деяких випадках i технологiчна схема виробництва.


Дата добавления: 2015-02-09; просмотров: 117; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты