Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Розділ 6. Генераціяй аналіз стратегічних альтернатив.... 179
6.1.Методи генерації й аналізу альтернатив на бізнес-
рівні............................................................................ 180

6.1.1. Модель "крива досвіду".............. .'...................... 180

6.1.2. Модель "життєвий цикл попиту" ..................... 183

6.1.3. Метод PIMS............................................................... 187

6.1.4. Модель "товар — ринок".................................... 190

6.1.5. Модель М. Портера.................................................. 192

6.2. Методи портфельного аналізу організації..... 195

6.2.1. Характеристика й основні етапи аналізу господар­
ського портфеля.................................................... 195

6.2.2. Аналіз темпів приросту та частки ринку за мето­
дом Бостонської консалтингової групи.......... 198

6.2.3. Побудова матриці "привабливість — конкуренто­
спроможність", її переваги та недоліки ......... 207

6.2.4. Аналіз галузевої привабливості — конкуренто­
спроможності за методом "Шелл" — DPM ... 214

6.2.5. Дослідження результатів портфельного аналізу ... 216

Контрольні питання вибору відповідей..................................... 218

Питання для поглибленої самоперевірки......................... 220

Практичні завдання................................................................. 220

Ситуаційна вправа................................................................... 222


Зміст

Розділ 7. Вибір стратегії організації .............................. 224

7.1. Типи стратегій організації.................................. 225

7.1.1. Типологія загальних стратегій.......................... 225

7.1.2. Основні класифікації конкурентних стратегій ....230

7.2. Перегляд стратегічних альтернатив і вибір стра­
тегії .......................................................................... 238

7.2.1. Методи перегляду альтернативних стратегій 238

7.2.2. Основні чинники вибору стратегії .................. 242

7.2.3. Принципи розроблення успішних стратегій.. 249

7.3. Оцінка вибраної стратегії................................... 251

Контрольні питання вибору відповідей...................................... 255

Питання для поглибленої самоперевірки.......................... 257

Практичні завдання................................................................ 258

Ситуаційна вправа................................................................... 259

Розділ 8. Управління реалізацією стратегії ................. 262

8.1. Розроблення стратегічного плану ................... 263

8.2. Зміни на стадії реалізації стратегії.................. 266

 

8.2.1. Завдання та рівні стратегічних змін ............... 266

8.2.2. Організаційна структура як об'єкт стратегічних
змін............................................................................. 270

8.2.3. Зміни в організаційній культурі ..................... 280

8.2.4. Типи стратегічних змін....................................... 283

8.2.5. Впровадження стратегічних змін в організації.... 290

8.3. Контроль реалізації стратегічного плану....... 293

Контрольні питання вибору відповідей...................................... 295

Питання для поглибленої самоперевірки.......................... 297

Практичні завдання................................................................ 297

Ситуаційна вправа................................................................... 298

Додатки ..................................................................................... 300

Додаток 1. SWOT-аналіз середовища ВАТ "Автодорсер-

віс"....................................................................... 300

Додаток 2. Портфельний аналіз ВАТ "Карпати" методом

Бостонської консалтингової групи............ 338

Бібліографічний список ........................................................ 353

Предметний покажчик............................................................ 360


ВСТУП

Формування ринкових відносин у національній економіці по­требує докорінних змін у системі управління на всіх рівнях, зок­рема на мікрорівні. Його традиційна модель була зорієнтована на дії вищих органів управління і пошук внутрішніх резервів, тому сучасні економічні перетворення гальмує інертність керівників та їхня націленість на вирішення внутрішніх поточних проблем.

Вітчизняні організації, діючи в умовах нестабільного розвит­ку ринку, посилення технологічного динамізму і конкурентної боротьби, роблять перші спроби передбачити своє майбутнє. Наприклад, з метою обґрунтування економічної доцільності реалі­зації підприємством певного проекту, повного або часткового пере-профілювання його діяльності складають бізнес-плани, а окремі напрями охоплюють поточними планами. Водночас згадані про­цеси свідчать про те, що суб'єкти підприємництва за відсутності чітко сформульованих цілей свого розвитку та економічної стра­тегії — напряму руху — намагаються розробляти тактику, уточ­нюючи певні його деталі.

В умовах жорсткої конкурентної боротьби і посилення впливу змін, які відбуваються у зовнішньому середовищі, організації ма­ють концентрувати увагу не тільки на внутрішньому стані справ, а й виявляти та враховувати у своїй діяльності можливі зміни оточення. При цьому основною залишається проблема збалансу­вання внутрішніх можливостей організації та змін у зовнішньо­му середовищі з метою виживання в конкурентній боротьбі сьогод­ні Й у перспективі. Ця обставина сприяє зміні певних стереотипів господарювання, появі та впровадженню системи стратегічного менеджменту, один з постулатів якого доволі красномовний: "Хто не дивиться вперед, опиняється позаду".


Вступ

Стратегічний менеджмент вважають не тільки особливою управ­лінською діяльністю, а й вершиною науки управління. Серед ін­ших дисциплін системи менеджменту його вирізняє те, що він розглядає методи розроблення загальної стратегії, яка є основою функціональних стратегій (маркетингової, виробничої, фінансо­вої, кадрової, інноваційної), а також механізми їх реалізації з ме­тою досягнення відповідності між цілями, внутрішнім потенціа­лом організації та зовнішнім середовищем. Цим інструментарієм особливо досконало має володіти той менеджер, у якого є амбітні плани та необхідні знання для того, щоб досягти відповідного ран­гу в ієрархії менеджерів, адже за розроблення стратегії відповідає вище керівництво організації.

У цьому навчальному посібнику викладені основи теорії стра­тегічного управління організацією, яка функціонує в конкурент­ному середовищі. Основні засади і підходи стратегічного менедж­менту подані переважно на основі розробок зарубіжних учених і практики американських та європейських корпорацій з огляду на те, що досвід України у цій сфері невеликий. Логіка побудови посібника відповідає загальному алгоритму вибору і впроваджен­ня економічної стратегії для різних об'єктів управління, зокрема корпоративної стратегії та бізнес-стратегії.

Слід зазначити, що теорія стратегічного менеджменту — від­носно нова галузь економічної науки, в якій ще не до кінця сфор­мовані термінологічний і методичний апарати, структура курсу тощо. В посібнику подається не одне визначення будь-якого тер­міна, як аксіома, чи єдина класифікація, а декілька, що дає змо­гу всебічно їх проаналізувати і порівняти.

Розрізняють чотири рівні знань: по-перше, знання-знайомство, по-друге, знання-копію, по-третє, знання-вміння, по-четверте, знання-трансформацію (творча діяльність). Переважно підручни­ки і навчальні посібники зорієнтовані на формування тільки знань-знайомств і допомагають у їх переказі (перший і другий рівні знань). Однак цього недостатньо для набуття відповідних навиків, тому зроблена спроба надати посібнику прикладного характеру. У ньому подані конкретні методичні підходи до визначення місії та цілей організації, стратегічної діагностики середовища і по­глибленого дослідження ринку, генерації та аналізу стратегічних


Вступ

альтернатив, вибору стратегії. Питання планування стратегії роз­глянуті в тісному взаємозв'язку з організаційною структурою та культурою організації як об'єктами стратегічних змін. Окрім цього, в кінці кожного розділу подані контрольні питання для перевірки рівня засвоєння матеріалу, а також практичні завдання та ситуаційні вправи, призначені для закріплення і практичної апробації отриманих теоретичних знань, тобто для набуття знань четвертого рівня.


Розділ 1

СТРАТЕГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ:

СУТНІСТЬ, ЕТАПИ РОЗВИТКУ

Й ОСОБЛИВОСТІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Концепція управління Поява стратегічного управління зу-

організацією мовлена об'єктивними причинами,

передусім ускладненням умов вироб-

„ . ництва і реалізації продукції, та є


Поделиться:

Дата добавления: 2015-02-10; просмотров: 84; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.005 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты