Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Відносна частка ринку. Рис. 3. Цільовий господарський портфель ВАТ "Карпати"
Рис. 3. Цільовий господарський портфель ВАТ "Карпати"

(оптимістичний сценарій)

Результати проведених розрахунків цільового господарського портфеля ВАТ "Карпати" зображено на рис. 4.

На рис. 4 показано, що всі СГЦ зменшили обсяги продажу, темпи приросту та відносну частку ринку, що свідчить про можливе наростання негативних тенденцій в розвитку товариства.

Таким чином, з розглянутого набору стратегічних альтернатив слід вибрати ту, яка дозволяє досягти бажаної цілі — 12,3 % . Такою стратегією є стратегія зростання. При цьому передбачається розширення


 
Додаток 2


Портфельний аналіз ВАТ "Карпати"


 


діяльності ВАТ "Карпати" різними способами: відносно базового ринку — інтенсивне або концентроване зростання; відносно виробничого ланцюга — інтегроване зростання. Ці стратегії відображають можливі підходи до зростання СГЦ, пов'язані зі зміною стану одного або декількох елементів.

Рис. 4. Цільовий господарський портфель ВАТ "Карпати"

(песимістичний сценарій)

Наступним кроком є аналіз стратегічних альтернатив у межах вибраної загальної стратегії зростання ВАТ "Карпати". Застосуємо один з формальних методичних прийомів перегляду стратегічних альтернатив, запропонований американськими вченими А. Томпсоном


і А. Стріклендом, який ґрунтується на двовимірній матриці вибору стратегії: зростання ринку та конкурентна позиція організації.

СГЦ2 (міські автобуси великої місткості) характеризується повільно зростаючими темпами ринку та сильною конкурентною позицією. Цей вид діяльності охоплює достатньо велику частку ринку і займає на ньому стабільну позицію. Доцільним буде підтримати позицію цього СГЦ, оскільки товар має потенційні можливості до зростання.

Для СГЦ1 (міжміські і туристичні автобуси), який характеризується сильною конкурентною позицією та високими темпами зростання, оптимальним варіантом буде збереження та збільшення своєї частки ринку і розвиток конкурентних переваг. Для реалізації цієї стратегії товариству необхідні постійні і значні надходження додаткових капіталовкладень, що можливо забезпечити за рахунок генерування коштів СГЦ2.

Розширення виробництва міських автобусів середньої і малої місткості (СГЦ^) вимагає значних інвестицій для розвитку, тому необхідна фінансова підтримка "грошових мішків" (міських автобусів). Слід відзначити, що за рахунок цього виду діяльності "Карпати" можуть досягти синергічного ефекту, поєднавши його з діяльністю СГЦ, та СГЦ^ прибуток буде збільшуватись за рахунок надання інформаційно-рекламних послуг при використанні міжміських автобусів, обсяги продажу яких теж зростатимуть.

Розглянутий підхід слід доповнити творчим аналізом, який передбачає неформальний аналіз впливу основних чинників на етапі кінцевого вибору стратегій товариства (рівень ризику, ресурсозабезпе-чення, зовнішні умови тощо).

Таким чином, вибрана загальна стратегія ВАТ "Карпати" спрямована на зростання — розширення діяльності товариства за рахунок виробництва автобусів усіх основних типорозмірів. Водночас однією з найважливіших проблем, що постали перед ВАТ "Карпати", є пошук ринків збуту. Крім старих, традиційних, необхідно знайти нові. Товариство передбачає вихід на ринки збуту Латинської Америки і Близького Сходу.

Крім того, слід розширити активність та підвищити якість реклами. Як показав аналіз ефективності різних видів реклами, для такої продукції, як автобуси, найкращим видом реклами є пряма реклама, тобто продавець або його представник безпосередньо контактує з покупцем (участь у виставках, автосалонах, ярмарках-продажах). Ефективними є презентації, які організовують з метою ознайомлення якомога ширшого кола потенційних покупців з новинками виробництва,


Додаток 2


висвітлення технічних характеристик товару. Другою за ефективністю є реклама в газетах і журналах.

Разом із використанням реклами для успішного просування товару на ринок, ВАТ "Карпати" розробляє методи стимулювання продажу, які передбачають використання певних знижок для гуртових покупців, надбавок і премій для працівників служб продажу за збільшення обсягів продажу.

Для створення позитивного іміджу "Карпати" використовують різні методи. Часто друкуються в газетах позитивні статті, які висвітлюють нові моделі автобусів, їхні переваги над конкурентами. Також ВАТ "Карпати" виступає спонсором багатьох благодійних заходів, видання газет і журналів.


БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК


1. Аакер Д. Стратегическое рьшочное управление: Пер. с англ. /
Под ред. Ю. Н. Кантуревского. — СПб.: Питер, 2002.

2. Акофф Р. Планирование будущего корпорации. — М.: Про
гресе, 1985.

3. Акулов В., Рудаков М. К характеристике субтьекта стратеги-
ческого менеджмента // Проблемьі теории и практики управления. —
1998. — № 4. — С. 112—116.

4. Алексеева М. М. Планирование деятельности фирмьі: Учеб.-
метод. пособие. — М.: Финансьі и статистика, 1997.

5. Андреева О. Д. Технология бизнеса: маркетинг: Учеб. посо
бие. — М.: Изд. группа "ИНФРА-М-НОРМА, 1997.

6. Андрушків Б. М., Кузьмін О. Є. Основи менеджменту: мето
дологічні положення та прикладні механізми. — Тернопіль: Лілея,
1997.

7. Ансофф И. Стратегическое управление: Пер. с англ. / Под
ред. Л. И. Евенко. — М.: Зкономика, 1989.

8. нсофф И. Новая корпоративная стратегия. — СПб.: Питер
Ком,1999.

9. Базелл P., Кокс Д., Браун Р. Информация и риск в марке-
тинге: Пер. с англ./ Под ред. М. Р. Ефимовой. — М.: Финстатин-
форм,1993.

10. Белошапка В. А., Загорий Г. В. Стратегическое управление:
принципи и международная практика: Учебник / Под ред. В. А. Бе
лошапки. — К.: Абсолют-В, 1998.

11. Боумзн К. Основьі стратегического менеджмента: Пер. с англ. /
Под ред. Л. Г. Зайцева, М. И. Соколовой. — М.: Банки и биржи:
ЮНИТИ, 1997.

12. Вайсман А. Стратегия маркетинга: 10 шагов к успеху. Стра
тегия менеджмента: 5 факторов успеха: Пер. с нем. — М.: Зкономи-
ка: Интерзксперт, 1995.23 — 5-994Бібліографічний список


Бібліографічний список


 


13. Василенко В. А., Ткаченко Г. І. Стратегічне управління: Навч.
посіб. — К.: ЦУЛ, 2003.

14. Винокуров В. А. Организация стратегического управлення на
предприятии. — М.: Центр зкономики и маркетинга, 1996.

15. Виссема X. Менеджмент в подразделениях фирмьі: Пер. с
англ. — М.: Инфра-М, 1996.

16. Виссема X. Стратегический менеджмент и предприниматель-
ство: возможности для будущего процветания. — М.: Финпресс, 2000.

17. Виханский О. С. Стратегическое управление: Учебник. —
2-еизд., перераб. и доп. — М.: Гардарика, 2000.

18. Герасимчук В. Г. Розвиток підприємства: діагностика, стра
тегія, ефективність. — К.: Вища шк., 1995.

19. Голубков Е. П. Маркетинг: стратегия, планьї, структури. —
М.: Дело, 1995.

20. Голубков Е. П. Маркетинговьіе исследования: теория, мето-
дология и практика. — М.: Финпресс, 1998.

21. Горемьїкин В. А., Богомолов О. А. Зкономическая стратегия
предприятия: Учебник. — М.: Информ-изд. дом "Филинт>", 2001.

22. Градов А. П. Стратегия зкономического управлення предприя-
тием: Учеб. пособие. — СПб.: СПбГТУ, 1993.

23. Гримблат С, Воронов М. Організаційна культура та команд
на діяльність // Персонал. — 2003. — № 3. — С. 67—74.

24. Даниелс Д. Д., Радеба Л. X. Международньїй бизнес. Внеш-
няя среда и деловьіе операции: Пер. с англ. — М.: Дело ЛТД, 1994.

25. Деловое планирование (методьі, организация, современная
практика): Учеб. пособие / Под ред. В. М. Пойова. — М.: Финансьі
и статистика, 1997.

26. Джонсон Д. Процессьі управлення стратегическими измене-
ниями // Управление изменениями. — М.: МЦДО "ЛИНК", 1996. —
С. 55—61.

27. Дойль П. Маркетинг-менеджмент и стратегии. — 3-є изд.:
Пер. с англ. / Под ред. Ю. Н. Кантуревского. — СПб.: Питер, 2002.

28. Друкер П. Ф. Рьінок: как вьійти в лидерьі. Практика и прин-
ципьі: Пер. с англ. — М.: Зкономика, 1992.

29. Друкер П. Зффективное управление. Зкономические задачи
и оптимальньїе решения: Учеб. пособие: Пер. с англ. — М., 1998.

30. Ефремов В. С. Стратегия бизнеса. Концепции и методьі плани-
рования: Учеб. пособие. — М.: Финпресс, 1998.

31. Забелин П. В., Мойсеева Н. К. Основьі стратегического управ
лений: Учеб. пособие. — М.: Информ.-внедренческий центр "Марке
тинг", 1997.


 

32. Зайцев Л. Г., Соколова М. И. Стратегический менеджмент. -
М.: Юристі», 2003.

33. Зуб А. Т., Локтионов М. В. Системний стратегический ме
неджмент: методология и практика. — М.: Генезис, 2001.

34. Зуб А. Т. Стратегический менеджмент: Теория и практика:
Учеб. пособие для вузов. — М.: Аспект-Пресс, 2002.

35. Идрисов А. Б., Картьіпіев С. В., Постников А. В. Стратегиче
ское планирование и анализ зффективности инвестиции. — М.: Ин-
форм.-изд. дом "Филинг.", 1996.

36. Ильин А. И. Планирование на предприятии: Учеб. пособие:
В 2 ч. — Ч. 1: Стратегическое планирование. — Минск, 1998.

37. Казанцев А. К., Подлесньїх В. И., Серова Л. С. Практический
менеджмент в деловьіх играх, хозяйственньїх ситуациях и тестах:
Учеб. пособие. — М.: Инфра-М, 1998.

 

38. Карлоф Б. Деловая стратегия: концепция, содержание, сим-
вольї: Пер. с англ. — М.: Зкономика, 1991.

39. Каспин В. И. Стратегический менеджмент: Учеб. пособие. —
М.: МГИУ, 1998.

40. Кемпбел Д., Стоунхаус Дж., Хьюстон Б. Стратегический ме
неджмент: Пер. с англ. — М.: Проспект, 2003.

41. Кіндрацька Г. І. Основи стратегічного менеджменту: Навч.
посіб. — 2-ге вид., стер. — Л.: КІНПАТРІ ЛтД, 2003.

42. Коно Т. Стратегия и структура японских предприятии: Пер.
с англ. — М.: Прогресе, 1987.

43. Котлер Ф. Основи маркетинга: Пер. с англ. — 2-е европ. изд. —
М.: Прогресе, 1998.

44. Круглов М. И. Стратегическое управление компанией: Учеб.
для вузов. — М.: Русская деловая литература, 1998.

45. Кузьмін О. Є., Загородній А. Г., Громяк Л. С. Малі форми
підприємництва: Навч. посіб. — Л.: Центр Європи, 1996.

 

46. Кузьмін О. Є, Мельник О. Г. Основи менеджменту. — К.: Ака-
демвидав, 2003.

47. Кузьмін О. Є., Мельник О. Г. Теоретичні та прикладні засади
менеджменту. — Л.: Інтелект Захід, 2003.

48. Ламбен Ж-Ж. Стратегический маркетинг. Европейская пер
спектива: Пер. с фр. — СПб.: Наука, 1996.

49. Люкшинов А. Н. Стратегический менеджмент: Учеб. пособие
для вузов. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001.

50. Маккей X. Как уцелеть ереди акул: Пер. с англ. — М.: Зко
номика, 1991.

23* 355


Бібліографічний список


Бібліографічний список


71. Портер М. Стратегія конкуренції: Пер. з англ. — К.: Основи,
1997.

72. Петрович Й. М., Будіщева І. О., Устінова І. Г. та ін. Економі
ка виробничого підприємництва: Навч. посіб. — Л.: Оксарт, 1996.

73. Ру Д., Сульє Д. Управління: Пер. з фр. — К.: Основи, 1995.

74. Саати Т., Кернис К. Аналитическое планирование органи
зации систем: Пер. с англ. — М.: Радио и связь, 1991.

75. Старостіна А. О. Маркетингові дослідження: Практичний ас
пект. — К., 1998.

76. Степанов М. В. Стратегия хозяйственного поведения корпо-
раций США (на материалах машиностроения). — М.: Наука, 1990.

77. Стерлин A. P., Тулин И. В. Стратегическое планирование в
промьішленньїх корпорациях США (опьіт развития и новьіе явле
ння). — М.: Наука, 1990.

78. Стратегическое планирование / Под ред. З. А. Уткина. — М.:
9КМОС, 1998.

79. Томпсон А. А., Стрикленд А. Дж. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации стратегии: Учеб. для вузов: Пер. с англ. / Под ред. Л. Г. Зайцева, М. И. Соколовой. — М.: Банки и биржи; ЮНИТИ, 1998.

80. Томпсон-мл. А. А., Стрикленд А. Дж. Стратегический менедж
мент: концепции и ситуации для анализа: Пер. с англ. 12-го изд.: —
М.: Изд. дом "Вильямс", 2002.

81. Туленков М. Ключевая позиция стратегического менеджмен
та в организации // Проблеми теории и практики управлення. —
1997. — № 4.

82. Уотормен Р. Фактор обновлення: как сохраняют конкуренто-
способность лучшие компании: Пер. с англ. / Под ред. В. Т. Рьіси-
на. — М.: Прогресе, 1988.

83. Управление организацией: Учебник / Под ред. А. Г. Поршне
ва, 3. П. Румянцевой, Н. А. Саломатина. — 2-е изд., перераб. и доп. —
М.: Инфра-М, 1998.

84. Уткин 9. А., Бутов Т. В. Общий и стратегический менедж
мент. — М.: ИКФ "Зкмос", 2002.

85. Ушакова Н. Н. и др. Зкономическая стратегия деятельности
торгового предприятия в условиях рьшочной зкономики. — К.:
УкрИНТЗИ, 1993.

86. Фатхутдинов Р. А. Стратегический менеджмент. — М.: Дело,
2001.

87. Хоминич И. П. Финансовая стратегия компании. — М.: Изд-во Рос. зкон. акад., 1998.


Бібліографічний список


Бібліографічний список


 


88. Хоскинг А. Курс предпринимательства: Практ. пособие: Пер.
с англ. — М.: Международньїе отношения, 1993.

89. Шершньова 3. Є., Оборська С. В. Стратегічне управління:
Навч. посіб. — К.: КНЕУ, 1999.

90. Зване Дж. Берман Б. Маркетинг: Пер. с англ. — М.: Зконо-
мика, 1990.

91. Зкономическая стратегия фирмьі: Учеб. пособие / Под ред.
А. П. Градова. — СПб.: Спец, лит., 1995.

92. Юданов А. Ю. Конкуренция: теория и практика: Учеб.-практ.
пособие. — 2-е изд. — М.: Ассоциация авторов и издателей "Тандем", Гном-Пресс, 1998.

93. Abell D. F., Hammond J.S. Strategic Marketing Planning. —
N.Y., 1979.

94. Andrews K. R. The Concept of Corporate Strategy, Dow Jowes —
Irwin, Homewood, 1971.

95. Ansoff I. Corporate Strategy, Me Grow Hill, New York, 1965.

96. Bower J. Managing the Resource Allocation Process, Harvard
Business School, Boston, Mass., 1970.

97. Chandler A.D. Strategy and Structure; Chapters in tye History
of the Industrial Enterprises, MIT Press, Cambridge, Mass., 1962.

98. Cole G.A. Strategic Management. Dp Publications, — 2-nd ed.,
1997.

99. Hax Arnoldo and Nicolas S. Strategic Management: An
Integrativ Perspective // Englewood Cliffs. — N.Y.: Prantice-Hill, 1994.

 

100. Hendry J., Eccles T. European Cases in Strategic Management. —
ITBP, 1993.

101. Higgins J. M.Organizational Policy and Strategic Management:
Text and Cases. 2-nd ed. — Chicago: The Dryden Press, 1983.

102. Hill C., Jones G. Strategic Management an integrated approach. —
4-th Edition. — Houghton Mifflin Company, 1998.

103. Kotler P. Marketing Management: — 7-th ed.// Englewood
Cliffs. — N.J: Prentice-Hall, 1991.

104. Mintzberg H. Five Ps for Strategy, California Management Re
view, in The Strategy Process, Prentice Hall, Englewood Cliffs, NJ, 1987.

105. Mintzberg H., Quinn J. The strategy process. Revised European
Edition. — Sumantra Gh, 1996.

106. McConcey D. Managing in a changing environment // Busines
Horizons. — 1988. — V. 31. — № 5.

107. Ohmae K. Le Genie du stratege. — Dunod, 1991.


 

108. Pavia T. M. Using marketing models in strategic planning //
Long Range Planing. — 1991. — №5, V. 59—67.

109. Pearse J. A., Robinson R. B. Strategic Management. — 2nd ed.
Homtwood, III: Richard D.Irwin, 1985.

110. Richardson B., Richardson R. Business Planning: An Approach
to Strategic Management. — Pitman Publishing. — 2-nd ed, 1992.

111. Pettegrew A. The Management of Strategic change. — Black-
well, 1988.

112. Smith G. D., Arnold D. R., Bizzell B. G. Business Strategy and
Policy. — 2-nd ed. — Boston, Ma.: Hoghton Mifflin, 1988.


 
Предметний покажчик


ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК


Внутрішня конкурентна перевага 161

Впровадження стратегічних змін в організації 290

 

 

Глибинне інтерв'ю 124 Господарський портфель організації 195


 

— стадії розроблення 51

— типи 225

Загрози зовнішнього середовища

102 Зовнішня конкурентна перевага

161 Зміни

— на стадії реалізації стратегії
266

організаційної культури 280


 


Аналіз ринку 132

— сегментація ринку 133

— оцінка привабливості 138

— оцінка конкурентоспромож
ності організації 160

Аналіз розривів

— між цілями і результатами ор
ганізації 86

— за методом Й. Вебера 145
Аналіз середовища

— зовнішнього 97

------- віддаленого (макрооточення)

97
-----
безпосереднього (мезоото-

чення) 98

— внутрішнього 103

Бенчмаркинг 285 Бізнес-план 265 Бізнес-стратегія 48, 54, 230

В

Вибір

— організаційної структури 278


— стратегії 240, 251 Види

— організаційних структур 270

— стратегії організації 48, 225,
230

— управлінських систем 16, 44

Визначення

— конкурентної переваги орга
нізації 162

— конкурентного статусу орга
нізації

------- за методом І. Ансоффа 165

------- за методом А. Вайсмана 169

— місій та цілей організації 72,
79

— місткості ринку

------- за структурними характери
стиками 140

------- за індексом дослідної панелі

141

------- за рівнем інтенсивності спо
живчого товару 142

------- за сумою первинного, пов
торного і додаткового про
дажу 142

------- за ланцюговими відношен
нями 143

— СГЦ організації 56

— частки ринку 163


Д

Детермінанти попиту 138 Джерела інформації

— про середовище організації 122

— про ринок 1 70
Диверсифіковане зростання 228
Диференціація товарів 194, 231
Діагностика середовища органі
зації 94

— зовнішнього 97

------- макрооточення 97

------- мезооточення 98

— внутрішнього 103
Дослідження

— конкуренції 172

------- кількісні 123

------- якісні 122

— конкурентної ситуації в галузі
153

— ринку 138

— середовища організації 95

Ж

Життєвий цикл попиту 183 З

Загальна стратегія організації — завдання розроблення 50


Ієрархія цілей 82 Індикатор купівельної спроможності 147 Індекс

— Херфіндала 164

— Розенблюта 165
Інтеграція

— вертикальна 228

— горизонтальна 228
Інтегроване зростання організації

227 Інтенсивне зростання організації

Інтереси вищого керівництва 244 Інформаційне забезпечення

— аналізу середовища організації
122

- конкурентного аналізу 1 70

К

Категорії СГЦ організації 201

— "грошові мішки" 202

— "зірки" 201

— "знаки питання" 201

— "собаки" 202
Класифікація

— методів

— діагностики


Предметний покажчик


Предметний покажчик


 


----------- середовища 106

----------- попиту 138

------- прогнозування тенденцій

зміни

----------- середовища 116

----------- попиту 146

— підприємств 12

— планів 264

— цілей організації 76

— стратегій 48, 225, 230, 246, 247
Конкурентна перевага 160, 231
Конкурентна стратегія (за Ф. Кот-

лером) 233

— лідера 233

------- розширенням первинного

попиту 233

------- оборонна 233

------- наступальна 233

------- демаркетингу 234

— атакування лідера 234

------- фронтальна атака 234

------- флангова атака 234

— переслідування лідера

— фахівця 235

Конкурентна стратегія (за М. Портером) 230

— лідерства у витратах 194, 231

— диференціації товарів 194, 232

— спеціалізації 195, 232
Конкурентна стратегія (за А. Юда-

новим) 235

— віолентна (силова) 236

— патієнтна 237

— комутантна 237

— експлерентна 237
Конкурентний аналіз ринку 153
Конкурентний статус організації

165

Конкурентоспроможність організації 160

Контроль за реалізацією стратегічного плану 293


Корпоративна (загальна) стратегія організації 226

— стабільності 226

— зростання 226

— скорочення 229
Кредо організації 72
Культура організаційна ЗО, 280

М

Макрооточення 97 Макросегментація ринку 133 Матриця

— вибору стратегії (за А. Томпсо-
ном і А. Стріклендом) 240

— загроз 112

— "зміна—опір" 291

— конкуренції 231

— можливостей 110

— можливих результатів реалі
зації стратегії організації 267

— портфельного аналізу 197
"зростання—частка ринку"

199

------- "привабливість—конкурен
тоспроможність" 207

------- "галузева привабливість—

конкурентоспроможність" 214

— стратегій організації

------- великої 247

------- малої 246

------- середньої 248

— SWOT 111
Мезооточення 98, 111
Менеджмент стратегічний 15, 23,

26 Методи

— аналізу розривів Й. Вебера 145

— визначення

------- конкурентного статусу орга
нізації 165


 

— місткості ринку 140
генерації й аналізу стратегіч
них альтернатив 1 79

— на бізнес-рівні 180

— на корпоративному рівні 195
експертних оцінок 108
конкурентних переваг 162
перегляду стратегічних аль
тернатив 238

— матриця А. Томпсона і
А. Стрікленда 240

---- тест-таблиця Х.Вільдемана

242

портфельного аналізу організації / 95

— Бостонської консалтингової

групи 198
---
"ДженералЕлектрік" —

"МакКінсі" 207 • — "Шелл" — DPM 214

- оцінки привабливості ринку

- — за критерієм "зростання рин-

ку" 138

- — багатокритеріальний 148
прогнозування зміни середови
ща

- — еспертних оцінок 116
екстраполяції 11 7

---- пояснювальні (експлікатив-

ні) 118

- прогнозування попиту

---- ланцюгових відношень 147

---- індикатора купівельної здат
ності 147

---- експоненціального згладжу
вання 147

---- експлікативні моделі 148

-PIMS 187

- PEST 97

- ситуаційного аналізу 106
економіко-логічні (тради
ційні) 106


------- економіко-математичні 108

------- евристичні 108

— SNW 97

— СТЕП 97

— SWOT 111

— фокус—групи 124
Мікросегментація ринку 134
Місія організації 72
Місткість ринку 140
Модель

— "життєвого циклу попиту" 183

— "крива досвіду" 180

— М.Портера 192

— організації 15

— п'яти конкурентних сил 100

— "товар—ринок" 190

— PIMS 187

Можливості зовнішнього середовища 102 Н

Напрями розвитку вітчизняного планування

— генетичний 21

— телеологічний 20
Нововведення 289

О

Образ організації 72 Опір змінам 291 Організаційна культура ЗО, 280 Організаційна структура

— функціональна 270

— матрична 273

— з системою СГЦ 274
Організування

— планування стратегії 58

— формулювання цілей 84
Оцінка

— вибраної стратегії 251


 
Предметний покажчик


Предметний покажчик


 


— конкурентоспроможності орга
нізації 160

------- за конкурентними перевага
ми 160

------- за відносними показниками

165

— нестабільності середовища ор
ганізації 45

— привабливості СЗГ 138

------- за критерієм "зростання рин
ку" 138

------- за методом І. Ансоффа 148

------- за методом А. Вайсмана 153

П

Підхід

— до формування стратегій 62

— до визначення цілей 87
Підприємництво стратегічне 19
Перегляд стратегічних альтерна
тив 238

Планування

— бюджетне 16

— довгострокове 1 7

— стратегічне 18, 43, 263

— тактичне 264
Показник концентрації 163
Попит

— первинний 138

— на продукцію організації 138
Портфельний аналіз 195
Потенціал

— змін 268

— ринку 139

------- поточний 144

------- абсолютний 144

Принципи розроблення успішних

стратегій 249 Привабливість ринку 138 Прогнозування

— зміни середовища 115


— попиту 146

Профіль середовища 112

Реалізація стратегії 262 Ринкові сигнали 171 Ринково-продуктова таблиця 135 Рівень ризику 243 Розмір організації 246 Реінжиніринг 284 Реструктуризація 286

С

Сегментація ринку 133

— алгоритм 135

— види 133

— критерії 133
Середовище організації

— поняття 95

— аналіз 94

— оцінка 111

— прогнозування 115
Стадії

— визначення цілей 79

— розроблення

------- загальної стратегії 49

------- бізнес-стратегії 54

— стратегічного управління 31
Стратегічні альтернативи 180
Стратегічна група 154
Стратегічна зона господарювання

136 Стратегічний господарський центр

56 Стратегічний план

— генеральний 264

— розвитку організації 264

— СГЦ 265

Стратегічні зміни в організації

— потенціал 268


 

— рівні 269

— типи 283
Стратегія зростання

— інтенсивного (концентровано
го) 227

------- розроблення (вдосконален
ня) товару 191

------- розширення ринку 191

------- глибокого проникнення на

ринок 190

— інтегрованого (комплексного)
227

------- вертикальна 228

----------- регресивна 228

------- прогресивна 228

------- горизонтальна 228

— диверсифікованого 228

— — концентричного 229

------- горизонтального 229

------- конгломератного 229

Стратегія організації 27, 48, 225

— види 48

— доцільність і можливості роз
роблення 35

— поняття 27

 

— рівні розроблення 29
Стратегії скорочення 229

— "збір урожаю" 230

— скорочення витрат 230

— скорочення організації 230

— ліквідація 230
Стратегічний менеджмент

— визначення 26

— етапи розвитку 15
Сценарій розвитку 119

Тест-таблиця X. Вільдемана 242

Типи

— стратегій 225, 230

------- загальних 225


------- конкурентних 230

— стратегічних змін 266

------- реінжиніринг 284

------- реструктуризація 286

------- нововведення 289

Товари-замінники 100, 162 Трансформація організації 292

 

 

У

Управління

— директивне 21

— стратегічне 15, 18, 23
— регулярне 19, 45

в реальному масштабі часу

46

рангування стратегічних

завдань 46 — управління "за слабкими

сигналами" 46 в умовах стратегічних несподіванок 46

Ф

Фази життєвого циклу попиту 184 Філософія організації ЗО Фірма 11

Формування цілей 79 Функціональна стратегія 48 Функціональна структура організації 270

Ц

Цілі організації 75

— поняття 75

— правила формулювання 78

— процес встановлення 79

— значення для вибору стратегії
243

Ціннісні орієнтації керівників 245


 
Предметний покажчик


Частка ринку 162

— величина 162

— відносна 163, 200
Чинник Альтмана 255
Чинники вибору стратегії 242

 

— досвід реалізації попередніх
стратегій 249

— інтереси вищого керівництва
244

— рівень ризику 243

— розміри організацій 246

— цілі організації 243

— чинник часу 249


Навчальне видання

КШДРАЦЬКА Галина Іванівна СТРАТЕГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Навчальний посібник

Головний редактор М. Д. Іваник

Комп'ютерна верстка Ю. Г. Перетятка, Л. П. Собечко

Коректор Ю. В. Колеснікова

Обкладинка В. І. Сави


 _ ,


Підп. до друку 01.06.2005. Формат 60х84716-Папір офс. Друк офс. Гарнітура SchoolBook. Умов. друк. арк. 21,39. Обл.-вид. арк. 25,5. Зам. №5-994

Видавництво "Знання"

01034, м. Київ-34, вул. Стрілецька, 28.

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру

видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції

ДК № 1591 від 03.12.2003.

Тел.: (044) 234-80-43, 234-23-36.

E-mail: sales@znannia.com.ua

http://www.znannia.com.ua

ЗАТ«ВІЛОЛ»,ДК№15

03151, Киів-151, вул. Волинська, 60


 

 


Поделиться:

Дата добавления: 2015-02-10; просмотров: 69; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2023 год. (0.013 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты