Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


ОРІЄНТОВНІ КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ З ПІДГОТОВКИ ДО ВИРІШЕННЯ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ
 

 

Гігієнічні регламенти та основні санітарні правила

1. До яких контрзаходів відноситься обмеження сільськогосподарської діяльностітимчасове відселення населення, обмежене вживання радіоактивно забрудненої води і продуктів харчування?

2. Яка організація регламентує правила роботи з радіоактивними речовинами на національному рівні?

3. Яка організація регламентує правила роботи з радіоактивними речовинами на міжнародному рівні?

4. Для осіб якої категорії встановлені допустимі рівні скиду та викиду радіонуклідів у довкілля, допустимі концентрації радіонуклідів у питній воді?

5. Для осіб якої категорії встановлені допустимі щільності потоку частинок, допустимі потужності дози зовнішнього опромінення?

6. До якого типу радіобіологічних ефектів відноситься радіаційна стимуляція?

7. До якого типу радіобіологічних ефектів відносяться морфологічні зміни клітин?

8. До якого типу радіобіологічних ефектів відноситься утворення в організмі злоякісних пухлин?

9. До якого типу радіобіологічних ефектів відноситься променева хвороба?

10. Вкажіть нормативний документ за основу якого взято наступні принципи: принцип оптимізації, принцип неперевищення, принцип виправданості?

11. На основі яких принципів побудовані НРБУ?

12. В якому році введені в дію НРБУ?

13. До якої групи радіаційно-гігієнічних регламентів входять рекомендовані рівні?

14. До якої групи радіаційно-гігієнічних регламентів входять ліміти доз?

15. До якої категорії осіб, що зазнають опромінення, відноситься все населення України?

16. До якої категорії осіб, що зазнають опромінення, відносяться особи, які безпосередньо працюють з джерелами іонізуючих випромінювань?

17. До якої групи відносяться регламенти, які мають на меті обмеження опромінення людини від медичних джерел?

18. До якої групи відносяться регламенти щодо відвернутої внаслідок втручань дози опромінення населення від техногенно-підсилених джерел природного походження?

19. До якої групи відносяться регламенти щодо відвернутої внаслідок втручань дози опромінення населення в умовах радіаційної аварії?

20. До якої групи регламентів входять: контрольні рівні, ліміти доз, допустимі рівні?

21. До яких контрзаходів відносяться укриття та евакуація?

22. Які контрзаходи відносяться до термінових?

23.Який ліміт дози опромінення за рік (мЗв) встановлено для персоналу, що працює з рентгенівськими апаратами?

24. Який період піврозпаду 137Cs?

25. До якої групи відносять за радіотоксичністю 90Sr?

26. Який період піврозпаду 90Sr?

27. Який ліміт річної ефективної дози опромінення осіб категорії Б за рік (мЗв)?

28. З якого віку особи допускаються до роботи з джерелами іонізуючих випромінень?

29. До якої величини підвищується дозовий ліміт для осіб категорії А у випадку небезпечної ситуації (мЗв за рік)?

30. Скільки груп регламентів включають НРБУ?

31. Які допустимі рівні загального радіоактивного забруднення шкіри β-частинками 90Sr

(част./хв./см2)?

32. Який допустимий рівень 222Rn у питній воді (Бк/л)?


33. Яка максимально допустима потужність дози γ-випромінення у лікувальних закладах

(мкР/год)?

34. Які джерела іонізуючих випромінень називають закритими?

35. До якої групи відносять за радіотоксичністю 137Cs?

36. До якої групи відносять за радіотоксичністю 239Pu?

37. Що включають в себе принципи захисту від внутрішнього опромінення?

38. Який пробіг у повітрі α-частинки (см)?

39. Що таке шар половинного послаблення іонізуючого випромінення?

40. Який шар половинного послаблення γ-випромінення енергією 1 МеВ для свинцю (см)?

41. Де розміщують приміщення для робіт першого класу?

42. В якій зоні розміщують джерела іонізуючих випромінень в лабораторіях першого класу робіт?

43. За якої умови допускається скидання радіоактивних стічних вод у комунально-

побутову каналізацію?

44. Яка величина гранично допустимої дози за день для осіб категорії А (мР)?

45. Чи потрібен санпропускник у радіологічній лабораторії другого класу?

46. Яка величина шару половинного послаблення γ-випромінення енергією 1 МеВ для бетону (см)?

47. Як часто необхідно проводити вологе прибирання в приміщеннях радіологічної лабораторії, призначених для робіт із відкритими джерелами іонізуючих випромінень?

48. За яким параметром визначають границі зони комунальної аварії?

49. Яка періодичність проведення індивідуального дозиметричного контролю опромінення персоналу?

50. Яка кратність повітряного обміну протягом 1-ї години повинна забезпечуватись в лабораторії третього класу?

51. Які допустимі рівні забруднення шкіри α-частинками?

52. До якої групи за радіотоксичністю відноситься 131І?

53. Яка нижня межа обмеження використання в їжу молока, забрудненого 137Cs (Бк/л)?

54. Яка максимально допустима потужність дози γ-випромінення в житлових приміщеннях, що проектуються, (мкР/год)?

55. До якого класу відносяться радіаційні аварії, наслідки яких не поширюються за межу проммайданчика об’єкта?

56. До якого класу відносяться глобальні і регіональні аварії?

57. Які найбільш близькі значення тривалості гострої фази комунальних аварій?

58.Які найбільш близькі значення початку розвитку фази відновлення комунальних аварій?

59. Яка нижня межа виправданності проведення йодної профілактики для дітей при дозовому навантаженні на щитовидну залозу за перші 2 тижні після аварії (мГр)?

60. Яка нижня межа виправданності проведення евакуації при дозовому навантаженні на шкіру за перші 2 тижні після аварії (мГр)?

61. Для яких цілей використовують будівельні матеріали і мінеральну сировину з питомою активністю 226Ra на рівні 370-740 Бк/кг?

62. Яка питома активність 238U та 232Th в мінеральних добривах (Бк/кг)?

63. Яка максимально допустима потужність дози γ-випромінення в будівлях і приміщеннях, які експлуатуються з постійним перебуванням в них людей (мкР/год)?

64. Яка максимальна питома активність 226Ra допускається у воді джерел господарсько-

питного водопостачання (Бк/л)?

65. Яка мінімально значима активність радіонуклідів на робочому місці , що відносяться за радіотоксичністю до групи В (кБк)?

66. Який шар половинного послаблення γ-випромінення енергією 1 МеВ для деревини

(см)?


67. Скільки потрібно шарів половинного послаблення будь-якого матеріалу, щоб досягти кратності зниження дози в 16 разів?

68. Який з перелічених дезактивуючих засобів відноситься до адсорбентів?

69. Який з перелічених дезактивуючих засобів відноситься до комплексоутворювачів?

70. Скільки класів робіт з радіоактивними речовинами регламентуються ОСП?

71. Для захисту від чого використовують пластмасові екрани, гумові рукавиці, алюмінієві екрани?

72. Що відносяться до твердих радіоактивних відходів за походженням?

73. Що належить до комплексоутворюючих миючих засобів?

74. За яких значень прогнозованих доз при гострому опроміненні населення за період менше 2 діб проводять термінові контрзаходи?

75. Яку назву мають реакції організму на гостре та хронічне опромінення?

76. Який допустимий рівень надходження 137Cs через органи дихання за рік для всього населення України, згідно НРБУ (Бк/рік)?

77. Яке допустиме надходження 131I через органи травлення для осіб категорії В (Бк/рік)?

78. Яка максимальна річна ефективна доза під час проведення профілактичного обстеження населення (флюорографії)(мЗв)?

79. Який матеріал є найефективнішим для захисту від γ-випромінення?

80. Який ліміт річної ефективної дози для всього населення (мЗв/рік)?

81. До якої категорії осіб прирівнюються особи, що залучаються до проведення аварійних та рятувальних робіт?

82. Яка гранична сумарна доза опромінення персоналу за 10 років роботи (мЗв)?

83. При якому періоді піврозпаду дозволяється не захоронювати радіоактивні відходи?

84. Який допустимий рівень радіоактивного забруднення зовнішньої поверхні спецвзуття

239Pu (част./хв./см2)?

85. Чим забезпечується найефективніша дезактивація при забрудненні шкіри 90Sr?

86. Чим забезпечується найефективніша дезактивація при забрудненні 226Rа?

87. Який термін проведення контролю рівня забруднення шкіряного покриву працюючих?

88. Від чого залежить клас робіт з радіоактивними речовинами?

89. Які джерела іонізуючих випромінювань належать до відкритих?

90. Як регламентується перебування персоналу в приміщеннях 1-зони радіологічної лабораторії при працюючому обладнанні?

91. Який обов’язковий засіб попередження внутрішнього опромінення організму при роботі з відкритими джерелами іонізуючих випромінювань?

92. Який ліміт еквівалентної дози зовнішнього опромінення кришталика ока для осіб категорії В?

93. Що не рекомендується використовувати як дезактивуючий засіб при забрудненні шкіри 33Р?

94. Який період піврозпаду 131І (діб)?

95. Який ліміт еквівалентної дози зовнішнього опромінення шкіри для осіб категорії В (мЗв/рік)?

96. Який допустимий рівень надходження 241Am через органи травлення (Бк/кг)?

97. Який допустимий рівень радіоактивного забруднення основного спецодягу β-

активними радіонуклідами (част./хв./см2)?

98. Який ліміт еквівалентної дози зовнішнього опромінення кистей і стоп для осіб категорії Б (мЗв/рік)?

99. Яка максимальна питома активність для будівельних матеріалів, що мають естетичну цінність (Бк/кг)?

100. Яка максимальна питома активність матеріалів, що використовуються при підземному будівництві (Бк/кг)?


Дозиметрія іонізуючих випромінень

1. Який період піввиведення 137Cs з організму людини?

2. Який період піврозпаду 238U?

3. Який шлях надходження радіонуклідів в організм на сьогоднішній день є основним?

4. Які радіонукліди відносяться до штучних?

5. За рахунок чого в основному зменшується концентрація радіоактивного йоду в організмі?

6. Який критичний орган по відношенню до 131I?

7. Який радіонуклід становить найбільшу небезпеку внутрішнього опромінення населення та тварин у перші 90 діб після ядерного вибуху або радіаційної аварії?

8. Який тип розподілу характерний для 131I?

9. Який тип випромінення властивий 137Cs?

10. Які допустимі рівні 137Cs в молоці та молочних продуктах, згідно ДР-2006?

11. Який тип випромінення властивий 90Sr?

12. Представники якої родини серед вищих рослин мають максимальну радіостійкість?

13. Який період напіввидення 90Sr з організму людини?

14. Яким сільськогосподарським рослинам властива найбільша радіочутливість?

15. Якою є радіочутливість молодих тварин по відношенню до дорослих?

16. Який клас рослин має найбільшу радіочутливість?

17. Який клас хребетних тварин має найбільшу радіостійкість?

18. Який коефіцієнт відносної біологічної ефективності для рентгенівського випромінення?

19. Яка одиниця вимірювання еквівалентної дози прийнята в системі СІ?

20. В якому році було відкрите явище природної радіоактивності?

21. При якій щільністю забруднення ґрунту ізотопами 137Cs територія відноситься до зони безумовного (обов’язкового) відселення?

22. Яка з кормових культур має найменші коефіцієнти переходу 137Cs?

23. Який рік вважається роком виникнення радіобіології?

24. На якому етапі розвитку радіобіології був відкритий кисневий ефект?

25. В чому суть радіобіологічного парадоксу?

26. В чому суть кисневого ефекту?

27. На якому етапі розвитку радіобіології був відкритий мутагенний ефект дії іонізуючої радіації?

28. Що таке ізотопи?

29. Яка одиниця виміру радіоактивності прийнята в системі СІ?

30. Яка одиниця виміру експозиційної дози прийнята в системі СІ?

31. Що таке Рентген?

32. Що розуміють під поняттям доза опромінення?

33. В чому виражається потужність поглинутої дози в системі СІ?

34. Хто синтезував цистеамін і показав його протирадіаційну ефективність?

35. Який період піврозпаду 40К?

36. При якому вмісті кисню в атмосфері досягається максимум кисневого ефекту?

37. Як називаються речовини, введення яких в організм перед опроміненням або під час опромінення, призводить до зниження ступеню прояву радіобіологічних ефектів?

38. Який тип післярадіаційного відновлення не властивий ссавцям?

39. Яку назву має метод визначення радіоактивності, що базується на порівнянні швидкостей підрахунку випромінюваних частинок від еталона та досліджуваної проби?

40. За допомогою якого методу реєстрації іонізуючих випромінень Беккерель відкрив явище радіоактивності?

41. Як називаються прилади, що вимірюють кількість енергії, поглинутої одиницею маси об’єкта чи речовини?


42. До якої групи приладів за призначенням відноситься РУБ-01-П6?

43. Робота яких дозиметрів заснована на фотографічному методі реєстрації іонізуючих випромінень?

44. На якому етапі розвитку радіобіології було відкрито явище радіаційної стимуляції?

45. Які радіонукліди називають інкорпорованими?

46. Як називаються речовини, вплив яких на організм подібний до дії іонізуючого випромінення?

47. Які є радіонукліди природного походження?

48. На якому етапі розвитку радіобіології виникла радіоекологія?

49. Який метод реєстрації іонізуючих випромінень заснований на вимірюванні кількості молекул чи іонів, які утворюються при поглинанні енергії речовиною?

50. Яка одиниця виміру енергії іонізуючих випромінень прийнята в системі СІ?

51. За рахунок чого в основному здійснюється іонізація атомів середовища при взаємодії

-випромінення з речовиною?

52. Від чого залежить період напіврозпаду радіонукліду?

53. Від чого залежить швидкість розпаду атомів радіонукліду?

54. Як називається величина, що характеризує втрати енергії зарядженою частинкою чи фотоном електромагнітного випромінення на одиницю довжини пробігу в речовині?

55. Як називається доза, при якій енергія фотонного випромінення витрачається на утворення одиниці об’єму повітря іонів, що несуть електричний заряд певної величини?

56. Що таке питома активність радіонукліду?

57. Як називається кількість радіоактивної речовини, в якій за 1 с розпадається 3,7 · 1010

атомів?

58. Який з перелічених фізіолого-біохімічних процесів є найбільш радіочутливим?

59. За допомогою яких приладів здійснюється загальний контроль за зовнішнім -

випроміненням?

60. Як називаються прилади, призначені для виміру активності чи концентрації радіонуклідів в об’єктах навколишнього середовища?

61. Як називається розділ прикладної радіобіології, що розробляє теорію і практику вимірювання радіоактивності і ідентифікацію радіоактивних ізотопів?

62. Який з перелічених методів є найбільш чутливим і точним при оцінці малих доз?

63. Як впливає на радіостійкість біологічних об’єктів вміст в них води при опроміненні?

64. В якій фазі клітини мають найвищу радіостійкість?

65. Як називають одиницю поглиненої дози в СІ?

66. Яка тканина у рослин є критичною?

67. Яку активність має 1 г 226Ra?

68. Які є методи радіометрії?

69. Який метод радіометрії заснований на порівнянні швидкості лічби препарату з відомою активністю (еталону) і вимірювальної проби?

70. Яку назву носить збільшення щільності іонізації в кінці пробігу ά і β-частинок?

71. При якій дозі виникає променева хвороба ссавців І ступеня ?

72. При взаємодії з речовиною якого виду іонізуючого випромінення можливе утворення електрон-позитронних пар?

73. Який коефіцієнт відносної біологічної ефективності для γ-випромінення?

74. Які типи детекторів використовують при визначенні сумарної β-активності проб?

75. За яким механізмом відбувається взаємодія електромагнітних випромінень з Ē до 100 кеВ?

76. При якій енергії γ-випромінення взаємодіє з речовиною за принципом комптон-

ефекту?

77. Який вид іонізуючих випромінень має найбільшу щільність іонізації при взаємодії з речовиною?


78. Який коефіцієнт відносної біологічної ефективності для α-випромінення?

79. Як називається величина, яка характеризує кількість пар іонів, що виникають за одиницю пробігу шляху частинки або кванту іонізуючого випромінення?

80. Який коефіцієнт відносної біологічної ефективності для β-випромінення?

81. Яка мінімальна Ē необхідна для одного акту іонізації в повітрі?

82. Яку мінімальну Ē повинно мати електромагнітне випромінення, щоб викликати в біологічній тканині 300 актів іонізації?

83. На якому етапі розвитку радіобіології були винайдені перші радіопротектори?

84. До якої групи критичних органів відноситься червоний кістковий мозок?

85. Який орган є критичним по відношенню до 14С?

86. До якої групи критичних органів відносяться щитовидна залоза, печінка, серце?

87. На що перетворюється α-частинка після повної витрати енергії на іонізацію?

88. Який вид випромінення характерний лише для елементів з порядковим номером в періодичній системі Д.І.Менделєєва більшим за 82?

89. Яку назву має сума індивідуальних еквівалентних доз у певної групи людей?

90. Яка одиниця прийнята для вимірювання колективної дози?

91. Як залежить від швидкості руху ЛПЕ (ЛВЕ) заряджених часток?

92. Якою є величина віддачі енергії речовині в кінці пробігу будь-якої зарядженої частинки?

93. Які є ізотопи космогенного походження?

94. Для чого призначені рентгенометри?

95. На скільки груп за призначенням умовно поділяються радіометри?

96. Які ізотопи утворюють родини?

97. Які ізотопи не утворюють родини?

98. Який ізотоп калію є радіоактивним?

99. Який хімічний елемент називають радіоактивним?

100. Яке найближче значення ЛД50 для людини?

 

Радіометрія, радіоекологія та прикладна радіобіологія

1. Який основний шлях виведення 137Cs з організму людини?

2. Який тип розподілу характерний для 90Sr?

3. Які допустимі рівні 137Cs в м’ясі, згідно ДР-2006?

4. Який відсоток переходу 137Cs з раціону в м’ясо ВРХ?

5. Який тип розподілу характерний для 137Cs?

6. Який період напіввиведення з організму людини 131І?

7. Який найефективніший сорбент для зниження надходження 137Cs в продукцію тваринництва?

8. При якій питомій активності за 137Cs допускається використання води для зрошення с/г культур?

9. Що таке фітодезактивація?

10. Хто вважається засновником сільськогосподарської радіоекології, як окремого напрямку науки?

11. В якому році було відкрите явище радіаційної стимуляції?

12. В якому році був підписаний "Договір про обмеження випробувань ядерної зброї"?

13. Скільки категорій територій, що зазнали радіонуклідного забруднення, визначено у Законі України “Про правовий режим території, яка зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи”?

14. Який радіонуклід натепер має найбільшу міграційну здатність в профілі грунту?

15. При якому значенні річної ефективної еквівалентної дози опромінення населення територія відноситься до зони посиленого радіологічного контролю?

16. При якій щільністю забруднення ґрунту ізотопами 90Sr територія відноситься до зони гарантованого добровільного відселення?


17. При якому значенні річної ефективної еквівалентної дози опромінення населення територія відноситься до зони безумовного (обов’язкового) відселення?

18. Який фактор натепер є основним при формуванні річної ефективної еквівалентної дози опромінення населення?

19. На яких типах грунтів спостерігаються найвищі коефіцієнти переходу радіонуклідів в рослини?

20. Внесення яких добрив є найефективнішим прийомом щодо зниження КП 137Cs в рослини на дерново-підзолистих грунтах?

21. На грунтах з яким механічним складом відбувається найміцніша фіксація 137Cs?

22. Яким методом, як правило, визначають активність еталонних зразків?

23. За рахунок яких продуктів харчування натепер в основному формується доза внутрішнього опромінення населення?

24. Аналогом якого хімічного елементу є 90Sr?

25. Що є найефективнішим заходом для отримання продукції тваринництва, яка відповідає вимогам ДР-2006?

26. Що є найефективнішим заходом щодо запобігання надходженню радіонуклідів з кормів в продукцію тваринництва?

27. Який радіологічний спосіб боротьби з комахами-шкідниками найбільш ефективний в польових умовах?

28. Який радіологічний спосіб боротьби з комахами-шкідниками найбільш ефективний при зберіганні зерна?

29. Яка з опромінювальних установок є найбільш продуктивною за кількістю опромінюваного матеріалу?

30. Яка з опромінювальних установок є найбільш безпечною?

31. Скільки існує основних типів опроміню вальних установок?

32. До якого типу відноситься пересувна установка “Колос”?

33. Яка з кормових культур має найбільший КП 137Cs?

34. Яка з овочевих культур має найбільший КП 137Cs?

35. Який сорт картоплі має найбільший КП 137Cs?

36. В якому типі грунтів спостерігається найбільш інтенсивна вертикальна міграція 137Cs?

37. Який з методів радіометрії заснований на реєстрації імпульсів, що надходять від лічильника на перерахунковий пристрій з подальшою математичною обробкою цифрового показника?

38. Який з методів радіометрії включає в себе експрес-методи визначення сумарної β-

активності?

39. Для вимірювання якого виду іонізуючих випромінень використовується метод вимірювання в товстому шарі?

40. В якому з експрес-методів радіометрії не потрібно знати масу досліджуваного зразка?

41. Скільки виділяють періодів у розвитку гострої форми променевої хвороби?

42. Яка з форм фосфорних добрив буде знижувати накопичення в рослинах не тільки 90Sr,

а й 137Cs?

43. Скільки триває період відновлення при середній важкості променевої хвороби?

44. При якій формі променевої хвороби може бути відсутній латентний період?

45. В який період гострої променевої хвороби спостерігається фаза удаваного благополуччя?

46. Характерною ознакою якого періоду гострої променевої хвороби є геморагічний синдром?

47. При внесенні якого мікроелемента спостерігається зниження накопичення 137Cs

рослинами?

48. При внесенні якого мікроелемента спостерігається зниження накопичення 90Sr

рослинами?


 

49. При внесенні якого мікроелемента спостерігається зниження накопичення як 90Sr, так і 137Cs рослинами?

50. На якому типі грунтів спостерігається найбільша ефективність від внесення органічних добрив щодо запобігання надходження радіонуклідів в рослини?

51. Яка з перерахованих доз γ- і електронного виромінення є достатньою для подовження строків зберігання ягід, томатів у 2-4 рази?

52. При якому способі поливу буде спостерігатись найбільше надходження радіонуклідів в рослини, якщо вони знаходяться в поливній воді?

53. Якому способу поливу слід надати перевагу, якщо поливна вода не містить радіонуклідів, а грунт забруднений?

54. Як доцільно змінити разову норму поливу при дощуванні водою, що містить радіонукліди?

55. При якій дозі можна отримати найбільший вихід мутантних форм для селекції?

56. Як доцільно змінити кількість поливів у межах зрошувальної норми при поливі водою, що містять радіонукліди?

57. У який період вегетації слід проводити основну кількість поливів, якщо полив здійснюється водою, що містить радіонукліди?

58. Яку з перерахованих сільськогосподарських культур найбільш доцільно використовувати при проведенні фітодезактивації?

59. Які є способи очищення грунту від радіонуклідів?

60. Який найчистіший продукт можна отримати із забрудненого радіонуклідами молока?

61. З якими продуктами харчування в організм людини надходить 70-90% радіонуклідів?

62. Який тип після радіаційного відновлення є найбільш ефективним для ссавців при високих дозах опромінення?

63. Який з перерахованих видів м’яса має найбільший коефіцієнт концентрації 137Cs і 90Sr?

64. Який з перерахованих видів м’яса має найменший коефіцієнт концентрації 137Cs і 90Sr?

65. Аналогом якого хімічного елементу є 137Cs?

66. Хто встановлює контрольні рівні вмісту радіонуклідів в продукції сільського господарства?

67. З якою метою встановлюють контрольні рівні вмісту радіонуклідів в продукції сільського господарства?

68. До якої максимальної щільності забруднення за 137Cs природних кормових угідь, розміщених на торф’яно-болотних грунтах можливе виробництво молока, що відповідає вимогам ДР-97?

69. В який вид м’яса переходить найменше 137Cs з добового раціону?

70. На яких типах грунтів утримання молочної худоби можливе без проведення додаткових заходів щодо зменшення вмісту радіонуклідів в продукції тваринництва?

71. В яких межах знаходиться стимулююча доза γ-опромінення (Гр) для насіння більшості злаків?

72. Що є головною небезпекою дії інкорпорованих радіонуклідів?

73. Який механізм дії іонізуючих випромінень лежить в основі радіаційної технології подолання несумісності тканин?

74. Який механізм дії іонізуючих випромінень лежить в основі радіаційної технології запобігання проростанню овочів?

75. Який механізм дії іонізуючих випромінень лежить в основі радіаційної технології продовження строків зберігання ягід і фруктів?

76. Яку дозу γ-опромінення використовують при радіаційній консервації продукції, кГр?

77. В основі якої з перелічених радіаційно-біологічних технологій використовується ефект загибелі організму?

78. Яка величина є відправною точкою для визначення величини дози, необхідної для радіаційної дезинсекції зерна?

79. Які дози γ-опромінення є достатніми для повного знезараження хутра від збудників


інфекційних хвороб, кГр?

80. Які дози γ-опромінення зеленої маси можуть замінити процес силосування, кГр?

81. Які дози γ- і електронного опромінення є достатніми для боротьби з сальмонельозом, кГр?

82. Які дози опромінення використовують для підвищення поживної цінності грубих кормів?

83. При якій енергії іонізуючого випромінення виникає явище наведеної радіоактивності?

84. Які ізотопи називаються “міченими атомами”?

85. Скільки основних методів одержання мічених сполук існує?

86. Скільки основних способів одержання мічених добрив існує?

87. Які радіонукліди натепер визначають радіаційний стан на забруднених територіях

України?

88. Рослини якої з перелічених родин накопичують більше 90Sr?

89. Скільки АЕС на сьогоднішній день працює в Україні?

90. В якій області в Україні видобувається найбільша кількість урану?

91. Який ізотоп урану переважно використовується для одержання атомної енергії?

92. Який етап ядерного паливного циклу (ЯПЦ) відсутній в Україні?

93. З якою частотою економічно доцільно проводити вапнування грунтів?

94. Яким сільськогосподарським культурам слід надавати перевагу при вирощуванні на сильно забруднених радіонуклідами угіддях?

95. Які допустимі рівні вмісту 90Sr для риби та рибопродуктів, згідно ДР-2006, Бк/кг?

96. Які допустимі рівні вмісту 137Cs для свіжих дикорослих ягід та грибів, згідно ДР-2006,

Бк/кг?

97. Яка з ягідних культур найбільше накопичує 137Cs?

98. Який період напіввиведення 137Cs характерний для більшості риб, діб?

99. Який з видів грибів має найвищий коефіцієнт накопичення 137Cs?

100. Які з видів риб найінтенсивніше накопичують радіонукліди?

 

Сільськогосподарська радіоекологія

1. Які біоценози мають найбільшу здатність щодо затримання радіоактивних випадінь?

2. Який шлях надходження в організм є основним для α-активних радіоактивних аерозолів?

3. Який з шляхів надходження радіонуклідів був найбільш небезпечним в перші дні після аварії?

4. Чим в основному обумовлена горизонтальна міграція радіонуклідів в природних ландшафтах?

5. Чим визначається величина вторинної вітрової міграції радіонуклідів?

6. На яких грунтах буде проявлятись найбільш інтенсивний вітровий перенос радіонуклідів?

7. В яких екосистемах буде найбільш інтенсивно проявлятись вітровий перенос?

8. Коли буде спостерігатись найбільша інтенсивність та дальність вторинного вітрового переносу радіонуклідів?

9. На яких елементах рель’єфу спостерігається максимальне відкладання радіонуклідів при вітровому переносі?

10. Як змінюється КП 137Сs із збільшенням ступеня зволоження грунту?

11. Для яких сортів сільськогосподарських культур за строками достигання характерне більше накопичення 137Сs?

12. Який із радіонуклідів інтенсивно накопичують рослини-калієфіли?

13. Який із радіонуклідів інтенсивно накопичують рослини-кальцієфіли?

14. Що є основним місцем накопичення радіонуклідів в лучних екосистемах на 2-3 рік після випадінь?


15. В яку фазу розвитку лучної рослинності спостерігається максимальне накопичення 90Sr

біомасою?

16. На грунтах з яким рівнем родючості ефективність добрив як засобу зменшення надходження радіонуклідів в рослини максимальна?

17. Які з видів добрив можуть сприяти накопиченню 90Sr і 137Cs в сільськогосподарських рослинах?

18. В якому діапазоні рН грунтового розчину будуть спостерігатись найвищі КП 137Cs в сільськогосподарські рослини?

19. Який з продуктів рослинництва є критичним за здатністю до накопичення радіонуклідів?

20. Для якого радіонукліду позакореневий шлях надходження в рослини є основним?

21. Який з шляхів надходження радіонуклідів в організм сільськогосподарських тварин в основному формує забруднення продуктів тваринництва?

22. Який з радіонуклідів найкраще всмоктується із шлунково-кишкового тракту сільськогосподарських тварин?

23. Як залежить швидкість виведення радіонуклідів з організму від віку тварин?

24. Як залежить ефективність всмоктування радіонуклідів з шлунково-кишкового тракту від віку тварин?

25. Для чого доцільно використовувати більш “брудні” корми у разі радіонуклідного забруднення кормової бази?

26. Яка доступність для рослин радіонуклідів, зв’язаних з дерниною, порівняно з радіонуклідами, адсорбованими грунтом?

27. Для чого доцільно використовувати більш “чисті” корми у разі радіонуклідного забруднення кормової бази?

28. З чим в основному виділяються з організму радіонукліди з низькою ефективністю адсорбції в шлунково-кишковому тракті?

29. Яким шляхом в основному виділяються з організму радіонукліди, що потрапили в кров?

30. Чому дорівнює 37 ГБк/км2?

31. В який рік після викиду радіонуклідів в атмосферу основним шляхом забруднення сільськогосподарських рослин є позакореневе надходження?

32. Який з радіонуклідів найінтенсивніше переходить в молочні жири?

33. Який з радіонуклідів найінтенсивніше переходить в молочні білки?

34. В якій з тканин тваринного організму найінтенсивніше накопичується 90Sr?

35. Який вид тваринницької продукції має найнижчі рівні забруднення 137Cs?

36. Який вид рослинницької продукції має найнижчі рівні забруднення 137Cs?

37. Який з видів сільськогосподарських тварин має найвищу радіостійкість?

38. Який з видів сільськогосподарських тварин має найвищу радіочутливість?

39. Яка поглинута доза при гострому опроміненні є достатньою для 100% летальності всіх видів ссавців?

40. Які з клітин крові мають більшу радіочутливість?

41. Які з клітин крові мають більшу радіостійкість?

42. Види з якою плоїдністю (кількістю хромосомних наборів в ядрі) мають найбільшу радіостійкість?

43. Види з якою плоїдністю (кількістю хромосомних наборів в ядрі) мають найбільшу радіочутливість?

44. До яких контрзаходів відноситься обмеження сільськогосподарської діяльності, тимчасове відселення населення, обмежене вживання радіоактивно забрудненої води і продуктів харчування?

45. Який період піврозпаду 137Cs?

46. Який період піврозпаду 90Sr?

47. Яка нижня межа обмеження використання в їжу молока, забрудненого 137Cs (Бк/л)?


48. Яка питома активність 238U та 232Th в мінеральних добривах (Бк/кг)?

49. Який період піввиведення 137Cs з організму людини?

50. Який період піврозпаду 238U?

51. Який шлях надходження радіонуклідів в організм на сьогоднішній день є основним?

52. Який радіонуклід відноситься до штучних?

53. За рахунок чого в основному зменшується концентрація радіоактивного йоду в організмі?

54. Який критичний орган по відношенню до 131I?

55. Який тип випромінення характерний для 137Cs?

56. Які допустимі рівні 137Cs в молоці та молочних продуктах, згідно ДР-2006?

57. Який тип випромінення характерний для 90Sr?

58. Який період піввидення 90Sr з організму людини?

59. При якій щільністю забруднення ґрунту ізотопами 137Cs територія відноситься до зони безумовного (обов’язкового) відселення?

60. Яка з кормових культур має найменші коефіцієнти переходу 137Cs?

61. Який період піврозпаду 40К?

62. Що таке інкорпоровані радіонукліди?

63. Які є радіонукліди природного походження?

64. На якому етапі розвитку радіобіології виникла радіоекологія?

65. Які є ізотопи космогенного походження?

66. Які ізотопи утворюють родини?

67. Які ізотопи не утворюють родини?

68. Який ізотоп калію є радіоактивним?

69. Які хімічні елементи є радіоактивними?

70. Який основний шлях виведення 137Cs з організму людини?

71. Який тип розподілу характерний для 90Sr?

72. Які допустимі рівні 137Cs в м’ясі, згідно ДР-97, Бк/кг ?

73. Який відсоток переходу 137Cs з раціону в м'ясо ВРХ ?

74. Який тип розподілу характерний для 137Cs?

75. Який період піввиведення з організму людини 131І?

76. При якій питомій активності за 137Cs допускається використання води для зрошення с/г культур?

77. Що таке фітодезактивація?

78. Хто вважається засновником сільськогосподарської радіоекології, як окремого напрямку науки?

79. В якому році був підписаний "Договір про обмеження випробувань ядерної зброї" ?

80. Скільки категорій територій, що зазнали радіонуклідного забруднення, визначено у Законі України “Про правовий режим території, яка зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи”?

81. Який радіонуклід натепер має найбільшу міграційну здатність в профілі грунту?

82. При якому значенні річної ефективної еквівалентної дози опромінення населення територія відноситься до зони посиленого радіологічного контролю, мЗв?

83. При якій щільності забруднення ґрунту ізотопами 90Sr територія відноситься до зони гарантованого добровільного відселення, кБк/м2?

84. При якому значенні річної ефективної еквівалентної дози опромінення населення територія відноситься до зони безумовного (обов’язкового) відселення, мЗв?

85. На яких типах грунтів спостерігаються найвищі коефіцієнти переходу радіонуклідів в рослини?

86. Внесення яких добрив є найефективнішим прийомом щодо зниження КП 137Cs в рослини на дерново-підзолистих грунтах?

87. На грунтах з яким механічним складом відбувається найміцніша фіксація 137Cs?


88. За рахунок яких продуктів харчування натепер в основному формується доза внутрішнього опромінення населення?

89. Аналогом якого хімічного елементу є 90Sr?

90. Що є найефективнішим заходом для отримання продукції тваринництва, яка відповідає вимогам ДР-2006?

91. Що є найефективнішим заходом щодо запобігання надходженню радіонуклідів з кормів в продукцію тваринництва?

92. Яка з кормових культур має найбільший КП 137Cs?

93. Яка з овочевих культур має найбільший КП 137Cs?

94. В якому типі грунтів спостерігається найбільш інтенсивна вертикальна міграція 137Cs?

95. Яка з форм фосфорних добрив буде знижувати накопичення в рослинах не тільки 90Sr,

а й 137Cs?

96. При внесенні якого мікроелемента спостерігається зниження накопичення 137Cs

рослинами?

97. При внесенні якого мікроелемента спостерігається зниження накопичення 90Sr

рослинами?

98. При внесенні якого мікроелемента спостерігається зниження накопичення як 90Sr, так і 137Cs рослинами?

99. На яких за механічним складом грунтах спостерігається найбільша ефективність від внесення органічних добрив щодо запобігання надходження радіонуклідів в рослини?

100. При якому способі поливу буде спостерігатись найбільше надходження радіонуклідів в рослини, якщо вони знаходяться в поливній воді?

101. Якому способу поливу слід надати перевагу, якщо поливна вода не містить радіонуклідів, а грунт забруднений?

102. Як доцільно змінити разову норму поливу при дощуванні водою, що містить

радіонукліди?

103. Як доцільно змінити кількість поливів у межах зрошувальної норми при поливі водою, що містять радіонукліди?

104. Вкажіть прийом, який передбачає очищення грунту від радіоактивних речовин?

105. Який найчистіший продукт можна отримати із забрудненого радіонуклідами молока?

106. З якими продуктами харчування в організм людини надходить 70-90% радіонуклідів?

107. Який з перерахованих видів м’яса має найбільший коефіцієнт концентрації 137Cs і

90Sr?

108. Який з перерахованих видів м’яса має найменший коефіцієнт концентрації 137Cs і

90Sr?

109. Аналогом якого хімічного елементу є 137Cs?

110. Хто встановлює контрольні рівні вмісту радіонуклідів в продукції сільського господарства на рівні господарства?

111. До якої максимальної щільності забруднення за 137Cs природних кормових угідь (кБк/м2), розміщених на торф’яно-болотних грунтах можливе виробництво молока, що відповідає вимогам ДР-2006?

112. На яких типах грунтів утримання молочної худоби можливе без проведення додаткових заходів щодо зменшення вмісту радіонуклідів в продукції тваринництва?

113. Які радіонукліди натепер визначають радіаційний стан на забруднених територіях

України?

114. Рослини якої з родин накопичують більше 90Sr?

115. Скільки АЕС на сьогоднішній день працює в Україні?

116. В якій області в Україні видобувається найбільша кількість урану?

117. Який ізотоп урану переважно використовується для одержання атомної енергії?

118. Який етап ядерного паливного циклу (ЯПЦ) відсутній в Україні?

119. З якою частотою економічно доцільно проводити вапнування грунтів?

120. Яким сільськогосподарським культурам слід надавати перевагу при вирощуванні на


сильно забруднених радіонуклідами угіддях?

121. Які допустимі рівні вмісту 90Sr для риби та рибопродуктів, згідно ДР-2006, Бк/кг?

122. Які допустимі рівні вмісту 137Cs для свіжих дикорослих ягід та грибів, згідно ДР-

2006, Бк/кг?

123. Яка з ягідних культур найбільше накопичує 137Cs?

124. Який період напіввиведення 137Cs характерний для більшості риб, діб?

125. Який з видів грибів має найвищий коефіцієнт накопичення 137Cs?

126. Які з видів риб найінтенсивніше накопичують радіонукліди?

127. Які допустимі рівні вмісту 90Sr для картоплі, згідно ДР-2006, Бк/кг?

128. Які допустимі рівні вмісту 137Cs для овочів, згідно ДР-2006, Бк/кг?

129. Які допустимі рівні вмісту 137Cs для хлібопродуктів, згідно ДР-2006, Бк/кг?

130. Які допустимі рівні вмісту 90Sr для хлібопродуктів, згідно ДР-2006, Бк/кг?

131. Які допустимі рівні вмісту 90Sr для фруктів, згідно ДР-2006, Бк/кг?

132. Які допустимі рівні вмісту 137Cs для фруктів, згідно ДР-2006, Бк/кг?

133. Які допустимі рівні вмісту 90Sr для м’яса та м’ясопродуктів, згідно ДР-2006, Бк/кг?

134. Які допустимі рівні вмісту 137Cs для риби та рибопродуктів, згідно ДР-2006, Бк/кг?

135. Які допустимі рівні вмісту 90Sr для молока, згідно ДР-2006, Бк/кг?

136. Які допустимі рівні вмісту 90Sr для питної води, згідно ДР-2006, Бк/кг?

137. Які допустимі рівні вмісту 137Cs для питної води, згідно ДР-2006, Бк/кг?

138. Які допустимі рівні вмісту 137Cs для лікарських рослин, згідно ДР-2006, Бк/кг?

139. Які допустимі рівні вмісту 90Sr для лікарських рослин, згідно ДР-2006, Бк/кг?

140. Які допустимі рівні вмісту 137Cs для продуктів дитячого харчування, згідно ДР-2006,

Бк/кг?

141. Який механізм дії іонізуючих випромінень лежить в основі радіаційної технології подолання несумісності тканин ?

142. Який механізм дії іонізуючих випромінень лежить в основі радіаційної технології запобігання проростанню овочів?

143. Який механізм дії іонізуючих випромінень лежить в основі радіаційної технології продовження строків зберігання ягід і фруктів?

144. Яку дозу γ-опромінення використовують при радіаційній консервації продукції, кГр?

145. В основі якої з перелічених радіаційно-біологічних технологій використовується ефект загибелі організму?

146. Яка величина є відправною точкою для визначення величини дози, необхідної для радіаційної дезинсекції зерна?

147. Які дози γ-опромінення є достатніми для повного знезараження хутра від збудників інфекційних хвороб, кГр?

148. Які дози γ-опромінення зеленої маси можуть замінити процес силосування, кГр?

149. Які дози γ- і електронного опромінення є достатніми для боротьби з сальмонельозом, кГр?

150. Які дози опромінення використовують для підвищення поживної цінності грубих кормів?


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 

1. Белов А.Д., Косенко А.С., Пак В.В., Лысенко Н.П., Рогожина Л.В. Практикум по ветеринарной радиобиологии. - М.: Агропромиздат, 1988. – 240 с.

2. Гудков І.М., Віннічук М.М. Сільськогосподарська радіобіологія. - Житомир: ДАУ, 2003.

– 472 с.

3. Гудков І.М., Ткаченко Г.М. Основи сільськогосподарської радіобіології та радіоекології.

– К.: Вища школа, 1993. – 257 с.

4. Гудков И.Н., Ткаченко Г.М., Кицно В.Е., Практикум по сельскохозяйственной радиобиологии. - К.: УСХА, 1992. - 207 с.

5. Довідник для радіологічних служб Мінсільгосппроду України. – К.: Вид-во “Нора-

прінт”, 1997. – 200 с.

6. Допустимі рівні забруднення продуктів ДР-2006. Наказ МОЗ України 03.05.2006 № 256.

7. Ильин Л.А., Кириллов В.Ф., Коренков И.П. Радиационная гигиена. – М.: Медицина,

1999. – 380 с. или Кириллов В.Ф., В.А.Книжников, И.П.Куренков. Радиационная гигиена. - М.: Медицина, 1988. - 336 с.

8. Козлов В.Ф. Справочник по радиационной безопасности. - М.: Энергоатомиздат, 1987. –

192 с.

9. Кутлахмедов Ю.О., Корогодін В.І., Кольтовер В.К. Основи радіоекології. – К.: Вища школа, 2003. – 316 с.

10. Максаков В.Я. Годівля сільськогосподарських тварин. – К.: Урожай, 1987. – 162 с.

11. Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97). - К: МОЗ, 1997. - 121 с.

12. Основні санітарні правила протирадіаційного захисту України (ОСПУ-2001). - К.: МОЗ, 2001. – 136 с.

13. Основи лісової радіоекології (І.М.Патлай, М.М.Давидов, В.П.Ланд та ін.) - К.: Ярмарок, 1999. – 222 с.

13. Пристер Б.С., Лощилов Н.А., Немец О.Ф., Поярков В.А. Основы сельскохозяйственной радиологии. К.: Урожай, 1991. – 471 с.

14. Радиобиология (ред. А.Д. Белов). – М.: «Колос», 1999. – 383 с. или Белов А.Д., Киршин

В.А. Ветеринарная радиобиология. – М.: Агропромиздат, 1987. – 288 с.

15. Радиоактивное и химическое загрязнение Днепра и его водохранилищ после аварии на

Чернобыльской АЭС / под ред. Д.М. Гродзинского. – К.: Наукова думка, 1992. – 188 с.

16. Рекомендації по веденню сільського господарства в умовах радіоактивного забруднення території України в результаті аварії на Чорнобильській АЕС на період

1996-1998 рр. /під ред. Б.С. Прістера. – К.: Нива, 1996. – 56 с.

17. Сівозміни – основа інтенсифікації землеробства / Л.А.Барнштейн, Л.Я.Бергульова, А.В.Волинський, Г.В. Грисенко та ін. – К.: Урожай, 1985. – 178 с.

18. Ткаченко Г.М., Гудков І.М. Сільськогосподарсьва радіобіологія і радіоекологія. К.: Бібліотека ветеринарної медицини, 1999. – 63 с.

19. Фокин А.Д., Лурье А.А., Торшин С.П. Сельскохозяйственная радиология. – М.: Дрофа,

2005. – 368 с.

20. Чорнобильська катастрофа / Ред. В.Г. Барьяхтар. – К.: Наук. думка, 1996. – 515 с.


Поделиться:

Дата добавления: 2015-02-10; просмотров: 554; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты