Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаПоняття і види інноваційної діяльності
 

Ефективний розвиток виробництва в ринкових умовах забезпечується використанням досягнень науково-технічного прогресу, який завжди передбачає сукупність трех факторів – науки, техніки і виробництва. Як результат науково-технічного прогресу маемо покращення умов виробництва і праці, більш ефективне використання виробничих і природних ресурсів, найбільш повне забезпечення потреб населення в якісній продукції. Науково-технічний прогрес реалізується шляхом інновацій.

Іновації – це процес впровадження нового наукового знання у виробництво для отримання економічного, соціального, екологічного ефекту. Крім поняття «інновації» використовується понятя «новина» і «нововведення». Новина – це новий продукт, або технологічний процес, який є результатом наукових розробок або експериментальних робіт і оформлюється у вигляді винаходів, патентів, раціоналізаторських пропозицій, товарних знаків, тощо. Нововведення – це безпосереднє використання нового продукта або технологічного процесу у виробництві. Поняття «інновація» набагато ширше понять «новина» та «нововведення», тому що воно охоплює весь цикл від розробки новини до впровадження у виробництво і отримання ефекта.

Інновації класифікують за різними ознаками:

1. За рівнем розробки і випробування: державні, галузеві, внутрішньфірмові;

2. За галуззю впровадження: промислові, фінансові, торгівельно-посередницькі, наукові, правові, соціальні;

3. За ступенем новизни: абсолютно нові (не мають аналогів), покращуючі інновації.

На рівні галузевого промислового виробництва інновації за змістом поділяють на такі:

- технічні (вдосконалення матеріально-технічної бази промисловості, автоматизація і комп’ютеризація процесів);

- технологічні ( впровадження нових технологічних процесів, їх оптимізація, створення нової продукції);

- економічні (нові способи планування, обліку витрат і фінансових результатів, нові способи стимулювання виробничої діяльності, підвищення рівня конкурентоздатності продукції);

- організаційно-управлінські (вдосконалення управлінської структури);

- соціальні ( покращення умов праці робітників, їх соціального забезпечення, зменшення травматизму, тощо).

За характером інновації поділяються на такі:

- продуктові (пов’язані з отриманням нових продуктів, напівфабрикатів, сировини);

- процесні (розробка і впровадження нових технологічних процесів та методів організації виробництва).

За формою реєстрації:

- патенти на винаходи;

- раціоналізаторські пропозиції;

- нормативні документи;

- ноу-хау;

- товарні знаки, торгові марки, емблеми.

Основними учасниками інвестиційної діяльності є вищі навчальні заклади, науково – дослідні організації, проектні організації та конструкторські бюро, проектно – технологічні організації, промислові підприємства.

Найбільш комплексна та ефективна реалізація інноваційних проектів здійснюється в межах великих організаційних структур: фінансово-промислових груп, холдингових компаній, транснаціональних корпорацій, які мають достатні фінансові ресурси для впровадження нових технічних рішень.


Дата добавления: 2015-02-10; просмотров: 9; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты