Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЗавдання 1.
Читайте также:
  1. III. Мета, стратегічні напрями та основні завдання Національної стратегії
  2. Варіант власного завдання визначається за таблицею 49.
  3. Варіант власного завдання можна знайти в таблиці 46 .
  4. Виконати тестові завдання
  5. Вимоги до оформлення індивідуального завдання та курсової роботи.
  6. Вказівки до виконання завдання
  7. Вказівки до виконання завдання
  8. Вказівки до виконання завдання
  9. Вказівки до виконання завдання
  10. Вказівки до виконання завдання

Визначте, елементи яких договорів містяться у договорі банківського вкладу. Охарактеризуйте договір банківського вкладу як змішаний договір.

Завдання 2.

Порівняйте договір банківського вкладу і договір позики, договір позики, договір банківського вкладу і кредитний договір за:

- Суб’єктним складом;

- Порядком укладення;

- Істотними умовами;

- Формою договору.

Завдання 3.

Проаналізуйте правову природу процентів за користування коштами, що знаходяться на ринку.

Завдання 4.

Порівняйте договір факторингу і цесію. Визначте спільне і відмінне.

Завдання 5.

Складіть договір факторингу.

 

Запитання до самоконтролю:

1. У чому полягає суть договору банківського вкладу на третю особу?

2. Форма договору банківського вкладу.

3. У чому полягає виконання банківського вкладу?

4. Яка черговість виконання банком рахункових документів клієнта?

5. Яке цільове призначення банківських рахунків?

6. Який зміст обов’язку щодо гарантування банківської таємниці?

7. Ціна та інші умови договору факторингу.

8. Яке правове положення боржника, право грошової вимоги до якого відступається за договором факторингу?

ТЕМА 12: ДОГОВОРИ ЩОДО РОЗПОРЯДЖЕННЯ МАЙНОВИМИ ПРАВАМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ. ДОГОВІР ПРО КОМЕРЦІЙНУ КОНЦЕСІЮ.

 

 

Терміни та поняття до теми:ліцензія, ліцензійний договір, інтелектуальна власність, винахід, «ноу – хау», повна ліцензія, виключна ліцензія, неповна або проста ліцензія, видавничий договір, договір на депонування рукопису, постановочний договір, комерційна концесія, право володілець, користувач, авторське право, суміжні права, набувач, право володілець, торгівельна марка, промисловий зразок, винахід, твір, комерційна таємниця.

 

Література:[1, 2, 7, 11, 45, 56, 71, 73,77, 123, 151].

 

Семінарське заняття 12:„ Договори щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. Договір про комерційну концесію” – 2 години.

ПЛАН

1. Поняття творчої діяльності та інтелектуальної власності і їх правове регулювання.

2. Ліцензійні договори на використання об’єктів інтелектуальної власності.

3. Типові ліцензійні договори на використання творів науки, літератури і мистецтва.4. Авторські договори.

5. Договори на створення і використання результатів науково – технічної діяльності.

6. Договори на роботи і послуги по забезпеченню науково – технічною інформацією

7. Загальна характеристика договору комерційної концесії. ( суб’єктивний склад, форма, зміст договору).

 

Запитання до самоконтролю:

1. Які існують види договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності?

2. Який предмет договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальними власності?

3. Яка форма договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності та їх державна реєстрація?

4. Які є випадки обов’язкової реєстрації договору про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності?

5. Визначте поняття договору про створення за замовленням і використання об’єкта прав інтелектуальної власності.

6. Яке право користувача на укладення договору комерційної концесії?

7. У чому полягає зміна договору комерційної концесії?

8. Які можуть бути наслідки зміни торговельної марки чи іншого позначення право володільця?

9. Які є наслідки відсутності державної реїстрації договору комерційної концесії? 

ТЕМА 13: ПОНЯТТЯ ТА ОСОБЛИВІ ВИДИ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ЗА СПІЛЬНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ.

Терміни та поняття до теми:учасники договору, майно, спільне майно, товариство, просте товариство, договір про спільну діяльність, спільна мета у договорі, підприємець, підприємницькі товариства, непідприємницькі товариства, дохід.

 

Література:[ 2, 5, 8, 11, 33, 43, 44, 51,56, 68, 71, 74, 82, 84, 94,96, 123, 139,147,151].

 

Самостійна робота 6 до теми 13: „Поняття та особливі види зобов’язання за спільною діяльністю” – 4 години.

 

1. Загальна характеристика договору про спільну діяльність.

2. Предмет та форма договору про спільну діяльність.

3. Види договору про спільну діяльність.

4. Договір простого товариства: учасники договору, їхні права та обов’язки.

5. Загальні та спеціальні підстави припинення договору простого товариства.

6. Поняття та юридична характеристика засновницького договору.

7. Підстави зміни та припинення засновницького договору.

8. Відповідальність учасників за договорами, спрямованими на досягнення спільної мети.

 

Запитання до самоконтролю:

1. Який порядок ведення спільних справ учасників?

2. Чим відрізняється договір про спільну діяльність від установчого договору?

3. Які органи про спільну діяльність повинні перебувати на обліку в органах ДПС?

4. Які документи і у якому порядку необхідно надати для взяття на облік органими ДПС?

5. Чи можливо, що в процесі дії договору про сумісну діяльність кожний з її учасників без згоди інших сторін має право розпоряджатися своєю часткою у спільній власності?

 

ТЕМА 14: ОКРЕМІ ВИДИ НЕДОГОВІРНИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ. 

Терміни та поняття до теми:винагорода, публічна обіцянка, конкурс, доручення, набуття майна, збереження майна, шкода, протиправність, необхідна оборона, самозахист, крайня необхідність.

 

Література:[10, 15, 22,29,47,49,50, 54,62,78,82,84,86,92,98,111,134,140].

 

Самостійна робота 7 до теми 14: „ Окремі види недоговірних зобов’язань. Загальні положення про відшкодування шкоди” – 4 години.

 

1. Публічна обіцянка без оголошення конкурсу.

2. Публічна обіцянка нагороди за результатами конкурсу.

3. Правова природа конкурсу як підстави виникнення цивільних правовідносин.

4. Вчинення дій майнових інтересах іншої особи без її доручення.

5. Рятування здоров’я та життя фізичної особи, майна фізичної чи юридичної особи.

6. Створення загрози життю, здоров’ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи.

7. Набуття, збереження майна без достатньої правової підстави.

8. Співвідношення договірної та недоговірної відповідальності. Делікт як підстава притягнення до не договірної відповідальності.

9. Умови відповідальності

10. Обставини, які звільняються від майнової відповідальності.

11. Обставини, які виключають майнову відповідальність (казус, непереборна сила).

12. Способи відшкодування шкоди.

13. Особливості відшкодування моральної шкоди.

 

Запитання до самоконтролю:

1. Які обставини мають значення при обмеженні розміру відповідальності?

2. Які особливості відшкодування шкоди заподіяної в стані «необхідної оборони» та «крайної необхідності» за нормами цивільного та кримінального права? (Ознайомтесь із ст. 36, 39 ККУ).

3. Які є випадки врахування форми вини при вирішенні питання майнової відповідальності?

 

 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2.

 

ТЕМА 15: ДЕЛІКТНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ.

 

Терміни та поняття до теми:делікт, казус, непереборна сила, умисел, солідарна відповідальність, часткова відповідальність, збитки.

Література:[ 5, 7, 12, 13, 23, 27, 36, 49, 56, 58, 69, 72, 85, 99, 114, 127, 139, 140, 142].

 

Лекція 6 до теми 15:„ Деліктні зобов’язання” – 2 години.

 

Відповідальність фізичної чи юридичної особи за шкоду, завдану їхнім працівником чи іншою особою . Особливості відшкодування шкоди, завданої органом державної влади, органом АРК або органом місцевого самоврядування чи їх посадовими особами. Відповідальність за шкоду, завдану незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів дізнання, досудового слідства, прокуратури або суду. Особливості відшкодування майнової шкоди фізичній особі, яка потерпіла від злочину. Відповідальність за шкоду, заподіяну джерелом підвищеної небезпеки. Відповідальність за шкоду спільно заподіяну кількома особами. Регресні зобов’язання. Особливості відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг).

ТЕМА 16: ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ ЗАВДАНОЇ КАЛІЦТВОМ, ІНШИМ УШКОДЖЕННЯМ ЗДОРОВ'Я АБО СМЕРТЮ.

 

Терміни та поняття до теми:шкода, каліцтво, потерпілий, моральна шкода, відшкодування шкоди, травма, професійне ушкодження здоров’я, розмір заробітку потерпілого.

Література:[3, 5, 9, 21, 24, 37, 45, 49, 56, 59, 63, 65, 71, 78, 86, 90, 92, 123, 127, 134, 151].

 

Лекція 7 до теми 16:„ Відшкодування шкоди завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю.” – 2 години.

 

Підстави та умови виникнення зобов'язань із шкоди, завданої ушкодженням здоров'я або смертю. Відшкодування шкоди, завданої каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я. Способи та порядок відшкодування шкоди у разі ушкодження здоров'я або смертю. Способи та порядок відшкодування шкоди за спричинення смерті. Розмір та строки відшкодування. Суб’єкти зобов’язання з відшкодуванням шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю. Умови відповідальності за шкоду, завдану к каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю. Способи та порядок відшкодування шкоди. Відшкодування шкоди, завданої смертю потерпілого. Підстави та порядок зменшення чи збільшення розміру відшкодування шкоди.

Семінарське заняття 16:„ Відшкодування шкоди завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю.” – 2 години.

 

ПЛАН

1. Суб’єкти зобов’язання з відшкодуванням шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю.

2. Умови відповідальності за шкоду, завдану к каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю.

3. Способи та порядок відшкодування шкоди.

4. Відшкодування шкоди, завданої смертю потерпілого.

5. Підстави та порядок зменшення чи збільшення розміру відшкодування шкоди.

 

Запитання до самоконтролю:

1. У чому полягає визначення заробітку ( доходу), втраченого внаслідок каліцтва, іншого ушкодження здоров’я фізичної особи, яка працювала за трудовим договором, чи фізичної особи – підприємця?

2. У чому полягає спосіб відшкодування шкоди завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я малолітньої або неповнолітньої особи?

3. Яке коло осіб має право на відшкодування шкоди завданою смертю потерпілого?

4. Який порядок визначення розміру відшкодування шкоди завданої смертю потерпілого?

5. Який порядок відшкодування шкоди завданої смертю потерпілого?

 

 

ТЕМА 17: ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ, ЗАВДАНОЇ НЕЗАКОННИМИ РІШЕННЯМИ, ДІЯМИ ЧИ БЕЗДІЯЛЬНІСТЮ ОРГАНУ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ, ДОСУДОВЕ РОЗСЛІДУВАННЯ, ПРОКУРАТУРИ АБО СУДУ.

Терміни та поняття до теми:шкода, незаконні дії, оперативно – розшукова діяльність, моральна шкода, матеріальна шкода, компенсація.

Література:[2, 4, 11, 19, 24, 35, 42, 51, 56, 62, 71, 73, 89, 90, 96, 121, 144, 151].

 

Семінарське заняття 17:„Відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, прокуратури або суду.” – 2 години.

ПЛАН

1. Загальна характеристика деліктних зобов’язань завданих незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, прокуратури або суду.

2. Правове регулювання відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, прокуратури або суду.

3. Види, обсяги та порядок відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, прокуратури або суду.

4. Форми відшкодування матеріальної шкоди.

5. Особливості відшкодування моральної шкоди.

6. Порядок відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, прокуратури або суду.

Запитання до самоконтролю:

 

1. Які є види відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, прокуратури або суду?

2. Які існують підстави відшкодування матеріальної шкоди?

3. Які існують підстави відшкодування моральної шкоди?

4. Порівняйте зобов’язання із заподіяння матеріальної та моральної шкоди в цивільному праві України та зарубіжних країнах.

5. У чому полягають особливості цивільно – правової відповідальності?

 

ТЕМА 18: ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ ЗАВДАНОЇ ЗЛОЧИНОМ.

 

 

Терміни та поняття до теми: злочин, кримінальне правопорушення, малолітня особа, неповнолітня особа, позбавлення батьківських прав, цивільна дієздатність, обмежена цивільна дієздатність, джерело підвищеної небезпеки, винна особа, протиправна поведінка, неплатоспроможна особа, матеріальний збиток, реституція, цивільний позов.

 

Література:[1,2, 4, 10, 15, 20, 31, 32, 54, 56, 62, 71, 116, 135, 151].

 

Лекція 8 до теми 18:„ Відшкодування шкоди завданої злочином.” – 2 години.

 

Загальна характеристика відшкодування шкоди завданої злочином. Спеціальні умови відшкодування шкоди, завданої злочином. Порядок відшкодування шкоди, завданої фізичній особі злочином. Механізм відшкодування державою шкоди , завданої злочином. Обсяг відшкодування шкоди, завданої злочином.

 

Семінарське заняття 18 :„ Відшкодування шкоди завданої злочином.” – 2 години.

ПЛАН

1. Особливості застосування загальних умов та підстав відшкодування шкоди до відшкодування державою шкоди, завданою фізичній особі злочином.

2. Спеціальні умови відшкодування майнової шкоди, завданої злочином.

3. Порядок відшкодування майнової шкоди, завданої фізичній особі злочином.

4. Механізм відшкодування державою шкоди , завданої злочином.

5. Обсяг відшкодування шкоди, завданої злочином.

 

Практичне заняття 2 до теми 18:„ Відшкодування шкоди завданої злочином.” – 2 години.

 


Дата добавления: 2015-02-10; просмотров: 34; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.014 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты