Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаРекомендовані джерела інформації до лекційного заняття за темою №1
Читайте также:
  1. Quot;Підручні" засоби захисту інформації
  2. VI. Основні етапи заняття
  3. Академічних успіхів осіб, що навчаються за ECTS (100-бальною системою) та національною системою оцінювання знань
  4. Арифметичні операції над двійковими числами. Машинні одиниці інформації
  5. Будова Сонця та джерела його енергії
  6. Вибір джерела фінансування
  7. Вибір, підготовка й заняття вогневої позиції
  8. Види й властивості інформації
  9. Визначення теми практичного заняття та основних питань, яким воно присвячене (5 хв);
  10. Визначення теми практичного заняття та основних питань, яким воно присвячене (5 хв);

Тема 1. Предмет, метод, система та джерела податкового права

Лекційне заняття – 2 год.

Семінарське заняття – 2 год.

Самостійна робота – 4 год.

План лекції

1.Місце складного інституту податкового права в системі фінансового права та його зв'язок з іншими галузями права.

2.Предмет та метод податкового права.

3.Поняття, зміст та види податкових правовідносин та податково-правових норм.

4.Система та джерела податкового права.

 

Питання для обговорення на семінарському занятті:

1.Місце складного інституту податкового права в системі фінансового права та його зв'язок з іншими галузями права.

2.Предмет та метод податкового права.

3.Поняття, зміст та види податкових правовідносин та податково-правових норм.

4.Система та джерела податкового права.

Перелік ключових понять теми:

Предмет податкового права; метод податкового права; податкові правовідносини; особливості податкових правовідносин; види податкових правовідносин; підстави виникнення, зміни та припинення податкових правовідносин; зміст, види та структура податкової норми; система податкового права; джерела податкового права; податкові закони.

 

Методичні вказівки

При вивченні теми та підготовці до семінарського заняття слід звернути увагу на те, що податкове право є складним інститутом права, складовою такої галузі права як фінансове право, необхідно запам’ятати визначення вказаних термінів і понять, якими оперує податкове право. Слід відзначити, що важливим моментом податкового права є усвідомлення безумовності податкових правовідносин, широке застосування імперативних (однозначних, що не припускають вибору) норм податкового права з метою формування бюджетів усіх рівнів та позабюджетних фондів за рахунок доходів і майна платників податків. Зверніть увагу на аналіз прав та обов’язків суб’єктів податкових правовідносин, підстави їх виникнення, зміни і припинення.

Рекомендовані джерела інформації до лекційного заняття за темою №1

Основні: 1, 5, 6, 19, 20, 22, 33, 35, 41, 44-46, 59, 68, 75-79, 81, 84, 87,88, 90, 93, 94, 96, 98, 100-104, 106.

Додаткові: 3-7, 11, 14, 15, 21, 25-27, 33, 35, 40.

Теми рефератів і доповідей:

1. Історичні основи податків та податкових правовідносин.2. Періодизація розвитку податкових систем.

3. Загальнонаукові принципи побудови податкових систем.

4. Формування та зміна системи оподаткування в період з 1991 року по 2012 рік.

5. Характер імперативності у податковому праві.

6. Місце інституту податкового права в системі фінансового права.

7. Податкове законодавство як форма реалізації податкового права.

8. Суб’єкти податкових правовідносин: їх права і обов’язки.

9. Підстави виникнення, зміни і припинення податкових правовідносин.

10.Значення податків у стимулюванні виробництва та вирішенні соціальних питань.

Питання для самоконтролю:

1.Місце інституту податкового права в системі фінансового права.

2.Особливості інституту податкового права.

3.Співвідношення податкового права з іншими інститутами фінансового права та галузями права.

4.Особливості предмету та методу податкового права.

5.Об’єкт та суб’єкти податкових правовідносин.

6.Обов’язки та права суб’єктів податкових правовідносин.

7.Підстави виникнення, зміни та припинення податкових правовідносин.

8.Система податкового права.

9.Джерела податкового права.10.Загальна характеристика структури Податкового Кодексу України.

 

Завдання до самостійної роботи:

1. Занотуйте визначення ключових понять та категорій податкового права.

2. Визначте джерела податкового права України та класифікуйте їх.

3. Наведіть приклади податкових правовідносин відповідно до їх загальноприйнятої класифікації.

4. Наведіть приклади податкових норм відповідно до їх загальноприйнятої класифікації.

5. Проаналізуйте взаємосвязок податкового та Конституційного права України.

6. Класифікуйте розділи Податкового Кодексу України відповідно їх належності до Загальної та Особливої частини податкового права.

7. Опрацюйте самостійно тестові завдання до теми 1.

 

Тестові завдання:

1.Податкове право являє собою:

а) галузь права;

б) підгалузь права;

в) складний інститут права;

г) інститут права.

 

2.Податкові правовідносини це:

а) суспільні відносини, що виникають між усіма членами суспільства та державними структурними підрозділами;

б) відносини, що виникають відповідно до норм права;

в) відносини, що виникають між платниками податків та державою;

г) відносини, що виникають відповідно до податкових норм і юридичних фактів між учасниками, що наділені суб’єктивними правами і мають юридичні обов`язки пов`язані зі сплатою податків, зборів і фондів.

 

3.До видів податкових відносин належать:

а) зобов`язуючі;

б) загально-регулятивні;

в) комплексні;

г) уповноважуючі;

д) конкретно-регулятивні;

е) охоронні.

 

4.До видів податкових норм відносять:

а) норми-дефініції;

б) комплексні;

в) конкретно-регулятивні;

г) зобов`язуючі;

д) матеріальні;е) процесуальні.

 

5.До джерел податкового права належать:

а) нормативні і ненормативні акти;

б) звичаї;

в) прецеденти;

г) міжнародні договори;

д) все перелічене.

 

6. Суб’єктами податкових правовідносин може бути:

а) будь-яка особа;

б) особа, що наділена податковою правоздатністю;

в) особа, що наділена податковою дієздатністю;

г) особа, що наділена податковою правосуб’єктністю

 

7. Податкова правоздатність це :

а) здатність суб’єкта податкових правовідносин мати право та обов’язки у сфері податкової діяльності;

б) здатність суб’єкта податкових правовідносин реалізувати податкові права та обов’язки;

в) встановлена нормами податкового права здатність бути носієм та реалізовувати юридичні права та обов’язки в сфері оподаткування.

 

8. Які з перелічених норм слід віднести до норм особливої частини податкового права?

а) норми, що регулюють вид відповідальності за порушення податкового законодавства;

б) норми, що регулюють способи усунення подвійного оподаткування;

в) норми, що регулюють строки сплати прямих та непрямих податків підприємств.

9. За змістом податкові норми поділяються на :

а) зобов’язуючі, уповноважуючі, забороняючі;

б) матеріальні та процесуальні;

в) норми – принципи та норми – дефініції.

 

10. Конституція України встановлює:

а) пріоритет міжнародних угод над нормами національного податкового законодавства;

б) пріоритет норм національного податкового законодавства над міжнародними угодами;

в) рівність норм міжнародних угод та норм національного податкового законодавства.

 

Рекомендовані джерела інформації до теми № 1:

[1, 2, 12, 20, 23, 24, 40, 42, 56, 60, 61, 63, 66, 72, 75, 76, 78, 87, 89, 90, 93, 104, 105, 106, 111, 121-123, 125, 134, 138].

 

 


Дата добавления: 2015-02-10; просмотров: 22; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.017 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты