Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаМетодичні вказівки.
Читайте также:
  1. Amp; Методичні вказівки
  2. Amp; Методичні вказівки
  3. Amp; Методичні вказівки
  4. Amp; Методичні вказівки
  5. Amp; Методичні вказівки
  6. Amp; Методичні вказівки
  7. Amp; Методичні вказівки
  8. VI. Методичні вказівки до виконання курсової роботи.
  9. Загальні вказівки.
  10. Загальні методичні вказівки

При вивченні теми слід звернути увагу на структуру податків, що формують доходні частини загальнодержавного та місцевих бюджетів України, визначити їх питому вагу у бюджеті України. Слід відзначити і широкий перелік органів, що здійснюють мобілізацію коштів до централізованих фондів в Україні. Важливо розрізнити серед них ті, що відносяться до безпосередньо податкових і ті, що є опосередковано податковими.

При підготовці до теми зверніть увагу на те, що в сучасних умовах для забезпечення необхідного рівня податкових надходжень вирішального значення набуває застосування заходів державного примусу в податковій сфері.

Слід розрізняти податкові злочини та податкові правопорушення. Даний поділ визначає вид та розмір відповідальності за порушення податкового законодавства. Зверніть увагу на специфіку податкової відповідальності її відмінність від юридичної відповідальності в цілому. Слід зауважити, що в податковому праві мають місце усі види відповідальності: дисциплінарна, адміністративна, фінансова та кримінальна. Це свідчить про тісний зв'язок податкового права з іншими галузями права (цивільним, адміністративним, кримінальним). Гострою залишається проблема подвійного податкового навантаження на платників податків. Слід розрізняти подвійне оподаткування в межах країни та міждержавних відносинах. При підготовці до семінарського заняття зверніть увагу на значення міжнародних договорів у світовій практиці боротьби з явищем подвійного оподаткування.

Теми рефератів і доповідей:

1. Облік платників податків Державною податковою службою України.

2. Контролюючі органи та органи стягнення в сфері оподаткування в України: характеристика та функції.

3. Податкова звітність: види, порядок складання та значення.

4. Процедура адміністративного оскарження рішень органів державної податкової служби.

5. Суб’єкти податкової роботи в Україні та їх функції.

6. Організаційна структура податкової міліції в Україні та її функції.

7. Поняття і зміст податкового контролю в Україні.

8. Види податкових перевірок та порядок їх проведення.

9. Податкові злочини та податкові правопорушення. Способи скоєння правопорушень у сфері оподаткування

10. Легальні та нелегальні способи ухилення від оподаткування: їх види та характеристика.11. Види відповідальності за порушення податкового законодавства в Україні.

12. Шляхи і методи усунення подвійного оподаткування. Міжнародний договір як механізм усунення подвійного оподаткування.

13. Погашення податкового боргу платників податків. Зміст податкової застави.

Питання для самоконтролю:

1. Податкова система.

2. Загальнодержавні та місцеві податки і збори в Україні.

3. Структура податкових органів в Україні.

4. Контролюючі органи та органи стягнення.

5. Податкова звітність . Податкова декларація.

6. Податкова консультація.

7. Податкове повідомлення – рішення.

8. Податкова вимога.

9. Податковий контроль. Способи здійснення податкового контролю.

10. Камеральна перевірка.

11. Документальна планова та позапланова перевірка.

12. Адміністративна відповідальність за порушення податкового законодавства.

13. Фінансова відповідальність за порушення податкового законодавства.

14. Кримінанльна відповідальність за порушення податкового законодавства.

15. Подвійне оподаткування.

16. Фінансові санкції за порушення податкового законодавства.

17.Узаконені способи зменшення сум податкових платежів.18.Незаконне ухилення від сплати податків.

 

Завдання до самостійної роботи:

1. Занотуйте та дайте пояснення до ключових понять теми.

2. Проведіть розмежування покладених на ДПС функцій (Державну податкову адміністрацію, Державну податкову інспекцію, податкову міліцію).

3. Дайте порівняльну характеристику видам податкових перевірок, що застосовуються Державною податковою службою в Україні.

4. Опишіть порядок взяття та зняття з податкового обліку платників податків юридичних і фізичних осіб – підприємців..

5. Перелічить фінансові документи платників податку, що використовуються при заповнені податкової декларації з податку на прибуток підприємств, ПДВ.

6. Поясніть різницю між наступними платниками податку: юридична особа, фізична особа, податковий агент.

7. Схематично зобразити організаційну структуру органів податкової міліції.

8. Наведіть приклади податкових правопорушень та податкових злочинів. Які податкові правопорушення тягнуть за собою адміністративну, фінансову, кримінальну відповідальність( наведіть приклад).

9. Чи може платник податку оскаржити рішення контролюючих податкових органів? Якщо так, то який порядок оскарження таких рішень?

10. Ситуаційні завдання:

А) Юрист підприємства відмовив посадовій особі ДПС у проведенні документальної перевірки на тій підставі, що вона була другою за календарний рік та не було повідомлення про її проведення.

Посадова особа наполягала на проведенні такої перевірки, на тій підставі, що при перевірці іншого підприємства (партнера) були виявлені факти порушення податкового законодавства даним підприємством.

Визначте чиї дії є неправомірними ? Обгрунтуйте відповідь.

Б) Підприємство «Меркурій» не сплатило вчасно податки. За результатами фінансової перевірки керівник ДПІ наклав на підприємство фінансові санкції. Підприємство частково оплатило санкції, а частково має заборгованість перед бюджетом на суму 2 тис. грн.. у зв’язку з відсутністю коштів на рахунку.

У підприємства є боржник — фірма «Дельта», яка повинна розрахуватися з підприємством за надані послуги 15 серпня 2011 р. Але послуги було надано 15 липня 2011 р. Тоді ж було складено акт про прийняття робіт. І вже 16 липня 2011 р. ДПІ здійснила безспірне списання коштів із рахунку фірми «Дельта» на суму 2 тис. грн. у рахунок погашення податкової заборгованості перед бюджетом.

Чи правомірні дії податкових органів? На які кошти дебіторів можна звертати стягнення та який порядок звернення стягнення?

 

В) Підприємство отримало розпорядження про арешт активів, що знаходяться на його рахунку в банку. Таке ж розпорядження отримав і обслуговуючий банк.

Незважаючи на це, банк за платіжними дорученнями підприємства:

- списав кошти на сплату ПДВ, податку на прибуток;

- повернув кошти, що були помилково зараховані на рахунок;

- видав кошти на виплату авансу на відрядження, що не перевищував двомісячного обсягу коштів на оплату праці.

Поясніть, чи правомірні дії платника податку та пов’язаної особи.

 

Г) Чи повинен громадянин України, який на законних підставах працює в Португалії, сплачувати там прибутковий податок із зароблених коштів, i чи не суперечить це положенням Конвенції між Україною i Португальською Республікою про уникнення подвійного оподаткування?

 

11. Практичні завдання:

А) Розрахуйте суму адміністративного штрафу, фінансових санкцій та пені, які необхідно перерахувати до бюджету.

Особи, відповідальні за податкові правопорушення – керівник підприємства та головний бухгалтер.

Вихідні дані.

Актом камеральної перевірки донараховано екологічний податок у сумі 30 грн. Період затримки платежу 32 доби. Ставка НБУ, яка діяла на момент виникнення податкового боргу 18% річних, на момент погашення боргу 24% річних.

Б)Необхідно:

- сформувати сутність адміністративного правопорушення;

- визначити винних осіб;

- визначити суму адміністративного штрафу, який буде накладено на винних осіб ДПС за наведені правопорушення;

- зазначити, ким виноситься рішення про притягнення до адміністративної відповідальності;

- визначити нормативну базу.

Вихідні дані :

1.Перевіркою встановлено, що підприємство «А» веде бухгалтерський облік з порушенням встановленого порядку.

2.Підприємство «Б» несвоєчасно подало платіжне доручення на перерахування до бюджету ПДВ.

 

12.Опрацюйте самостійно тестові завдання до теми 3.

Тестові завдання:

1. До видів фіскальної політики держави слід віднести:

а) дискреційну;

б) експансії;

в) рестрикції;

г) автоматичних стабілізаторів;

д)всі перелічені.

 

2. Податкову систему в якій до платників податків з високою платоспроможністю застосовуються підвищені ставки податків називають:

а) регресивною;

б) пропорційною;

в) прогресивною;

г) ефективною.

 

3. Крива Леффера характеризує залежність:

а) співвідношення між доходами бюджету та ставками податків;

б) співвідношення між податковими ставками та базою оподаткування;

в) між кількістю платників податків та доходами бюджету;

г) між доходами бюджету та його витратами.

 

4. До загальнодержавних податків слід віднести:

а) плату за землю;

б) екологічний податок;

в) мито;

г) податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки.

 

5. Чи мають право посадові особи податкової міліції брати участь у проведенні планових та позапланових перевірок платників податку, що проводяться ДПС?

а) відповідно до чинного законодавства податковій міліції заборонено брати участь у таких перевірках;

б) відповідно до чинного законодавства податковій міліції дозволяється брати активну участь у таких перевірках;

в) відповідно до чинного законодавства податковій міліції заборонено брати участь у таких перевірках, якщо такі перевірки не пов’язані з веденням оперативно-розшукових та кримінальних справ.

 

6. В Україні щодо оподаткування фізичних осіб діє:

а) прогресивна податкова система;

б) складна прогресивна система;

в) пропорційна податкова система.

 

7. За обсягом контролюючих дій податкові перевірки можна поділити на:

а) комплексні, вибіркові, цільові;

б) виїзні, камеральні та зустрічні;

в) суцільні і вибіркові.

 

8. Державна податкова адміністрація України підпорядковується:

а) органам виконавчої влади;

б) Президенту України;

в) Верховній Раді України.

 

9. Камеральною вважається перевірка яка проводиться:

а)у приміщенні органу державної податкової служби;

б) за місцем розташування платника податку;

в) місце проведення перевірки не є ознакою камеральної перевірки.

 

10.Ухилення від сплати податку це:

а) правомірний обхід податку за рахунок недосконалості або можливостей закладених у самому законодавстві;

б) правопорушення, зміст якого виражається у невиконанні або неналежному виконанні платником своїх обов’язків щодо сплати податків;

в) умисні дії робітників фінансових відділів підприємств, організацій, установ, що направлені на приховування частини об’єкту оподаткування.

Рекомендовані джерела інформації до теми № 3:

[1, 2, 4-7, 10, 11, 19, 20, 22-24, 26-28, 31-34, 36, 38, 40-44, 46, 51, 52, 55, 56, 58, 62, 63, 65, 67, 73, 74, 77, 78, 80-83, 87, 88, 91-98, 100, 101, 107-110,112-117, 119-122, 124-127, 131-144]

Змістовий модуль 2.

Правові засади оподаткування господарської діяльності в Україні

 

Тема 4.Характеристика окремих видів податків і зборів та правовий механізм їх справляння з суб’єктів господарювання

 

Лекційне заняття – 6 год.

Семінарське заняття – 4 год.

Практичні заняття – 4 год.

Самостійна робота – 6 год.

 

Оподаткування підприємницької діяльності прямими податками (2 год.)

 

План лекції:

1. Податок на прибуток підприємств в системі податків і зборів України. Еволюційні зміни в законодавстві України щодо оподаткування підприємств.

2. Елементи правового механізму податку на прибуток підприємств:

 

2.1.Платники податку.

2.2.Обєкт оподаткування та порядок його визначення.

2.3.Ставки податку.

2.4.Додаткові елементи податку та їх характеристика.

3. Змішані податки в системі податків і зборів, що підлягають сплаті суб’єктами підприємницької діяльності .

 

Оподаткування підприємницької діяльності непрямими податками (2 год.)

 

План лекції:

1. Непрямі податки в Україні, їх зміст, види, переваги та недоліки.

2. Правовий механізм податку на додану вартість. Характеристика основних та додаткових елементів податку.

3. Правовий механізм акцизного податку. Характеристика основних та додаткових елементів податку.

 

Питання для обговорення на семінарському занятті:

1. Пряме оподаткування підприємницької діяльності. Види прямих податків в Україні та їх характеристика.

2. Непряме оподаткування підприємницької діяльності. Види непрямих податків в Україні та їх характеристика.

3. Альтернативні схеми оподаткування в Україні (спеціальні податкові режими, єдиний податок).

 

Питання для обговорення на першому практичному занятті:

1. Податок на прибуток підприємств:

1.1. Порядок визначення доходів, витрат та їх складу для визначення об’єкту оподаткування.

1.2. Амортизація: об’єкти та методи нарахування.

1.3. Структурно-логічна схема нарахування та сплати податку на прибуток підприємств.

2. Непряме оподаткування підприємницької діяльності в Україні:

2.1. Податок на додану вартість: правовий механізм, структурно-логічна схема нарахування та сплати ПДВ.

2.2. Акцизний податок: правовий механізм, структурно-логічна схема нарахування та сплати податку.

Питання для обговорення на другому практичному занятті:

1.Змішані податки та збори в системі обов’язкових платежів суб’єктів підприємницької діяльності (плата за землю, екологічний податок, податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки, збір за першу реєстрацію транспортного засобу та інші).

2. Альтернативні схеми оподаткування в Україні.

Перелік ключових понять теми:

підприємництво; підприємство; прямі податки; правовий механізм прямих податків; платник податку на прибуток-резидент; платник податку на прибуток – нерезидент; прибуток; собівартість реалізованих товарів, робіт, послуг; витрати; прямі витрати, загальновиробничі витрати, адміністративні витрати, операційні витрати, витрати подвійного призначення, амортизація; методи нарахування амортизації; норма амортизації; матеріальні та нематеріальні активи, групи основних фондів; непрямі податки; акцизи; фіскальна монополія; мито; правовий механізм непрямих податків; додана вартість; податковий кредит; податкове зобов’язання; бюджетне відшкодування; акцизний податок; підакцизні товари.

 

Методичні вказівки:

при вивченні теми та підготовці до семінарського заняття особливу увагу слід звернути на те, що в Україні суб’єкти підприємницької діяльності сплачують як прямі так і непрямі податки. Необхідно засвоїти переваги і недоліки прямого і непрямого оподаткування підприємницької діяльності, види даних податків їх основні характеристики. Зверніть увагу на складну схему визначення об’єкту оподаткування прибутку підприємств. Остання передбачає визначення оподаткованого прибутку шляхом зменшення суми доходів на собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг. Особливе місце при розрахунку даного податку надається порядку визначення та складу доходів та витрат. Слід зазначити, що даний вид податку є основним для підприємств України та має велике фіскальне значення.

Щодо непрямих податків, то в першу чергу, слід засвоїти їх класифікацію. Непрямі податки (податки на споживання) існують у формі специфічних (індивідуальних) та універсальних акцизів. Визначте поняття універсального та індивідуального акцизу та їх відмінність. Особливу увагу приділіть різновиду непрямого податку – податку на додану вартість. Слід засвоїти поняття податковий кредит, податкове зобов’язання, бюджетне відшкодування.

З метою підтримки малого підприємництва в Україні поряд із загальною схемою оподаткування діє так звана альтернативна або спрощена система оподаткування. Необхідно звернути увагу на те, що для переходу на визначену систему юридичні особи суб’єкти підприємницької діяльності повинні відповідати певним критеріям.

Теми рефератів і доповідей:

1. Порівняльна характеристика прямих та непрямих податків в Україні: їх види та значення.

2. Порядок визначення доходів підприємства, що підлягають оподаткуванню та їх склад.

3. Оптимізація податкових платежів на підприємстві.

4. Особливості визнання витрат подвійного призначення при визначенні оподатковуваного прибутку.

5. Амортизація її об’єкти та методи нарахування.

6. Передумови введення та історія становлення ПДВ в Україні. Правовий механізм ПДВ.

7. Історія введення і становлення акцизного податку в Україні. Недоліки та переваги індивідуальних акцизів.

8. Плата за землю. Правовий механізм податку.

9. Збір за першу реєстрацію транспортного засобу: правовий механізм .

10. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

11. Аналіз досвіду розвинених країн Європи в галузі оподаткування малого бізнесу.

Питання для самоконтролю:

1. Правова природа прибуткових податків.

2. Місце податку на прибуток у системі податків та зборів України.

3. Основні елементи правового механізму податку на прибуток підприємства.

4. Порядок обчислення та сплати податку на прибуток.

5. Місце непрямих податків у податковій системі України.

6. Принципи розмежування прямих та непрямих податків.

7. Правове регулювання податку на додану вартість.

8. Значення в обчисленні ПДВ понять «податкове забов’язання», «податковий кредит», «бюджетне відшкодування». Право на бюджетне відшкодування.

9. Обєкт оподаткування та податкова база ПДВ.

10. Податкові пільги при справлянні ПДВ.

11. Відмінність ПДВ від акцизного податку.

12. Основні елементи правового механізму акцизного податку.

13. Майнові податки їх види. Плата за землю.

14. Оцінка вартості землі.

15. Збір за першу реєстрацію транспортного засобу : елементи правового еханізму.

16. Податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки.

17. Альтернативні схеми оподаткування в Україні (спеціальні податкові режими, єдиний податок).

 

Завдання до самостійної роботи

1. Занотуйте та дайте пояснення до ключових понять теми.

2. Дати характеристику порядку складання декларацій про сплату податку на прибуток підприємств.

3. В структурно-логічну схему визначення податку на прибуток підприємства, внести дані господарської діяльності умовного підприємства.

4. Скласти баланс підприємства. Дати характеристику майнового стану умовного підприємства за складеним балансом.

5. Дати визначення та навести приклади необоротних та оборотних активів підприємства.

6. Визначити об’єкти амортизації та пояснити методи її нарахування.

7. Визначити порядок заповнення та подання податкової декларації з ПДВ.

8. Надати порівняльну характеристику індивідуальних та універсальних акцизів в Україні. Визначити їх фіскальне значення.

9. Надати письмово відповіді на наступні питання:

А) Підприємство, працюючи за спрощеною системою оподаткування, орендує земельні ділянки державної власності для здійснення підприємницької діяльності. Чи повинно підприємство при цьому сплачувати орендну плату за землю?

Б) Підприємство – платник фіксованого сільськогосподарського податку має у користуванні земельні ділянки (оформлено договір оренди та державний акт на постійне користування землею), на яких розташовано об'єкти нерухомості, що використовуються підприємством для птахівництва (вирощування, переробка, збут), а також земельні ділянки у межах населеного пункту, на яких розташовано адміністративну будівлю, в якій перебувають орган управління підприємства, бухгалтерія, маркетингові та інші служби.

Як оподатковуються земельні ділянки несільськогосподарського призначення, які використовуються підприємством?

В) Протягом звітного кварталу підприємство, що займається ремонтом будівель, закупило 2 ксерокси вартістю -4300 грн., комп’ютер – 7500 грн., здійснило підписку журналу з бухгалтерського обліку для працівників бухгалтерії та журналу «Здоров’я» для відвідувачів , які чекають на оформлення замовлення; надало позику підприємству-постачальнику сировини в розмірі – 15 тис. грн..

Поясніть, які з перелічених витрат підприємства можна віднести на собівартість, а які необхідно зробити за рахунок прибутку? Обгрунтуйте відповідь.

 

10. Практичні завдання:

А) Визначити суму витрат, які підприємство може включити до собівартості виробленої продукції при визначені об’єкту оподаткування податком на прибуток підприємства.

Вихідні дані.

За оподатковуваний період підприємством здійснено такі операції:

- перераховано кошти постачальнику за комплектуючі на суму 5000 грн.;

- оприбутковано комплектуючих на суму 5000 грн.

Б) Підприємство Альфа є платником ПДВ і виробляє продукцію із сировини, яку закуповує на іншому вітчизняному підприємстві. Вартість сировини та матеріалів становить 8 млн. грн. разом з ПДВ. Із цієї сировини за рік виробляється 5000 одиниць продукції, яка потім реалізується на вітчизняному ринку. Роздрібна ціна за одиницю продукції становить 2300 грн.

Визначити, який розмір ПДВ повинно сплатити підприємство, якщо воно не має податкових пільг.

11.Опрацюйте самостійно тестові завдання до теми 4.

Тестові завдання:

1. До платників податку на прибуток відносяться:

а) установи, що мають дипломатичні привілеї;

б) Національний банк України;

в) підприємства кримінально–виконавчої системи;

г) юридичні особи, які проводять господарську діяльність;

д) всі перелічені.

 

2. Для визначення об’єкту податку на прибуток підприємств платнитку податку необхідно в обов’язковому порядку вести облік:

а) податковий;

б) бухгалтерський;

в) фінансовий;

г) господарський.

 

3. Доходи, що враховуються при обчисленні об’єкта оподаткування податком на прибуток підприємств визначаються на підставі:

а) декларації;

б) первинних бухгалтерських документів;

в) бухгалтерського балансу.

 

4. Сума штрафів, неустойки, пені, отриманих підприємством за рішенням суду:

а) відносять до складу доходів підприємства, що підлягають оподаткуванню;

б) не відносять до складу доходів підприємства, що підлягають оподаткуванню;

в) відносять на собівартість продукції.

 

5. Плата за землю є (виберіть найбільш повну відповідь):

а) прямим, особистим фінансовим платежем до місцевого бюджету;

б) прямим, реальним, загальнодержавним, закріпленим пропорційним податком;

в) прямим, особистим фінансовим платежем до державного бюджету.

 

6. Яке з наведених тверджень є помилковим ?

а) дохід від реалізації товарів визначається за датою переходу покупцеві права власності на даний товар;

б) додана вартість це різниця між вартістю реалізованої продукції та витратами на її виробництва і реалізацію;

в) малоцінні необоротні матеріальні активи не підлягають амортизації;

г) доходи від страхової діяльності оподатковуються за окремою схемою відмінною від загальної при оподаткуванні прибутку підприємства.

 

7. Собівартість – це:

а) синтетичний показник, що характеризує витрати підприємства на виробництво продукції;

б) синтетичний показник, що характеризує витрати підприємства на виробництво та реалізацію продукції ;

в) синтетичний показник, що характеризує величину понесених підприємством матеріальних витрат на виробництво продукції.

 

8. Термін «амортизація» може бути застосований до:

а) нематеріальних активів;

б) основних фондів;

в) обігових активів.

 

9. За нульовою ставкою оподатковуються ПДВ операції з:

а) імпорту товару;

б) експорту товару;

в) продажу книг вітчизняного виробництва.

 

10. В основі встановлення середніх ставок плати (податку) за землю лежить:

а) поділ земельних ділянок на сільськогосподарського та несільськогосподарського призначення;

б) поділ земельних ділянок в залежності від чисельності населення в населених пунктах де вони знаходяться.

в) розмір особистого доходу особи – власника земельної ділянки.

 

Рекомендовані джерела інформації до теми № 4:

[1, 2, 6-11, 13-17, 21, 23, 24, 29, 35, 40, 42, 48, 53, 54, 56, 59, 69, 70, 84-86, 99, 106, 118, 128, 131, 136, 138, 140, 141]

Тема 5.Спеціальні податкові режими

 

Лекційне заняття – 2 год.

Семінарське заняття – 2 год

Практичне заняття – 4 год

Самостійна робота – 6 год

 

План лекції:

 

1. Спрощена система оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва.

2. Фіксований сільськогосподарський податок.

3.Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності.

Питання для обговорення на семінарському занятті:

1. Еволюційні зміни законодавства України щодо оподаткування фізичних осіб.

2. Правовий механізм податку на доходи фізичних осіб. Характеристика основних та додаткових елементів податку.

3. Особливості нарахування (виплати) та оподаткування окремих видів доходів: спадщини, надання нерухомості в оренду, продажу (обміну) нерухомості тощо.

Питання для обговорення на першому практичному занятті:

1. Податкова соціальна пільга: визначення її розміру та практика використання .

2. Податкова знижка: перелік витрат, дозволених до включення до податкової знижки, обмеження права на нарахування податкової знижки. Практичні завдання.

3. Структурно-логічна схема обчислення ПДФО, що підлягає сплаті до бюджету.

 

Питання для обговорення на другому практичному занятті:

1. Особливості нарахування (виплати) та оподаткування окремих видів доходів: спадщини, надання нерухомості в оренду, продажу (обміну) нерухомості тощо.

2.Особливості оподаткування фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності та осіб, що обрали спрощену систему оподаткування.

3.Практичні завдання.

Перелік ключових понять теми:

фізична особа – резидент, фізична особа – нерезидент, дохід, податок з доходів фізичних осіб, наймана особа, загальний річний оподатковуваний дохід, чистий річний оподатковуваний дохід, загальний місячний оподатковуваний дохід, доходи, що підлягають кінцевому оподаткуванню при їх виплаті, податкова соціальна пільга, податкова знижка, рухоме майно, нерухоме майно, рівень споріднення, заробітна плата, податковий агент, декларація про доходи.


Дата добавления: 2015-02-10; просмотров: 61; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2020 год. (0.027 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты