Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЛІТЕРАТУРА ДО ВСІХ ТЕМ
Читайте также:
  1. Б. Основна література
  2. БАЗОВА ЛІТЕРАТУРА
  3. ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА
  4. ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА
  5. Додаткова література: 1
  6. Додаткова література: 10, 13, 14, 19
  7. Додаткова література: 16
  8. Додаткова література: 21, 31
  9. Додаткова література: 21, 31
  10. Додаткова література: 22

1. Актуальні проблеми теорії держави та права: Навч. посіб. / Є.В. Білозьоров, Є.О. Гіда, А.М. Завальний та ін. / За заг. ред. Є.О. Гіди. – К.: ФОП О.С. Ліпкан, 2010. – 260 с.

2. Бехруз Х. Исламские традиции права / Х. Бехруз. – О., 2006. – 293 с.

3. Бехруз Х. Праворозуміння, розуміння права і правова система / Х. Бехруз // Право України. – 2010. – № 4. – С. 143-148.

4. Волинець В. Роль правоохоронної функції держави у державотворчому і правотворчому процесах в Україні / В. Волинець // Юридична Україна. - 2012. - № 7. - С. 4-10.

5. Васечко Л. Націоанльне право в умовах глобалізації / Л. Васечко // Підприємництво, господарство і право. – 2011. – № 1. – С. 68-70.

6. Волошин Ю.О. Конституційно-правове забезпечення Європейської міждержавної інтеграції: проблеми теорії і практики: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора юрид. наук: спец. 12.00.12 "Конституційне право; муніципальне право"/ Ю.О. Волошин. – К., 2010. – 32 с.

7. Гелей С. Політико-правові системи світу / Гелей С., Рутар С., Кендус О. – Л., 2002. – 224 с.

8. Гордєєв В. Критерії класифікації юридичних фактів / В. Гордєєв // Право України. - 2012. - № 3-4. - С. 396.

9. Гусарєв С.Д. Тихомиров О.Д. Методологія порівняльних досліджень в Україні: філософсько-правовий аспект // Право України. - 2013. - № 5 - С. 24-31.

10. Гусарєв С.Д., Тихомиров О.Д. Теоретичні засади використання поведінкового та ситуативного підходів в компаративних та інших юридичних дослідженнях. Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ : Редакційно-видавничий відділ Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького. Ювілейний випуск до 15 річчя Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького, 2013. – Вип. 7. – С. 51-58.

11. Гусарєва О.С. Юстиція як складова правових систем сучасних країн світу та України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень"/ О.С. Гусарєва. – К., 2010. – 16 с.

12. Гураль П. Поняття і сутність громадянського суспільства / П. Гураль // Вісник Львівського університету. Серія юридична. - Львів, 2012. - Вип. 55. - С. 105-110.13. Давид Р. Основные правовые системы современности / Р. Давид, К. Жоффре-Спиноза. – М., 2003. – 399 с.

14. Євграфова Є. Доктрини та концепції у правовій системі України: форми і сфери застосування / Э. Эвграфов // Право України. – № 5. – 2010. – С. 77-85.

15. Журавський В.С. Етапи гармонізації законодавства України із європейським законодавством / В.С. Журавський // Держава і право. – 2002. – Вип. 16. – С. 399-401.

16. Корчевна Л. Українське право і романсько-германська традиція / Л. Корчевна // Право України. – 2004. – № 5. – С. 19-22.

17. Коталейчук С.П. Теорія держави та права : навч. посіб. для підготовки до іспитів [для студ. вищ. навч. закладів] / С.П. Коталейчук, П.Я. Пісной. – К. : КНТ, 2011. – 560 с.

Луць Л.А. Європейські міждержавні правові аспекти та проблеми інтеграції з ними правової системи України (теоретичний аспект) / Л.А. Луць. – К., 2003. – 324 с. Луць Л.А. Загальна теорія держави та права: Навч.-метод. посіб. (за кредитно-модульною системою). - Київ: Атіка, 2012. – 411 с.

19. Оніщенко Н.М. Правова система і держава в Україні / Н.М. Оніщенко. – К., 2002. – 131 с.20. Основи публічної політики та управління. Навч. посібник / За заг. ред. С.О. Телешуна. – К.:НАДУ, 2011. – 310 с.

21. Панасюк В.В. Право европейское и внутригосударственное: практические аспекты функционирования двух правовых порядков / В.В. Панасюк // Юрист. – 1998. – № 5. – С. 55-60.

22. Погорілко В. Правова система України – стан та перспективи розвитку / В. Погорілко, М. Малишко // Право України. – 1998. – № 9-10. – С. 10-12.

23. Політико-правова система України [Текст]. Вип. II / ред. В.В. Болгов и др.: Медіа центр : Новий світ, 2004. – 303 с.

24. Порівняльне правознавство: підручник / С.П. Погребняк, Д.В. Лукʼянов, І.О. Биля-Сабадаш та ін. / За заг ред. О.В. Петришина. – Х.: Право, 2012. – 272 с.

25. Рабінович П. Загальна теорія права та держави : стан, тенденції / П. Рабінович // Право України. - 2012. - № 3-4. - С. 364-374.

26. Ралько В.В. Трансформация правовых систем: основные научные подходы и перспективы процесса / В.В. Ралько // Государство и право. – № 1. – 2010. – С. 111-115.

27. Сіроштан Ю. Характеристика адміністративної діяльності патрульних служб поліції Великобританії, Канади, США та Франції / Ю. Сіроштан // Підприємництво, господарство і право. – 2011. – № 1. – С. 37-40.

28. Скакун О.Ф. Правова система України на правовій карті світу / О.Ф. Скакун. – Х., 2004. – 96 с.

29. Сухонос В. Монархія як форма правління : нові підходи до класифікації та структури / В. Сухонос // Підприємництво, господарство і право. - 2012. - № 8. - С. 119-123.

30. Теорія держави і права : посіб. для підготовки до держ. іспитів / за заг. ред. О.В. Петришина. – Х. : Право, 2012. – 192 с.31. Теорія права: навчальний посібник / Бостан С.К., Гусарєв С.Д., Пархоменко Н.М. – К.: «Видавничий центр «Академія». - 2013. - 364 с.

32. Тихомиров А.Д. Юридическая компаративистика: философские, теоретические и методологические проблемы: Монография / А.Д. Тихомиров. – К.: Знання, 2005. – 334 с.

33. Ткаченко В.Д. Порівняльне правознавство: Підруч. для студ. юр. спец. вищих навч. закл. / В.Д. Ткаченко. – Х., 2003. – 274 с.

34. Хаустова М.Г. Національна правова система за умов розбудови правової демократичної державності в Україні: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень" / М.Г. Хаустова. – Х., 2005. – 19 с.

35. Чернецька О.В. Правові системи сучасності / О.В. Чернецька. – Ірпінь, 2003. – 102 с.

 


Дата добавления: 2015-02-10; просмотров: 11; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты