Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ
Читайте также:
  1. Апарат державного управління
  2. В переліку спеціальностей та напрямів підготовки
  3. Видатки бюджету на вищі органи державного управління, органи місцевої влади та місцевого самоврядування
  4. Види методів державного управління
  5. Види принципів державного управління
  6. Види форм державного управління
  7. Державний комітет України по земельних ресурсах як головний орган державного контролю
  8. Державний фонд регіонального розвитку у складі Державного бюджету
  9. Державного та місцевих бюджетів.
  10. ДОДАТОК В. ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Предмет і методологія теорії держави і права.

2. Функції теорії держави і права.

3. Система юридичних наук і місце в ній теорії держави і права.

4. Значення вивчення ТДП для підготовки фахівців права.

5. Основні теорії походження держави і права.

6. Загальні закономірності виникнення держави і права.

7. Типи держав: формаційний та цивілізаційний підходи.

8. Ознаки держави, що відрізняють її від організації первісного суспільства.

9. Ознаки права, що відрізняють його від соціальних норм первісної общини.

10. Поняття та ознаки держави.

11. Право і держава: аспекти співвідношення.

12. Сутність і соціальне призначення держави.

13. Шляхи виникнення держави (східний, західний).

14. Поняття та класифікація функцій держави.

15. Внутрішні функції держави: поняття та зміст.

16. Зовнішні функції держави: поняття та зміст.

17. Форми і методи здійснення функцій держави.

18. Політична і державна влада: поняття та аспекти співвідношення.

19. Політична система суспільства: поняття, структура, функції.

20. Місце і роль держави в політичній системі.

21. Поняття та елементи форми держави.

22. Поняття та види форми правління.

23. Поняття та види форми державного устрою.

24. Поняття та види державно-правового режиму.

25. Механізм держави: поняття, ознаки та принципи функціонування.

26. Поняття та структура державного апарату.

27. Принципи організації та функціонування апарату держави.

28. Поняття та ознаки органів держави.

29. Види органів держави.

30. Основні напрямки удосконалення державного апарату України.

31. Основні положення концепції правової держави.

32. Громадянське суспільство: поняття, ознаки, структура.

33. Основні ідеї марксистського вчення про державу.

34. Доктрина держави загального добробуту.

35. Основні положення теорії плюралістичної демократії.

36. Теорія еліт та елітарної демократії.

37. Поняття та види державної дисципліни.

38. Сучасні концепції право розуміння.

39. Поняття та ознаки права у його нормативному розумінні.

40. Принципи права, їх види та характеристика.

41. Поняття та види функцій права.

42. Аксіологічне праворозуміння.43. Правоутворення: поняття та етапи.

44. Поняття і види форм (джерел) права.

45. Поняття, ознаки та види соціальних норм.

46. Поняття та ознаки норми права.

47. Структура норми права.

48. Види норм права.

49. Норма права і стаття нормативно-правового акта.

50. Співвідношення норм права та норм моралі.

51. Право, економіка, політика: взаємозв’язок і взаємодія.

52. Поняття, ознаки та структура системи права.

53. Характеристика елементів системи права.

54. Поняття, ознаки та структура системи законодавства.

55. Співвідношення системи права та системи законодавства.

56. Правотворчість: поняття, функції, принципи.

57. Стадії правотворчого процесу.

58. Поняття та ознаки нормативно-правового акта. Види НПА.

59. Поняття, ознаки та види законів.

60. Підзаконні нормативно-правові акти.

61. Дія нормативно-правових актів у часі.

62. Дія нормативно-правових актів у просторі та по колу осіб.

63. Нормотворча техніка: поняття, елементи, види.

64. Поняття систематизації НПА.

65. Види (форми) систематизації НПА.

66. Поняття та класифікація юридичних колізій. Колізії в законодавстві.67. Способи зменшення колізій в законодавстві.

68. Поняття та ознаки правовідносин.

69. Види правовідносин.

70. Суб’єкти правовідносин, їх види. Правосуб’єктність.

71. Поняття і види об’єктів правовідносин.

72. Суб’єктивні права та юридичні обов’язки суб’єктів права, їх структура.

73. Поняття та класифікація юридичних фактів.

74. Правова поведінка: поняття, ознаки.

75. Види правової поведінки.

76. Правомірна поведінка: поняття та ознаки.

77. Види правомірної поведінки.

78. Правопорушення: поняття, ознаки та види.

79. Причини правопорушень та шляхи їх подолання в Україні.

80. Юридичний склад правопорушення.

81. Поняття та ознаки юридичної відповідальності.

82. Підстави притягнення до юридичної відповідальності.

83. Звільнення від юридичної відповідальності та обставини, що її виключають.

84. Види юридичної відповідальності.

85. Цілі, функції та принципи юридичної відповідальності.

86. Поняття і форми реалізації права.

87. Застосування норм права, як особлива форма їх реалізації.

88. Стадії застосування норм права.

89. Основні вимоги щодо правильного застосування норм права.

90. Поняття та види правозастосовчих актів.

91. Прогалини в законодавстві і шляхи їх усунення.

92. Правові обмеження, стимули та заохочення.

93. Поняття тлумачення норм права.

94. Способи тлумачення норм права.

95. Офіційне і неофіційне тлумачення норм права.

96. Тлумачення норм права за обсягом.

97. Акти тлумачення норм права, їх види.

98. Законність: поняття, принципи та вимоги законності.99. Гарантії законності: поняття та види.

100. Правопорядок: поняття, ознаки, принципи, зміст, структура.

101. Поняття, структура та види правосвідомості.

102. Правова культура: поняття та характеристика структурних елементів.

103. Правове виховання: поняття, ознаки, система, форми.

104. Правове регулювання та правовий вплив.

105. Предмет, спосіб, метод та тип правового регулювання.

106. Поняття механізму правового регулювання та його структура.

107. Стадії правового регулювання.

108. Поняття та елементи правового статусу особи.

109. Поняття, елементи та критерії класифікації правових систем.

110. Романо-германська правова сім’я.

111. Англо-американська правова сім’я.

112. Сім’я мусульманського права.

 

ЗМІСТ

ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА 3-16

 

 

_______________________________________________________________

Підписано до друку _________ Формат 60х84/16. Ум.-друк.арк.______.

Обл. вид. арк.______. Тираж _____ прим. Зам. №_____

_________________________________________________________________

Видавництво Національна академія внутрішніх справ,

03035, Київ-35. Соломʼянська пл., 1

 

 


Дата добавления: 2015-02-10; просмотров: 29; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты