Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Форми та методи контролю
Мукачево - 2015 р.

 

 

Методичні вказівки по проходженню виробничої практики для студентів 4-го курсу денної форми та 5-го курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит»: Мукачево 2015 рік.

 

Укладач: к.е.н., ст.викл.Михальчинець Г.Т.

 

 

Затверджено на засіданні кафедри обліку та фінансів

Протокол №10 від 12 березня 2015 р.

 

Відповідальний за випуск зав. кафедри обліку та фінансів Черничко Т.В.

 

 

ЗМІСТ

  1.1. 1.2. 1.3 1.4. 2. 2.1.   2.2.   2.3.   2.4.   2.5.   2.6.   2.7.     2.8.     ВСТУП ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Організація та керівництво виробничою практикою Форми та методи контролю Підведення результатів практики Щоденник практики. Правила ведення й оформлення щоденника Методичні вказівки щодо проходження виробничої практики Методичні вказівки щодо проходження виробничої практики на підприємствах Методичні вказівки щодо проходження виробничої практики в банківських установах Методичні вказівки по проходженню виробничої практики в органах управління праці та соціального захисту населення Методичні вказівки по проходженню виробничої практики в міських та районних фінансових відділах та управліннях Методичні вказівки по проходженню виробничої практики в територіальних органах Державного казначейства Методичні вказівки по проходженню виробничої практики в фінансових інспекціях обласного та місцевого підпорядкування Методичні вказівки по проходженню виробничої практики в управліннях пенсійного фонду обласного та місцевого підпорядкування Методичні вказівки по проходженню виробничої практики в страхових компаніях Вимоги до оформлення та захисту звіту про проходження виробничої практики Критерії оцінювання виробничої практики Додатки                        

 

 

ВСТУП

Виробнича практика студентів- це складова і невід’ємна частина процесу підготовки спеціалістів у вищих навчальних закладах, яка проводиться на оснащених відповідним чином базах практики, в філіях банків, підприємствах, установах і організаціях всіх форм власності та видів діяльності. Тому для її організації та проведення повинні бути створені всі умови, що забезпечують не тільки закріплення отриманих студентами теоретичних знань з професійно орієнтованих дисциплін, але й набуття ними практичних навичок і вміння працювати за спеціальністю на основі вивчення досвіду організації фінансів підприємств; організації обліково-організаційної та фінансової роботи і обслуговування клієнтів; ведення фінансового обліку відповідно до вимог МСБО; використання обчислювальної та комп’ютерної техніки під час виконання фінансово-господарських та банківських операцій.

Практика- це самостійна робота студентів безпосередньо на робочих місцях, виконання ними конкретних службових обов’язків під керівництвом досвідчених працівників.

Набуваючи практичних навичок на робочих місцях, відповідальних виконавців операціоністів і контролерів, операторів, інспекторів, економістів, студенти здійснюють розрахунково-касове обслуговування, закріплених за ними клієнтів, і обробку фінансових документів за господарськими розрахунками, позичковими та іншими операціями. Крім цього, контролюють правильність складання, строки оприлюднення місячної, квартальної та річної звітності, яка складається банківськими установами, підприємствами і організаціями; подається державним податковим органам. Здійснюють аналіз, дають оцінку фінансового стану підприємств, удосконалюють практичні навички із застосування методів та механізмів обрахунків фінансових показників та їх аналізу.

Наведена програма виробничої практики складена на основі діючого Положення «Про проведення практики студентів вищих навчальних закладів».

Виробнича практика є складовою частиною учбового процесу.

В результаті проходження виробничої практики студент повинен:

Знати:сучасну систему розрахунків у народному господарстві, методи планування оборотного капіталу, кредиту; організацію планування грошових потоків та грошового обігу; методи проведення аналізу фінансового стану підприємств; особливості організації роботи підприємств різних галузей народного господарства; основні функції обліково-операційного підрозділу; зміст програми «Операційний день» і порядок складання щоденних балансів; правила і вимоги щодо прийняття до виконання грошових розрахункових документів за операціями, які здійснюються за поточними бюджетами, позичковими та іншими розрахунками.

Вміти:заключати кредитні угоди, виконувати конкретні операції по кредитуванню, розрахунках та контролю за фінансово-господарською діяльністю підприємств, складати кредитні та інші плани, прогнози, контролювати виконання підприємствами договірної, платіжної, розрахункової дисципліни, контролювати правильне використання фінансових та кредитних ресурсів; аналізувати і давати оцінку платоспроможності і ліквідності підприємств, формувати фінансові результати на підприємстві, давати оцінку факторам, які впливають на формування прибутку; здійснювати контроль за правильним нарахуванням податків і зборів та інших обов’язкових платежів до бюджету.

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Метою практики є оволодіння студентами сучасними методами, формами організації та знаряддями праці в галузі їх майбутньої професії, формування у них, на базі одержаних в інституті знань, професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних ринкових і виробничих умовах, виховання потреби систематично поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності.

Практика студентів передбачає безперервність та послідовність її проведення при одержанні потрібного достатнього обсягу практичних знань і умінь відповідно до освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавр, спеціаліст, магістр.

Загальну організацію практики та контроль за її проведенням у інституті здійснює керівник практики від ВНЗ і призначений керівник зі сторони підприємства.

 

1.1. Організація та керівництво виробничою практикою

Учбово-методичне керівництво практикою здійснює кафедра фінансової аналітики, контролю та прогнозування. Студенти спеціальності «Фінанси» можуть проходити практику в різних сферах народного господарства. Виходячи з цього, кафедрою розроблено і затверджено програми виробничої практики в залежності від особливостей діяльності об’єкту дослідження, а також методичні вказівки до їх виконання.

Виробничу практику студенти проходять за направленням вузу на підприємствах, установах і організаціях, з якими укладена угода про проходження практики студентами вузу.

Керівник практики від інституту:

– перед початком практики контролює готовність баз практики;

– забезпечує проведення всіх організаційних заходів перед виходом студентів на практику: інструктаж про порядок проходження практики та з техніки безпеки, надання студентам-практикантам необхідних документів (направлення, повідомлення, програми, щоденник, календарний план, методичні рекомендації), перелік яких встановлює університет;

– знайомить студентів з системою звітності, прийняту на кафедрі, а саме: подання письмового звіту, оформлення виконаного індивідуального завдання, підготовка доповіді тощо;

– у тісному контакті з керівником практики від бази практики забезпечує високу якість її проходження згідно з програмою;

– контролює забезпечення нормальних умов праці і побуту студентів та проведення з ними обов’язкових інструктажів з охорони праці і техніки безпеки;

– контролює виконання студентами-практикантами правил внутрішнього трудового розпорядку, веде або організовує ведення табеля відвідування студентами бази практики;

– подає завідувачу кафедри письмовий звіт про проведення практики із зауваженнями і пропозиціями щодо поліпшення практики студентів та оцінювання підготовки студента до практичної роботи.

Обов’язки студента-практиканта:

Студент-практикант працює за індивідуальним календарним планом, що відображений у щоденнику про виробничу практику. Календарний план складається і погоджується з керівником, відповідальним за практику студентів від підприємства.

Рекомендовані вузом розділи календарного планувиробничої практики наведені у додатку №2.

Під час проходження практики студент повинен систематично підвищувати свій теоретичний та практичний рівень, приймати участь у житті колективу.

Окрім того, студент-практикант зобов’язаний:

1.Дотримуватись плану, затвердженого керівниками практики.

2.Виконувати роботу за вказівкою керівника практики від підприємства.

3.Дублювати роботу економіста, фінансиста-аналітика, інспектора.

4.Оформити і захистити звіт по практиці.

5.Студент зобов’язаний у вступі описати питання щодо організації охорони праці на базі, зокрема розглянути питання та описати їх у вступі звіту проходження практики:

1.Студент повинен перерахувати загальнодержавні нормативні акти в галузі охорони праці на основі яких розробляються положення, інструкції та інші нормативні акти стосовно певного виду діяльності, а також привести перелік нормативних документів, які розроблені відповідно службою охорони праці та затверджені роботодавцем за місцем практики. Як додатки привести 3-5 нормативних документів, які розроблені і діють в установі, організації та на підприємстві за місцем практики.

2. Організація і структура служби охорони праці. Обов’язки посадових осіб. Навчання та інструктажі з охорони праці.

В цьому пункті необхідно охарактеризувати вимоги щодо організації служб охорони праці на підприємствах та установах згідно ст. 15 Закону України «Про охорону праці, а також описати організацію працеохоронної діяльності конкретно за місцем практики (структура служби ОП, посадові інструкції відповідальних осіб, участь в розробці нормативних документів та інструкцій з ОП, проведення навчання та інструктажів з ОП. Як додатки привести посадові інструкції працівників служб охорони праці, плани працеохоронних заходів за попередній рік.

 

В період проходження практики студент має право:

– одержати місце практики, яке забезпечить необхідну ефективність її проходження, дасть змогу закріпити базові теоретичні знання, одержані в процесі навчання у МДУ;

– отримати від керівників практики зі сторони університету та підприємства (організації, установи) практичні рекомендації про особливості проходження практики, її специфіку та унікальність;

– користуватися спеціальною літературою, технічною та іншою документацією, що має підприємство;

підбирати матеріали до звіту з практики і виконання спеціальних завдань

Обов’язки бази практики:

 

· Організувати і провести практику студентів у відповідності з програмою практики і затвердженим індивідуальним планом.

· Надати студентам робоче місце, забезпечити найбільшу ефективність

проходження практики.

· Дотримуватись плану проходження практики, затвердженого вузом.

· Провести обов’язковий інструктаж по охороні праці і техніці безпеки.

· Забезпечити студентів-практикантів нормативними документами з питань оподаткування, аналізу і звітності.

· Залучати студентів до громадської та організаційної роботи підприємства, установи і організації.

· Здійснювати контроль за виробничою практикою, допомагати студентам виконувати завдання на робочому місці, знайомити з новими методиками та способами виконання роботи.

· По закінченню практики перевірити звіт студента та дати його характеристику.

Заняття та екскурсії під час практики

У разі згоди з керівництвом підприємства (організації, установи) під час проходження практики студенти можуть відвідувати виставки, брати участь в презентаціях, виробничих нарадах та засіданнях, конференціях, семінарах тощо.

 

 

Форми та методи контролю

Контроль за проходженням практики студентом здійснюють керівники практики зі сторони університету та бази практики, а за дорученням останнього або за рішенням адміністрації – інші особи. Студент перебуває на практиці у відповідності з встановленим режимом роботи на підприємстві (організації, установи) і дотримується всіх дисциплінарних вимог та норм. Практикант щоденно веде записи у щоденнику практики про зроблену роботу, які є основою для поверхневого контролю за ходом проходження практики.

 

 

1.3. Підведення результатів практики

Після закінчення терміну практики студенти звітують про виконання програми.

Загальна і характерна форма звітності студента за практику – це подання письмового звіту, підписаного і оціненого безпосередньо керівником від бази практики.

Письмовий звіт разом з іншими документами, установленими МДУ (щоденник, відгук та інше), подається на рецензування керівнику практики від навчального закладу.

Звіт з практики захищається студентом (з диференційованою оцінкою) в комісії, призначеній завідувачем кафедри.

Комісія приймає залік у студентів протягом перших трьох робочих днів після закінчення практики.

В процесі захисту комісія оцінює якість звіту з практики і щоденника проходження практики, характеристику на студента, повноту і рівень засвоєння студентом матеріалів програми практики, отримані практичні вміння та павички.

Оцінка результатів практики виставляється диференційовано за чотирьохбальною системою: «відмінно», «добре», «задовільно» і «незадовільно» з врахуванням вагових коефіцієнтів у відповідності до прийнятих критеріїв оцінювання.

Результати здачі диференційованого заліку вносяться в заліково-екзаменаційну відомість і в залікову книжку студента за підписами членів комісії.

Студент, який не виконав програму практики або отримав негативний відгук від підприємства, або отримав незадовільну оцінку при здачі заліку, за рішенням ректорату направляється на повторну практику або відраховується з інституту.

Підсумки практики обговорюються на засіданні кафедри.

 


Поделиться:

Дата добавления: 2015-04-04; просмотров: 101; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты