Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Щоденник практики. Правила ведення й оформлення щоденника
 

6.1. Щоденник – основний документ студента під час проходження практики.

6.2. Коли студент проходить практику за межами міста, у якому знаходиться вуз, щоденник для нього є також посвідченням про відрядження, що підтверджує тривалість перебування студента на практиці.

6.3. Під час практики студент щодня коротко чорнилом повинен записувати в щоденник усе, що він зробив за день для виконання календарного графіка проходження практики. Докладні записи веде в робочих зошитах, які є продовженням щоденника.

6.4. Не рідше як раз на тиждень студент зобов’язаний подавати щоденник на перегляд керівникам практики від вузу й від підприємства, які перевіряють щоденник, дають письмові зауваження, додаткові завдання й підписують записи, що їх зробив студент.

6.5. Після закінчення практики щоденник разом із звітом має бути переглянутий керівниками практики, які складають відгуки і підписують його.

6.6. Оформлений щоденник разом із звітом студент повинен здати на кафедру.

Без заповненого щоденника практика не зараховується.

2. Методичні рекомендації

 

При проходженні практики на підприємстві організації, установі, фірмі студент повинен проявляти дисципліну, ініціативність, творчий підхід, бути зібраним та стриманим, комунікабельним та привабливим, чітко і професійно грамотно задавати питання і уважно вислуховувати відповіді, бездоганно і акуратно виконувати доручену роботу, обережно відноситися до документації підприємства, демонструвати перед робітниками підприємства (організації, установи) свої знання, вміння та навички.

Для успішного виконання програми практики студент-практикант повинен мати міцні теоретичні знання з питань, що розглядаються із відповідних навчальних дисциплін (при необхідності відпрацювати необхідні питання), вивчити необхідну документацію в структурних підрозділах підприємства, отримати необхідні консультації у керівника зі сторони підприємства (організації, установи) та в інших керівників і співробітників, провести визначену дослідницьку роботу, скласти план графік проходження практики і затвердити його у керівників практики, вести необхідні записи, проводити обробку інформації та її аналіз.

Для студентів денної форми навчання обов’язковим є виконання індивідуального завдання та його оформлення у звіті як окремого розділу. Дане індивідуальне завдання визначається керівником практики.

2.1. Методичні вказівки щодо проходження виробничої практики на підприємствах

 

На протязі проходження виробничої практики студенту необхідно:

1. Ознайомитися з характером і об’єктом господарської діяльності підприємства, організацією виробництва, асортиментом виробничої продукції, характером виробничої продукції технологією її виготовлення, контингентом постачальників і покупців, договірними відносинами та організацією матеріальної відповідальності, вивчити організацію роботи кожного підрозділу, організацію документообороту та внутрігосподарського контролю.

2. Ознайомитися з організацією аналітичної роботи на підприємстві, набути практичних навичок та досвіду організаційного аналізу виробничих і фінансових звітів підприємств, поглибити навички дослідницької роботи.

3. Здійснити підбір матеріалів для написання звіту по практиці, засвоїти порядок документального оформлення різних видів операцій фінансово-господарської діяльності підприємства, засвоїти принципи створення нормативної бази для оцінки і аналізу фінансового стану підприємства.

4. У розділах, де проводиться аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства, висновки аналізу слід оформляти відповідними аналітичними таблицями. Методика аналізу обирається самостійно, відповідно до поставленої мети. Кожна наведена таблиця повинна мати висновки.

5. Дослідити та відобразити у звіті організацію охорони праці та техніки безпеки на підприємстві (організації установі).

6. Закінчується розділ перевіркою реальності і якості складання робочого звіту та погодженості показників різних форм звітності.

Програма проходження виробничої практики на підприємствах

Тема 1. Організація грошових розрахунків підприємств

Охарактеризувати порядок відкриття підприємствами розрахункового, поточного, валютного, позичкового, депозитного та інших рахунків в установах банків.

Охарактеризувати форми безготівкових розрахунків, дати оцінку більш прогресивній формі безготівкових розрахунків в сучасних умовах.

Дати характеристику готівковому обороту на підприємствах, якими нормативними актами регулюються операції та розрахунки за готівку та сфери їх застосування.

Проаналізувати розрахунки, пов’язані з процесом виробництва (закупка сировини, матеріалів, основних фондів).

Проаналізувати розрахунки за результатами діяльності (фінансові зобов’язання підприємств перед бюджетом, централізованими фондами цільового призначення, кредитними закладами).

Проаналізувати внутрігосподарські розрахунки (це розрахунки з робітниками і службовцями при створенні і використанні різних грошових фондів).

Дати оцінку розрахунково-платіжній дисципліні на підприємстві і її вплив для забезпечення господарської діяльності.

Охарактеризувати економічні і фінансові санкції у системі грошових розрахунків і платежів, їх вплив на фінансовий стан підприємства на прикладі окремого підприємства.

Тема 2. Грошові надходження підприємств

По даній темі студенту необхідно дати характеристику по складу і класифікації грошових надходжень підприємств.

На протязі місяця проаналізувати надходження виручки від реалізації продукції, робіт і послуг. Дати оцінку факторам, які вплинули на величину виручки. Зробити розрахунок та планування виручки.

Дати характеристику, як проводиться розподіл виручки від реалізації продукції, яким чином формується валовий і чистий прибуток.

Проаналізувати:

- грошові надходження підприємств від іншої реалізації (основних засобів, матеріалів, нематеріальних активів):

- надходження від фінансових інвестицій (дивіденди від корпоративних прав. від одержання цінних паперів);

- надходження процентів нарахованим підприємствам по депозитних рахунках;

- бюджетні дотації, отримання фінансової допомоги тощо.

Тема 3. Формування і розподіл прибутку

При опрацюванні цієї теми студент повинен ознайомитися з порядком формування фінансових результатів, вивчити методику обліку прибутків і збитків, дати оцінку факторам, які впливають на формування прибутку. Зокрема:

· собівартість продукції;

· встановлення цін на продукцію;

· рентабельність продукції.

Проаналізувати надходження від реалізації інших активів. Дати характеристику складу і формування позареалізаційного прибутку.

Проаналізувати:

· методи розрахунку прибутку;

· рентабельність підприємств;

· розподіл прибутку підприємств та його економічне значення;

· розподіл прибутку між державою та суб’єктами господарювання;

· яким чином формується чистий прибуток підприємств і його використання;

Слід також дати характеристику фондам грошових коштів підприємства, що утворюються за рахунок чистого прибутку.

Тема 4. Оподаткування підприємств

Студент повинен дати характеристику по переліку податків, що сплачують підприємства, проаналізувати вплив оподаткування на фінансово-господарську діяльність підприємств.

Дати характеристику непрямим податкам та особливостям їх впливу на діяльність суб’єктів господарювання. Зокрема:

- податку на додану вартість;

- акцизного податку.

Дати характеристику податку на прибуток підприємств, по якому необхідно проаналізувати порядок визначення оподаткованого прибутку, та вплив оподаткування прибутку на фінансово-господарську та інвестиційну діяльність підприємств.

Дати оцінку обов’язковим відрахуванням у цільові державні фонди, їх впливу на фінансово-господарську діяльність та інших податків і зборів, платником яких являється підприємство.

Тема 5. Оборотні кошти підприємства

Проаналізувати:

- показники стану обігових коштів підприємств;

- показники власних обігових коштів;

- показники залучених обігових коштів;

- показники ефективності використання обігових коштів.

Дати характеристику оборотності обіговим коштам та способам їх прискорення, а також дати загальну оцінку коефіцієнтам, що характеризують використання обігових коштів.

Відповідними методами визначити потреби в обігових коштах.

Тема 6. Кредитування підприємств

· Дати характеристику формам кредитів, які використовуються у господарській діяльності підприємств.

· Визначити практично потребу в кредитах для даного підприємства, установи, організації.

· Дати оцінку кредитоспроможності підприємства.

· Вивчити порядок укладання кредитного договору та відповідальність сторін за порушення умов кредитного договору.

· Проаналізувати порядок погашення кредиту.

· Дати оцінку позичковому проценту та визначити фактори, які впливають на формування процентної ставки.

Проаналізувати і дати характеристику різновидам банківських кредитів:

§ за строками користування;

§ за забезпеченням;

§ за ступенем ризику;

§ за методами надання;

§ за строками погашення.

Тема 7. Оцінка фінансового стану підприємств

Охарактеризувати:

- систему показників, які характеризують фінансовий стан підприємства;

- сутність ліквідності підприємства;

- показники ліквідності підприємства та методи їх визначення;

- фактори, що впливають на платоспроможність підприємства; оцінку показників платоспроможності.

На конкретному підприємстві, згідно даних бухгалтерської звітності, розрахувати фінансову стійкість підприємства. В цілому дати оцінку фінансового стану підприємства.

2.2. Методичні вказівки щодо проходження виробничої практики в банківських установах

 

При проходженні виробничої практики у банківських установах студентам необхідно:

- ознайомитися із законодавчими, інструктивними і іншими матеріалами, які мають відношення до роботи банку;

- навчитися самостійно виконувати: операції з розрахунково-касового, валютного обслуговування суб’єктів господарської діяльності, внутрішньобанківських операцій; роботи пов’язані із складанням балансових звітів та сальдово-оборотних відомостей;

- роботи з аналізу і контролю фінансово-господарської діяльності банку, тощо;

- ознайомитися з організацією аналітичної роботи, здійснити підбір матеріалів для написання звіту по практиці та дипломної роботи;

- по кожній вивченій темі засвоїти порядок документального оформлення різних видів операцій фінансово-господарської діяльності та принципи створення нормативної бази для оцінки і аналізу фінансового стану об’єкта, що досліджується.

- по кожному написаному розділу зробити висновки, дати оцінку результатам аналізу, оформити їх відповідними аналітичними таблицями.

Програма проходження виробничої практики в банківських установах

Тема 1. Організаційна структура та функції комерційного банку

При опрацюванні даної теми студенту необхідно зробити загальне ознайомлення з роботою банку, ознайомитися з статутом банківської установи, вивчити основні засади функціонування, структуру банку, функції відділів і робочих груп.

Ознайомитися з галузевою та організаційною структурою господарських одиниць, які обслуговуються відділенням банку, тобто з об’єктом і структурою клієнтів в цілому.

Проаналізувати структуру операцій по формуванню капіталу і банківських вимогах, специфіку утворення власного капіталу банку.

Охарактеризувати перелік банківських послуг, які надають комерційні банки своїм клієнтам. Дати оцінку основним напрямкам по вдосконаленню та розвитку роботи банку враховуючи основні вимоги грошово-кредитної політики НБУ і сучасного законодавства нашої держави в цілому.

Тема 2. Організація платіжного і розрахунково-касового обслуговування суб’єктів підприємницької діяльності

При дослідженні даної теми студенту необхідно дати оцінку організації готівкових та безготівкових грошових розрахунків між клієнтами в межі кредитної установи і між банками. Вміти застосовувати різні форми розрахунків: платіжними вимогами, платіжними дорученнями, інкасовими дорученнями, розрахунковими чеками, акредитивами. Ознайомитися зі структурою безготівкового платіжного обороту, вивчити способи безготівкових розрахунків, сферу їх використання та порядок їх проведення. Ознайомитись з організацією надходження готівкових грошей до кас комерційних банків, вивчити порядок одержання та витрачання готівкових грошей, прогнозувати оборот готівкових грошей у банках.

Студент повинен вміти перевірити правильність заповнення та оформлення розрахункових документів, здійснювати контроль за виконанням та дотриманням касової дисципліни.

Опрацьовуючи дану тему студенту необхідно:

- ознайомитися з методикою оцінки ліміту каси і проаналізувати роботу касирів за звітом «Операційного дня»;

- вивчити переваги і недоліки банківського обслуговування поточних рахунків, юридичних і фізичних осіб у звичному режимі та у системі «Клієнт-Банк»;

- ознайомитися з методикою створення резервів на можливі втрати за заборгованістю;

- вивчити особливості аналізу міжбанківських операцій в умовах електронних платежів і встановити причини наявності дебетових і кредитових сум до з’ясування.

 

Тема 3. Аналіз кредитного портфеля банку, його необхідність і значення

Ознайомитися із системою оцінки кредитоспроможності суб’єктів господарювання, інших банків, фізичних осіб. Практично дати оцінку кредитоспроможності позичальника за системою показників, що лежать в основі визначення класу його надійності. звернути увагу на практик оцінки кредитної історії ринкової позиції, розвитку галузі та рейтинг позичальника.

Провести аналіз кредитоспроможності фізичних осіб за системою бальної оцінки показників, що розкривають матеріальний, соціальний, діловий і фізичний стан особи позичальника та врахувати його кредитну історію. Провести аналіз кредитного портфеля за даними ОДБ і з’ясувати співвідношення між строками надання і строками до наведення позичок. Оцінити якість кредитного портфеля за характером отриманих гарантій, поруки, застави і забезпечення кредиту, строків пролонгації допущеного прострочення і категорії ризику позичок. Дати оцінку створеним резервам на покриття можливих втрат за наданими позичками.

 

Тема 4. Оцінка доходності, витрат і прибутковості банку

При дослідженні даної теми студенту необхідно за матеріалами звіту форми №2 проаналізувати зміни валових доходів і витрат банку за обсягом і вкладом підзвітних установ та за статтями. Проаналізувати обсяг, динаміку і структуру процентних, комісійних та інших банківських операційних доходів і витрат в цілому та за контрагентами і фінансовими інструментами.

Провести коефіцієнтний аналіз надходжень, витрат і прибутковості банку. Шляхом оцінки рівня валової, процентної і чистої маржі та чистого прибутку банку, а також ціни і собівартості його посередницької діяльності, «мертвої точки» дохідності і допустимих управлінських витрат з’ясувати достатність надходжень, на основі яких банк отримує прибуток. Провести факторний аналіз доходів та прибутку на активи та на капітал.

З’ясувати порядок оподаткування банківських установ, дати оцінку їх особливостям.

Тема 5. Особливості надання банківських послуг

При розгляді даної теми студентам необхідно ознайомитися із специфікою діяльності банку, який є базою проходження виробничої практики та особливостями тих послуг, які надає даний комерційний банк. Дати оцінку лізинговим, факторинговим, форфейтинговим операціям та особливостям їх застосування в сучасних умовах. З’ясувати, в чому полягає суть операцій з пластиковими картками, їх різновиди та особливості розрахунків із застосуванням пластикових карток.

Ознайомитися з особливостями гарантійних, посередницьких послуг, які надає даний банк. Проаналізувати можливості надання консультаційних, інформаційних послуг даним комерційним банком. З’ясувати, яка питома вага у загальній структурі банківських доходів припадає на банківські послуги і які перспективи їх розвитку та вдосконалення в сучасних умовах.

 

 

2.3. Методичні вказівки по проходженню виробничої практики в управлінні праці та соціального захисту населення

На протязі проходження практики студенту перш за все, необхідно ознайомитись з:

· законодавчою та нормативною базою, пов’язаною зі специфікою роботи управління праці та соціального захисту населення;

· організаційною структурою управління праці та соціального захисту населення;

· функціями та завданнями управління праці та соціального захисту населення;

·порядком призначення та виплати державних грошових допомог спеціалістами відділу державних соціальних допомог;

·різновидами державних соціальних допомог, які можуть призначатися населенню;

·роботою спеціалістів – соціальних інспекторів;

·з’ясувати, яким чином забезпечується соціальний захист ветеранів праці та громадян похилого віку;

·роботою відділу по здійсненню контролю за правильністю призначення та виплати пенсій.

По кожному написаному розділу зробити висновки, дати оцінку результатам аналізу та оформити відповідними аналітичними таблицями.

Теми обов’язково мають бути підкріплені відповідним практичним матеріалом.

Програма проходження виробничої практики в управлінні праці та соціального захисту населення

Тема 1. Організаційна структура та функції управління праці та соціального захисту населення

При проходженні виробничої практики студентам потрібно ознайомитись з повноваженнями державного управління праці та соціального захисту населення; з’ясувати мету створення даного управління; розкрити напрямки створення державних гарантій для тих верств населення, які потребують допомоги і соціальної підтримки з боку держави та охарактеризувати основні напрямки підтримки малозабезпечених верств населення.

Досліджуючи тему, звернути увагу, які функції та завдання покладено на державне управління праці та соціального захисту населення. Розкрити види допомог, які надаються державним управлінням праці та соціального захисту населення.

 


Поделиться:

Дата добавления: 2015-04-04; просмотров: 762; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты