Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


База практики____________________________________________________________
Керівник практики від вузу__________________________________________________

№ п/п Складові практики Ваговий коефіцієнт Оцінка за національною шкалою Оцінка з врахуванням вагового коефіцієнта
1. Теоретична частина звіту з проходження виробничої практики Підготовка теоретичної частини у відповідності до програми та затвердженого календарного плану 0,3    
2. Практична робота Практичний аналіз та розрахункова робота з досліджуваного об’єкту, висновки та прогнози, практичне використання результатів аналізу фінансової роботи 0,3    
3. Вступ, висновки, оформлення звіту з проходження виробничої практики Вступ У вступі повинно бути відображено мету, завдання виробничої практики, характеристика бази практики Висновки У висновках повинні знайти відображення основні результати практичної роботи, оцінка результатів та аналіз виконання поставлених завдань у відповідності до затвердженого календарного плану. Оформлення звіту Оформлення структурних елементів, текстового, цифрового та графічного матеріалу повинно відповідати методичним вказівкам щодо оформлення звіту виробничої практики. 0,1    
4. Захист виробничої практики Захист звіту виробничої практики повинен демонструвати вміння студента практично застосовувати набуті знання у фінансовій роботі підприємства, установи, банківських та інших організацій, аргументувати власну точку зору щодо рекомендацій, прогнозу та стратегії діяльності 0,3    
5. Середньозважений бал  
6. Оцінка за національною шкалою оцінювання  
7. В балах за шкалою ECTS  
8. Оцінка ECTS  

 

 

Керівник практики __________________________

 

Голова комісії: ________________

 

Члени комісії ________________

 

________________

 

«Затверджую»

Керівник підприємства

«___»__________________200 р.

Календарний план

 

проходження виробничої практики студентом

 

 

_____________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по-батькові)

 

________________________________________________________________________________

(повна назва підприємства і місце знаходження)

 

з «___»_______________200__ року

 

по « ___»______________200__ року.

 

Тема і питання теми за програмою К-сть днів згідно програми практики 3 якого по яке число включно   Керівник практики від підприємства
           
           
           
           
           
           
           

 

Керівник практики ______________

(підпис)

 

Студент-практикант ______________

(підпис)

 

 

Типовий договір № ___________

на проведення практики студентів Державного мукачівського університету

 

Місто ______________ «___» ___________ 201 __ р.

Ми, що нижче підписалися, з однієї сторони Державний інститут підготовки кадрів в особі _______________________________________ (надалі - навчальний заклад), діючого на підставі статуту і, з другої сторони, _________________________________________________________________________

(назва підприємства, організації, установи)

(надалі - база практики), в особі, _____________________ діючого на підставі ________________

(Статут підприємства, розпорядження, доручення) (посада, прізвище, ініціали керівника)

уклали між собою договір:

1. База практики зобов’язується:

1.1. Прийняти студентів на практику згідно з календарним планом:

__________________________________________________________________

 

№ з/п Номер і назва спеціальності Курс Вид практики Кількість студентів Термін практики
початок кінець
             
             
             

 

1.2. Призначити наказом кваліфікованих спеціалістів для безпосереднього керівництва практикою.

1.3. Створити необхідні умови для виконання студентами програм практики, не допускати використання їх на посадах та роботах, що не відповідають програмі практики та майбутній спеціальності.

1.4. Забезпечити студентам умови безпечної роботи на кожному робочому місці. Проводити обов’язкові інструктажі з охорони праці: ввідний та на робочому місці. У разі потреби навчати студентів-практикантів безпечних методів праці. Забезпечити спецодягом, запобіжними засобами, лікувально-профілактичним обслуговуванням за нормами, встановленими для штатних працівників.

1.5. Надати студентам-практикантам і керівникам практики від навчального закладу можливість користуватись лабораторіями, кабінетами, майстернями, бібліотеками, технічною та іншою документацією, необхідною для виконання програми практики.

1.6. Забезпечити облік виходів на роботу студентів-практикантів. Про всі порушення трудової дисципліни, внутрішнього розпорядку та про інші порушення повідомляти навчальний заклад.

1.7. Після закінчення практики дати характеристику на кожного студента-практиканта, в котрій відобразити якості підготовленого ним звіту.

1.8. Додаткові умови ________________________________________________

2. Навчальний заклад зобов’язується:

2.1. За два місяці до початку практики надати базі практики для погодження програму, а не пізніше ніж за тиждень - список студентів, яких направляють на практику.

2.2. Призначити керівниками практики кваліфікованих викладачів.

2.3. Забезпечити додержання студентами трудової дисципліни і правил внутрішнього трудового розпорядку. Брати участь у розслідуванні комісією бази практики нещасних випадків, що сталися з студентами.

3. Відповідальність сторін за невиконання договору.

3.1. Сторони відповідають за невиконання покладених на них обов’язків щодо організації і проведення практики згідно з законодавством про працю в Україні.

3.2. Всі суперечки, що виникають між сторонами за договором, вирішуються в установленому порядку.

3.3. Договір набуває сили після його підписання сторонами і діє до кінця практики згідно з календарним планом.

3.4. Договір складений у двох примірниках – по одному базі практики і навчальному закладу.

3.5. Юридичні адреси сторін і розрахункові рахунки:

Навчального закладу __________________________________________________________________

Бази практики ______________________________________________________

 

Підписи та печатки Навчальний заклад _____________________ «___»___________ 201_ р. Підписи та печатки: База практики: _____________________ «___»____________ 201_ р.

 

 

Рецензія

на програму та методичні вказівки

до проходження виробничої практики для підготовки молодших спеціалістів за напрямом «Економіка і підприємництво» спеціальності 5.050104 «Фінанси»

 

Укладачі: В.В. Калусенко, Н.І. Ковальчук

 

Програма та методичні вказівки до проходження виробничої практики відповідають освітньо-професійній програмі підготовки молодших спеціалістів за напрямом «Економіка і підприємництво» зі спеціальності «Фінанси».

Згідно з Положенням про організацію практики студентів КФЕК НУДПСУ та навчальними програмами метою практичної підготовки студентів є оволодіння студентами сучасними методами, формами організації праці в галузі їх майбутньої професії, формування у них на базі одержаних у коледжі знань професійних умінь, навичок для прийняття самостійних рішень, виховання потреби систематично поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності.

Виробнича практика в коледжі проводиться перед складанням державних іспитів у формі залучення студентів до виконання роботи за обраною спеціальністю у відповідних установах, організаціях, підприємствах тощо. Базами практики для студентів-фінансистів є: міські та районні податкові інспекції, банківські установи, підприємства різних форм власності, відділи державної фінансової інспекції, міські та районні фінансові управління, управління Пенсійного фонду, управління державної казначейської служби.

Під час проходження практики поглиблюються та закріплюються теоретичні знання з фахових дисциплін, отримані студентами колежу при вивченні дисциплін фінансового циклу.

По кожній базі практики розроблений тематичний план проходження практики, визначені завдання, які студент повинен виконати.

В методичних вказівках визначено: порядок сладання звіту про практику та індивідуального завдання, вимоги до їх змісту, оформлення та захисту, критерії їх оцінювання.

Програма та методичні вказівки до проходження виробничої практики рекомендується до впровадження в навчальний процес.

 

 


Поделиться:

Дата добавления: 2015-04-04; просмотров: 72; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты