Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Вимоги до оформлення та захисту
звіту про проходження виробничої практики

 

Після закінчення практики, студенти повинні представити на кафедру:

- звіт про проходження виробничої практики;

- щоденник виробничої практики з відгуком керівника практики з боку підприємства.

У текстовій частині звіту слід відобразити результати всієї фактично виконаної роботи, а також результати вивчення та дослідження інших питань, передбачених програмою. Зміст текстової частини звіту повинен постійно супроводжуватись посиланнями на конкретний практичний матеріал з використанням інформації, яка додається до звіту. Форми первинних документів, що додаються у звіті про практику, повинні бути обов’язково заповненими цифровими даними.

У звіті також слід висвітлити такі питання:

- загальні відомості про базу практики;

- виконання програми практики і індивідуальних завдань кафедри;

- методика виконання робіт;

- висновки (загальна оцінка результатів практики).

Звіт про практику підписується студентом-практикантом, керівництвом від підприємства і завіряється печаткою.

Обсяг звіту про проходження виробничої практики не повинен перевищувати 25-30 сторінок, не враховуючи додатки.

Звіт про виробничу практику здається на кафедру після повернення студента з практики на протязі трьох днів. Захист проводиться перед спеціально створеною комісією у складі не менше 3-х чоловік під керівництвом викладача, який проводив перевірку практики. Залік по практиці диференційований.

Студент, який не виконав програму практики і одержав негативний відгук або незадовільну оцінку при захисті звіту, відраховується з вузу.

 

4.Критерії оцінювання студентських звітів про проходження виробничої практики

 

Оцінка за захист звіту про проходження практики включає в себе:

1. Оцінку за зміст та оформлення;

2. Оцінку за захист звіту.

 

Оцінювання звіту про практику проводиться за чотирибальною шкалою: «5», «4», «3», «2», відповідно:

- оцінка «5» (відмінно) ставиться студенту за написання звіту з дотриманням вимог методичних рекомендацій, з чітким, логічним і послідовно викладеним матеріалом у звіті, в повному обсязі висвітленими питаннями програми практики. Обов’язковою умовою є отримання з бази практики характеристики та позитивної оцінки за проходження практики.

- оцінка «4» (добре) ставиться студенту за написання звіту з дотриманням вимог методичних рекомендацій. При написанні можуть бути допущені незначні помилки щодо викладення основного змісту, але отримана характеристика й позитивна оцінка з бази практики.

- оцінка «3» (задовільно) ставиться студенту за написання звіту з практики, що в повному обсязі не відповідає вимогам методичних рекомендацій. У звіті допущені значні помилки щодо викладення основного змісту та отримана з бази практики характеристика й оцінка за проходження практики є посередньою.

- оцінка «2» (незадовільно) ставиться студенту за невиконання вимог проходження практики, пропуску більше 25% її терміну, отримання негативної характеристики з бази практики.

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
МУКАЧІВСЬКИЙ Державний УНІВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ, УПРАВЛІНЯ ТА ІНЖЕНЕРІЇ

Кафедра обліку та фінансів

 

 

ЗВІТ

ПРО ПРОХОДЖЕННЯ Виробничої ПРАКТИКИ

База практики «___________________________»

 

Студента(ки) _____ курсу, групи______

Напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит»

П.І.Б:___________________________

(студента)

__________________підпис

Керівники практики:

від кафедри:_____________

(вчене звання, наук. ступінь, ПІБ )

_________________ підпис

від бази практики:_____________

(вчене звання, наук. ступінь, ПІБ )

_________________ підпис

Національна шкала ________________

Кількість балів: __________Оцінка: ECTS _____

 

Члени комісії ________________ ___________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

_______________ ___________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

________________ ___________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

Мукачево 201__р.

Критерії оцінювання виробничої практики напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит»


Поделиться:

Дата добавления: 2015-04-04; просмотров: 92; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты