Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Тема 2. Порядок призначення та виплати державних грошових допомог
При розкритті даної теми необхідно охарактеризувати організацію роботи спеціалістів управління праці та соціального захисту населення. З’ясувати порядок призначення, нарахування та виплати державних допомог управлінням праці та соціального захисту населення:

а) хто і в якому розмірі має право на отримання державної допомоги;

б) порядок призначення державної допомоги;

в) перелік документів, які подаються органам праці та соціального захисту населення для отримання :

· допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами;

· одноразової допомоги при народженні дитини;

· допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;

· допомоги на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням;

· допомоги на дітей одиноким матерям;

· державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям;

· державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам;

· субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг;

· інших видів державної соціальної допомоги.

 

Тема 3. Надання адресної соціальної допомоги

При розкритті даної теми з’ясувати, в чому полягає суть адресної соціальної допомоги. Обґрунтувати, в чому полягає специфіка роботи соціального інспектора при наданні адресної соціальної допомоги.

Ознайомитись з порядком перевірки нужденності сімей, які звертаються за наданням державної допомоги; порядком перевірки достовірності поданої сім’єю інформації; вибірковими перевірками особових справ.

Розкрити, яким чином здійснюється документальне оформлення підстав проведення перевірки та її результатів, вказати, якими документами вона оформляється, яким чином ведеться інформаційно-роз’яснювальна робота з громадянами.

Ознайомитись з порядком складання звітів за результатами перевірок.

Тема 4. Соціальний захист ветеранів праці та громадян похилого віку

Розглядаючи дану тему, з’ясувати, які пільги передбачені для ветеранів праці та громадян похилого віку і яким чином забезпечується соціальний захист громадян похилого віку.

Розкрити, яким чином і в якому розмірі призначається допомога громадянам похилого віку та ветеранам праці. Вказати, які заходи вживаються для надання соціальної допомоги.

 

Тема 5. Здійснення контролю за правильністю призначення та виплати пенсій

Розкриваючи дану тему, з’ясувати, за якими напрямами здійснюється контроль за призначенням та виплатою пенсій органами Пенсійного фонду України управлінням праці та соціального захисту населення.

Розкрити, яким чином здійснюється контроль за правильністю застосування законодавства при призначенні пенсій.

Пояснити, яким чином здійснюється контроль за правильністю та своєчасністю нарахування, виплати та припинення виплати пенсії, які перевірки для цього проводяться спеціалістами управління праці та соціального захисту населення.

 

2.4. Методичні вказівки по проходженню виробничої практики в міських та районних фінансових відділах та управліннях

На протязі проходження переддипломної практики в міських та районних фінансових відділах та управліннях студенту необхідно перш за все ознайомитись з :

- організацією роботи у фінансових органах та державних казначействах;

- нормативними законодавчими актами, у відповідності з якими фінансові органи здійснюють свою роботу;

- організаційною структурою та функціями фінансових органів управління;

- організацією бюджетного планування та прогнозування на місцевому рівні;

- ознайомитись з порядок та строки складання бюджету.

- ознайомитись з організацію роботи постійної діючої комісії Рад народних депутатів з питань складання, розгляду та планування бюджету;

- ознайомитись з бухгалтерською звітністю, яка складається і подається фінансовими відділами та управліннями до вищестоящого органу;

- підготувати свої пропозиції щодо підвищення ефективності процесу складання та планування місцевого бюджету.

 

Програма проходження виробничої практики в міських та районних фінансових відділах та управліннях

 

Тема 1. Методи та етапи бюджетного планування на місцевому рівні.

При розгляді даної теми студентам необхідно з’ясувати суть і завдання бюджетного планування, проаналізувати етапи і методи бюджетного планування на місцевому рівні, зробити розрахунок прогнозу бюджетних ресурсів, що мобілізуються місцевими бюджетами. Провести аналіз надходжень доходів у місцеві бюджети. Проаналізувати порядок визначення і затвердження нормативів відрахувань від регулюючих доходів, порядок використання дотацій і субвенцій.

 

Тема 2. Процес складання, розгляду і затвердження бюджету.

Розглядаючи дану тему, студенти повинні вивчити процес складання, розгляду і затвердження бюджету:

· розглянути порядок складання проекту бюджету, провести порівняння його з бюджетною резолюцією;

· розрахувати і проаналізувати інформацію для складання проекту бюджету;

· розглянути порядок та строки складання бюджету.

· провести аналіз організації порядку розгляду проекту місцевого бюджету в органах виконавчої влади;

· проаналізувати організацію роботи постійної діючої комісії Рад народних депутатів з питань складання, розгляду та планування бюджету;

· підготувати свої пропозиції щодо підвищення ефективності процесу складання та планування місцевого бюджету.

 

Тема 3. Аналіз доходів бюджету

Студенти повинні звернути увагу на визначення складу доходів бюджету, а саме:

· дати класифікацію доходів, розрахувати динаміку та структуру доходів;

· проаналізувати форми і методи мобілізації доходів бюджету; податкові методи формування доходів бюджету;

· зробити аналіз доходів бюджету, виявити вплив збільшення або зменшення податків на доходи бюджету.

 

Тема 4. Аналіз видатків бюджету

По даній темі студенти повинні визначити видатки бюджету, а саме:

· проаналізувати принцип організації системи видатків бюджету, дати їх кількісну та якісну характеристику;

· навести класифікацію видатків бюджету, проаналізувати поточні бюджетні видатки та видатки розвитку;

· розрахувати структуру видатків, резервний фонд та обігову касову готівку;

· проаналізувати шляхи використання резервного фонду;

· розробити пропозиції щодо зменшення бюджетних видатків і одночасного підвищення ефективності використання бюджетних коштів.

 

Тема 5. Виконання бюджету

По даній темі студенту необхідно:

§ зробити розпис доходів та видатків з поквартальним розподілом;

§ проаналізувати розрахунки позичок, строки їх погашення;

§ проаналізувати зміни доходів і видатків відповідно до бюджету в межах наданих законом прав;

§ проаналізувати фінансування видатків з резервного фонду, проаналізувати відхилення по доходах і видатках;

§ оформити звіт про виконання бюджету.

 

2.5. Методичні вказівки по проходженню виробничої практики в територіальних органах Державного казначейства

Під час проходження практики студентам необхідно:

· ознайомитись з структурою Державного казначейства в цілому та з’ясувати роль, яку на нього покладено;

· визначити функції, які закладені в основу функціонування Державного казначейства;

· з’ясувати завдання, що постають перед казначейством в процесі здійснення його діяльності;

· висвітлити, яким чином ведеться бюджетний облік органами Державного казначейства;

· розкрити, в чому полягає суть касового виконання державного та місцевих бюджетів за доходами і видатками;

· ознайомитись з веденням бухгалтерського обліку та складанням звітності про виконання Державного та місцевих бюджетів органами Державного казначейства.

По кожному написаному розділу зробити висновки, дати оцінку результатам аналізу та оформити відповідними аналітичними таблицями.

Теми обов’язково мають бути підкріплені відповідним практичним матеріалом.

 

Програма проходження виробничої практики в органах Державного казначейства

 

Тема 1. Роль та завдання казначейства в реалізації функцій розпорядника державних коштів

При опрацюванні даної теми студентам необхідно визначити роль, яку покладено на органи Державного казначейства; з’ясувати функції та завдання Державного казначейства. Необхідно обґрунтувати, в чому полягає казначейська система касового виконання Державного бюджету і яка її відмінність від інших систем касового виконання Державного бюджету.

З’ясувати, яким чином Державне казначейство співпрацює з органами виконавчої влади, податковою службою, органами контрольно-ревізійної служби України.

 

Тема 2. Бюджетний облік як основа забезпечення інформаційного процесу органів Державного казначейства

При розгляді даної теми студенти повинні звернути увагу на суть бюджетного обліку, його завдання та значення. Необхідно з’ясувати, що є предметом, об’єктом бюджетного обліку. Описати методи бюджетного обліку.

Обґрунтувати, яким чином Державне казначейство здійснює контроль за виконанням Державного бюджету, яким чином та якими підрозділами ведеться облік використання коштів бюджету.

 

Тема 3. Касове виконання державного та місцевих бюджетів за доходами

Розглядаючи дану тему, студентам необхідно звернути увагу на процес виконання державного бюджету за доходами та роботу органів Державного казначейства в цьому напрямку. Описати, яким чином зараховуються платежі до Державного та місцевих бюджетів за:

· операціями по зарахуванню платежів за доходами Державного та місцевих бюджетів;

· операціями за надходженнями до загального фонду Державного та місцевих бюджетів;

· операціями за надходженнями до спеціального фонду Державного та місцевих бюджетів;

· операціями за платежами, які розподіляються між загальним та спеціальними фондами Державного та місцевих бюджетів;

· операціями за платежами до бюджету, які розподіляються між Державним та місцевими бюджетами;

· операцій з повернення у готівковій формі надмірно або помилково сплачених платежів до Державного та місцевих бюджетів.

Звернути увагу на оформлення змін, що виникають в процесі виконання місцевих бюджетів за доходами та складання звітності про надходження коштів до Державного бюджету. Дати аналіз виконання місцевих бюджетів.


Поделиться:

Дата добавления: 2015-04-04; просмотров: 98; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты