Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаПромисловий зразок
Читайте также:
  1. Зразок договору постачання
  2. Зразок контрольної картки
  3. Зразок оформлення титулу
  4. На винахід, корисну модель, промисловий зразок
  5. Набуття прав на промисловий зразок
  6. Промисловий переворот.Наука

3.1. Поняття та об'єкти промислового зразка

Промисловий зразок, як і винахід, являє собою результат твор­чої розумової діяльності, який може бути втілений у матеріальних об'єктах. Однак, на відміну від винаходу, який є технологічним (технічним) вирішенням, промисловим зразком визнається рішення зовнішнього вигляду виробу, в якому повинні поєднуватися як художні, так і конструкторські елементи.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про охорону прав на про­мислові зразки» (далі — Закон) промисловий зразок це результат творчої діяльності людини у галузі художнього конструювання.

Використання у рішенні зовнішнього вигляду виробу одних ли­ше художніх (наприклад, зміна кольору) або конструкторських (наприклад, зміна розміру виробу) засобів для промислового зраз­ка недостатнє. Художні та конструкторські елементи повинні взаємно доповнювати один одного, при цьому зовнішній вигляд виробів, під якими розуміють найрізноманітніші предмети, при­значені для задоволення людських потреб, повинен визначатися виразністю і взаємним розташуванням основних композиційних елементів, формою і виконанням у кольорі.

Об'єктом промислового зразка в Україні може бути форма, ма­люнок або розфарбування чи їх поєднання, що визначають зовнішній вигляд промислового виробу (ч. 2 ст. 461 ЦК України) і призначені для задоволення естетичних та ергономічних потреб (ч. 2 ст. 5 Закону).

1 Зокрема, за 9 місяців 2002 р. кількість поданих заявок за національною процедурою від національних заявників становила 416, від іноземних заявників — 30; за 9 місяців 2003 р. — відповідно 534 і 47; за 9 місяців 2004 р. — 3586 і 61; за 9 місяців 2005 р. — 5080 і 86; за 9 місяців 2006 р. — 5990 і 90. За процедурою РСТ за 9 місяців 2006 р. було подано 8 заявок // Промислова власність у цифрах. Показники діяльності Державного департаменту інтелек­туальної власності та ДП «Український інститут промислової власності» за 9 місяців 2006 р. - K., 2006. - С 8.


Об'єкти промислового зразка можуть бути об'ємними, пло­щинними (малюнки) або комбінованими. Об'ємні промислові зраз­ки являють собою розвинуту об'ємно-просторову структуру (на­приклад, рішення, що визначають зовнішній вигляд верстата, сільськогосподарської машини, мотоцикла, люстри). Площинні промислові зразки являють собою лінійно-графічне співвідношен­ня елементів і фактично не мають об'єму (наприклад, рішення, що визначають зовнішній вигляд килима, хустки, тканини). Комбіно­вані промислові зразки — це поєднання елементів, властивих об'єм­ним і площинним промисловим зразкам (наприклад, рішення, що визначають зовнішній вигляд інформаційного табло, виставкової конструкції, циферблата годинника).Промисловими зразками може бути цілий одиничний виріб, його частина, комплект (набір) виробів, варіанти виробу. Частина виробу може бути заявлена як промисловий зразок за умови, що вона володіє самостійною функцією, завершеною композицією і може бути використана з цілою низкою виробів (наприклад, фари, різноманітні ручки, сідло для велосипеда). Комплект (набір) ви­робів може бути заявлений як промисловий зразок, якщо елемен­ти, що входять до його складу, які виконують різноманітні функції, відмінні один від одного, підпорядковані загальному завданню, що вирішується комплектом (набором) у цілому (наприклад, набір інструментів, меблевий гарнітур, чайний або столовий сервіз).

Варіантами промислового зразка є художньо-конструкторські рішення одних і тих самих виробів (комплектів, наборів), відмінні сукупністю істотних ознак, які визначають однакові естетичні та (або) ергономічні особливості виробів (наприклад, два або кілька автомобілів, що відрізняються один від одного формою облицю­вання, ручок, фар; два або кілька стільців, що відрізняються один від одного фактурою і кольором оббивної тканини).Не можуть одержати правову охорону відповідно до Закону як промислові зразки:

— об'єкти архітектури (крім малих архітектурних форм), про­мислові, гідротехнічні та інші стаціонарні споруди. Зазначені об'єкти за наявності у них необхідних згідно із законом якостей визнаються творами архітектури і охороняються в межах авторсь-


 
РозділIII. Патентне право

кого права. Малі архітектурні форми (наприклад, рішення зо­внішнього вигляду кіосків, наметів, транспортних зупинок, теле­фонних будок) визнаються промисловими зразками в загальному порядку;

— друкована продукція як така. Це можуть бути книжки, газе­ти, журнали, проспекти, буклети, що охороняються нормами ав­торського права;

— об'єкти нестійкої форми з рідких, газоподібних, сипких або подібних до них речовин тощо. Виключення таких об'єктів зі сфери правової охорони цілком зрозуміле, оскільки нестійкість їх форми не дає змоги вирішити їх зовнішній вигляд за допомогою художньо-конструкторських засобів.

Деякі вироби можуть бути визнані як промисловим зразком, так і об'ємним товарним знаком (наприклад, форма флакона для парфумів, пляшки). У цьому випадку можлива одночасна охорона об'єкта і як промислового зразка, і як товарного знака. Необхідно лише враховувати, що подібні об'єкти промислової власності ви­конують різні функції і оформляються в різному порядку.Чітких критеріїв розмежування творів декоративно-прикладно­го мистецтва, що охороняються авторським правом, і промисло­вих зразків не існує. Дуже багато творів декоративно-прикладного мистецтва (за відповідності їх умовам патентоздатності) можуть бути також визнані і промисловими зразками.

3.2. Умови патентоздатності промислового зразка Правова охорона надається промисловому зразку, що не супе­речить суспільним інтересам, принципам гуманності і моралі та відповідає умовам патентоздатності. Відповідно до ст. 461 ЦК Ук­раїни промисловий зразок вважається придатним для набуття пра­ва інтелектуальної власності на нього, якщо він, відповідно до за­кону, є новим.

Промисловий зразок визнається новим, якщо сукупність його суттєвих ознак не стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету. Крім то­го, у процесі встановлення новизни промислового зразка береться до уваги зміст усіх заявок, що раніше надійшли до Установи (за ви-


Глава 14. Об'єкти патентного права

нятком тих, що на зазначену дату вважаються відкликаними, від­кликані або за ними Установою прийняті рішення про відмову у видачі патентів і вичерпані можливості оскарження таких рішень).

На визнання промислового зразка патентоспроможним не впливає розкриття інформації про нього автором або особою, яка одержала від автора прямо чи опосередковано таку інформацію протягом шести місяців до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету. При цьому обов'я­зок доведення обставин розкриття інформації покладається на особу, заінтересовану у застосуванні цього пункту.

На підставі Закону прийнято Правила складання та подання за­явки на промисловий зразок, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України № ПО від 18 лютого 2002 р. (з наступними змінами та доповненнями).

В Україні не відбувається значного зростання заявок на про­мислові зразки1.

Питання для самоконтролю:

1. Які об'єкти патентного права ви можете назвати?

2. Що законодавство розуміє під поняттям «винахід»?

3. Які об'єкти не є винаходами?

4. Дайте класифікацію винаходів.

5. Які умови патентоздатності винаходів ви можете назвати?

6. Чим корисна модель відрізняється від винаходу?

7. Що може бути об'єктом промислового зразка?

8. Які умови патентоздатності промислового зразка визначені чинним законодавством?

1 Зокрема, за 9 місяців 2002 р. кількість поданих заявок від національних заявників стано­вила 1185, від іноземних заявників — 45; за 9 місяців 2003 р. — відповідно 1644 і 102; за 9 місяців 2004 р. - 1296 і 118; за 9 місяців 2005 р. - 1186 і 148; за 9 місяців 2006 р. - 1258 і 276. // Промислова власність у цифрах. Показники діяльності Державного департаменту інтелектуальної власності та ДП «Український інститут промислової власності» за 9 місяців 2006 р. - К., 2006. - С 11.


 


Дата добавления: 2014-11-13; просмотров: 23; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.013 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты