Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаРозділIII. Патентне право. Реєстру зображення виробу
Читайте также:
  1. A) Естественно-правовая теория
  2. D. 20.1.1). - Завещание есть правомерное выражение воли, сделанное торжественно для того, чтобы оно действовало после нашей смерти.
  3. I.1. Римское право в современной правовой культуре
  4. I.4.1) Обычное право.
  5. I.4.4) Магистратское право.
  6. II ОБЩИЕ НАЧАЛА ПУБЛИЧНО-ПРАВОВОГО ПОРЯДКА
  7. II. По правовому основанию различались иски цивильного права и иски преторские.
  8. II. Политико-правовое учение Петра Алексеевича Кропоткина
  9. II. Право частной собственности
  10. II.6.2.) Организация и правоспособность корпораций.

Реєстру зображення виробу. Тлумачення ознак промислового зразка повинно здійснюватися в межах його опису.

Патенти України на винаходи, корисні моделі, промисловий зразок діють тільки на території України.

1.2. Подання заявки

Законодавство про охорону прав на об'єкти патентного права передбачає, що для надання їм правової охорони необхідно, щоб заявка на винахід, корисну модель, промисловий зразок була роз­глянута Установою.

Право на одержання патенту має: винахідник; роботодавець (якщо винахід є службовим); правонаступник винахідника або ро­ботодавця.

Особа, яка бажає одержати патент на винахід, корисну модель, промисловий зразок і має на це право (заявник), подає заявку на його видачу до Державного підприємства «Український інститут промислової власності» (Укрпатент), який здійснює приймання, розгляд та проведення експертизи заявок.

Заявку подають безпосередньо до Укрпатенту або надсилають на його адресу.

За наявності кількох заявників один із них може бути призначе­ний іншими заявниками як спільна довірена особа (спільний представник).

За дорученням заявника заявку може подати представник у справах інтелектуальної власності (патентний повірений), за­реєстрований в установленому законодавством порядку, або інша довірена особа.

Іноземні особи та особи без громадянства, які проживають чи ма­ють постійне місцезнаходження поза межами України, реалізують свої права, зокрема право на подання заявки, тільки через патентних повірених, якщо інше не передбачене міжнародними угодами.

Так, згідно з угодами про співробітництво у сфері охорони про­мислової власності між Урядом України та урядами Російської Фе­дерації і Республіки Білорусь, громадяни та юридичні особи, які проживають чи мають постійне місце проживання в цих державах, мають право подавати заявки безпосередньо до Укрпатенту.


Глава 16. Зміст правовідносин у сфері патентного права

Якщо до складу заявників входить фізична особа, яка проживає
на території України, чи юридична особа, яка має постійне місце­
знаходження на території України, то заявку може бути подано без
залучення патентного повіреного за умови зазначення адреси для
листування в Україні. Ji

1.3. Склад та зміст документів заявки на винахідЗаявка — це сукупність документів, необхідних для видачі Уста­новою патенту. Вимоги до складу й оформлення матеріалів заявки, поданню заявки визначені «Правилами складання і подання заяв­ки на винахід та заявки на корисну модель»1 (далі — Правила) і є обов'язковими для заявників.

Заявка повинна стосуватися одного або групи винаходів, пов'язаних єдиним винахідницьким задумом (вимога єдності ви­находу). Група винаходів визнається пов'язаною єдиним ви­нахідницьким задумом, якщо має місце технічний взаємозв'язок між цими винаходами, що виражається однією або сукупністю од­накових чи відповідних суттєвих ознак, які визначають внесок у рівень техніки кожного із заявлених винаходів, які розглядаються в сукупності.

Заявка складається українською мовою і повинна містити:

— заяву про видачу патенту України на винахід;

— опис винаходу;

— формулу винаходу;

— креслення (якщо на них є посилання в описі);

— реферат.

За подання заявки сплачується збір у порядку та розмірі, уста­новлених Порядком сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності, затвердженим постано­вою Кабінету Міністрів України № 1716 від 23 грудня 2004 р. До-1 Наказ Міністерства освіти і науки України № 22 від 22 січня 2001 р. «Про затвердження Правил складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель» (зі змінами, внесеними згідно з Наказами МОН № 154 від 26 лютого 2004 p., № 223 від 14 квітня 2005 р.) // Зареєстровано в Міністерстві юстиції України за № 173/5364 від 27 лютого 2001 р.


 
Розділ III. Патентне право

кумент про сплату збору повинен надійти до Укрпатенту разом із заявкою або протягом двох місяців від дати подання заявки. Цей строк продовжується, але не більше ніж на шість місяців, якщо до його спливу буде подано відповідне клопотання та сплачено збір за його подання. Документом про сплату збору вважається випис­ка з особового банківського рахунку Укрпатенту, яка дає можли­вість ідентифікувати заявку.

Строк подання документа про сплату збору за подання заявки може бути продовжений, але не більше ніж на шість місяців (ч. 11 ст. 12 Закону).

Якщо заявник згідно з чинним законодавством України має пільги у сплаті зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності, то до заявки додається клопотання про надання пільги та завірена копія документа, що підтверджує право на пільгу. Копію подають до кожної заявки.

Якщо заявку подають через патентного повіреного або іншу довірену особу, то до заявки слід додати видану заявником довіреність (копію довіреності), що засвідчує його (її) повнова­ження.

Якщо заявка подається відповідно до Паризької конвенції з охорони промислової власності і заявник бажає скористатися пра­вом конвенційного пріоритету, то він має додати до заявки такі документи: заяву про пріоритет із посиланням на дату подання й номер попередньої заявки, поданої до відповідного органу держа­ви — учасниці Паризької конвенції; копію попередньої заявки, засвідчену зазначеним органом. Ці документи мають бути подані до Укрпатенту разом із матеріалами заявки або не пізніше встанов­леного Законом строку.Опис повинен розкривати суть винаходу (корисної моделі) на­стільки ясно і повно, щоб його (її) міг здійснити фахівець у зазна­ченій галузі.

Опис необхідно викладати в порядку, зазначеному в Правилах.

Опис починається із зазначення індексу рубрики чинної редакції МПК, до якої належить винахід (корисна модель), назви винаходу і містить такі розділи:

— галузь техніки, до якої належить винахід (корисна модель);


Глава 16. Зміст правовідносин у сфері патентного права

—рівень техніки;

—суть винаходу (корисної моделі);

—перелік фігур креслення (якщо на них є посилання в описі);

—відомості, які підтверджують можливість здійснення винахо­ду (корисної моделі).

формула винаходу (корисної моделі) повинна виражати його (її) суть і викладатися ясно та стисло. Формула винаходу (корисної моделі) визнається такою, що виражає суть винаходу (корисної моделі), якщо вона містить сукупність його (її) суттєвих ознак, до­статню для досягнення зазначеного заявником технічного резуль­тату.

Реферат є скороченим викладом змісту опису винаходу (корис­ної моделі), який включає назву винаходу (корисної моделі), характеристику галузі техніки, якої стосується винахід (корисна модель), і (або) галузь його (її) застосування, якщо це не зрозуміло з назви, характеристику суті винаходу (корисної моделі) із зазна­ченням технічного результату, якого мають досягти. Реферат скла­дають лише з інформаційною метою. Він не може братися до уваги з іншою метою, зокрема для тлумачення формули винаходу (корисної моделі) і визначення рівня техніки.

1.4. Розгляд заявки на винахід та прийняття рішення про державну реєстрацію

Порядок розгляду заявки на винахід визначається «Правилами розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель»1 (далі — Правилами).

Патент України на винахід видається за результатами кваліфі­каційної експертизи заявки на винахід, яка встановлює відпо­відність винаходу умовам патентоздатності (новизні, винахідниць­кому рівню, промисловій придатності). Новизна винаходу повин­на бути світовою.

Порядок розгляду заявки на винахід включає такі етапи:

— проведення формальної експертизи;

1 Наказ Міністерства освіти і науки «Про затвердження Правил розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель» № 197 від 15 березня 2002 р. // Зареєстровано в Міністерстві юстиції України за № 364/6652 від 15 квітня 2002 р.


 


Дата добавления: 2014-11-13; просмотров: 17; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.012 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты