Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаНабуття прав на промисловий зразок
Читайте также:
  1. Громадянство України: поняття, підстави набуття і припинення
  2. Зразок договору постачання
  3. Зразок контрольної картки
  4. Зразок оформлення титулу
  5. На винахід, корисну модель, промисловий зразок
  6. Набуття умінь правильного читання
  7. Підстави набуття і припинення прав власності
  8. Промисловий зразок
  9. Промисловий переворот.Наука

2.1. Порядок подання заявки

Заявка — це сукупність документів, необхідних для видачі па­тенту на промисловий зразок. Вимоги до складу, оформлення ма­теріалів і подання заявки визначені «Правилами складання та по­дання заявки на видачу патенту України на промисловий зразок»1 (далі — Правила) та є обов'язковими для заявника.

Заявка повинна стосуватися одного промислового зразка і мо­же містити його варіанти (вимога єдності).

Заявка складається українською мовою і повинна містити:

—заяву про видачу патенту;

—комплект зображень виробу (власне виробу чи у вигляді його макета або малюнка), що дають повне уявлення про зовнішній ви­гляд виробу);

—опис промислового зразка;

—креслення, схему, карту (якщо необхідно).

Заявка не повинна містити матеріалів, що суперечать публічно­му порядку, принципам гуманності і моралі, зневажливих вислов-

1 Наказ Міністерства освіти і науки України № 110 від 18 лютого 2002 р. «Про затверджен­ня Правил складання та подання заявки на промисловий зразок» (Із змінами, внесеними згідно з Наказами MOH № 750 від 11 листопада 2003 p., № 5 від 11 січня 2006 р.) // Зареєстровано в Міністерстві юстиції України за № 226/6514 від 6 березня 2002 р.


Глава 16. Зміст правовідносин у сфері патентного права

лювань стосовно промислових зразків та результатів діяльності інших осіб, а також відомостей і матеріалів, які вочевидь не стосу­ються або не є необхідними для визнання документів такими, що відповідають вимогам Правил.

До заявки додають документ, що підтверджує сплату збору за подання заявки.

Якщо заявку подають через патентного повіреного або іншу довірену особу, то до заявки слід додати видану заявником дові­реність (копію довіреності), що засвідчує його (її) повноваження.

Якщо заявка подається відповідно до Паризької конвенції з охорони промислової власності і заявник бажає скористатися правом конвенційного пріоритету, то він має додати до заявки такі документи: заяву про пріоритет із посиланням на дату подання й номер попередньої заявки, поданої до відповідного органу держа­ви — учасниці Паризької конвенції; копію попередньої заявки, засвідчену зазначеним органом.

Ці документи мають бути подані до Укрпатенту разом із мате­ріалами заявки або не пізніше встановленого Законом України «Про охорону прав на промислові зразки» строку.Якщо заявник бажає скористатися правом пріоритету промис­лового зразка, використаного в експонаті, показаному на офіцій­них або офіційно визнаних міжнародних виставках, проведених на території держави — учасниці Паризької конвенції про охоро­ну промислової власності, то до заявки він має додати документ, що підтверджує показ зазначеного промислового зразка на вис­тавках.

2.2. Розгляд заявки на промисловий зразок Порядок розгляду заявок на промислові зразки визначені «Пра­вилами розгляду заявки на промисловий зразок»1 (далі — Правила). Після встановлення дати подання заявки та за наявності доку­мента про сплату збору за подання заявки проводиться формальна експертиза заявки, під час якої:

1 Наказ Міністерства освіти і науки № 198 від 18 березня 2002 р. «Про затвердження Правил розгляду заявки на промисловий зразок» // Зареєстровано в Міністерстві юстиції України за № 313/6601 від 29 березня 2002 р.


 


Дата добавления: 2014-11-13; просмотров: 11; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты