Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаІ секретних об'єктів патентного права
§ 1. Правова охорона службових об'єктів патентного права

Винаходи і корисні моделі.Поняття «службовий винахід» скла­лося у межах зарубіжного патентного права та виражає суть одно­го із правових інститутів, що має за мету захистити інтереси робо­тодавця, з яким винахідник пов'язаний трудовими відносинами, зробити так, щоб винахідник не мав можливості передати свій винахід нікому іншому, крім роботодавця. Таким чином, у патент­ному праві інститут службового винаходу тією чи іншою мірою гарантує інтереси роботодавця (компанії, фірми, тресту), захища­ючи його від конкурентів.

Патентні закони промислово розвинутих країн тривалий час не зачіпали відносин між роботодавцем та автором винаходу, який працює за наймом. Науково-технічна революція, що зумо-


Глава 17. Правова охорона службових і секретних об'єктів...

вила перехід від створення нововведення індивідуальним авто­ром до появи переважної більшості об'єктів патентного права у науково-дослідних центрах, лабораторіях та інших організаціях, сприяла формуванню інституту службового винаходу (корисної моделі).

Спеціальне законодавче регулювання, що створило умови, які, з одного боку, повинні забезпечити привласнення науково-тех­нічних результатів промисловими фірмами, а з іншого — стиму­лювати винахідницьку діяльність науково-технічних та інженер­них кадрів, вперше було введене у ФРН, де у 1957 р. був прийня­тий закон про винаходи службовців.

Спеціальні закони про службові винаходи було прийнято також у скандинавських країнах. В інших промислово розвинутих країнах регулювання у цій сфері почалося лише наприкінці 70-х — початку 80-х років XX ст. Більшість європейських країн, а також Японія пішли шляхом включення до патентних законів окремих статей чи груп статей, що стосуються службових винаходів (Австрія — закон 1984 p., Велика Британія — закон 1977 p., Іта­лія — 1979 p., Франція — 1968 p., Іспанія — 1986 р та ін.).

Кількість службових винаходів невпинно зростає. Щодо цього характерні дані щодо кількості європейських заявок, поданих до Європейського патентного відомства (ЄПВ) на службові винахо­ди. Вони становлять близько 90% від загальної кількості заявок.

Простежується й така закономірність: кількість заявок на служ­бові винаходи залежить від рівня технічного розвитку країни. Так, частка заявок на службові винаходи становить (у відсотках): з Японії - 97,2; США - 94,4; ФРН- 88,4; Італії - 74.Відносини, що виникають у зв'язку з набуттям та здійсненням права власності на службові винаходи (корисні моделі) в Україні, регулюються Законом України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі». В Україні пішли шляхом включення до закону груп статей, що стосуються службових винаходів.

Службовий винахід (корисна модель) — це винахід (корисна модель), створений працівником:

— у зв'язку з виконанням службових обов'язків чи дорученням роботодавця — особи, яка найняла працівника за трудовим дого-


 


Дата добавления: 2014-11-13; просмотров: 7; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты