Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаРозділIII. Патентне право
Читайте также:
  1. A) Естественно-правовая теория
  2. D. 20.1.1). - Завещание есть правомерное выражение воли, сделанное торжественно для того, чтобы оно действовало после нашей смерти.
  3. I.1. Римское право в современной правовой культуре
  4. I.4.1) Обычное право.
  5. I.4.4) Магистратское право.
  6. II ОБЩИЕ НАЧАЛА ПУБЛИЧНО-ПРАВОВОГО ПОРЯДКА
  7. II. По правовому основанию различались иски цивильного права и иски преторские.
  8. II. Политико-правовое учение Петра Алексеевича Кропоткина
  9. II. Право частной собственности
  10. II.6.2.) Организация и правоспособность корпораций.

вором (контрактом), — за умови, що трудовим договором (кон­трактом) не передбачене інше;

— з використанням досвіду, виробничих знань, секретів вироб­ництва і обладнання роботодавця.

До службових обов'язків належать обов'язки, що зафіксовані у трудових договорах (контрактах), посадових інструкціях функ­ціональних обов'язків працівника, що передбачають виконання ро­біт, які можуть привести до створення винаходу (корисної моделі).

Дорученням роботодавця є видане працівникові у письмовій формі завдання, яке безпосередньо стосується специфіки діяль­ності підприємства або діяльності роботодавця і може привести до створення винаходу (корисної моделі).

Право на одержання патенту на службовий винахід (корисну модель) має роботодавець винахідника. Винахідник подає робото­давцю письмове повідомлення про створений ним службовий винахід (корисну модель) з описом, що розкриває суть винаходу (корисної моделі) достатньо ясно і повно. Роботодавець повинен протягом чотирьох місяців від дати одержання від винахідника повідомлення подати до Установи заявку на одержання патенту, чи передати право на його одержання іншій особі, чи ухвалити рішення про збереження службового винаходу (корисної моделі) як конфіденційної інформації.

У цей же строк роботодавець повинен укласти з винахідником письмовий договір щодо розміру та умови виплати йому (його правонаступнику) винагороди відповідно до економічної цінності винаходу (корисної моделі) і (або) іншої вигоди, яка може бути одержана роботодавцем. Якщо роботодавець не виконає зазначе­них вимог у встановлений строк, то право на одержання патенту на службовий винахід (корисну модель) переходить до винахідни­ка або його правонаступника. У цьому випадку за роботодавцем залишається переважне право на придбання ліцензії.

Строк збереження роботодавцем чи його правонаступником службового винаходу (корисної моделі) як конфіденційної інфор­мації у разі його невикористання не повинен перевищувати чоти­рьох років. У протилежному випадку право на одержання патенту на службовий винахід (корисну модель) переходить до винахідни-


Глава 17. Правова охорона службових і секретних об'єктів...

ка чи його правонаступника. Спори щодо умов одержання ви­нахідником службового винаходу (корисної моделі) винагороди та її розміру вирішуються у судовому порядку.Промисловий зразок.Відносини, які виникають у зв'язку з на­буттям і здійсненням права власності на службові промислові зраз­ки, в Україні регулюються Законом України «Про охорону прав на промислові зразки».

Службовий промисловий зразок — це промисловий зразок, який створено у зв'язку з виконанням службових обов'язків чи доручення роботодавця за умови, що трудовим договором (контрактом) не пе­редбачено інше.

Роботодавець повинен укласти письмовий договір з автором і за його умовами видати винагороду автору відповідно до еко­номічної цінності промислового зразка та іншої вигоди, одержаної роботодавцем від промислового зразка.

§ 2. Правова охорона секретних винаходів і корисних моделей

Секретний винахід (корисна модель) — це винахід (корисна мо­дель), що містить інформацію, віднесену згідно із Законом України «Про державну таємницю» до державної таємниці. Секретні вина­ходи (корисні моделі) одержують правову охорону і використову­ються відповідно до Законів України «Про охорону прав на вина­ходи і корисні моделі», «Про державну таємницю».Заявки на винаходи (корисні моделі), які надходять на адресу Укрпатенту, проходять попередній розгляд у відділі секретних об'єктів промислової власності. Заявка, яка не містить пропозиції заявника щодо віднесення винаходу (корисної моделі) до держав­ної таємниці, розглядається на предмет наявності в ній матеріалів, які можуть бути віднесені до державної таємниці згідно із «Зводом відомостей, що становлять державну таємницю» та Законом України «Про державну таємницю».

У разі наявності у заявці таких відомостей, а також якщо заявка містить пропозицію заявника про віднесення винаходу (корисної моделі) до державної таємниці, її надсилають до компетентних ор­ганів, які визначають Державного експерта з питань таємниць


 
Розділ III. Патентне право

(далі — Державний експерт), до компетенції якого належить роз; гляд таких питань. Якщо Державний експерт ухвалив рішення прі віднесення заявленого винаходу (корисної моделі) до державної таємниці, він визначає коло осіб, які можуть мати доступ до заяв­ки та строк, протягом якого може діяти рішення про віднесення інформації, викладеної у заявці, до державної таємниці.

Подальший розгляд заявки в Укрпатенті здійснюється у режимі секретності. Заявник, у разі незгоди з Державним експертом, мо­же подати до Укрпатенту мотивоване клопотання про розсекречу­вання матеріалів заявки чи оскаржити рішення Державного екс­перта у суді.

Заявка, яка, на думку заявника, містить інформацію, що за­реєстрована у «Зводі відомостей, що становлять державну таємни­цю», подається до Укрпатенту через режимно-секретний орган заявника, а якщо це неможливо — через компетентний місцевий орган державної виконавчої влади за місцем знаходження (для юридичних осіб) чи місцем проживання (для фізичних осіб) заяв­ника. На підставі позитивного рішення експертизи щодо заявки на винахід (корисну модель) і експертного висновку Державного експерта Установа видає заявникові патент. Права, що випливають із патенту (деклараційного патенту) на секретний винахід чи з дек­лараційного патенту на секретну корисну модель, діють від дати внесення інформації про них до відповідного Реєстру.Виключні права власника патенту (деклараційного патенту) на секретний винахід і деклараційного патенту на секретну корисну модель обмежуються Законом України «Про державну таємницю» і відповідними рішеннями Державного експерта.

Власник патенту (деклараційного патенту) на секретний ви­нахід чи деклараційного патенту на секретну корисну модель має право на одержання від державного органу, визначеного Кабіне­том Міністрів України, грошової компенсації на покриття витрат за сплату зборів, передбачених цим законом. Спори щодо розмірів і порядку виплати грошової компенсації вирішуються у судовому порядку.

Власник патенту (деклараційного патенту) на секретний ви­нахід чи деклараційного патенту на секретну корисну модель може


Глава 17. Правова охорона службових і секретних об'єктів...

видати ліцензію на використання його винаходу (корисної моделі) тільки особі, що має дозвіл доступу до цього винаходу (корисної моделі) від Державного експерта. Якщо зазначена особа не може досягти із власником такого патенту згоди щодо надання ліцензії, Кабінет Міністрів України має право дозволити особі, визначеній Державним експертом, використання секретного винаходу (ко­рисної моделі) без згоди власника патенту на умовах невиключної ліцензії з виплатою йому відповідної компенсації.

Власник патенту на секретний винахід (корисну модель) має право внести відповідному Державному експертові пропозицію про розсекречування винаходу (корисної моделі) чи зміну вста­новленого ступеня секретності. Державний експерт у цьому ви­падку повинен розглянути пропозицію і дати письмову відповідь протягом місяця від дати одержання пропозиції.

Зміна ступеня секретності винаходу (корисної моделі) чи його розсекречування здійснюється за рішенням відповідного Держав­ного експерта на пропозицію власника патенту у зв'язку із закінченням строку дії рішення про віднесення до таємниці або на підставі рішення суду.

Власник патенту (деклараційного патенту) на секретний вина­хід чи деклараційного патенту на секретну корисну модель протя­гом одного року від дати одержання ним рішення Державного ек­сперта про розсекречування винаходу (корисної моделі) має право подати до Установи клопотання про видачу патенту (декларацій­ного патенту) на винахід на строк, що залишився до закінчення дії патенту (деклараційного патенту) на секретний винахід чи декла­раційного патенту на секретну корисну модель. У цьому випадку Установа вносить відповідні зміни до Реєстру, здійснює публіка­цію про видачу і видає патент (деклараційний патент) за умови сплати відповідних зборів.

Питання для самоконтролю:

1. Що мається на увазі під поняттям «службовий винахід»?

2. У чому полягає різниця між службовим винаходом та службовим промисловим зразком?

3. Хто має право на одержання патенту на службовий винахід?

13 7-259


Дата добавления: 2014-11-13; просмотров: 18; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты