Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаПрава та обов'язки власника патенту
3.1. Сутність патентних прав

Відновлена в Україні патентна форма охорони прав на винахо­ди, корисні моделі і промислові зразки має ту ж суть, яку вона має в усьому світі. Особі, яка своєю творчою працею створила для суспільства нове рішення, гарантується можливість одержання ви­годи з монопольного володіння правами на це рішення протягом встановленого законом терміну, після закінчення якого воно над­ходить у загальне користування.

Надання такої можливості здійснюється в межах спеціальної процедури, яка включає доведення до відома суспільства відомо­стей про створене рішення (складання і подання заявки, публікація матеріалів заявки тощо), перевірку компетентним державним орга­ном того, чи дійсно заявлене рішення збагачує світовий рівень техніки (експертиза заявки), і, нарешті, видачу від імені держави охоронного документа, який гарантує права його власнику.

Як уже зазначалося, патент України на винахід, корисну мо­дель, промисловий зразок є офіційним охоронним документом, що видається від імені держави уповноваженим на це державним органом — Державним департаментом інтелектуальної власності України.

Права, що випливають з патенту, діють від дати публікації відо­мостей про його видачу. При цьому права власника патенту мають абсолютний, виключний і терміновий характер, а також обмежені територією тієї держави, у якій патент виданий.

Абсолютна природа прав власника патенту полягає у тому, що всі інші члени суспільства, на яких поширюється дія законів цієї дер­жави, зобов'язані утримуватися від використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка, права на які належать власнику патенту. Ніхто не має права посягати на можливість власника патенту здійснювати свої права на винахід, корисну


 
Розділ III. Патентне право

модель, промисловий зразок, якщо тільки в самому законодавстві не встановлені щодо цього певні винятки.

Виключний характер прав на об'єкти патентного права вияв­ляється в тому, що в межах однієї країни права можуть належати лише одному власнику патенту і видача двох патентів на один і той самий об'єкт не допускається. Однак сфера дії цього правила об­межена національними рамками відповідної країни. На один і той самий об'єкт патентного права у різних країнах патент може бути виданий різним особам. Як передбачає ст. 4 Паризької конвенції про охорону промислової власності, «патенти, заявки на які по­дані в різних країнах Союзу громадянами країн Союзу, незалежні від патентів, отриманих на той самий винахід в інших країнах, що входять або не входять в Союз». Зрозуміло, що власником патенту може бути не лише одна, але й декілька осіб, що виступають як йо­го співвласники.Патент (деклараційний патент) України на винахід (корисну мо­дель), патент на промисловий зразок діє тільки на території України.

Принцип терміновості виявляється у тому, що права, які випли­вають з патенту, діють протягом певного періоду часу. Зокрема, як уже зазначалося, строк дії патенту України на винахід становить 20 років від дати подання заявки. Строк дії деклараційного патен­ту на винахід становить шість років від дати подання заявки.

Строк дії патенту на винахід, об'єктом якого є лікарський засіб, засіб захисту тварин, засіб захисту рослин тощо, використання якого потребує дозволу відповідного компетентного органа, може бути продовжений за клопотанням власника цього патенту на строк, що дорівнює періоду між датою подання заявки та датою одержання такого дозволу, але не більше ніж на п'ять років.3.2. Права та обов'язки, що випливають із патенту Відповідно до ст. 464 ЦК України майновими правами інтелекту­альної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок є:

1) право на використання винаходу, корисної моделі, промис­лового зразка;

2) виключне право дозволяти використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка (видавати ліцензії);


Глава 16. Зміст правовідносин у сфері патентного права

3) виключне право перешкоджати неправомірному викорис­танню винаходу, корисної моделі, промислового зразка, в тому числі забороняти таке використання;

4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Майнові права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок належать володільцю відповідного патенту, якщо інше не встановлено договором або законом.

Отже, патент на винахід, корисну модель, промисловий зразок надає його власникові виключне право використовувати винахід на свій розсуд, якщо таке використання не порушує прав інших власників патентів, та забороняти його використання всім іншим особам без його дозволу, за винятком випадків, коли таке викори­стання не визнається відповідно до Закону порушенням прав, що надаються патентом.

Використанням винаходу (корисноїмоделі) визнається:

—виготовлення продукту із застосуванням запатентованого ви­находу (корисної моделі), застосування такого продукту, пропону­вання для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберіган­ня такого продукту в зазначених цілях;—застосування процесу, що охороняється патентом, або про­понування його для застосування в Україні, якщо особа, яка про­понує цей процес, знає про те, що його застосування заборо­няється без згоди власника патенту або, враховуючи обставини, це і так є очевидним.

Продукт визнається виготовленим із застосуванням запатенто­ваного винаходу (корисної моделі), якщо при цьому використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винахо­ду (корисної моделі), або ознаку, еквівалентну їй.

Процес, що охороняється патентом, визнається застосованим, якщо використано кожну ознаку, включену до незалежного пунк­ту формули винаходу, або ознаку, еквівалентну їй.

Використанням промислового зразка визнається виготовлення виробу із застосуванням запатентованого промислового зразка, застосування такого виробу, пропонування для продажу, в тому


 
РозділIII. Патентне право

числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого виробу в зазначе­них цілях.

Виріб визнається виготовленим із застосуванням запатентова­ного промислового зразка, якщо при цьому використані всі суттєві ознаки промислового зразка.

Власник патенту може передавати на підставі договору право власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок будь-якій особі, яка стає його правонаступником. Власник патенту має право також давати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на ви­користання винаходу, корисної моделі, промислового зразка на підставі ліцензійного договору.

Правосуб'єктність суб'єктів патентного права включає не лише права, а й обов'язки. Чинне законодавство закріплює обов'язки, що випливають із патенту.

Зокрема, відповідно до ст. 29 Закону України «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі» власник патенту повинен сплачува­ти відповідні збори за підтримання чинності патенту і добросовісно користуватися виключним правом, що випливає з патенту.

Обов'язок добросовісно користуватися виключним правом, що випливає з патенту, закріплений і у ст. 23 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки». При цьому законодавчо за­кріплено, що якщо промисловий зразок не використовується або недостатньо використовується в Україні протягом трьох років по­чинаючи від дати публікації відомостей про видачу патенту або від дати, коли використання промислового зразка було припинено, то будь-яка особа, яка має бажання і виявляє готовність використо­вувати промисловий зразок, у разі відмови власника патенту від укладання ліцензійного договору може звернутися до суду із за­явою про надання їй дозволу на використання промислового зраз­ка. Якщо власник патенту не доведе, що факт невикористання чи недостатнього використання промислового зразка зумовлений поважними причинами, суд виносить рішення про надання дозво­лу заінтересованій особі на використання промислового зразка з визначенням обсягу його використання, строку дії дозволу, розміру та порядку виплати винагороди власнику патенту.


Глава 16. Зміст правовідносин у сфері патентного права

3.3. Обмеження прав власника патенту Патентні закони усіх країн світу містять положення, згідно з якими визначені дії, що не порушують чужий патент. Інакше кажучи, патентна монополія патентовласника має межі, які вста­новлені законодавством країни і міжнародними угодами. Права патентовласника обмежуються з метою дотримання інтересів дер­жави і суспільства, виконання міжнародних правових зобов'язань, розвитку науково-технічного прогресу в державі.

Жодна із таких дій не визнається законодавством порушенням права власника патенту на винахід, корисну модель, промисловий зразок (об'єкт):

• використання або продаж запатентованого продукту після то­го, як цей продукт був раніше введений у господарський обіг самим власником або з його дозволу;

• використання об'єктів із дозволу Уряду в інтересах суспільст­ва та національної безпеки на підставі примусової ліцензії;

• використання об'єкта на правах попереднього користування. Право попереднього користування — це добросовісне викорис­тання заявленого об'єкта або здійснення значних і серйозних приготувань для такого використання, яке відбулося за умови, що особа здійснила ці дії самостійно (без допомоги автора) та до дати подання заявки до Установи чи до дати заявленого пріоритету. Право попереднього користування обмежується тим обсягом використання тотожного заявленому винаходу вирішення, яким воно було на дату подання заявки. Таке право може передаватися тільки з підприємством чи діловою практикою, в яких було вико­ристано заявлений об'єкт чи здійснено значну і серйозну підготов­ку для такого використання;

 

• використання об'єкта без комерційної мети;

• використання об'єкта в конструкції чи при експлуатації тран­спортного засобу іноземної держави, який тимчасово або випадко­во перебуває у водах, повітряному просторі чи на території Украї­ни, за умови, що винахід (корисна модель) використовується виключно для потреб зазначеного засобу;

• використання об'єкта з науковою метою або в порядку експе­рименту;


 
Розділ III. Патентне право

• використання об'єкта за надзвичайних обставин (стихійне лихо, катастрофа, епідемія тощо) з повідомленням власника па­тенту одразу, як це стане практично можливим та виплатою йому відповідної компенсації.

Не визнається порушенням прав, що випливають із патенту, ви­користання з комерційною метою винаходу будь-якою особою, яка придбала продукт, виготовлений із застосуванням запатентованого винаходу, і не могла знати, що цей продукт був виготовлений чи вве­дений в обіг із порушенням прав, що надаються патентом. Проте після одержання відповідного повідомлення власника прав зазначе­на особа повинна припинити використання продукту або виплати­ти власнику прав відповідні кошти, розмір яких встановлюється відповідно до законів або за згодою сторін. Спори щодо цих розра­хунків та порядку їх виплати вирішуються у судовому порядку.

3.4. Примусове відчуження прав Якщо винахід, корисна модель, промисловий зразок не вико­ристовується або неповністю використовується в Україні протя­гом трьох років починаючи від дати публікації відомостей про ви­дачу патенту або від дати, коли використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка було припинене, то будь-яка особа, яка має бажання і виявляє готовність використовувати винахід, корисну модель, промисловий зразок, у разі відмови власника прав від укладання ліцензійного договору, може звернутися до су­ду із заявою про надання їй дозволу на їх використання на умовах невиключної ліцензії.

Якщо власник патенту не доведе, що факт невикористання ви­находу (корисної моделі) зумовлений поважними причинами, суд виносить рішення про надання дозволу заінтересованій особі на використання винаходу (корисної моделі) з визначенням обсягу його використання, строку дії дозволу, розміру та порядку виплати винагороди власнику патенту. При цьому право власника патенту надавати дозволи на використання винаходу (корисної моделі) не обмежується.

Власник патенту зобов'язаний дати дозвіл (видати ліцензію) на використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка


Глава 16. Зміст правовідносин у сфері патентного права

власнику пізніше виданого патенту, якщо винахід, корисна модель, промисловий зразок останнього призначений для досяг­нення іншої мети або має значні техніко-економічні переваги і не може використовуватися без порушення прав власника раніше виданого патенту. Дозвіл дається в обсязі, необхідному для вико­ристання винаходу, корисної моделі, промислового зразка власни­ком пізніше виданого патенту. При цьому власник раніше видано­го патенту має право отримати ліцензію на прийнятних умовах для використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка, що охороняється пізніше виданим патентом.

Виходячи з інтересів суспільства та за умови воєнного та над­звичайного стану Кабінет Міністрів України має право дозволити використання винаходу (корисної моделі) визначеній ним особі без згоди власника патенту (деклараційного патенту) на умовах невиключної ліцензії з виплатою йому відповідної компенсації.

3.5. Припинення дії прав на патент

Відповідно до ст. 466 ЦК України чинність майнових прав інте­лектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок може бути припинена достроково за ініціативою особи, якій вони належать, якщо це не суперечить умовам договору, а також в інших випадках, передбачених законом.

Отже, власник патенту у будь-який час може відмовитися від нього повністю або частково на підставі заяви, поданої до Держде­партаменту. Зазначена відмова набирає чинності від дати публіка­ції відомостей про це в офіційному бюлетені Установи.

Дія патенту припиняється у разі несплати у встановлений строк річного збору за підтримання його чинності. Дія патенту припи­няється з першого дня року, за який збір не сплачено.

Патент може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі:

а) невідповідності запатентованого винаходу, корисної моделі,
промислового зразка умовам патентоздатності, визначеним Зако­
ном;

б) наявності у сукупності суттєвих ознак винаходу, корисної мо­
делі, промислового зразка ознак, яких не було у поданій заявці;


 
Розділ III. Патентне право

в) якщо до подання заявки на одержання охоронного документа на
винахід, корисну модель, промисловий зразок в орган іноземної дер­
жави, в тому числі міжнародної заявки, заявник не подав заявку до
Установи і не повідомив її про наміри здійснити таке патентування.

г) видачі патенту внаслідок подання заявки з порушенням прав
інших осіб.

У свою чергу, з метою визнання деклараційного патенту недійс­ним будь-яка особа може подати до Установи клопотання про про­ведення експертизи запатентованого винаходу (корисної моделі) на відповідність умовам патентоздатності. За подання клопотання сплачується збір.

При визнанні патенту чи його частини недійсними Установа повідомляє про це у своєму офіційному бюлетені.

Відповідно до законодавства патент або його частина, визнані недійсними, вважаються такими, що не набрали чинності, від да­ти публікації відомостей про видачу патенту.

Згідно з ч. 1 ст. 467 ЦК України у разі припинення чинності виключних прав інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок ці об'єкти можуть вільно та безоплат­но використовуватися будь-якою особою, за винятками, встанов­леними законом. Якщо у зв'язку з достроковим припиненням виключних майнових прав інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок завдано збитків особі, якій було надано дозвіл на використання цих об'єктів, такі збитки відшкодовуються особою, яка надала зазначений дозвіл, якщо інше не встановлено договором чи законом.

Крім того, чинним законодавством закріплені підстави визнан­ня прав інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок недійсними (ст. 469 ЦК України, ст. 33 Зако­ну України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», ст. 25 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки»).

§ 4. Порушення прав власника патенту

Будь-яке посягання на права власника патенту, передбачені за­конами, вважається порушенням прав власника патенту, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.


Глава 16. Зміст правовідносин у сфері патентного права

На вимогу власника патенту на промисловий зразок таке пору­шення повинно бути припинене, а порушник зобов'язаний від­шкодувати власникові патенту заподіяні збитки.

Власник патенту на винахід (корисну модель) може вимагати:

• припинення дій, що порушують або створюють загрозу пору­шення його права, і відновлення становища, що існувало до пору­шення права;

• стягнення завданих збитків, включаючи неодержані доходи;

• відшкодування моральної шкоди;

• вжиття інших передбачених законодавчими актами заходів, пов'язаних із захистом прав власника патенту.

Вимагати поновлення порушених прав власника патенту може також особа, яка має право на використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка за ліцензійним договором, якщо інше не передбачено цим договором.

Обсяг охорони.Вихідним моментом для установлення відпо­відальності порушника вважається визначення межі дії патенту і тієї сфери прав патентовласника, які не повинні порушуватися дією третіх осіб. Питання про те, що ж включається до обсягу та­кої охорони, має вирішальне значення у будь-якому судовому про­цесі про порушення патентних прав.

Обсяг правової охорони, що надається патентом на винахід (ко­рисну модель) визначається формулою винаходу (корисної моделі). Тлумачення формули повинно здійснюватися у межах опису вина­ходу (корисної моделі) та відповідних креслень.

Продукт визнається виготовленим із застосуванням запатенто­ваного винаходу (корисної моделі), якщо при цьому використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винахо­ду (корисної моделі), або ознаку, еквівалентну їй.

Спосіб, що охороняється патентом, визнається застосованим, якщо використано кожну ознаку, включену до незалежного пунк­ту формули винаходу, або ознаку, еквівалентну їй.

Обсяг правової охорони, що надається патентом на промисловий зразок, визначається сукупністю суттєвих ознак промислового зраз­ка. Виріб визнається виготовленим із застосуванням запатентова­ного промислового зразка, якщо при цьому використані всі суттєві ознаки промислового зразка.


 
Розділ III. Патентне право

Розглянемо це на прикладі винаходу. Обсяг патентної охорони визначається змістом формули винаходу. Це загальне положення дійсне для всіх країн. Зміст формули винаходу інтерпретується су­дом, а те, як суд буде інтерпретувати формулу винаходу, у свою чергу залежить від національного законодавства і певною мірою — від деяких зовнішніх правил. Отже, значення формули винаходу буде залежати від її інтерпретації юрисдикційним органом.

Для тлумачення формули винаходу існує два різних підходи: «центральний» та «периферійний».

При першому підході суд намагається виявити суть винаходу з формули і опису винаходу на основі загальних знань і з урахуван­ням сучасного рівня техніки. Потім з'ясовують, чи дійсно у випад­ку, що розглядається, продукція включає елементи, що складають суть винаходу. При другому підході суд намагається визначити, яке рішення описує формула винаходу і чи дійсно рішення, яке є пред­метом судового спору, відповідає зазначеному в формулі винаходу.

При спробі відповісти на питання, чи є використання деякого рішення порушенням прав, що випливають з формули винаходу, останню необхідно розбити на окремі ознаки, а потім зіставити їх з ознаками передбачуваного незаконно використаного рішення, щоб побачити, чи є збіг.

У процесі такого зіставлення з'ясовується ось що:

• чи всі ознаки формули винаходу присутні в незаконно вико­ристаному рішенні?

• чи всі ознаки мають однаковий вигляд?

• чи всі ознаки виконують однакові функції?

• чи однаковий зв'язок між ознаками?

• чи дає комбінація цих ознак в незаконно використаному рішенні той же результат?

Якщо відповіді на всі питання позитивні, а формула винаходу достовірна, можна стверджувати, що порушення має місце. Отже, основний критерій наявності порушення патентних прав можна сформулювати так: незаконна продукція або спосіб включають усі істотні ознаки, зафіксовані у формулі винаходу.

Іноді у формулі винаходу використовуються неістотні ознаки, тобто такі, які не мають новизни, а також очевидні. Виключення


Глава 16. Зміст правовідносин у сфері патентного права

неістотних ознак усуває факт порушення. Зміна форми також не усуває порушення, якщо це не веде до зміни результатів. Напри­клад, зміна порядку стадій процесу не усуває порушення, якщо ре­зультат залишається таким самим, так само як і перестановка дея­ких деталей механізму, що не впливає на його характеристики. Більше того, додання яких-небудь ознак до формули винаходу не усуває порушення щодо цього рішення.

Дуже рідко можна побачити, щоб усі частини передбачуваного незаконно використаного рішення визначалися відповідно до фор­мули винаходу. Для спроби уникнення порушення патентного пра­ва винахідливий порушник може внести різні зміни. Наприклад, він може внести додаткові ознаки, об'єднати різні ознаки, розділи­ти одну ознаку на декілька, змінити форму або пропорції також замінити деякі ознаки «еквівалентними». Але жодна з цих змін не може усунути порушення, якщо вони не ведуть до зміни результату. Висновок, що випливає з основного правила, можна сформу­лювати так: щоб уникнути порушення, необхідно виключити істотну ознаку формули винаходу.

Найважче при інтерпретації формули винаходу визначити, чи були замінені у передбачуваному незаконно використаному рішен­ні ті або інші ознаки на еквівалентні. Взагалі кажучи, чим важ­ливіший винахід, тим ширше визначить суд межі його охорони. Наприклад, важливий піонерний винахід передбачає широку інтер­претацію. Винахід, наступний за піонерним у цій самій галузі, буде мати вже менше значення. Тому потрібно визначити місце винахо­ду у відповідній галузі техніки і його зв'язок з іншими винаходами. Непряме порушення прав.Непряме порушення прав або співу­часть у ньому мають місце тоді, коли незаконну дію порушник, по суті, не виконує, а швидше сприяє цьому, підбурює або заохочує будь-кого здійснити подібну дію. Це може статися, наприклад, коли особа постачає незапатентований компонент для запатенто­ваної комбінації або коли незапатентована продукція поста­чається для використання у запатентованому способі. У цих випадках пряме порушення буде здійснюватися особою, яка об'єднує разом або використовує запатентовані способи, а непря­ме — постачальником компонентів комплексу.


 
РозділIII. Патентне право

У більшості випадків непрямого порушення мова йде про по­стачання запасних частин. При цьому згідно з англійським зако­нодавством постачання запасних частин не є забороненою дією, навіть якщо ці частини використовуються у запатентованому ви­робі. Прямо протилежна ситуація у США, де вважають, що подібне постачання є порушенням патентних прав.

Питання для самоконтролю:

1. Які види патентів на винахід ви можете назвати?

2. Розкрийте зміст, порядок подання й розгляду заявки на винахід.

3. Як визначається обсяг правової охорони, що надається патентом на промисловий зразок?

4. Які права та обов'язки випливають з патенту?

5. Які існують обмеження прав власника патенту?

6. Коли припиняється дія прав на патент?

7. У чому полягають порушення прав власника патенту?


Дата добавления: 2014-11-13; просмотров: 22; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.033 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты