Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЗахист авторів і патентовласників здійснюється шляхом застосу­вання визначених у законі відповідних форм захисту.
Читайте также:
  1. Quot;Підручні" засоби захисту інформації
  2. Quot;Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та процесуальних законів щодо додаткових заходів
  3. Quot;Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та процесуальних законів щодо додаткових заходів
  4. Quot;Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та процесуальних законів щодо додаткових заходів
  5. Видатки бюджетів на соціальний захист
  6. Вимоги до системи пожежного захисту
  7. Держава гарантує однаковий захист усіх суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності.
  8. Дія законів організації
  9. Довідкові дані. Всі довідкові дані беруться із відповідних таблиць, які наведені в [3].
  10. Загальні заходи та засоби нормалізації мікро­клімату та теплозахисту

У сфері промислової власності існують дві основні форми захи­сту прав: юрисдикційна та неюрисдикційна. Згідно із законодавст­вом України захист прав у сфері промислової власності здійснюється переважно в юрисдикційній формі, тобто шляхом звернення до державних органів, що уповноважені розглядати справи про правопорушення у сфері інтелектуальної власності та виносити по них обов'язкові для виконання рішення.

У свою чергу юрисдикційна форма захисту охоплює адміністра­тивний та судовий порядки розгляду справ та застосування перед­бачених законом заходів захисту. У науковій літературі та правоза-стосовчій практиці адміністративний порядок розгляду справ визна­чається як спеціальна форма, що застосовується як виняток із загального правила у випадках, безпосередньо передбачених зако­ном (наприклад, діяльність Апеляційної палати Державного департаменту інтелектуальної власності по розгляду спорів, що виникають з приводу видачі охоронного документу — патенту або свідоцтва). Загальна форма захисту пов'язується з діяльністю судів загальної юрисдикції (наприклад, спори про встановлення або визнання авторства).

Захист прав та інтересів авторів і патентовласників може також здійснюватися й у неюрисдикційній формі. Це — самостійні дії фі­зичних та юридичних осіб із захисту своїх порушених прав на об'єкти промислової власності без звернення по допомогу до дер­жавних або інших компетентних органів. У цьому випадку припи­нення правопорушення здійснюють самі заінтересовані особи.


 
РозділIII. Патентне право

Механізм захисту прав та законних інтересів авторів і патенто-власників характеризується не лише формою, а й засобами захис­ту. Ці останні — закріплені законом матеріально-правові засоби примусового характеру, за допомогою яких поновлюються (визна­ються) права, що порушувалися чи заперечувалися, та справ­ляється вплив на порушника суб'єктивних прав.

Необхідною складовою механізму захисту, що знаходить своє відповідне закріплення в нормах національного законодавства, є способи захисту прав на об'єкти промислової власності. Це ком­плекс заходів, що їх самостійно (добровільно) здійснюють поруш­ники чи примусово — уповноважені державні органи та які спря­мовані на припинення порушення або відновлення (визнання) порушених суб'єктивних прав авторів і патентовласників.Способи захисту прийнято розрізняти залежно від юрис-дикційних органів, що здійснюють захист, та галузевої приналеж­ності норм права, що їх передбачають, а саме: цивільно-правовий, кримінально-правовий та адміністративно-правовий захист.

Способи захисту прав і законних інтересів авторів і патенто­власників, що розглядаються в судовому порядку (в судах загаль­ної юрисдикції, господарських і третейських судах), поділяються на цивільно-правові та кримінально-правові.

Цивільно-правові способи захисту прав є передбаченими законом матеріально-правовими заходами примусового характеру, за допо­могою яких здійснюється визнання або відновлення порушених прав та інтересів авторів об'єктів промислової власності або власників прав на них, припинення порушень, а також майновий вплив на по­рушників.

Основна мета цивільно-правової відповідальності — не пока­рання за недотримання встановленого правопорядку, а відшкоду­вання заподіяної шкоди. Нарівні з цивільно-правовими способа­ми захисту прав на об'єкти промислової власності законодавство України передбачає також кримінально-правову відповідальність за деякі порушення цих прав. Кримінально-правова відповідальність відрізняється від цивільно-правової тим, що порушник несе відповідальність перед державою, а не безпосередньо перед авто­ром або власником прав на об'єкт промислової власності.
Глава 18. Захист прав авторів і патентовласників

Іншим способом захисту промислової власності є адміністра­тивно-правовий спосіб захисту— це передбачені законом заходи при­мусового характеру, що застосовуються органами виконавчої влади, за допомогою яких здійснюється відновлення (визнання) порушених прав суб'єктів права інтелектуальної власності, припинення пору­шень, а також майновий вплив на порушників.

Питання про застосування тих або інших способів захисту прав вирішується передусім залежно від характеру порушених прав шляхом:

—визнання цих прав;

—відновлення положення, що існувало до порушення права, і припинення дій, що порушують право;

—присудження до виконання обов'язків у натурі;

—стягнення з особи, що порушила право, заподіяних збитків та отриманих прибутків шляхом припинення або зміни правовідношення.

За своїм змістом способи захисту, що застосовуються при юрис-дикційній та неюрисдикційній формах, подібні, проте відрізня­ються між собою за характером впливу на правопорушників. Так, при судовому або адміністративному порядку розгляду спорів, що виникають із правовідносин у сфері промислової власності, за законодавством України можуть бути використані такі способи за­хисту: припинення порушень суб'єктивних прав; відновлення порушених прав; відшкодування завданих майнових і немайнових збитків; попередження порушень суб'єктивних прав. Усі ці спосо­би захисту є засобами державного впливу із притаманними їм ознаками державного примусу.Неюрисдикційні способи захисту теж включають припинення порушень суб'єктивних прав, відновлення порушених прав, відшкодування завданих майнових і немайнових збитків. За своїм змістом та наслідками вони подібні до способів захисту, що засто­совуються при юрисдикційній формі захисту, проте не виступають способами державного впливу, а існують на рівні моральних унор­мувань і забезпечуються, відповідно, не силою державного приму­су, а переконанням.

Порядок захисту прав — це застосування відповідними органами в межах певної процедури відповідних способів захисту. Існує особли-


 


Дата добавления: 2014-11-13; просмотров: 15; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты