Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаРозділ III. Патентне право. — публікацію відомостей про заявку у офіційному бюлетені по закінченні 18 місяців від дати подання заявки
Читайте также:
  1. A) Естественно-правовая теория
  2. D. 20.1.1). - Завещание есть правомерное выражение воли, сделанное торжественно для того, чтобы оно действовало после нашей смерти.
  3. I.1. Римское право в современной правовой культуре
  4. I.4.1) Обычное право.
  5. I.4.4) Магистратское право.
  6. II ОБЩИЕ НАЧАЛА ПУБЛИЧНО-ПРАВОВОГО ПОРЯДКА
  7. II. По правовому основанию различались иски цивильного права и иски преторские.
  8. II. Политико-правовое учение Петра Алексеевича Кропоткина
  9. II. Право частной собственности
  10. II.6.2.) Организация и правоспособность корпораций.

— публікацію відомостей про заявку у офіційному бюлетені по
закінченні 18 місяців від дати подання заявки, а якщо заявлено
пріоритет, то від дати пріоритету;

— надання тимчасової правової охорони винаходу в обсязі формули винаходу;

— подання клопотання про проведення кваліфікаційної екс­пертизи заявником протягом трьох років від дати подання заявки, іншою особою — після публікації відомостей про заявку, але не пізніше трьох років від дати подання заявки;

— проведення кваліфікаційної експертизи.

Формальна експертиза (експертиза за формальними ознака­ми) — експертиза, у ході якої встановлюється належність зазначе­ного у заявці об'єкта до переліку об'єктів, які можуть бути визнані винаходами, і відповідність заявки та її оформлення вимогам, встановленим Законом та Правилами.

Експертиза на локальну новизну встановлює локальну новизну винаходу. Локальна новизна — це новизна, що встановлюється за виданими в Україні патентами і поданими до Укрпатенту заявками на видачу патенту.

Якщо заявлений винахід (або група винаходів) відповідає умо­вам патентоздатності та надання правової охорони, то Укрпатент готує остаточний висновок, на підставі якого Держдепартамент ухвалює рішення про видачу патенту на винахід, яке надсилається заявнику. Заявник повинен протягом трьох місяців від дати надхо­дження до нього рішення про видачу патенту на винахід надіслати до Укрпатенту документ про сплату державного мита за його вида­чу. Зазначений строк може бути продовжений згідно з законодав­ством. На підставі рішення про видачу патенту на винахід та за наявності документа про сплату державного мита здійснюється державна реєстрація патенту на винахід.

Реєстрація патенту (деклараційного патенту) здійснюється шляхом унесення відповідного запису до Державного реєстру па­тентів України на винаходи1 на підставі рішення Держдепартамен-


Глава 16. Зміст правовідносин у сфері патентного права

ту про видачу патенту (деклараційного патенту) та за наявності документів про сплату державного мита за видачу патенту (декла­раційного патенту) і збору за публікації про видачу патенту (декла­раційного патенту).

Одночасно з державною реєстрацією патенту (деклараційного патенту) на винахід Держдепартамент публікує у своєму офіційно­му бюлетені «Промислова власність» визначені в установленому порядку відомості про видачу патенту (деклараційного патенту).Видача патенту здійснюється Держдепартаментом у місячний строк після його державної реєстрації.

1.5. Заміна деклараційного патенту на винахід на патент на винахід

Щоб зробити таку заміну, власник деклараційного патенту на винахід або його правонаступник може подати клопотання про проведення кваліфікаційної експертизи заявки, за якою видано деклараційний патент.

Це можна зробити тільки після отримання деклараційного па­тенту на винахід. Таке клопотання повинно надійти до Укрпатен­ту не пізніше трьох років від дати подання заявки, за якою видано деклараційний патент. За подання клопотання сплачується збір, зазначений у Положенні.

При прийнятті рішення про видачу патенту на винахід дія дек­лараційного патенту на винахід припиняється від дати публікації відомостей про видачу патенту на винахід в офіційному бюлетені, про що здійснюється публікація в офіційному бюлетені.

Строк дії патенту на винахід, виданого замість деклараційного патенту на винахід, становить 20 років від дати подання заявки на деклараційний патент на винахід.Якщо в результаті проведення кваліфікаційної експертизи заяв­ки прийнято рішення про відмову у видачі патенту на винахід, дек­лараційний патент на винахід вважається таким, що не набрав чинності від дати публікації відомостей про його видачу, про що здійснюється публікація в офіційному бюлетені.


1 Наказ Міністерства освіти і науки № 291 від 12 квітня 2001 р. «Про затвердження Поло­ження про Державний реєстр патентів України на винаходи» // Зареєстровано в Міністерстві юстиції України за № 379/5570 від 28 квітня 2001 р. (з наступними змінами).
Розділ НІ. Патентне право

1.6. Розгляд заявки та видача деклараційного патенту на корисну модель

Порядок розгляду та експертиза заявки на корисну модель визначається «Правилами розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель» (далі — Положення).

Деклараційний патент України на корисну модель видається за результатами формальної експертизи заявки на корисну модель.

Формальна експертиза (експертиза за формальними ознака­ми) — це експертиза, у ході якої встановлюється належність зазна­ченого у заявці об'єкта до переліку об'єктів, які можуть бути визнані корисними моделями, і відповідність заявки та її оформ­лення вимогам, встановленим Законом та Правилами

Якщо заявка на видачу деклараційного патенту на корисну мо­дель містить усі необхідні документи, дотримані вимоги до них, ус­тановлені Правилами складання, і заявлена корисна модель не на­лежить до переліку об'єктів, яким не надається правова охорона, то заявнику надсилають рішення про видачу деклараційного па­тенту на корисну модель. Заявник повинен протягом трьох місяців від дати надходження до нього рішення про видачу деклараційно­го патенту на корисну модель надіслати до Укрпатенту документ про сплату державного мита за його видачу. Зазначений строк може бути продовжений згідно з законодавством. На підставі рішення про видачу деклараційного патенту на корисну модель та за наявності документа про сплату державного мита здійснюється державна реєстрація деклараційного патенту на корисну модель та публікація відомостей про його видачу в офіційному бюлетені.Реєстрація патенту здійснюється шляхом унесення відповідно­го запису до Державного реєстру патентів України на корисні моделі1 на підставі рішення Держдепартаменту про видачу патенту та за наявності документів про сплату державного мита за видачу патенту і збору за публікації про видачу патенту.

1 Наказ Міністерства освіти і науки № 469 від 20 червня 2001 р. «Про затвердження Поло­ження про Державний реєстр патентів України на корисні моделі» // Зареєстровано в Міністерстві юстиції України за № 558/5749 від 4 липня 2001 р. (з наступними змінами).


Глава 16. Зміст правовідносин у сфері патентного права

Заявник має право перетворити заявку на видачу деклараційно­го патенту України на корисну модель на заявку на видачу патенту (деклараційного патенту) на винахід у будь-який час до одержання ним рішення про видачу деклараційного патенту України на ко­рисну модель або рішення про відмову в його видачі.

Видача патенту здійснюється Держдепартаментом у місячний строк після його державної реєстрації.

1.7. Патентування винаходу (корисної моделі) в іноземних державах

Відповідно до Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» будь-яка особа має право запатентувати винахід (корисну модель) в іноземних державах.

До подання заявки на одержання охоронного документа на ви­нахід (корисну модель) у Відомство іноземної держави заявник зо­бов'язаний подати заявку до Укрпатенту.

Одночасно йому необхідно повідомити Державний департа­мент інтелектуальної власності України про наміри здійснити таке патентування.

Якщо національний заявник подасть заявку на видачу патенту на винахід (корисну модель) до Відомства іноземної держави без отримання дозволу на це Держдепартаменту, то патент України на той самий винахід (корисну модель) може бути визнано у судово­му порядку недійсним.

1.8. Патентування винаходу за процедурою Договору про патентну кооперацію

Якщо патентування винаходу проводиться за процедурою До­говору про патентну кооперацію (РСТ) (далі — Договір), міжна­родна заявка подається відповідно до правила 19 Інструкції до До­говору до компетентного відомства-одержувача.

Виконання обов'язків відомства-одержувача щодо прийняття міжнародних заявок в Україні, передбачених Договором, виконує Укрпатент.

Установа є компетентним відомством-одержувачем для прий­няття та реєстрації міжнародних заявок, якщо хоча б один із заяв-


 
Розділ 111.Патентне право

ників є громадянином України або особою, яка проживає на її те­риторії, незалежно від того, чи є він заявником для всіх чи лише для деяких держав.

Фізична особа вважається громадянином України або особою, що проживає на її території, якщо вона є такою згідно із законо­давством України.

Будь-яку особу можна також уважати як такою, що проживає в Україні, якщо вона є власником дійсного й ефективного промис­лового чи торгового підприємства в Україні.

Подання міжнародної заявки (міжнародна фаза) здійснюється відповідно до Закону та «Правил складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель», що зареєстровані в Міністерстві юстиції України за № 173/5364 від 27 лютого 2001 р.


Дата добавления: 2014-11-13; просмотров: 7; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.014 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты