Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаРозділIII. Патентне право. Глава 15. Суб'єкти патентного права
Читайте также:
  1. A) Естественно-правовая теория
  2. D. 20.1.1). - Завещание есть правомерное выражение воли, сделанное торжественно для того, чтобы оно действовало после нашей смерти.
  3. I.1. Римское право в современной правовой культуре
  4. I.4.1) Обычное право.
  5. I.4.4) Магистратское право.
  6. II ОБЩИЕ НАЧАЛА ПУБЛИЧНО-ПРАВОВОГО ПОРЯДКА
  7. II. По правовому основанию различались иски цивильного права и иски преторские.
  8. II. Политико-правовое учение Петра Алексеевича Кропоткина
  9. II. Право частной собственности
  10. II.6.2.) Организация и правоспособность корпораций.

Глава 15. Суб'єкти патентного права


 


Глава 15 Суб'єкти патентного права

§ 1. Автори

Відповідно до ст. 463 ЦК України суб'єктами права інтелектуаль­ної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок є:

1) винахідник, автор промислового зразка;

2) інші особи, які набули прав на винахід, корисну модель, про­мисловий зразок за договором чи законом.

Види договорів щодо розпорядження майновими правами інте­лектуальної власності передбачені ст. 1107 ЦК України і будуть більш детально розглянуті в інших главах підручника.

Автор — фізична особа, творчою працею якої створено винахід, корисну модель, промисловий зразок.Винахідником, автором про­мислового зразка може бути і громадянин України, й іноземний громадянин, і особа без громадянства. Вони усі мають рівні з осо­бами України права, передбачені чинним законодавством, відпо­відно до міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Законодавство не пов'язує здатність фізичної особи до набуття статусу винахідника, автора промислового зразка з її віком, пси­хічним станом, освітою тощо1.

Водночас не визнаються винахідниками фізичні особи, які не внесли особистого творчого внеску у створення винаходу (корис­ної моделі), а надали винахіднику (винахідникам) тільки технічну, організаційну чи матеріальну допомогу при його створенні і (або) оформленні заявки.

Якщо об'єкт патентного права створено декількома особами, всі вони вважаються його авторами. Для виникнення співавторст­ва достатньо самого факту того, що об'єкт промислової власності створений творчими зусиллями декількох осіб.

1 Науково-практичний коментар до Цивільного кодексу України / За ред. В. М. Косака. — К.: Істина, 2004. - С 405.


Співавторство може мати різноманітні форми (робота може бу­ти розпочата однією особою, продовжена другою, а завершена третьою) — необхідно лише, щоб кожний із співавторів зробив свій творчий внесок у спільну працю. Просте технічне сприяння (виготовлення креслень, фотографій, макетів і зразків, оформлен­ня документації, проведення дослідної перевірки тощо), яким би важливим воно не було для досягнення результату, не породжує співавторства.

Розподіл часток у правах, що належать співавторам у зв'язку зі створенням об'єкта промислової власності, передається на їх роз­суд. Наприклад, у ч. 2 ст. 7 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» закріплено, що автори, які створили промис­ловий зразок спільною працею, мають рівні права на одержання патенту, якщо інше не передбачено угодою між ними.Порядок користування правами, що належать співавторам, визначається угодою між ними, а при виникненні суперечки — су­дом. Якщо автори не є патентовласниками, то їх взаємодії визна­чаються лише угодою в частині розподілу винагороди, яку вони отримають від патентовласника.


Дата добавления: 2014-11-13; просмотров: 6; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты