Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаГлава 16. У сфері патентного права
Читайте также:
  1. III-яя глава: Режим, применяемый к почетным консульским должностным лицам и консульским учреждениям, возглавляемым такими должностными лицами.
  2. Вторая глава
  3. ГЛАВА 1
  4. Глава 1
  5. Глава 1
  6. Глава 1
  7. Глава 1
  8. Глава 1
  9. Глава 1
  10. Глава 1

Зміст правовідносин

У сфері патентного права

Набуття прав на винаходи та корисні моделі

1.1. Види патентів Відповідно до ч. 1 ст. 462 ЦК України набуття права інтелекту­альної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок засвідчується патентом. Умови та порядок видачі патенту встанов­люються законом (ч. З ст. 462 ЦК України).


 
Розділ III. Патентне право

Патент є офіційним охоронним документом, що видається від імені держави уповноваженим на це державним органом — Дер­жавним департаментом інтелектуальної власності України МОН України (далі — Держдепартамент).

Винахід.

Патент (патент на винахід, деклараційний патент на винахід, деклараційний патент на корисну модель, патент (деклараційний патент) на секретний винахід, деклараційний патент на секретну корисну модель) — охоронний документ, що засвідчує пріоритет, ав­торство і право власності на винахід (корисну модель).

Патент України на винахід видається за результатами квалі­фікаційної експертизи заявки на винахід, яка встановлює відпо­відність винаходу умовам патентоздатності (новизні, винахідниць­кому рівню, промисловій придатності).

Деклараційний патент на винахід — це різновид патенту, що ви­дається за результатами формальної експертизи заявки на винахід.

Строк дії патенту України на винахід становить 20 років від да­ти подання заявки.

Строк дії деклараційного патенту на винахід становить шість років від дати подання заявки.

Строк дії патенту на винахід, об'єктом якого є лікарський засіб, засіб захисту тварин, засіб захисту рослин тощо, використання якого потребує дозволу відповідного компетентного органу, може бути продовжений за клопотанням власника цього патенту на строк, що дорівнює періоду між датою подання заявки та датою одержання такого дозволу, але не більше ніж на п'ять років. За по­дання клопотання сплачується збір.

Яка різниця між деклараційним патентом на винахід і патентом на винахід?

По-перше, деклараційний патент на винахід видається під відповідальність його власника за відповідність винаходу умовам патентоздатності, тоді як патент на винахід видається за результа­тами кваліфікаційної експертизи заявки на винахід. Кваліфі­каційна експертиза (експертиза по суті) це експертиза, що вста­новлює відповідність винаходу умовам патентоздатності (новизні, винахідницькому рівню, промисловій придатності).
Глава 16. Зміст правовідносин у сфері патентного права

По-друге, строк дії деклараційного патенту на винахід стано­вить шість років від дати подання заявки, строк дії патенту України на винахід — 20 років від дати подання заявки.

Завдяки тому, що для видачі деклараційного патенту на винахід не потрібно проводити кваліфікаційну експертизу заявки на ви­нахід, його можна отримати значно швидше, ніж патент на ви­нахід. Крім того, за отримання деклараційного патенту сплачують значно менші збори.

Деклараційний патент на винахід надає його власнику такі самі права, як патент на винахід. Так, власник деклараційного патенту на винахід має виключне право використовувати винахід на свій розсуд, якщо таке використання не порушує прав інших власників патентів, та забороняти використання винаходу всім іншим осо­бам без його дозволу, за винятком випадків, коли таке використан­ня не визнається відповідно до Закону порушенням прав, що на­даються патентом.


Дата добавления: 2014-11-13; просмотров: 12; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты