Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаМагістр
Читайте также:
  1. Магістр.
  2. РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА КЕРІВНИЦТВО ВИРОБНИЧОЮ І ПЕРЕДДИПЛОМНОЮ ПРАКТИКОЮ МАГІСТРІВ
  3. Структура кваліфікаційної роботи магістра

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА ТА ПСИХОЛОГІЇ

Кафедра цивільно-правових дисциплін

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУ»

 

для підготовки магістрів у галузі знань «Право» (0304)

за напрямом підготовки «Правознавство» 8.03040101

АВТОР:

Гопанчук В.С., професор кафедри цивільно-правових дисциплін навчально-наукового інституту права та психології НАВС, кандидат юридичних наук, професор

Перезатверджено на засіданні кафедри цивільно-правових дисциплін ННІПП НАВС,

протокол № 10 від 30.08.2013 р.

Київ-2013

 


ЗМІСТ

1. Витяг з освітньо-кваліфікаційної характеристики (витяг)…
2. Витяг з освітньо-професійної програми (витяг)……
3. Анотація навчальної дисципліни зі структурно-логічною схемою (міждисциплінарними зв’язками)…………………….  
4. Пояснювальна записка до навчальної дисципліни…………...
5. Навчальна програма навчальної дисципліни…………………
6. Тематичний план на поточний навчальний рік……………….
7. Робоча навчальна програма навчальної дисципліни…………
8. Плани-конспекти лекційних занять……………………………
9. Плани семінарських занять…………………………………….
10. Плани практичних занять………………………………………
11. Плани лабораторних занять……………………………………
12. Завдання для самостійної підготовки………………………….
13. Індивідуальні навчально-дослідні завдання…………………..
14. Методичні вказівки (рекомендації) для викладачів студентів
15. Навчально-методичні матеріали для поточного, проміжного контролю та перелік питань підсумкового контролю………..
16. Навчально-методичне та матеріально-технічне забезпечення навчальної дисципліни…………………………………………
17. Методичні, наочні, мультимедійні, стимульні та опірні матеріали для лекцій і семінарів……………………………….
18. Рекомендована література……………………………………...

 

ОСВІТИЬО-КВАІІІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКАМагістр

за спеціальністю 8.060100 «Правознавство»

напряму підготовки «Право»

кваліфікації «Магістр права»

Підготовка магістрів зі спеціальності 8.060100 «Правознавство» здійснюється за умови наявності повної вищої освіти, яку здобуто за спеціальністю 7.060101 «Правознавство» (освітньо - кваліфікаційний рівень «спеціаліст»), або за спеціальністю 6.060101 «Правознавство» (освітньо - кваліфікаційний рівень «бакалавр»).

Для забезпечення ефективної реалізації визначених в ОКХ завдань освітньої і професійної підготовки гіри відборі студентів ставляться вимоги щодо їх здібностей і підготовленості у вигляді системи знань, умінь і навичок, визначених програмою базової (повної) вищої освіти і підтверджених результатами державної атестації.

Обов'язковою умовою є вільне володіння державною мовою.

Основні елементи структури професійно значущих якостей особистості магістра зазначеної сфери виявляються:

у громадянській зрілості: розвинуте почуття обов'язку, дисциплінованість, наполегливість, контроль за своєю поведінкою та емоціями, високі моральні якості;

1. у соціально-управлінській орієнтації: спрямованість на ефективну взаємодію з людьми, самостійність, готовність до ризику, ініціативність, вміння брати на себе відповідальність;2. у розвитку організаційних якостей: готовність до співробітництва та активність у встановленні контактів, виражене лідерство, розвинуті управлінські, пізнавальні та комунікативні здібності;

3. у сформованості комплексу професійно необхідних знань та вмінь, навичок для діяльності в юридичних службах підприємств, органів установ

та організацій.

Для успішного засвоєння освітньо-професійної програм» магістра слухачі повинні мати здібності до оволодіння знаннями, вміннями і навичками в галузі гуманітарних, соціально-економічних та юридичних наук.

Підготовка магістра права в ННІПП НАВС зорієнтована на одержання студентами повної вищої юридичної освіти, що має забезпечити здійснення професійної діяльності на посадах юриста, начальника юридичного відділу підприємства; юриста органу державної влади, органу місцевого самоврядування; наукового співробітника, старшого наукового співробітника науково-дослідного закладу; асистента, викладача юридичних дисциплін закладу освіти тощо і передбачає набуття навичок науково - дослідної та педагогічної роботи.

 

 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА ПІДГОТОВКИ МАГІСТРА

 

з дисципліни «Актуальні проблеми цивільного процесу»

Мета: підготовка майбутнього фахівця в галузі цивільного права, який би міг аналізувати наукову літературу і чинне законодавство як крізь призму їх практичного застосування, так і шляхом проведення самостійної наукової роботи.

Предмет: норми права, що визначають порядок розгляду і вирішення цивільних справ, діяльності суду та інших суб'єктів процесуальної діяльності з метою захисту суб'єктивних прав і охоронюваних інтересів фізичних та юридичних осіб.Навчальний курс охоплює основні положення чинного законодавства про цивільний процес, доктринальні розробки і судову практику у вказаній сфері.

Згідно освітньо-профееійної програми «Актуальні проблеми цивільного процесу» є дисципліною, яка присвячена вивченню проблемних питань цивільного процесу.

Вивчення навчальної дисципліни організується і проводиться на основі вимог наказів Міністра освіти, науки, молоді та спорту, Міністра Внутрішніх Справ та ректора Національної академії внутрішніх справ, директора інституту та інших діючих документів.

Завдання дисципліни «Актуальні проблеми цивільного процесу» полягає в тому, щоб в результаті її вивчення студенти:

1) знали:

• теоретичні засади цивільного процесуального права, концепції, напрями .і основні проблеми їх розвитку;

• положення українського цивільного процесуального законодавства;

• основні доктринальні положення цивільного процесуального права.

2) вміли:

• самостійно аналізувати наукову літературу з дисципліни, а також тлумачити та розкривати зміст основних понять, інститутів та категорій цивільного процесуального права;

• самостійно ставити наукові проблеми і шукати шляхи їх вирішення;

• самостійно проводити порівняльно-правовий аналіз;

• самостійно аналізувати і узагальнювати судову практику.

Змістовий модуль І: Сфера цивільного процесу, доступність правосуддя; Принципи цивільного судочинства та їх система; Суд та цивільна юрисдикція; Учасники цивільного процесу; Доказування та докази в цивільному процесі; Судовий розгляд цивільних справ; Перегляд судових рішень вищестоящими судами.

Місце в структурно-логічний схемі: після вивчення ФПН та тісно пов'язана з такими дисциплінами, як «Теорія держави і права», «Конституційне право», «Цивільне право», «Сімейне право», «Житлове право», «Цивільне процесуальне право», «Земельне право», «Міжнародне приватне право».

 

 

 

АНОТАЦІЯ

 

Навчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни «Актуальні проблеми цивільного процесу» є специфічною частиною освітньо- професійної програми підготовки магістрів права.

Змістом навчання є науково обгрунтований методичний та дидактичний навчальний матеріал згідно вимог Положення про освітньо- кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 65 20.01.1998 р. (із змінами та доповненнями).

Зазначена освітньо-професійна програма підготовки магістра включає поглиблену фундаментальну, гуманітарну, соціально-економічну, психологічну, психолого-педагогічну, спеціальну та науково-практичну підготовку, яка базується на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра права або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста права з метою отримання повної вищої освіти, достатньої для виконання професійних обов'язків та (робіт) інноваційного характеру високого рівня складності.

Навчальна дисципліна «Актуальні проблеми цивільного процесу» присвячена висвітленню проблем цивільного процесу.

Основна мста викладання дисципліни «Актуальні проблеми цивільного процесу» — це підготовка майбутнього фахівця в галузі цивільного права, який би міг аналізувати наукову літературу і чинне законодавство як крізь призму їх практичного застосування, так і шляхом проведення самостійної наукової роботи.

Навчальний курс охоплює основні положення чинного цивільного процесуального законодавства, доктринальні розробки і судову практику у вказаній сфері.

Згідно освітньо-професійної програми «Актуальні проблеми цивільного процесу» є дисципліною, яка присвячена вивченню проблемних питань, що виникають у сфері цивільно-процесуальних відносин пов'язаних із доступністю правосуддя; принципами цивільного судочинства та їх системою; цивільною юрисдикцією; учасниками цивільного процесу; доказуванням та доказами в цивільному процесі; судовим розглядом цивільних справ; переглядом судових рішень вищестоящими судами. Дисципліна вивчається протягом одного семестру.

Вивчення навчальної дисципліни організується і проводиться на основі вимог наказів Міністра освіти, науки, молоді та спорту. Міністра Внутрішніх Справ та ректора Національної академії внутрішніх справ, директора інституту та інших діючих документів.

Навчальна дисципліна «Актуальні проблеми цивільного процесу» тісно пов'язана з такими дисциплінами, як:

 

Міждисциплінарні зв’язки навчальної дисципліни

 

Житлове право
Господарський процес

 

 


Сімейне право

 

 


Земельне право
Актуальні проблеми цивільного процесу

 

 


Цивільний процес

 

 

 

Трудове право
Адміністративний процес

 

 

Кримінальний процес
Господарське право

 

 

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

 

Значення цивільного процесу (в усіх його проявах: галузі права, науки, законодавства, навчальної дисципліни) для юридичної освіти важко переоцінити.

Людина, як носій певних прав та інтересів, є складовою частиною й водночас центром ідей громадянського суспільства. Цивільно-процесуальне право, як відомо, "обслуговує" сферу життєдіяльності громадянського суспільства, є засобом позитивної регламентації нормальних відносин у суспільстві. Саме юристи покликані бути провідниками реалізації основних ідей громадянського суспільства. Ці ідеї є головними принципами цивільного процесуального права: доступність правосуддя для кожного, диспозитивність. змагальність, рівноправність сторін, безпосередність судового розгляду, поєднання усності та письмовості розгляду цивільних справ тощо.

Метою викладання дисципліни є:

виконання вимог Закону України «Про вищу освіту» в частині підготовки магістрів права. «Магістр як зазначено в п. 4 ст. 8 Закону, - освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра або спеціаліста здобула повну вищу освіту, спеціальні уміння та знання, достатні для виконання професійних завдань та обов'язків (робіт) інноваційного характеру певного рівня професійної діяльності, що передбачені для певних посад у певному виді економічної діяльності»:

- поглиблене вивчення норм, положень та інститутів нового Цивільного процесуального кодексу України, початок якому було закладено прийняттям в 1996 році Конституції України, в якій закріплено ряд основоположень правових принципів, на яких будується цивільне процесуальне законодавство, головним з яких є верховенство права.

Мета вивчення навчальної дисципліни полягає у засвоєнні студентами основних положень чинного цивільного процесуального законодавства України, що регулює суспільні відносини в сфері здійснення правосуддя в цивільних справах. Студенти повинні набути навичок щодо користування відповідними нормативними актами, вмінь вирішувати конкретні практичні питання, пов'язані з застосуванням норм цивільного процесуального права з врахуванням змін у поточному законодавстві, складати процесуальні документи.

Завдання дисципліни «Актуальні проблеми цивільного процесу» полягає в тому, щоб в результаті її вивчення студенти:

знали:

- теоретичні засади цивільного процесуального права, концепції, напрями і основні проблеми їх розвитку;

- положення українського цивільного процесуального законодавства;

- основні докгринальні положення цивільного процесуального права.

вміли:

- самостійно аналізувати наукову літературу з дисципліни, а також тлумачити та розкривати зміст основних понять, інститутів та категорій цивільного процесуального права;

- самостійно ставити наукові проблеми і шукати шляхи їх вирішення;

- самостійно проводити порівняльно-правовий аналіз;

- самостійно аналізувати і узагальнювати судову практику.

Студенти повинні набути навичок щодо користування відповідними

нормативними актами, вмінь вирішувати конкретні практичні питання, пов'язані з застосуванням норм цивільного процесуального права з врахуванням змін у поточному законодавстві, складати процесуальні документи.

Практичною реалізацією головних завдань курсу є комплекс навчально-методичних заходів, які забезпечують всебічне вивчення студентами дисципліни. Лекцї теоретична основа курсу. Найважливіші проблеми, базові норми та інститути цивільного процесуального права, порядок здійснення правосуддя в цивільних справах, спрямований на реалізацію конституційних положень щодо захисту прав і свобод людини та громадянина, прав та інтересів підприємств, установ, організацій, держави та суспільства, - всі ці питання концептуально висвітлюються в лекціях.

Засвоєнню теоретичного курсу, поглибленню знань служать семінарські заняття, до яких студенти готуються відповідно визначеній тематиці, використовуючи рекомендовані джерела та літературу. Семінари мають сприяти розвиткові творчої самостійності студентів, поглибленню їх інтересу до науки і юридичної практики, розвиткові культури мовлення, формування навичок та вмінь публічного виступу, участі в дискусії. Семінарські заняття є важливим чинником не тільки для перевірки знань, але й для формування високого рівня знань на підставі обгрунтованих суджень та висновків. Основою ефективної роботи студентів на семінарах є вивчення лекційного матеріалу та самостійне опрацювання рекомендованих джерел права, навчальної та наукової літератури. При цьому необхідним елементом самостійної роботи студентів при підготовці до семінарів є конспектування навчальної та наукової літератури. При відповіді на семінарах допускається користування конспектом, оформленим під час вивчення рекомендованої літератури і джерел.

Готуючись до семінару, необхідно звернути увагу на ключові поняття вказаних тем та засвоїти їх. При відповіді на семінарському занятті слід будувати свій виступ так, щоб в ньому містились: чітке формулювання теоретичних положень, обгрунтування цих положень і розкриття їх найбільш характерних ознак і властивостей; аргументація та ілюстрація теоретичних положень конкретними прикладами з юридичної практики; обгрунтовані висновки.

Обговорення питань семінару може відбуватись в формах співбесіди, загальної дискусії, заслуховування рефератів і реферативних повідомлень, проведення письмових контрольних робіт або тестування. "бліц"-опитування тощо.

На практичних заняттях формуються навички студентів щодо вирішення конкретних практичних задач, підготовки відповідних процесуальних документів, щодо здійснення самостійного аналізу певних цивільно-процесуальних правовідносин. На практичних заняттях відбувається реалізація і засвоєння теоретичних знань, отриманих студентами на лекціях, при вивченні нормативних джерел, наукової та навчальної літератури під час підготовки, зокрема, до семінарів. При вирішенні задач на практичному занятті студентам рекомендується: визначити тему (питання) курсу, до якого відноситься задача; дати аналіз фактичних обставин, викладених у фабулі задачі; визначити коло нормативних актів, вивчення яких необхідно для вирішення задачі; керуватися конкретними нормами Цивільного процесуального кодексу України, постановами Верховного Суду України з цивільних справ та постановами Пленуму ВСУ; при посиланні на нормативний акт (закон, постанову, інструкцію тощо) вказати, ким і коли він був прийнятий, зазначити статтю, пункт, частину.

Якщо студент не підготувався до заняття чи пропустив його з будь - якої причини, він зобов'язаний відпрацювати цю тему викладачу, який веде заняття. В разі, якщо ці вимог и не будуть виконані у встановлений строк, студента за поданням кафедри не буде допущено до складання екзаменаційної сесії.

 

НАВЧАЛЬНА ПРОГ РАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

 

Навчальна дисципліна «Актуальні проблеми цивільного процесу» присвячена висвітленню проблем цивільного процесу.

Основна мета викладання дисципліни «Актуальні проблеми цивільного процесу» — це підготовка майбутнього фахівця в галузі цивільного права, який би міг аналізувати наукову літературу і чинне законодавство як крізь призму їх практичного застосування, так і шляхом проведення самостійної наукової роботи.

Навчальний курс охоплює основні положення чинного цивільного процесуального законодавства доктринальні розробки і судову практику щодо процесуальних питань.

Згідно освітньо-професійної програми «Актуальні проблеми цивільного процесу» є дисципліною, яка присвячена вивченню питань пов'язаних з доступністю правосуддя; принципами цивільного судочинства та їх системи; судом та цивільною юрисдикцією; учасниками цивільного процесу; доказуванням та доказами в цивільному процесі; судовим розглядом цивільних справ; переглядом судових рішень вищестоящими судами.

Дисципліна вивчається протягом одного семестру.

Вивчення навчальної дисципліни організується і проводиться на основі вимог наказів Міністра освіти, науки, молоді та спорту. Міністра Внутрішніх Справ та ректора Національної академії внутрішніх справ, директора інституту та інших діючих документів.

Навчальна дисципліна «Актуальні проблеми цивільного процесу» тісно пов'язана з такими дисциплінами, як «Теорія держави і права», «Конституційне право», «Цивільне право», «Сімейне право», «Житлове право». «Цивільне процесуальне право», «Земельне право», «Міжнародне

приватне право».

Метою викладання дисципліни є:

- виконання вимог Закону України «Про вищу освіту» в частині підготовки магістрів права. «Магістр як зазначено в п. 4 ст. 8 Закону, - освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі освітньо- кваліфікаційного рівня бакалавра або спеціаліста здобула повну вищу освіту, спеціальні уміння та знання, достатні для виконання професійних завдань та обов'язків (робіт) інноваційного характеру певного рівня професійної діяльності, що передбачені для певних посад у певному виді економічної діяльності»;

-поглиблене вивчення норм, положень та інститутів нового Цивільного процесуального кодексу України, початок якому було закладено прийняттям в 19% році Конституції України, в якій закріплено ряд основоположень правових принципів. на яких будується цивільне процесуальне законодавство, головним з яких є верховенство права.

Мета вивчення навчальної дисципліни полягає у засвоєнні студентами основних положень чинного цивільного процесуального законодавства України, що регулює суспільні відносини в сфері здійснення правосуддя в цивільних справах. Студенти повинні набути навичок щодо користування відповідними нормативними актами, вмінь вирішувати конкретні практичні питання, пов'язані з застосуванням норм цивільного процесуального права з врахуванням змін у поточному законодавстві, складати процесуальні документи.

Завдання дисципліни «Актуальні проблеми цивільного процесу» полягає в тому, щоб в результаті її вивчення студенти:

знали:

- теоретичні засади цивільного процесуального права, концепції, напрями і основні проблеми їх розвитку;

- положення українського цивільного процесуального законодавства;

- основні доктринальні положення цивільного процесуального права.

вміли:

- самостійно аналізувати наукову літературу з дисципліни, а також тлумачити та розкривати зміст основних понять, інститутів та категорій цивільного процесуального права;

- самостійно ставити наукові проблеми і шукати шляхи їх вирішення;

- самостійно проводити порівняльно-правовий аналіз;

- самостійно аналізувати і узагальнювати судову практику.

 


Дата добавления: 2015-04-11; просмотров: 20; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.048 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты