Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаТема 1. Сфера цивільного процесу, доступність правосуддя
Читайте также:
  1. Amp; 1. Техносфера і вплив, спричинений нею.
  2. Amp; 2. Моніторинг НС та порядок його здійснення. Захисні бар’єри і види цивільного захисту
  3. Аграрна сфера виробництва та її особливості
  4. Аграрне виробництво – особлива сфера вкладення капіталу
  5. АПВ в сферах образования, науки, культура
  6. Аспан сферадағы негізгі нүктелер және шеңберлер
  7. Атмосфера
  8. АТМОСФЕРА
  9. Атмосфера
  10. Атмосфера и связанные с нею экологические проблемы.

Поняття цивільного процесуального права. Предмет цивільного процесуального права. Метод цивільного процесуального права. Імперативний метод впливу на поведінку суб’єктів цивільних процесуальних правовідносин (зобов’язання, заборона, примус). Диспозитивний спосіб регулювання цивільних процесуальних правовідносин. Об’єкт правового регулювання норм цивільного процесуального права. Система цивільного процесуального права.

Поняття, види і структура норм цивільного процесуального права та їх дія. Класифікація норм цивільного процесуального права за змістом (регулятивні і дефінітивні), за сферою застосування (загальні, спеціальні, виняткові), за методом впливу на поведінку правомочних осіб (імперативні, диспозитивні).

Дія норм цивільного процесуального права в часі, просторі, за колом осіб.

Місце цивільного процесуального права в правовій системі України. Наука цивільного процесуального права. Наукові розробки відомих українських вчених, юристів – Л.К.Буркацького, В.В.Комарова, В.М.Кравчука, Д.Д.Луспеника, В.І.Тертишникова, С.І.Фурси, Т.В.Цюри, П.І.Шевчука, М.Й.Штефана та інших.

Джерела цивільного процесуального права. Законодавство, відповідно до якого суд вирішує справи. Конституція України, закони України, міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, інші нормативно-правові акти як джерела цивільного процесуального права. Ієрархічність актів законодавства про цивільне судочинство.

Поняття цивільного судочинства (цивільного процесу). Цивільна процесуальна форма, її ознаки (провадження, стадії, процесуальний режим). Характерні риси цивільної процесуальної форми. Значення цивільно-процесуальної форми захисту права.

Види цивільного судочинства: позовне провадження; наказне провадження; окреме провадження. Стадії цивільного процесу.

 

Тема 2. Принцип цивільного судочинства та їх система

Поняття принципів та їх значення.

Система принципів цивільного процесуального права. Класифікація принципів: за формою нормативного закріплення (закріплені Конституцією України, закріплені законодавством про судочинство, закріплені цивільно-процесуальним законодавством); за роллю в регулюванні процесуально-правового становища суб’єктів правовідносин на такі, які визначають: процесуально-правову діяльність суду й органів виконання судових рішень, процесуальну діяльність осіб, які беруть участь у справі та інших учасників процесу; за предметом регулювання (приниципи організації правосуддя - судоустрою і судочинства, функціональні – принципи процесуальної діяльності, принципи, які визначають зміст процесуальної діяльності (диспозитивність, об’єктивність, істина), принципи, які визначають форму виконання процесуальних дій (усність, безпосередність, безперервність); за значимістю (фундаментальні, конструктивні); за сферою поширення (загальноправові, міжгалузеві, галузеві, принципи окремих правових інститутів).Принципи цивільного процесуального права, закріплені Конституцією України: здійснення правосуддя виключно судами; територіальності й спеціалізації побудови системи судів загальної юрисдикції; участі народу в здійсненні правосуддя через народних засідателів і присяжних; виборності і призначуваності суддів; здійснення правосуддя суддею одноособово, колегією суддів чи судом присяжних; незалежності і недоторканності суддів та підкорення їх тільки законові; здійснення правосуддя професійними суддями та у визначених законом випадках народними засідателями і присяжними; законності; рівності усіх учасників процесу перед законом і судом; змагальності сторін та свободи в наданні ними судові своїх доказів і доведенні перед судом їх переконливості; гласності судового процесу та його повного фіксування технічними засобами; національна мова судочинства; забезпечення апеляційного та касаційного оскарження рішення суду; ухвалення судами рішень іменем України і їх обов’язковість до виконання на всій території України; доступності і гарантованості судового захисту прав і свобод людини й громадянина; участі громадськості у захисті прав громадян; публічності; недоторканності людини; недоторканності житла; таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції; охорони особистого і сімейного життя громадянина.Принципи, закріплені законодавством про судочинство: диспозитивність, об’єктивна істина, процесуальна рівноправність сторін, раціональна процесуальна форма, неможливість процесуального сумісництва, принцип оперативності.

Загальноправові принципи: принцип демократизму; принцип гуманізму; принцип верховенства права; принцип законності.

Міжгалузеві принципи: здійснення правосуддя виключно судами; рівності громадян перед законом і судом; незалежності і самостійності суддів та їх підпорядкованості тільки закону; колегіальності і одноособовості розгляду і вирішення цивільної справи в суді; національна мова судочинства; гласності судового розгляду і його повної фіксації технічними засобами; всебічності, повноти та об’єктивності дослідження обставин справи, об’єктивної істини.Галузеві принципи цивільного процесуального права: принцип диспозитивності; принцип процесуальної рівноправності сторін; принцип змагальності; принцип поєднання усності і письмовості судового розгляду; принцип процесуального формалізму.

 

Тема 3. Суд та цивільна юрисдикція

Поняття юрисдикції, цивільної юрисдикції, цивільної юрисдикції суду. Компетенція судів загальної юрисдикції.

Види цивільної юрисдикції: виключна, альтернативна, договірна, імперативна (змішана), юрисдикція за зв’язком справ.

Загальні правила визначення цивільної юрисдикції суду: глобальність цивільної юрисдикції суду; наявність та характер спірних правовідносин; необхідність захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів.

Поняття підсудності. Види підсудності: функціональна і територіальна.

Характеристика функціональної підсудності. Компетенція окремих ланок судової системи України у здійсненні правосуддя у цивільних справах.

Територіальна підсудність. Види територіальної підсудності: загальна, альтернативна, договірна, виключна, підсудність за зв’язком справ, підсудність за ухвалою суду.

Порядок передачі справи до іншого суду. Випадки, у яких законодавство допускає передачу цивільної справи з одного суду до іншого.

Недопустимість суперечок між судами про підсудність.

 

Тема 4. Учасники цивільного процесу

Суд – обов’язковий суб’єкт цивільних процесуальних правовідносин. Склад суду, відводи.

Суб’єкти цивільних процесуальних правовідносин: особи, які здійснюють правосуддя в цивільних справах: суди, які розглядають і вирішують справи в першій інстанції; суди, які здійснюють перегляд судових рішень в апеляційному і касаційному порядку та в зв’язку з нововиявленими і винятковими обставинами; особи, які беруть участь у справі: з метою захисту своїх прав і законних інтересів – сторони, треті особи, представники у справах позовного провадження; заявники та інші заінтересовані особи і їхні представники у справах наказного і окремого провадження; з метою захисту прав інших осіб, державних і громадських інтересів – Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, прокурор, органи державної влади, органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб, їхні процесуальні представники; особи, які сприяють судовому розгляду справи: секретар судового засідання, судовий розпорядник, свідок, експерт, спеціаліст, перекладач, особа, яка надає правову допомогу.

Поняття правосуб’єктності в цивільному процесі. Цивільна процесуальна правоздатність і дієздатність.

Особи, які беруть участь у справі. Їх права та обов’язки. Юридична заінтересованість осіб, які беруть участь у справі.

Сторони у цивільному процесі. Процесуальні права та обов’язки сторін: загальні і спеціальні. Позивач і відповідач – сторони у цивільному процесі, їх ознаки.

Класифікація цивільно-процесуальних прав сторін (запропонована М.Й.Штефаном): права, які характеризують повноваження на порушення провадження в справі; права на зміни в позовному спорі; права на подання і витребування доказів та участь в їх дослідженні; права, пов’язані із залученням до справи заінтересованих осіб; права, пов’язані із забезпеченням складу суду, об’єктивності розгляду справи і виконання судових постанов; права на участь у судових засіданнях з розгляду справи і в здійсненні окремих процесуальних дій; інші права, що забезпечують захист у процесу по справі.

Процесуальна співучасть. Умови, за яких допускається процесуальна співучасть. Класифікація співучасті: за формою (активна, пасивна, змішана); у залежності від характеру матеріально-правових зв’язків між суб’єктами спірних правовідносин та обов’язковості участі в процесі – необхідна (обов’язкова) і факультативна ( можлива). Процесуальні права і обов’язки співучасників.

Неналежна сторона в цивільному процесі. Неналежний відповідач. Умови і порядок заміни неналежного відповідача.

Процесуальне правонаступництво. Підстави процесуального правонаступництва.

Поняття, види, процесуальні права і обов’язки третіх осіб. Треті особи, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору. Процесуальна форма втілення самостійної вимоги третьої особи – позовна заява. Відмінність третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги, від співучасників. Треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, їх ознаки.

Участь у цивільному процесі органів та осіб, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб. Мета, підстави, форми участі у цивільному процесі. Особливості участі прокурора у цивільному процесі.

Поняття, значення та види представництва у цивільному процесі. Основні відмінності процесуального представництва від цивільно-правового. Умови здійснення процесуального представництва.

Особи, які можуть бути представниками в цивільному процесі. Особи, які не можуть бути представниками в суді. Особи, які можуть бути законними представниками. Види процесуального представництва: за ступенем обов’язковості – обов’язкове і факультативне; за підставами виникнення - добровільне (договірне), законне; за ознаками особи, в інтересах якої здійснюється представництво: представництво фізичних осіб, представництво юридичних осіб. Процесуально-правове становище представника в цивільному процесі. Документи, що стверджують повноваження представників.

Інші учасники цивільного процесу. Особи, які здійснюють організаційно-технічне забезпечення цивільного процесу: секретар судового засідання, судовий розпорядник. Особи, які сприяють розгляду і вирішенню справи по суті: свідок, експерт, перекладач, спеціаліст, особа, яка надає правову допомогу. Їхні процесуальні права і обов’язки.

 


Дата добавления: 2015-04-11; просмотров: 26; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты