Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Передмова. .
 

ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………...
1. ТЕОРИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ЕЕ МЕСТО В СИСТЕМЕ НАУЧНЫХ ЗНАНИЙ………………………………………….  
1.1. Предмет изучения теории организации……………………
1.1.1. Природа и сущность организации…………………...
1.1.2. Классификация организаций…………………………
1.2. Взаимосвязь теории организации с другими науками……
1.3. История развития теории организации…………………….
1.3.1. Научные школы теории организаций ………………
1.3.2. Классическая школа теории организации ……….…
1.3.3. Теория «человеческих отношений» ………………...
1.3.4. Системный подход в теории организации……….….
1.3.5. Процессный подход ………………...……….……….
2. Закономерности строения и функционирования организаций …………….  
2.1. Место организаций в классификации систем ……………..
2.2. Закономерности организаций как систем ………………….
2.2.1. Иерархичность…………………………………………
2.2.2. Эмерджентность……………………….………………
2.3. Закономерности организаций как отрытых систем ……….
2.4. Закономерности организаций как развивающихся систем
2.5. Закономерности организаций как управляемых систем ….
2.6. Закономерности организаций как социальных систем …...
3. структурА ОрганизациИ………………………………
3.1. Структура подчиненности…...………………………………
3.1.1. Распределение сфер управления (департаментализация) ……………………………….  
3.1.2. Диапазон контроля………..…………………………..
3.2. Структура власти и ответственности…...……………..……
3.2.1. Виды власти ……………………. ……………………
3.2.2. Распределение полномочий .………………………....
3.2.3. Централизация и децентрализация.………..………..
3.3. Структура коммуникаций…………..…...……………..……
3.3.1. Направления коммуникаций в организации ………...
3.3.2. Формирование горизонтальных связей ..…………....
3.3.3. Схемы (сети) коммуникаций ……....………..………..
3.3.4. Процесс коммуникации ……....………..……………..
   
4. Типы Организационных структур………………
4.1. Простая структура …………………………………………..
4.2. Функционально ориентированная структура……….……..
4.3. Дивизиональная структура………………………………….
4.4. Матричная структура………………………………………..
4.5. Сетевая структура…………………………………….……..
4.6. Оценка эффективности организационных структур ……..
5. Функции управления организациЕЙ…………...
5.1. Классификация функций управления организацией ……..
5.2. Планирование ……………………...………………………..
5.2.1. Виды планов…...……………………………………...
5.2.2. Технология планирования ……….………………….
5.3. Организация ………………………………………………..
5.3.1. Организационное проектирование ………………….
5.3.2. Выбор организационного проекта …….……….……
5.4. Руководство ...………………………………………………
5.4.1. Функции руководства………...………...………...…..
5.4.2. Роль мотивации в процессе руководства ………...…
5.4.3. Инструменты мотивации………...………...………...
5.4.4. Стили руководства………...………...………...……...
5.5. Контроль и регулирование…………………………………..
5.5.1. Понятие контроля и его основные типы ……………
5.5.2. Осуществление контроля в организации …………...
6. РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ…..……………………………..
6.1. Жизненный цикл организации ……………………………...
6.2. Современные тенденции развития организаций…………...
6.3. Современные информационные технологии в управлении организацией ………………………………………………...  
Литература …………………………………………………………

 

Передмова

 

Народе, ти живеш віки в своїм глаголі,

Не дай скалічити промовисті уста,

Бо мова – то кордон землі твоєї й волі,

Твоя держава й честь, душа твоя свята...

Дмитро Павличко

 

Перехід вищих навчальних закладів України на навчання студентів і викладання всіх навчальних дисциплін державною мовою, впровадження державної мови у вищій школі саме й спрямовані на піднесення ролі сучасної української літературної мови в розвитку вітчизняної вищої освіти та підготовці майбутніх фахівців, формуванні у студентської молоді культури міжособистісного спілкування і міжнаціональних взаємин, гуманістичного світогляду, високої культури українського фахового мовлення та професійного спілкування.

Незважаючи на введення навчальної дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» у систему вищої економічної освіти, студенти перших курсів економічних університетів і факультетів інших ВНЗ України не мають відповідної навчальної літератури, в якій були б відображені функції української мови у підготовці нового типу економістів, менеджерів, підприємців і фахівців інших напрямів підготовки та викладачів економіки, формуванні навичок і вмінь професійного спілкування, базових компетенцій бакалаврів, спеціалістів і магістрів.

На сьогодні забезпечення економічних університетів і факультетів підручниками та навчальними посібниками з курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням)» залишається дуже актуальною проблемою. Підручники і навчальні посібники, якими сьогодні користуються студенти – це в основному виклад курсу ділової української мови та мови ділових паперів.

Навчальний посібник, що пропонує колектив авторів, є прикладом урахування обраного студентами фаху та майбутньої спеціальності, розкриває місце, роль і функції української мови в системі вищої економічної освіти, її функціонування у сфері професійного спілкування, сприяє поглибленню знань державної мови України, формуванню практичних навичок володіння фаховою, науковою і діловою українською мовою, використанню набутих знань і вмінь у професійному спілкуванні майбутніх фахівців.

Написання цього посібника саме й зумовлене необхідністю забезпечення студентів усіх економічних спеціальностей навчально-методичними матеріалами, що допоможуть опанувати основний зміст програми курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням)», засвоїти базові терміни і поняття з теорії та практики професійного спілкування сучасною українською літературною мовою, підвищити рівень культури спілкування майбутніх фахівців державною мовою України, сформувати практичні навички та вміння цілеспрямованої самостійної роботи над вивченням змісту цієї нормативної навчальної дисципліни, здатностей сприяти ефективному застосуванню набутих знань і вмінь у різних ситуаціях навчально-професійного та професійного спілкування українською мовою.

Навчальний посібник розраховано на самостійну аудиторну та позааудиторну роботу студентів. Посібник складається з окремих занять, кожне з яких умовно поділяється на дві частини: теоретичну і практичну. Обов’язковим є контрольні запитання для перевірки теоретичних знань з курсу, завдання для вироблення та самоперевірки навичок, а також тестові завдання. Цей навчально-методичний посібник має забезпечити вивчення студентами економічних університетів і факультетів інших вищих навчальних закладів України програмного матеріалу курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням)», формування професійної мовнокомунікативної компетенції особистості та культури професійного спілкування майбутніх фахівців державною мовою.

Даний посібник є підсумком багаторічної роботи за програмою курсу, в рамках якої проводилося навчання української мови (за професійним спрямуванням) та української мови професійного спілкування майбутніх економістів, менеджерів і фахівців інших спеціальностей. Матеріали навчального посібника були апробовані викладачами при викладанні курсу «Українська мова професійного спілкування» в ОДЕУ.

Автори сподіваються, що використання посібника покращить мовну підготовку студентів, сприятиме формуванню їхнього наукового світогляду, навичок, умінь і здатностей професійного спілкування майбутніх фахівців державною українською мовою.


Поделиться:

Дата добавления: 2014-11-13; просмотров: 143; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты