Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


ПРЕДМЕТ, МЕТА ТА ЗАВДАННЯ КУРСУ
Визначальна особливість розвитку вищої економічної освіти в сучасній Україні полягає в тому, що педагогічний процес у всіх економічних університетах та інших вищих навчальних закладах відповідно до вимог Конституції України і рішень вищої школи переведений на українську мову навчання студентів та викладання всіх навчальних дисциплін, спрямований на розширення сфери використання державної мови в житті кожного вищого навчального закладу, підготовці майбутніх фахівців до різнобічної професійної діяльності та професійного спілкування українською мовою як державною й обов’язковим офіційним засобом спілкування на всій території Української держави.

Програма курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням» має за мету ознайомити студентів з основами культури мови та фахового мовлення, виявити специфіку функціонування усної і писемної форм сучасної літературної української мови відповідно до напряму підготовки та обраного фаху, навчити студентів основних принципів користування словниками, вільно володіти лексикою і термінологією своєї спеціальності, виробити у них навички оформлення сучасних найбільш уживаних ділових документів, сформувати практичні навички та вміння до професійного спілкування у різних ситуаціях майбутньої мовленнєвої і професійної діяльності менеджера, економіста, підприємця, фахівців банківської справи, фінансів та інших економічних спеціальностей.

Курс «Українська мова (за професійним спрямуванням)» має сформувати у студентської молоді прагнення до піднесення престижу державної мови України у системі вищої економічної освіти та україномовної підготовки майбутніх фахівців, осягнення краси і неповторності української літературної мови та створених нею духовних цінностей і надбань вітчизняної науки та культури, новітньої лінгвістичної, філософської та економічної думки, забезпечити набуття глибоких знань з української мови професійного спілкування, опанування у процесі її вивчення високої культури професійного спілкування державною мовою.

Українська мова професійного спілкування та українська мова професійного спрямування – це нові різновиди і форми сучасної української літературної мови, які є предметом вивчення у системі вищої економічної освіти та підготовки майбутніх фахівців для різних галузей економіки України. Предмет курсу надзвичайно складний і багатогранний, так само, як складна і багатогранна професійна мовленнєва діяльність економістів, підприємців, менеджерів, банкірів, фінансистів, маркетологів та фахівців інших економічних спеціальностей.

Основна мета дисципліни – вивчення студентами теоретичних засад і практичного матеріалу навчального курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням)» та використання набутих знань у формуванні мовної культури і професійної мовнокомунікативної компетенції особистості й інших цивілізаційних компетенцій майбутніх фахівців, навичок, умінь до професійного спілкування державною українською мовою у суспільстві та спільній фаховій мовленнєвій діяльності з іншими людьми.

Завдання нормативної дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» – дати студентам наукове обґрунтування культури мови професійного спілкування, що охоплює всі мовні рівні, виховати у них «мовне чуття» та високу культуру фахового мовлення на основі знання мовних норм, сформувати базовий рівень володіння фаховою і науковою українською мовою для розуміння матеріалу фундаментальних, загальноекономічних і професійно орієнтованих дисциплін, практичні навички та вміння використання мовних знань у самостійній навчально-дослідній роботі, здатності до професійного, спілкування українською мовою та ведення ділової документації.

Навчальний посібник призначений перш за все для студентів усіх факультетів, спеціальностей і форм навчання, які вивчають інтегрований курс «Українська мова (за професійним спрямуванням)» й опановують мову майбутньої професії та обраної спеціальності, а також для всіх тих аспірантів, стажистів і слухачів різних форм підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів, хто прагне підвищити культуру наукової і професійної української мови, ефективно використовувати набуті знання, навички і вміння у професійному спілкуванні державною мовою України та повсякденній різнобічній практичній і культуромовній діяльності.

Варто зазначити, що покращанню вивчення української мови та мови обраного фаху і субмов спеціальностей, формуванню у студентів вищих навчальних закладів культури фахового мовлення і вмінь професійного спілкування державною мовою сприяють уже розроблені та видані навчальні посібники з україномовних курсів, введені до освітньо-професійних програм підготовки бакалаврів нормативні навчальні дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» та «Українська мова професійного спілкування», які займають вихідне місце та викладаються за вибором того чи іншого навчального закладу. Даний навчальний посібник створено відповідно до вимог Міністерства освіти і науки України та розробленої кафедрою мовної і психолого-педагогічної підготовки Одеського державного економічного університету концепції викладання української мови за професійним спрямуванням та формування мовнокомунікативних компетенцій і культури професійного спілкування майбутніх фахівців державною мовою.

Навчальний посібник реалізує як загальнодидактичні принципи навчання (науковості, гуманізації навчання та гуманітаризації вищої економічної освіти; системності, наступності й перспективності; міцності знань; зв’язку теорії з практикою; єдності навчання мови обраного фаху, виховання мовної культури майбутніх фахівців і розвитку свідомої, творчої, гуманної особистості; усвідомленості значення наукових знань; свідомості, активності, самостійності та вмотивованості навчання; практичної спрямованості мовної підготовки студентів, доступності та посильності навчання, диференційованого та індивідуального підходу в навчанні; проблемності, розвиваючого та виховуючого навчання; інтегративності змісту навчання та модульності його організації, оптимізації навчання та оптимального вибору інтерактивних методів і технологій навчання української мови за професійним спрямуванням та формування вмінь і навичок професійного спілкування державною мовою), так і специфічні принципи навчання мови обраного фаху в економічному вищому навчальному закладі (професійної спрямованості змісту курсу, комунікативно-діяльнісний, проблемно-модульний, культурологічний, варіативності змісту навчання, урахування спеціальності та інші принципи ситуаційної методики навчання.

Крім того, виходячи з особливостей навчання мови спеціальності та формування навичок і вмінь професійного спілкування державною українською мовою, автори навчального посібника реалізували в його змісті принципи історизму, цілісного та комплексного підходу до вивчення сучасної української літературної мови, фахової української мови, етики та культури професійного спілкування, термінологічного інструментарію економічної науки і освіти, термінології обраної професії та спеціальності, формування культури професійного спілкування менеджера, економіста, педагога-економіста, маркетолога, підприємця, фахівців банківської справи, фінансів та економічних інших спеціальностей.

Запропонований навчальний посібник реалізує також такі важливі принципи сучасної економічної освіти України, що визначені Законами України «Про вищу освіту», «Про освіту», Концепцією розвитку економічної освіти в Україні, як суспільна корисність економічних знань, толерантність, суспільна злагода і партнерство всіх учасників економічної та освітньої діяльності, гуманізм, демократичність, відкритість і доступність економічної освіти та мовної освіти як її невід’ємної складової, інноваційність змісту економічної освіти, поєднання індивідуалізації змісту підготовки економічних кадрів з попитом ринку праці та потребами студентів, адаптація світового досвіду та збереження кращих вітчизняних освітянських традицій підготовки фахівців економічного профілю.

Система вправ і завдань забезпечує швидке й ефективне засвоєння необхідних термінологічних одиниць, ключових термінів і понять з основних тем курсу, вироблення навичок використання мовних засобів для вираження новітньої наукової думки українською мовою, вмінь навчально-професійного спілкування на лексичному матеріалі мови обраного фаху.

Концепція посібника відрізняється передусім поглибленим розкриттям функцій сучасної української літературної мови у підготовці майбутніх фахівців економічного профілю, висвітленням насамперед двох складових її стилів – наукового та офіційно-ділового.

Вивчення питань практичного курсу розпочинається з ознайомлення студентів із теоретичними засадами курсу, розгляду функцій мови у суспільстві та функцій мови професійного спілкування, проблем утвердження української мови як державної і головного засобу підготовки майбутніх фахівців у вищих навчальних закладах України, обґрунтування необхідності її викладання в економічних університетах на традиціях вітчизняної педагогіки, вищої школи та освіти, здобутках загального й українського мовознавства та інших українознавчих наук і навчальних дисциплін.

Висвітлення місця української мови серед інших мов світу, її історії та розвитку, мови професійного спілкування подається з позиції сучасного українознавства та українського мовознавства в аспекті теорії стилів, мовних норм, видів і жанрів усного та писемного фахового мовлення. Особливу увагу приділено ознайомленню з культурою мови та культурою мовлення, формуванню навичок культури професійного спілкування майбутніх фахівців. У навчальному посібнику розкриваються ключові терміни та поняття курсу, вводяться поняття з мови майбутньої професії та обраної спеціальності, досліджується роль словників у підвищенні мовної культури студентів, пізнанні та засвоєнні лексики сучасної української мови і функціонуванні термінології у фаховому мовленні та мові професійного спілкування.

У результаті вивчення курсу за навчальним посібником та рекомендованою літературою студенти повинні знати:

® поняття мовної картини світу, її особливості та значення у формуванні мовної та націоцентричної свідомості особистості;

® основні функції мови в суспільстві;

® відомості про походження та розвиток української мови як однієї зі слов’янських мов, її місце серед інших мов сучасного світу;

® особливості формування української мови професійного спілкування, її відмінності від української літературної мови;

® норми сучасної української літературної мови та їх суспільне значення, правила українського мовного етикету;

® функції спілкування та мови професійного спілкування;

® сутність поняття «мова професійного спілкування» з позиції теорії стилів та культури мовлення;

® особливості усного та писемного фахового, наукового і ділового мовлення, види та форми їх реалізації;

® особливості української економічної, управлінської, банківської та інших терміносистем, історію становлення української термінографії, словники української фахової мови та їх роль у збереженні і збагаченні української мови, формуванні й підвищенні мовної культури сучасних і майбутніх фахівців;

® вживання слів іншомовного походження – ключових термінів і понять із мови обраного фаху;

® особливості української мови професійного спілкування;

® науковий стиль, мовностилістичні та структурні особливості наукових робіт і вимоги до їх композиції та оформлення;

® поняття про сучасний діловий документ, його функції у писемному діловому мовленні, види документів і вимоги до їх складання та оформлення.

У результаті вивчення курсу та матеріалу навчального посібника студенти повинні вміти:

® працювати на високому професійному рівні над різностильовими текстами з обраного фаху;

® користуватися різними лексикографічними джерелами та фаховими виданнями під час вивчення економічної, управлінської, фінансової, банківської, облікової, податкової, комп’ютерної термінології тощо;

® виявляти специфіку мови обраної спеціальності як невід’ємної складової української мови професійного спілкування;

® складати та оформляти тексти документів за професійним спрямуванням;

® розкривати наукові погляди на мовну картину світу та місце і роль української мови серед інших мов народів України і сучасного світу;

® спілкуватися державною українською мовою в різних ситуаціях навчально-професійного спілкування у межах тематики з мови обраного фаху;

® перекладати українською мовою фахові тексти;

® складати та аналізувати фахові тексти, робити узагальнення на основі мовного аналізу спеціальних текстів з обраного фаху;

® застосовувати набуті знання, навички і уміння усного та писемного фахового мовлення і професійного спілкування в ситуаціях навчально-професійного спілкування українською мовою.


ТЕМА 1


Поделиться:

Дата добавления: 2014-11-13; просмотров: 145; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты