Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Вибір слова у мові професійного спілкування. Використання термінів у науковому та офіційно-діловому стилі
Основні питання теми:

® Найважливіші ознаки термінів.

® Вимоги до використання термінів у професійному мовленні.

® Шляхи надходження термінів до мови.

® Особливості використання канцеляризмів.

[ Ключові слова: слово, лексикологія, лексика, лексичне значення, багатозначні слова, пряме і переносне значення слова, загальновживана лексика, терміни, термінознавство, професіоналізми, сленг, жаргон, активна і пасивна лексика, мовні штампи, кліше, ключові слова, книжні слова.

 

& Лексикологія (від грецьких lexikos – пов’язаний зі словом і logos – учення) – це розділ науки про мову, який вивчає лексику, тобто словниковий склад мови й слово як його основну одиницю.

Слово – це комплекс звуків, який має лексичне значення і використовується у мовленні як єдине ціле.

Терміном «лексика» прийнято позначати всю сукупність слів у мові та всю сукупність значень, які закріпились за словами у процесі багатовікового користування мовою.

Лексикологія розглядає словниковий склад мови в таких аспектах:

– лексика споконвічна і лексика запозичена;

– загальновживана і професійна;

– нейтральна і стилістично забарвлена;

– активна і пасивна;

– нова і застаріла.

Лексикологія покликана встановити загальну кількість слів у мові, яку в сучасній українській мові можна підрахувати лише приблизно, бо мова – це явище, котре постійно розвивається й змінюється. Отже, їх сотні тисяч, а разом із термінами – словами і словосполученнями слів на означення наукових понять – кілька мільйонів.

Лексичне значення – це реальний зміст слова, те, що слово називає і що закріплене традицією у свідомості мовців. Слово називає конкретний предмет, усі предмети даного виду, а також узагальнює в своєму значенні основні ознаки цілого класу предметів, тобто формує поняття про них.

У мові слова виникають з одним значенням, але під впливом різних мовних ситуацій відбуваються зміни, що ведуть до багатозначності. Багатозначними словами називають слова, що мають первинне і вторинне ( похідне значення). Первинне значення називають прямим, вторинні – переносними.

Лексичні норми у діловому та науковому стилях такі ж, як і в усій українській літературній мові, а саме: слово повинно вживатись з урахуванням його лексичного значення, стилістичного забарвлення та лексичної сполучуваності.

У ділових текстах лексичні помилки є найпоширенішим видом порушень мовленнєвих норм. Часто трапляються порушення лексичних норм у стійких та термінологічних словосполученнях. Наприклад: Розробити і затвердити положення про порядок передання житлових споруд та інших елементів нерухомості. Слово «елемент» – компонент, складова частина чогось (елемент документа, елемент періодичної системи Менделєєва; елемент суспільства). Існує терміноване словосполучення – «об’єкт нерухомості». Більшість слів сучасної української мови є загальновживаними. Їх використовують в усіх сферах життя і діяльності.

На відміну від загальнолітературної, мова професійного спілкування вимагає однозначності тлумачення основних ключових понять, зафіксованих у термінах.

Для будь-якої сфери діяльності це дуже важливо, оскільки неточне вживання того чи іншого слова може мати небажані наслідки.

Значно менше слів вузькоспеціальних, які вживаються окремими групами людей у різних галузях народного господарства, науки, культури. В українській мовіжаргонізми – це слова, якими користуються люди, об’єднані спільними інтересами, захопленнями, професією, віком, ситуацією. Ці слова відрізняються від загальнонародної мови наявністю специфічних слів, виразів.

Ще менше слів або словосполучень, що властиві мовленню людей певної професії. Професіоналізми– слова й мовленнєві звороти, характерні для мови людей певних професій. Оскільки професіоналізми вживають на позначення певних понять лише у сфері тієї чи іншої професії, ремесла, промислу, вони не завжди відповідають нормам літературної мови. Професіоналізми виступають як неофіційні синоніми до термінів. З-поміж професіоналізмів можна вирізнити науково-технічні, професійно-виробничі. Вони доволі різноманітні щодо семантичних характеристик.

На відміну від термінів, професіоналізми не мають чіткого наукового визначення й не становлять цілісної системи. Якщо терміни – це, як правило, абстрактні поняття, то професіоналізми – конкретні, тому що детально диференціюють ті предмети, дії, якості, що безпосередньо пов’язані зі сферою діяльності відповідної професії, наприклад, професіоналізми працівників банківсько-фінансової, торговельної та подібних сфер:

зняти касу; підбити, прикинути баланс.

Слова та словосполучення, притаманні мові моряків:

кок-кухар; кубрик-кімната відпочинку екіпажу; ходити в море-плавати тощо.

Професіоналізми музикантів:

фанера-фонограма; розкрутити – розрекламувати.

Здебільшого професіоналізми застосовуються в усному неофіційному мовленні людей певного фаху. Виконуючи важливу номінативно-комунікативну функцію, вони точно називають деталь виробу, ланку технологічного процесу чи певне поняття й у такий спосіб сприяють кращому взаєморозумінню. У писемній мові професіоналізми вживають у виданнях, призначених для фахівців (буклетах, інструкціях, порадах). Вони часто, поряд із загальновживаним значенням, позначають назви понять певної галузі виробництва, роду занять. Наприклад:

бігунець – обхідний лист;

кадровик – працівник відділу кадрів;

платіжка – платіжна відомість.

У наукових текстах і документах не рекомендовано використовувати професіоналізми, які вживаються в особливому, спеціальному значенні, характерному для певної професійної сфери усного мовлення.

Значна частина професіоналізмів з часом стає термінами, однак деякі з них не набувають загального поширення й літературного унормування. Професіоналізми є одним із найважливіших джерел творення термінів. Мета професіоналізмів – спростити спілкування, а терміни відіграють роль передання інформації в науковому тексті та документах. Значення термінів розкривається в тексті. При укладанні документів використання нестандартних термінів небажане, оскільки вони ускладнюють розуміння ділових паперів. У межах спеціальної лексики професіоналізми протистоять термінам.

Термін – слово або словосполучення, що означає чітко окреслене спеціальне поняття якої-небудь галузі науки, техніки, мистецтва, суспільного життя тощо.

Термінологія – це сукупність термінів, які використовують поняття певної галузі науки й техніки, що сформувалося історично. Науку, що вивчає українську термінологію, називають термінознавством.

Найважливіші ознаки термінів:

® відповідати правилам і нормам певної мови;

® бути систематичним;

® дефінітивність (кожен термін зіставляється з чітким окремим визначенням, що орієнтує на відповідне поняття);

® відносна незалежність від контексту;

® бути точним;

® бути коротким (але іноді це суперечить вимозі повноти терміна);

® бути однозначним (такої однозначності треба домагатися в межах однієї терміносистеми);

® не мати синонімів у межах терміносистеми;

® бути експресивно нейтральним;

® бути милозвучним.

Наведемо деякі правила використання термінів у професійному мовленні.

1. Термін повинен бути стандартним, тобто вживатись у тій формі, яка зафіксована у словнику, наприклад:

Діловодство, а не діловедення.

2. Термін має вживатися з одним значенням, теж зафіксованим у словнику, наприклад:

Циркуляр – це лише директивний лист, а не лист будь-якого іншого типу.

3. Якщо термін є багатозначним, потрібно будувати текст так, щоб одразу було зрозуміло, яке значення терміна мається на увазі, наприклад:

Справа – особова справа; судова справа

Шляхи надходження термінів до мови:

1) надання статусу термінів загальновживаним лексичним одиницям рідної мови;

2) утворення термінів шляхом запозичення з інших мов;

3) вживання слів і словотворчих моделей з грецької та латинської мов;

4) запозичення термінологічних одиниць з інших наукових сфер.

Основною рисою лексики ділових паперів є її стандартизованість, яка характеризується наявністю канцеляризмів, типізованих словосполучень, типових речень.

Канцеляризми– це складні слова і фрази, іноді зі стійкою архаїчною структурою та характерними канцелярськими сполучниками й сполучними словами. За формою вони відповідають нормам літературної мови, тому слід обережно з ними поводитися, бо недоречне їх використання призводить до беззмістовності фрази, до неконкретності змісту: належить розробити заходи щодо усунення наявних недоліків; у справі підвищення кваліфікації на сьогоднішній день ми маємо.

Багато канцеляризмів трапляється у службовому листуванні.

У діловому мовленні широко використовуються типізовані словосполучення, які ще називаються мовними штампами, або мовними кліше, стійкими словосполученнями: встановити контроль; беручи до уваги; підбивати підсумки; відповідно до; згідно з ...

Типізовані словосполучення мають інформативно необхідний характер, у діловому тексті їх використання доцільне і не свідчить про зрідненість лексичного запасу, а визначає характерні риси ділового стилю.

Ще одним засобом стандартизації ділової мови є ключові слова. Такими можуть бути:

– назви документів (наказ, контракт, довідка);

– особові форми дієслів (прошу, наказую, пропонуємо);

– загальні назви суб’єктів домовленості (клієнт-банк; виконавець-замовник; позивач-відповідач);

Ключові слова і сталі словосполучення часто формують постійну інформацію у процесі складання бланків і трафаретних текстів: «ухвалили», «порядок денний», «присутні» оформлюють протоколи засідань зборів.

У письмовій мові функціонує унормована, або книжна лексика. Книжне забарвлення мають терміни, слова, що виражають загальнонаукове поняття й уживаються в широкому значенні. Неабияку роль відіграють слова з абстрактним значенням на -ання, -ення, -ство, -цтво: функціонування, протиставлення, посередництво.

Серед книжних слів є й такі, що характеризуються незначним відтінком книжності. Це дієслова на -увати, -ювати (виконувати, заповнювати, підсумовувати).

Отже, дотримування норм словосполучення сприяє правильному розумінню тексту, забезпечує точність і логічність мовлення, прискорює та полегшує обробку документа.

 

J КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

1. Що таке лексика?

2. На які пласти поділяється українська лексика?

3. У чому виявляються особливості термінів як мовних одиниць? Поясніть відмінність між термінами та професіоналізмами.

4. Що таке «жаргон»? Як співвідносяться поняття «жаргонізми» і «професіоналізми»?

5. Яка різниця між термінами та професіоналізмами?

6. Що таке канцеляризми, мовні штампи?

7. У чому полягає особливість використання канцеляризмів і мовних штампів?

 

œ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

Завдання 1. Випишіть із фахових текстів приклади використання термінів і професіоналізмів зі сфери економіки.

Завдання 2.Дайте назву описаного явища, особи, предмета, дії тощо.

1) Банківська гарантія, що передається у формі підпису лицьового боку векселя. 2) Комерційний посередник, представник установи, який виконує ділові доручення. 3) Цінний папір, що свідчить про внесення певного паю у фонд акціонерного товариства, дає право власнику на одержання частини прибутку у формі дивіденду, а також на участь в управлінні справами акціонерного товариства. 4) Керівник, директор, завідувач, адміністратор, найманий професійний керівник, який не є власником фірми. 5) Власники цінних паперів, які одержують проценти й живуть на ці доходи. 6) Продовження строку чинності договору, угоди, векселя. 7) Головна книга в бухгалтерії. 8) Обмін товарами на рівну суму між фірмами різних країн, що проводиться на безвалютній основі.

Слова для довідок: менеджер, аваль, гросбух, бартер, агент, пролонгація, рантьє, акція.

 

Завдання 3.Доберіть до запропонованих іменників-термінів означення (одне чи більше), що разом утворюють термінологічне словосполучення зі сфери ринкової та торговельно-комерційної діяльності.

Ринок, знак, ім’я, валюта, мережа, ціна, торгівля.

 

Завдання 4.Доведіть, що слово «біржа» є терміном. Назвіть відомі вам словосполучення із цим словом. Використовуйте довідкову літературу. У якому стилі послуговуються термінами?

Завдання 5.Наведіть приклади студентського сленгу. На вашу думку, у яких ситуаціях спілкування він доцільний, а в яких ні?

 

Завдання 6.Перекладіть українською мовою подані конструкції. Допущені помилки поясніть.

А. Текущий момент. Текущая политика. Текущий ремонт. Текущий счет в банке. Текущий ручей. Вытекающая струя. Протекающая бочка.

Б. Характерно для нас. Разделять чьи-то мысли. Смеяться над собой. Отдавать предпочтение. Ввиду изложенного. Пренебрегать чем-то. Ни под каким видом. Очутиться в таком положении. Нанести ущерб. Привести примеры. Принимать участие. Разработать мероприятия. Повестка дня. Согласно приказу. Прилагать усилия.

В. Следующий день. Следующий раз. На следующий год. Следующие выводы. Запомнить следующее. Преследовавший его. Следовать по маршруту. Дальнейшая судьба.

 

Завдання 7.Поясніть значення професіоналізмів. Доберіть до них синоніми:

липовий звіт – ...;

заморозити рахунок – ...;

тверді ціни – ...;

збити в купу рахунки – ...;

ліпити справу – ... .

 

Завдання 8.Відредагуйте речення, виправте лексичні й стилістичні помилки.

1. За цих умов першочерговими задачами логістики є: визначення умов своєчасної поставки матеріальних ресурсів при мінімальних витратах на їх заготівлю, доставку й організацію складування. 2. Записи незавершеного виробництва – це виробні запаси, що знаходження на проміжних стадіях виробничого процесу даного підприємства. 3. До них відносять сировину та матеріали, куповані напівфабрикати та комплектуючі вироби, паливо, тару та ін. Задача складу полягає в забезпеченні належних умов для приймання, обробки, зберігання та відвантаження матеріальних запасів за умов дотримання певних вимог до їх якості та кількості. 4. Зберігання товарів на складі включає виконання наступних операцій. Внутрішні фактори обумовлені характеристиками і властивостями збережуваних товарів. 5. Зовнішні фактори являють собою сукупність впливів навколишнього середовища, а також засобів захисту від нього, що впливають на розміри втрат. 6. Розробка та реалізація заходів з охорони складських запасів покладається на підрозділи охорони, що формуються самим підприємством, або залучаються ним як самостійні спеціалізовані структури. Підприємство постійно знаходиться в стані пошуку.

 

Завдання 9.Поясніть, як правильно сказати.

Житель чи мешканець України? Житель чи мешканець цього будинку? Магазин відкрито чи відчинено? Рятівник чи рятувальник за професією? Аптека працює круглу чи цілу добу? Сторінку книжки перевернути чи перегорнути? Котра чи яка зараз чи тепер година? Газету на рік підписати чи передплатити? Туфлі одягти, взути чи обути? Плаття одягнути чи одіти? Екзаменаційний білет чи квиток? На потяг білет чи квиток? Ставлення чи відношення до мене змінилося? Прокидатися чи просипатися зі сну? Музикальна чи музична школа? Музичні чи музикальні здібності? Пам’ятка чи пам’ятник архітектури? Збірка чи збірник державних документів? Розповідати вірш далі чи дальше? Газети кладуть у поштовий ящик чи скриньку? Приятель старий чи давній? Виборча компанія чи кампанія? Відповідь на запитання вірна чи правильна? Це дійсно чи справді весело? Дефекти, вади чи недоліки артикуляції? Дійсний чи справжній друг?

 

Завдання 10.На місці крапок вставте пропущені літери (е,и).

У стандартах вищої економічної освіти н…обхідно заб…зпечити віддз…ркалення сучасних т…нд…нцій розв…тку освіти, її д…версифікацію, випереджуваність, безп…рервність, інтенс…фікацію та інформат…зацію, створити єдині підходи освітніх процесів до формування змісту економічної освіти, розробки навчально-м…тодичної докум…нтації, наскрізних програм навчання, підручників, навчальних посібників та іншого навчально-м…тодичного заб…зпеч…ння.

 

Завдання 11.Перекладіть економічні терміни українською мовою. Складіть із ними речення.

Сметная стоимость, межправительственный договор, расчетно-денежный документ, задолженность по налогу, заявка на получение ссуды, изучение мотивов спроса потребителей, снабженческо-сбытовая деятельность, взымание налога, таможенная пошлина, вклад до востребования, косвенные издержки, внешнеторговый банк, привилегированная ставка, товаросопроводительная квитанция.

 

Завдання 12. Перекладіть текст українською мовою.

Випишіть із тексту слова, які потребують пояснення правопису. Поясніть кожну орфограму.

Дайте відповіді на запитання до тексту.

1. Що таке бюджет?

2. З якою метою він складається?

3. Які бувають бюджети?

4. Які основні фази проходить процес складання бюджету?

5. У чому полягає формулювання фінансових цілей?

6. Що є необхідним для правильного планування ваших видатків?

Випишіть із тексту економічні терміни, поясніть за допомогою фахового словника їх лексичне значення. З кожним із них складіть речення.

 


Поделиться:

Дата добавления: 2014-11-13; просмотров: 197; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2023 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты