Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


PRESENT SUBJUNCTIVE
 

The Synthetic Form The Analytic Form
Синтетична форма утворюється з інфінітива без "to"для всіх осіб однини і множини e.g. It is necessary that the plates of a condenser bewell insulatedfrom one another. Необхідно, щоб обкладки конденсатора були ретельно ізольовані один від одного. Ця форма Subjunctive часто використовується після таких зворотів як: It is important that... . It is essential that... . It is necessary that... . It is desirable that... . It is required that... . Аналітична форма утворюється за допомогою should(для всіх осіб однини і множини) та інфінітивасмислового дієслова. Використовується у підрядних реченнях, якщо в головному реченні є дієслова require, demand, propose, suggest, desire, wishабо іменники requirement, demand, proposal.При цьому у підрядних реченнях використовуються сполучники that (щоб), so that (так щоб), in order that (для того щоб), lest (щоб не), but for (якби не), e.g. The main requirement is that both systems should be assembledat the place of destination. Головна вимога полягає у тому, щоб обидві системи були б зібрані у місці призначення. Write down your home-task lest you should forget it. Запишіть домашнє завдання, щоб не забути його.

PAST SUBJUNCTIVE

 

The Synthetic Form The Analytic Form
Синтетична форма утворюється за допомогою дієслова be у формі wereдля всіх осіб однини і множини. Інші дієслова мають форму, яка збігається з формою Past Indefinite. Вживається у простих реченнях та у підрядних після сполучників if (якщо), as though та as if (так ніби, якби), e.g. If there wereno frictional losses in a machine, it would be100% efficient. Якщо б не було витрат на тертя, то коефіцієнт корисної дії машини дорівнював би 100%. І wish she werehere with us. Я хотів би, щоб вона була б тут з нами. / І wish I knewabout it earlier. Я хотів би знати про це раніше. / Шкода що я не знав про це раніше.   Аналітична форма складається з should (для 1-ї особи однини і множини) чи would (для 2-ї та 3-ї особи однини і множини) та інфінітива(простого або перфектного) смислового дієслова. Використовується у головному реченні складнопідрядного речення або у простому реченні, коли мається на увазі, що дія могла б мати місце за певних обставин e.g. This object wouldweigh only 1/4 of a pound at 4,000 miles above the sea level. Цей об'єкт важив би тільки 1/4 фунту на висоті 4000 миль над поверхнею моря. If there had been less people we should have foundhim in the square. Якщо б булo менше людей, то ми б знайшли його на площі.

Правила перекладу умовного способу:

1) дієсловом у минулому часі з часткою "би"

If my son were here he would help us to do this. Якщо б мій син був би тут, він би допоміг нам зробити це.

2) інфінітивом, особливо у випадку, коли дієслово-присудок має форму пасивного стану

If this temperature scale be used in the experiment you should transform the measurements in the Celsius temperature. Якщо використовувати цю температурну шкалу в експерименті, то доведеться трансформувати заміри в температуру за Цельсієм.

3) дієсловом у майбутньому часі в сполученні з модальними словами "мабуть", "очевидно".

During the next decade it would certainly be possible to launch a manned spaceship to the

distant planets. У наступному десятиріччі мабуть буде можливо здійснити запуск космічного корабля з людиною на борту на віддалені планети.

Exercises:

I. Translate the following sentences:

1. He behaved as if he owned the place.

2. She talked as though she knew something important.

3. I feel as if I had been here before.

 

4. Provided you worked hard, you would have got a good mark at your exam.

5. Provided we used the proper instruments, the measurements would always be correct.

6. His parents would object if he left the institute.

7. If we had had more time, we would have visited the exhibition.

8. If they had left earlier, they might have caught the bus.

9. She looked as if she were deadly tired.

10.The Earth behaves as if it were a large magnet.

11.We should have seen them, if the had been in the laboratory.

12.The petro-chemical plant wouldn’t have been opened before the due time, if the builders had not devoted all their energy to their work.

13.If I were at you place I shouldn’t start the work before reading special literature.

14.If I were you, I should check the results of the experiment.

15.It is important that the results of the work be presented in time.

16.It is necessary that the borrowed books be returned to the library.

17.It is desirable that the young scientists take part in the work of the conference.

18.The main requirement is that the experimental part should be included into your scientific investigation.

19.The engineers of the plant propose that they should test the new material in the shop.

20.I wish I knew about your decision earlier.


Поделиться:

Дата добавления: 2014-11-13; просмотров: 84; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.005 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты