Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаПЕРЕДМОВА. Володіння однією чи кількома іноземними мовами є необхідною ознакою сучасного фахівця будь-якої галузі
Читайте также:
  1. ПЕРЕДМОВА
  2. Передмова
  3. Передмова
  4. ПЕРЕДМОВА
  5. ПЕРЕДМОВА
  6. ПЕРЕДМОВА
  7. Передмова
  8. ПЕРЕДМОВА
  9. ПЕРЕДМОВА

 

 

549 - 98

ISBN 966-549-182-2


ПЕРЕДМОВА

Володіння однією чи кількома іноземними мовами є необхідною ознакою сучасного фахівця будь-якої галузі. Це повною мірою стосується і фахівців енергетики.

В той же час не існує ні підручників, ані посібників англійської мови для спеціалістів цього напряму.

Новизна пропонованого посібника полягає також в тому, що він поєднує навчальні матеріали професійного, ділового та побутового спілкування.

Завдяки широкому використанню штучного холоду у житті сучасного суспільства даний навчальний посібник може бути необхідним і корисним не тільки для студентів та аспірантів спеціальностей низькотемпературного профілю. Він може прислужитися і фахівцям, які займаються проектуванням, експлуатацією, ремонтом холодильних машин і установок для харчової, газової, металургійної та інших галузей промисловості, де використовується штучний холод, та зокрема тим, які працюють на суднах морського (річкового) транспорту, на флоті рибної промисловості.

Навчальний посібник складається з дванадцяти блоків, по три уроки кожний, і розрахований приблизно на 72 аудиторні години. Тексти посібника, дібрані з англійської і американської літератури за фахом, зберігають орфографію та стиль оригіналу.

У перших уроках блоків подаються тексти для вивчаючого читання, лексико-граматичного аналізу і перекладу, яким передують вправи, що призначені для розвитку коректної вимови незнайомих слів-термінів. Граматичний матеріал цих уроків відбиває граматичні явища і норми, які найбільш характерні для англійської науково-технічної літератури: пасивний стан, неособові форми дієслова та конструкції з ними, еліптичні конструкції тощо. Лексичні вправи спрямовані на вивчення нових і закріплення вже знайомих термінів та термінологічних словосполучень.

Уроки технічного перекладу знайомлять студентів з особливостями науково-технічної мови, з технікою виконання перекладу, зі способами термінотворення різного ступеня, вчать розпізнавати лексичні та граматичні конструкції. В цих уроках розвиваються навички пошукового, ознайомлювального та інших видів читання. Вправи уроків спрямовані на подолання лексичних та граматичних труднощів, що виникають при перекладі.

Уроки розвитку розмовної мови сприяють удосконаленню навичок комунікації. Тексти прфесійного (моя майбутня спеціальність, Одеська державна академія холоду), загальноосвітнього напряму (Конституція України, ООН, США та ін.) і діалоги повсякденного спілкування, такі як: знайомство, прийом гостей, призначення ділового побачення, телефонна розмова, відвідування фірми, звернення по роботу, а також вправи творчого характеру, що стимулюють дискусії на різні теми, поліпшать комунікативні можливості студентів у спілкуванні англійською мовою.

Майбутні фахівці знайдуть багато корисного для себе в роботі над такими уроками, як: написання ділових листів, анотацій та рефератів, заповнення анкет та заяв про прийом на роботу, участь у науково-технічних конференціях тощо.До посібника додаються тести, англо-український словник, що містить понад 300 словникових одиниць. Для полегшення сприйняття матеріалу в посібнику подано таблиці, схеми та малюнки.

Навчальний посібник може використовуватися як для аудиторної, так і для самостійної роботи.

 

UNIT 1

Lesson A. Text: The History of Refrigeration.

Grammar. Review of Tenses (Active Voice). The Participle. Forms and functions.

Lesson B.Translation Practice. Translation of terminological word-combinations.

Different meanings of the word as.

Text: Artificial Refrigeration in the Nineteenth Century.

Lesson C.Speech Practice. Introductions. Meeting Guests.

Lesson A

Key words: refrigeration /ri,fridʒə'reiʃn/ штучне охолодження

processing /'prousesiŋ/ обробка

transportation /,trænspɔ:¢teiʃn/ перевезення, транспортування

marketing /'ma:kitiŋ/ торгівля

accuracy /'ækjurəsi/ точність

application /,æpli'keiʃn/ вживання, використання

equipment /i'kwipmənt/ обладнання

available /ə'veilabl/ наявний

ammonia /ə'mounjə/ аміак

refrigerant /ri'fridʒərənt/ холодильний агент

limit /'limit/ обмежувати

packing /'pækiŋ/ пакування

storage /’stɔ:ridʒ/ зберігання; склад

warehouse /'wɛəhaus/ товарний склад

giant /'dʒaiənt/ велетень, гігант; гігантський

expand /iks'pænd/ поширювати

explosive /iks'plousiv/ вибуховий

precision /pri'siʒn/ точність, чіткість

manufacture /mænju'fæktʃə/ виробництво

invention /in'venʃn/ винахід

fractional /' frækʃənl/ частковий, дробовий; менш однієї

кінської сили

horsepower /'hɔ:s,pauə/ кінська сила

commercial /kə'mə:ʃl/ комерційний, торговельний

fixture(s) /fikstʃə(z)/ вітрина

preserve /pri'zə:v/ зберігати

sufficient /sə'fiʃənt/ достатнійurban /'ə:bən/ міський

house /'hauz/ вміщати

untenable /ʌn'tenəbl/ беззахисний; непридатний,

негожий

Lexical Drills

Exercise I. Find the synonyms:

1. refrigeration a) widen

2. application b) production

3. manufacture c) artificial cooling

4. accuracy d) usage

5. expand e) precision

6. preserve f) keep

Exercise II. Give the missing forms of the verbs:

Infinitive Past Indefinite (Simple) Past Participle
be ... been
... become
grow ... grown
... fed
take ...
... ... given
freeze ... frozen

 

Exercise III. Translate the following word-combinations and learn them:

mechanical refrigeration; food processing; storage warehouse; to take something for granted; meat packing plants; ice plants; electric motor; fractional horsepower; refrigerating unit; explosive growth; commercial fixtures; significant part; highly technical society; urban population; summer months; air conditioners.

Read and translate the text:

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Дата добавления: 2014-11-13; просмотров: 20; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты