Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Система показників ефективності використання основних фондів
Ефективність використання ОВФ характеризується системою показників:

1) Фондовіддача (Фв) є основним із загальних показників та показує віддачу від кожної гривні, укладеної в ОФ, наскільки ефективно вони використовуються на підприємстві:

, (6.18)

де ТП – обсяг товарної продукції, грн;

ОФ ср – середньорічна вартість основних фондів, грн.

Середньорічна вартість основних фондів обчислюється за формулою:

, (6.19)

де ОФп.п. – вартість ОВФ на початок періоду, грн.;

ОФвв. – вартість основних фондів введених протягом року, грн;

ОФвиб. – вартість основних фондів виведених з експлуатації протягом року, грн;

t1 – кількість місяців до кінця року, протягом яких функціонуватимуть введені основні фонди;

t2 – кількість місяців до кінця року з моменту виведення з експлуатації основних фондів.

Також, у деяких випадках можна розраховувати середньорічну вартість основних фондів за формулою:

. (6.20)

2) Фондоємність (Фе) – це показник зворотній фондовіддачі і характеризує частку витрат на основні фонди, що приходиться на випуск однієї грошової одиниці продукції:

(6.21)

3) Фондоозброєність (Фо) характеризує технічний рівень виробництва на підприємстві:

. (6.22)

4) Фондорентабельність (Фр) – прибуток на 1 грн, укладену в ОВФ.

(6.23)

Частковими показниками використання основних фондів є:

- коефіцієнт екстенсивного завантаження устаткування екст);

- коефіцієнт інтенсивного завантаження інт);

- коефіцієнт інтегрального використання основних фондів інтегр),

- коефіцієнт змінності роботи обладнання зм).

Коефіцієнт екстенсивного завантаження устаткування групи обладнання цеху визначають так:

, (6.24)

де Фд, Фндійсний і номінальний фонд часу роботи обладнання за певний період, год:

, (6.25)

де Фк – календарний фонд часу, дні;

В, С – вихідні й святкові дні;

tзм – тривалість зміни, год;

Ззм – кількість змін роботи обладнання на добу.

Коефіцієнт інтенсивного завантаження за групою обладнання обчислюється відношенням фактичного випуску продукції на цьому обладнанні до його виробничої потужності.

Коефіцієнт інтегрального використання основних фондів розраховується як добуток коефіцієнт екстенсивного завантаження устаткування екст) на коефіцієнт інтенсивного завантаження інт):

. (6.26)

Коефіцієнт змінності обчислюється за формулою:

, (6.27)

де Взм – кількість відпрацьованих машино-змін;

Вд – кількість відпрацьованих машино-днів;

Фд – дійсний фонд часу функціонування всього обладнання, год,

Фді – дійсний фонд часу функціонування всього обладнання при однозмінній роботі, год.

 

Тести

1. До основних виробничих фондів підприємства не належать:

а) предмети праці;

б) виробничі будови;

в) виробничі споруди;

г) передавальні пристрої.

2. До визначення «основні виробничі фонди» не можна застосувати вираз:

а) вартість поступово зменшується у зв’язку з фізичними та моральними зносом;

б) цілком використовуються за один технологічний цикл;

в) період експлуатації перебільшує 365 календарних днів;

г) підлягають амортизації.

3. Ефективність використання основних фондів характеризують:

а) фондовіддача, фондомісткість, фондорентабельність;

б) коефіцієнт оборотності;

в) коефіцієнт змінності роботи обладнання;

г) прибуток.

4. Екстенсивне використання основних фондів характеризують:

а) фондоозброєність праці;

б) фондомісткість, фондовіддача;

в) коефіцієнт змінності, коефіцієнт екстенсивного використання обладнання;

г) рентабельність виробництва.

5. Показник фондовіддачі характеризує:

а) розмір обсягу товарної продукції, який припадає на 1 грн основних фондів;

б) рівень технічної забезпеченості праці;

в) питомі витрати основних фондів на 1 грн реалізованої продукції;

г) зношування основних фондів.

6. Зменшення показника фондомісткості може означати:

а) підвищення продуктивності праці;

б) збільшення обсягу незавершеного виробництва;

в) збільшення обсягу товарної продукції;

г) збільшення кількості працюючих на підприємстві.

7. Для розрахунку показника фондоозброєності використовується:

а) середньооблікова чисельність виробничо-промислового персоналу за рік;

б) середньорічна чисельність відрядників;

в) чисельність управлінського персоналу;

г) середньорічна чисельність робітників-погодинників.

8. Амортизація основних фондів – це:

а) відновлення основних фондів;

б) фізичне зношування основних фондів;

в) витрати на утримання основних фондів;

г) процес перенесення вартості основних фондів на собівартість продукції, що виготовляють.

9. Амортизація дозволяє підприємству здійснювати:

а) розширене відтворення;

б) відтворення основних фондів;

в) розширене відтворення основних та оборотних фондів;

г) відтворення основних та оборотних фондів.

10. Що з нижченаведеного належить до основних фондів підприємства?

а) незавершене виробництво;

б) програмне забезпечення ЕОМ;

в) автотранспорт;

г) напівфабрикати та комплектуючі вироби.

11. Стадії кругообігу основних фондів:

а) зношування ОВФ, амортизація, заміна ОВФ шляхом здійснення капітальних вкладень;

б) зношування ОВФ, амортизація, накопичення коштів, заміна ОВФ шляхом здійснення капітальних вкладень;

в) зношування ОВФ, накопичення коштів, амортизація, заміна ОВФ шляхом здійснення капітальних вкладень;

г) зношування ОВФ, заміна ОВФ шляхом здійснення капітальних вкладень, накопичення коштів, амортизація.

12. Не належать основних фондів:

а) спеціальні інструменти, призначені для виробництва певних виробів або індивідуальних замовлень;

б) силові машини й устаткування;

в) вимірювальні та регулювальні прилади;

г) обчислювальна техніка.

13. Первісна вартість основних фондів – це:

а) вартість їх відтворення за сучасних умов виробництва;

б) вартість, іще не перенесену на вартість виготовленої продукції;

в) вартість у новому, не зношеному стані;

г) фактична їх вартість на момент уведення в дію чи придбання.

14. Коефіцієнт вибуття ОВФ – це:

а) відношення введених ОВФ до їх спільної вартості на кінець періоду;

б) відношення вартості вибулих ОВФ до їх спільної вартості на початок періоду;

в) відношення суми зношування ОВФ до повної первісної вартості ОВФ;

г) немає правильної відповіді.

15. До активної частини основних виробничих фондів належать:

а) основні фонди, призначені для обслуговування потреб житлово-комунального господарства;

б) основні фонди, що створюють необхідно умови для виробничого процесу;

в) основні фонди промислового, будівельного, сільськогосподарського призначення та інших видів матеріального виробництва;

г) основні фонди, що безпосередньо впливають на виробництво, кількість і якість продукції.

16. Основні виробничі фонди в кожному виробничому циклі:

а) використовуються частково;

б) використовуються повністю;

в) зовсім не використовуються;

г) повністю переносять свою вартість на виготовлений продукт.

17. Яка ознака лежить в основі поділу основних фондів на активну й пасивну частини?

а) характер участі у виробничих процесах;

б) рівень дохідності;

в) ступінь зношування;

г) паспортна продуктивність.

18. До активної частини основних фондів належать:

а) споруди;

б) будівлі;

в) робочі машини;

г) транспортні засоби.

19. Які з перелічених фондів підприємства можна віднести до невиробничих:

а) складське приміщення основного виробництва;

б) медичне устаткування оздоровчого центру підприємства;

в) господарські будівлі транспортного цеху;

г) потокова лінія монтажного цеху.

20. До споруд із перелічених об'єктів основних фондів належать:

а) господарські будівлі транспортного цеху;

б) адміністративний корпус;

в) приміщення матеріального складу;

г) водонапірна вежа.

21. Якщо вартість основних фондів відображає вартість їх відтворення в сучасних умовах, то вона називається:

а) відновною;

б) реальною;

в) теперішньою;

г) початковою.

22. Залишкова вартість основних фондів може бути визначена як різниця:

а) між реальною вартістю і сумою зношування;

б) первісною вартістю і сумою зношування;

в) початковою і ліквідаційною вартістю;

г) відновною вартістю і сумою зношування.

23. Фізичне зношування основних фондів можна визначити:

а) як втрату основними фондами своїх споживчих властивостей у результаті експлуатації;

б) списання основних фондів за ліквідаційною вартістю;

в) вихід із ладу окремих вузлів у результаті експлуатації основних фондів;

г) заміну старих основних фондів новими.

24. Під моральним зношуванням основних фондів слід розуміти:

а) втрату вартості основними фондами внаслідок появи на ринку більш дешевих або більш продуктивних основних фондів;

б) появу на ринку імпортних основних фондів аналогічного призначення;

в) передчасне, до закінчення терміну фізичної служби, знецінення основних фондів;

г) втрату основними фондами споживчих властивостей унаслідок інтенсивного використання.

25. Процес амортизації основних фондів можна охарактеризувати:

а) як відшкодування витрат на ремонт основних фондів із прибутку підприємства;

б) втрату основними фондами своїх початкових форм, розмірів, властивостей;

в) перенесення вартості основних фондів на вартість новоствореної продукції;

г) списання протягом кількох років експлуатації балансової вартості основних фондів.

26. Норма амортизації основних фондів –це:

а) щорічна частка амортизаційного фонду підприємства, яка використовується для ремонту основних фондів;

б) процент втрати ними своєї первісної вартості;

в) процент щорічного оновлення основних фондів;

г) щорічний відсоток відшкодування вартості зношеної частини основних фондів.

27. Прискорена амортизація основних фондів використовується з метою:

а) запобігання проникненню на вітчизняний ринок зарубіжних аналогів основних фондів;

б) пожвавлення процесу відтворення основних фондів;

в) приведення до співставного вигляду первісної й відновної вартості основних фондів;

г) підвищення коефіцієнта фізичного зношування основних фондів.

28. Фондоозброєність праці характеризує:

а) співвідношення між витратами на утримання основних фондів підприємства та фондом заробітної плати;

б) забезпеченість працівників підприємства основними фондами;

в) співвідношення між вартісним вираженням активної частини основних фондів та продуктивністю праці;

г) співвідношення між обсягом продукції та фондом заробітної плати.

29. Яке з наведених явищ буде свідчити про зростання ефективності виробництва:

а) підвищення фондоємності;

б) підвищення матеріаломісткості;

в) підвищення фондовіддачі;

г) зниження продуктивності праці.

30. Для визначення початкової вартості основних виробничих фондів крім витрат на придбання необхідно врахувати такі витрати:

а) витрати на транспортування і монтаж;

б) фізичне зношування;

в) витрати на транспортування та демонтаж;

г) техніко-економічне старіння.

31. Що не належить до основних виробничих фондів підприємства:

а) споруда цеху;

б) транспортні засоби;

в) верстати;

г) запас сировини.

32. Вплив фізичного зношування на основні виробничі фонди сповільнюється або усувається шляхом:

а) їх модернізації;

б) ремонту;

в) реконструкції;

г) продажу.

33. Яким чином можна попередити втрати від передчасного морального зношування обладнання:

а) проведенням протикорозійних заходів;

б) проведенням модернізації обладнання;

в) проведенням капітального ремонту;

г) підвищенням інтенсивності використання обладнання.

 

 

Задачі

1. Визначити показники ефективності використання основних фондів підприємства, якщо їх вартість на початок року становить 3,8 млн грн. Запланований обсяг випуску продукції – 26 млн грн при чисельності працюючих 168 ос. Сума річної амортизації дорівнює 1 306 820 грн.

Розв’язання

Розрахуємо середньорічну вартість основних фондів за формулою

Визначимо показники ефективності використання основних фондів:

Фондовіддача (Фв) – показує віддачу від кожної гривні, вкладеної в ОФ, наскільки ефективно вони використовуються на підприємстві.

Фондоемність (Фе) характеризує частку витрат на основні фонди, що припадають на випуск однієї грошової одиниці продукції.

Фондоозброєність (Фо) характеризує технічний рівень виробництва на підприємстві.

2.Основні фонди підприємства на початок 2011 р. складали 2 825 тис. грн. Введення і вибуття основних фондів протягом року відображені в таблиці:


 

Місяць Основні фонди, тис. грн.
введення вибуття
1 лютого 40,0
1 травня 50,0
1 серпня 70,0
1 листопада 10,0

Визначити середньорічну вартість основних виробничих фондів і їх вартість на кінець періоду, а також коефіцієнти вибуття і оновлення основних фондів.

Розв’язання

Визначимо середньорічну вартість основних фондів за формулою

де ОВФп.п. – вартість ОВФ на початок періоду;

ОВФвв. – вартість уведених протягом року основних фондів, грн.;

ОВФвиб. – вартість виведених із експлуатації основних фондів протягом року, грн;

t1 – кількість місяців до кінця року, протягом яких функціонуватимуть введені основні фонди;

t2 – кількість місяців до кінця року з моменту виведення з експлуатації основних фондів.

Розрахуємо вартість основних фондів на кінець періоду за формулою

Визначимо коефіцієнт вибуття основних фондів:

Коефіцієнт оновлення (Кон) – відображає інтенсивінсть відновлення ОВФ.

3.Вартість устаткування цеху – 15000 тис. грн. З 1 березня введене в експлуатацію устаткування вартістю 45,6 тис. грн; з 1 липня вибуло устаткування вартістю 20,4 тис. грн. Розмір випуску продукції – 800,0 тис. т, ціна за 1 т – 3 тис. грн. Виробнича потужність – 1000,0 тис. т.

Визначити середньорічну величину фондовіддачі устаткування і коефіцієнт інтенсивного використання устаткування.

4.Комбінат придбав нову технологічну лінію для виготовлення однотипних деталей вартістю 362 000 грн. Витрати на транспортування і монтаж технологічної лінії склали 10 000 грн. Прогнозований нормативний термін експлуатації технологічної лінії – 10 років, а її ліквідаційна вартість – 12000 грн.

Визначити норму амортизаційних відрахувань для технологічної лінії за умови застосування методу рівномірної і подвоєної залишкової амортизації. Який із названих методів амортизації економічно більш вигідний для комбінату?

5. Визначити показник фондовіддачі на підприємствах і вказати, на якому підприємстві більш ефективно використовують основні фонди, якщо відомо:

 

Показники Заводи
№1 №2 №3 №4
Середньорічна вартість виробничих фондів, тис. грн 1050,3 2200,7 1330,4 1140,8
Чисельність працюючих, ос
Виробіток на одного працюючого, грн. 9120,7 1858,0 2298,5 1114,3

6. У таблиці наведені економічні показники підприємства. Для розрахунку абсолютних показників впровадження в дію і вибуття з експлуатації основних фондів можна застосовувати коефіцієнт 0,45.

 

Показник Роки
Виробничі основні фонди на початок року 165 000 X X X
Упровадження в дію нових основних фондів 16 200 5 100 17 000
Виведення з експлуатації зношених основних фондів 8 800 6 500 7 000 7 500
Загальний обсяг товарної продукції 328 245
Прибуток 30 350 36 890 42 150 48 460

Розрахувати середньорічну вартість основних фондів, фондовіддачу і фондорентабельність, зробити висновок про динаміку фондовіддачі.

7.Вартість основних фондів підприємства склала 5 млн грн. на початок базового року. З 1 травня введені в дію нові основні фонди на суму 980 000 грн., а з 1 жовтня базового року вибули з експлуатації зношені основні фонди на суму 1 360 000 грн. Рівень фондовіддачі в базовому році склав 1,1 грн. У розрахунковому році передбачається збільшити обсяг реалізованої продукції на 15%, а середньорічну вартості основних фондів – на 8%.

Визначити рівень фондомісткоті продукції в базовому і розрахунковому роках.

8.Виробничі основні фонди фірми на початок розрахункового року складали 5,3 млн грн. У перших числах липня поточного року фірма придбала нові основні фонди вартістю 500 тис. грн, а на початку листопада того ж року вивела з експлуатації фізично зношені фонди вартістю 127 тис. грн. У розрахунковому році обсяг товарної продукції планується на рівні 24 млн грн, а рівень рентабельності продукції – 12%.

Визначити обсяг випуску продукції та розмір прибутку в розрахунку на 1 грн вартості основних фондів.

9.На підприємстві вартість основних фондів на початок звітного року склала 8 млн грн. З 1 травня цього року вибуло основних фондів на загальну суму 1 млн грн, а з 1 листопада того ж року введені в дію нові фонди вартістю 1 450 000 грн. Обсяг реалізованої продукції склав 9 млн грн, а загальна чисельність персоналу – 250 ос.

Розрахувати середньорічну вартість основних фондів; фондовіддачу і фондоємність продукції, фондоозброєність праці.

10. На механічній ділянці ремонтного цеху підприємства установлені 14 од. металорізальних верстатів, із них токарських – 5, фрезерних – 4, свердлильних – 2, шліфувальних – 3 од. За місяць, у якому було 22 робочих дні, фактично верстатами відпрацьовано 2 750 станко-годин, у тому числі токарськими – 1540, фрезерними – 575, свердлильними – 270, шліфувальними – 365.

Визначити коефіцієнти змінності роботи за кожною групою металорізальних верстатів і середній коефіцієнт змінності роботи устаткування на механічній ділянці ремонтного цеху.

11. Фірма на обробних центрах виготовляє вироби: 2050 шт виробів А, 940 шт виробів В і 600 шт виробів С відповідно з трудоємністю: 39,5 год, 36 год, 51 год, .станкомісткістю: 23 год, 28,5 год, 21 год за оптовою ціною: 990 грн/шт, 1020 грн/шт, 1015 грн/шт. Підприємство працює у дві зміни. Дійсний робочий час одного агрегату – 4020 год, робітника 1810 год. Вартість одного центру – 108,5 тис. грн.

Визначити: необхідну кількість обробних центрів; основні показники використання основних виробничих фондів, якщо вартість обробних центрів складає 65% у їх структурі; продуктивність праці за умови, що кількість робітників становить 70% від загальної кількості виробничого персоналу.

12. Підприємство придбало офісне обладнання первісною вартістю 550 тис. грн. Загальний розрахунковий обсяг виробництва визначений підприємством в розмірі 250 тис. одиниць. Ліквідаційна вартість обладнання після його експлуатації за попередніми оцінками може скласти 10 тис. грн. Фактичний обсяг виробництва за роками: 1-ий – 220 тис., 2-ий – 350 тис., 3-ий –250 тис., 4-ий –230 тис., 5-ий – 200 тис. од.

Розрахуйте залишкову вартість офісного обладнання через 3 роки виробничим методом.Поделиться:

Дата добавления: 2014-11-13; просмотров: 356; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2023 год. (0.011 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты