Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаПәннің мазмұны
Читайте также:
  1. Аржы тетігі, оның мазмұны мен құрылымы
  2. Жұмыстың мақсаты мен мазмұны
  3. Коммуникацияның басқару құралы ретінде мәні мен мазмұнын ашыңыз 1 страница
  4. Коммуникацияның басқару құралы ретінде мәні мен мазмұнын ашыңыз 10 страница
  5. Коммуникацияның басқару құралы ретінде мәні мен мазмұнын ашыңыз 11 страница
  6. Коммуникацияның басқару құралы ретінде мәні мен мазмұнын ашыңыз 12 страница
  7. Коммуникацияның басқару құралы ретінде мәні мен мазмұнын ашыңыз 2 страница
  8. Коммуникацияның басқару құралы ретінде мәні мен мазмұнын ашыңыз 3 страница
  9. Коммуникацияның басқару құралы ретінде мәні мен мазмұнын ашыңыз 4 страница
  10. Коммуникацияның басқару құралы ретінде мәні мен мазмұнын ашыңыз 5 страница

6.1. Дәрістік сабақтар

Тақырыптың атауы Көлемі, сағат Әдебиеттер Ағымдық бақылау,
1. Кіріспе.Физика курсының құрылымы. Кинематика.Санақ жүйесі. Материялық нүкте қозғалысының сипаттамасы мен заңы. Траек-тория теңдеуі. Айналмалы қозғалыс. Бұрыштық жылдамдық пен бұрыштық үдеу. Н.Ә.[1,2] Қ.Ә.[1,2] 0,2
2. Материялық нүкте мен қатты дене динамикасы.Масса, импульс, күш. Ньютон заңдары. Импульстің сақталу заңы. Механика-лық жүйенің массалар центрі (инерция центрі) және оның қозғалыс теңдеуі. Н.Ә.[1,2] Қ.Ә.[1,2] 0,2
3. Энергия. Күш жұмысы. Қуат. Кинетикалық және потенциалдық энергия. Айнымалы күш жұмысы. Орталық күш өрісіндегі қозғалыс. Механикадағы энергияның сақталу заңы. Н.Ә.[1,2] Қ.Ә.[1,2] 0,2
4. Қатты дене механикасы.Күш моменті. Инерция моменті. Штейнер теоремасы. Айналмалы қозғалыс динамикасының теңдеуі. Импульс моменті және оның сақталу заңы. Н.Ә.[1,2] Қ.Ә.[1,2] 0,2
5. Молекула-кинетикалық теория.Термоди-намикалық параметрлер. Идеал газ күйінің тең-деуі. Тепе-теңдік күй және процестер. Санақ-намалық бөлінулер: Максвелл және Больцман бөлінулері. Идеал газдың ішкі энергиясы.   Н.Ә.[1,2] Қ.Ә.[1,2] 0,2
6. Термодинамика негіздері.ТД-ның І-баста-масы. Қайтымды және қайтымсыз жылу про-цестері. Энтропия. ТД-ның ІІ-бастамасы және оның статистикалық түсіндірмесі. Энтропия-ның күй ықтималдығымен байланысы. Н.Ә.[1,2] Қ.Ә.[1,2] 0,2
7. Тасымалдау құбылыстары.Жалпы сипат-тамалары.Жылу өткізгіштік, тұтқырлық, диффузия: тасымалдау құбылыстарының молекула-кинетикалық теориясы. Н.Ә.[1,2] Қ.Ә.[1,2] 0,2
8. Электрстатика.Электр өрісінің кернеулігі. Суперпозиция принципі. Электрлік диполь. Вакуумдегі электр өрісі үшін Гаусс теоремасы және оны электр өрісін есептеу үшін қолдану. Н.Ә.[1,2] Қ.Ә.[1,2] 0,2
9. Электрстатикалық өріс жұмысы. Электр өрісі кернеулігі векторының циркуляциясы. Потенциал мен электр өрісі кернеулігі арасындағы байланыс. Н.Ә.[1,2] Қ.Ә.[1,2] 0,2

 10. Электрстатикалық өрістегі диэлектрик.Диэлектриктің поляризациясы. Электрлік ығысу векторы. Диэлектрик ішіндегі электрстатикалық өріс үшін Гаусс теоремасы. Н.Ә.[1,2] Қ.Ә.[1,2] 0,2
11. Тұрақты электр тогы.Электр тогының жалпы сипаттамалары.Электр тогының стацио-нарлық шарты. Металдардың электр өткізгішті-гінің электрондық теориясы. Н.Ә.[1,2] Қ.Ә.[1,2] 0,2
12. Тұрақты электр тогы.Дифференциал түрдегі Ом заңы, Джоуль-Ленц заңы. Бөгде күштер. Гальвани элементінің ЭҚК-і. Ток көзі бар тізбектің бөлігі үшін жалпылама Ом заңы. Н.Ә.[1,2] Қ.Ә.[1,2] 0,2
13. Вакуумдегі магнит өрісі.Магниттік индук-ция векторы.Био-Савар-Лаплас заңы. Магниттік ағын. Магнит өрісі үшін Гаусс теоремасы. Заттағы магнит өрісі. Магнит тұзағы. Магнитостатиканың негізгі теоремалары. Н.Ә.[1,2] Қ.Ә.[1,2] 0,2
14. Электрмагниттік индукция.Электрмагнит-тік индукцияның негізгі заңы. Ленц ережесі. Өзара және өздік индукция құбылысы. Индук-тивтілік. Магнит өрісі энергиясының тығыздығы Н.Ә.[1,2] Қ.Ә.[1,2] 0,2
15. Электрмагниттік өріс үшін Максвелл теориясы. Электрмагниттік индукция құбы-лысына Фарадей және Максвелл тұжырымда-малары.Ығысу тогы. Максвелл теңдеулерінің жүйесі. Электр және магнит өрістерінің салыстырмалылығы Н.Ә.[1,2] Қ.Ә.[1,2] 0,2

 6.2. Практикалық сабақтар

Тақырыптың атауы Көлемі, сағат Әдебиеттер Ағымдық бақылау, балл
1. Қозғалыстың кинематикалық сипаттамасы Н.Ә.[1,2] 0,5
2. Қозғалыстың динамикалық теңдеуі. Импульстің сақталу заңы Н.Ә.[1,2]
3. Механикалық жұмыс және энергия. Энергияның сақталу заңы. Н.Ә.[1,2] 0,5
4. Қатты дене механикасы Н.Ә.[1,2]
5.Молекула-кинетикалық теория негіздері Н.Ә.[1,2] 0,5
6. Статистикалық таралулар Н.Ә.[1,2] 0,5
7. Термодинамиканың бірінші және екінші бастамасы. Энтропия. Н.Ә.[1,2]  
8. Электростатикалық өріс кернеулігі мен потенциалын есептеу: Гаусс теоремасы.   Н.Ә.[1,2]    
9. Электр өрісіндегі диэлектрик. Н.Ә.[1,2] 0,5

 

 

10. Электр өрісінің энергиясы Н.Ә.[1,2]
11.Тұрақты ток заңдары Н.Ә.[1,2] 0,5
12. Контурлық есептер. Кирхгоф ережелері Н.Ә.[1,2]
13. Магнит өрісі. Био-Савар-Лаплас заңы Н.Ә.[1,2]
14. Электромагниттік индукция құбылысы. Магнит өрісі энергиясы Н.Ә.[1,2]
15. Максвелл теңдеулері Н.Ә.[1,2]

 

6.3. Зертханалық сабақтар

  Тақырыптың атауы Көлемі, сағат Әдебиеттер Ағымдық бақылау, балл
1.Тәжірибе нәтижелерін математикалық өңдеу әдістері ОӘК.№ 1
2. Цилиндр пішінді қатты дененің тығыздығын анықтау №1
3. Дененің көлбеу жазықтық бойымен қозғалысын зерттеу №3
4. Серіппелі маятниктің тербелісін зерттеу №5
5. Трактор шатунының инерция моментін анықтау   №6
6. Максвелл маятнигінің инерция моментін анықтау №9
7. Стокс әдісімен сұйықтың тұтқырлық коэф-фициентін анықтау №14
8. Адиабаталық ұлғаю әдісімен cp/cv қатынасын анықтау №15
9. Капиллярлық әдіспен ауаның тұтқырлық коэффициентін анықтау   №16
10. Бірінші текті фазалық ауысуды зерттеу №17
11.Өткізгіштердің кедергісін көпір схемасымен анықтау №22
12. Өткізгіштің меншікті кедергісін анықтау №5.1.1
13. Жартылай өткізгішті түзеткіш №31
14. Жердің магнит өрісінің горизонталь құраушысын анықтау. №28
15. Кедергі арқылы конденсатордың разряд-талуын зерттеу №30

 

7. СӨЖ тапсырмаларын орындау және тапсыру кестесі

  Сабақтың тақырыбы СӨЖ тапсырмалары, мақсаты мен мазмұны Әдебиет Бақылау түрі Мерзім (апта) Баға балл
Кинематика Кеңістік, уақыт. радиус-век-тор, жол, траектория орын ауыстыру. Қозғалыс графиктері мен теңдеулері Н.[1,2] Қ.[2]   Конспект тест, ауызша     0,8

 

Материялық нүкте мен қатты дене динамикасы Инерциялық санақ жүйесі. Механикадағы күштер. Гук заңы Салмақ..Сыртқы және Ішкі күштер. Классикалық механикадағы іргелі заңдар мен ұғымдар мағынасы. Н.[1,2] Қ.[2,3] билет, есеп шығару     0,8
Механика-дағы сақталу заңдары Энергия, қуат. Кинетикалық энергияның ішкі және сырт-қы күштер жұмысымен бай-ланысы. Инерция күштері. Импульстің, импульс моментінің және энергияның сақталу және түрлену шарттары. Н.[1,2] Қ.[2,3]   Конспект тест, нұсқа бойынша есеп шығару     0,8
Механика-дағы салыс-тырмалық принципі Галилей және Лоренц түрлендірулері. Эйнштейн постулаттары. Импульс пен энергияны релятивистік түрлендіру. Н.[1,2] Қ.[2,3] Конспект Ауызша талдау     0,8
Санақнама-лық және термодина-микалық зерттеу әдістері Температураның МКТ мағы- насы. Газ заңдары мен гра-фиктері. Бөлшектердің жылу -лық қозғалыс жылдамдығы. Идеал газдың МКТ бойынша жылу сыйымдылығы. Н.[1,2] Қ.[2,3] Конспект тест, есеп шығару     0,8
Термодина-мика ТД-ның І бастамасының изопроцестерде орындалуы Карно циклі, ПӘК-і. ТД-ның ІІ, Ш бастамаларының статистикалық мағынасы. Н.[1,2] Қ.[2,3] Конспект тест, ауызша     0,8
Тасымалдау құбылыстар Тепе-теңдіксіз ТД жүйелер- дегі тасымалдау. Тығыздық, температура, жылдамдық градиенттері. Қайтымсыз процестердің мағынасы Н.[1,2] Қ.[2,3] Нұсқа бойынша сұрақтар талдау     0,8
Электрстати-калық өрістегі өткізгіштер Электр зарядтарының сақ-талу заңы. Өткізгіштің ішін-дегі және оның бетіндегі электр өрісі. Электр сыйым -дылығы.Конденсаторлар.   Н.[1,2] Қ.[2,3]   Конспект, тест, есеп шығару     0,8
Электр зарядтары-ның әсерлесу энергиясы Зарядталған конденсатордың және өткізгіштер жүйесінің энергиясы. Электрстатика-лық өріс энергиясы және оның көлемдік тығыздығы. Н.[1,2] Қ.[2,3] Конспект, тест, нұсқа бойынша есеп     0,8  
Электрстати-калық өрістегі диэлектрик Заттың диэлектрлік қабыл-дағыштығы, оның температу -раға тәуелділігі. Екі диэлек-трик және өткізгіш-диэлек-трик шекарасындағы шарт Н.[1,2] Қ.[2,3]   Конспект. ауызша талдау     0,8

 

 


Дата добавления: 2014-10-31; просмотров: 47; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2020 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты