Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаПрактика PR
Читайте также:
  1. Анализы уроков студентов-практикантов
  2. Артериальная гипертония и госпитальная практика.
  3. Вечерняя практика
  4. Военная медицина – это теория и практика медицинского обеспечения вооруженных сил (ВС) в условиях мирного и военного времени.
  5. Возникновение науки. Наука и практика
  6. Глава 16. Правосистематизирующая практика в правовой системе общества 415
  7. Глава 2. Теория и практика психологии менеджмента: исторический аспект
  8. Дневная практика
  9. Договорная практика Республики Казахстан в области борьбы с преступностью.
  10. Договорная практика Республики Казахстан в области науки, культуры и образования.

Практика PR в Україні та світі. Сучасні тенденції розвитку інституту PR. Комунікація з громадськістю як соціальний інститут і сфера практичної роботи. Утворення PR-структур у державних, бізнесових, фінансових, громадсько-політичних та інших організаціях. PR і споріднені з ним напрями діяльності. Відмінності між цільовими функціями PR і пропаганди, PR і маркетингом, PR і журналістикою, PR і рекламою.

PR-менеджмент: основні чинники функціонування організації. Сутнісні характеристики соціального інституту PR. Місце PR - служби в лінійній структурі організації. Найпоширеніші моделі PR-діяльності: ”паблісіті” або „маніпуляція”; „інформування”; „двостороння асиметрична комунікація”; „двостороння симетрична комунікація”. Особливості українських моделей PR. Загальна зміна функцій PR у системі менеджменту. PR у системі маркетингових комунікацій. Функціональні обов’язки PR підрозділу.

PR-кампанія: ідеологія та технологія. Дослідницька робота та методи з’ясування сутності PR-проблеми. Визначення проблеми. Планування та програмування. Дія і комунікація. Оцінка програми. Соціологічні методи дослідницької роботи у сфері PR. Формалізовані дослідження. Якісні дослідження. Кількісні методи дослідження. Спеціальні методи дослідницької роботи в сфері PR: моніторинг, PR-аудит, комунікаційний аудит, соціальний аудит, ситуаційний аналіз

Стратегічне планування і тактичні дії PR-служби в організації. Визначення загальної стратегії PR-кампанії, розробка програми та плану дій. Головні етапи стратегічного планування. Прогнозування та його методи: метод Делі, Розроблення сценарію, мозковий штурм. Управління за цілями виходу та впливу. Інформаційні цілі. Метод управління на підставі поставлених завдань та передбачених результатів. Структурні елементи PR-плану. Схема процесу PR та коригування PR-програми. Соціальна спрямованість PR-акцій. Поради стосовно окремих елементів PR-плану для різних організацій.

Медіа-план та медіа-супровід організації. Основні принципи творення меді-плану для виконання місії організації. Практика застосування прес-релізів у роботі з мас-медіа. Прес-пакет - ефективна PR-практика. Медіа-карта головна складова успішної діяльності PR-практика. Створення контактної бази ЗМІК та бази журналістів. Застосування ефективних повсякденних медіа-технік. Підготовка та проведення прес-конференцій. Організація прес-турів. PR-діяльність із використанням Інтернет.Мобілізація зусиль на реалізацію програми та плану PR-кампанії. Компоненти PR-акцій у реалізації плану PR-кампанії. Організація найпоширеніших спеціальних PR-подій та PR-акцій. Комунікаційний компонент у реалізації плану PR-кампанії. Секрети ефективності інформаційного повідомлення та бар’єри комунікації. Як наблизити повідомлення до цільової аудиторії та зробити повідомлення новиною. Використання неконтрольованих і контрольованих засобів комунікації. Загальні принципи ефективної комунікації: довіра, контекст ситуації, зміст, ясність, безперервність і послідовність, канали, готовність аудиторії.

Оцінювання ефективності виконання та результатів реалізації PR-програми. Мета оцінювання діяльності у сфері PR. Ключові принципи та чинники оцінювання PR-програм. Техніка та технологія оцінювання PR-діяльності організації. Загальні етапи і рівні вимірювання та оцінювання PR-програм. Методи вимірювання інформаційної PR-діяльності у ЗМІК. Систематичний моніторинг. Вимірювання рівня розуміння та усвідомлення. Вимірювання установок та поведінки аудиторії. Структурування рівнів оцінкових цілей для PR-програм. Інтерпретація результатів оцінювання PR-програми.Стратегія і тактика PR-комунікацій організацій третього сектора. Техніка співпраці PR-організацій із засобами масової інформації та комунікації. Інформаційно-комунікаційні функції PR–організації. Організація спеціальних PR-подій та конструювання бажаного позитивного сприйняття громадською думкою. Вироблення і реалізація комунікаційних планів: прес-конференції, офіційні звіти, включення журналістів до складу делегацій, неформальні зустрічі, путівники для преси. Практичні поради як ефективно використовувати електронні ЗМІК.

Лобіювання: стратегія, інструменти, прийоми і PR-практика. Зміст і функції лобіювання. Розроблення та погодження плану лобістської кампанії. Збирання інформації. Створення коаліцій. Ключові моделі лобіювання. Безпосереднє лобіювання. Опосередковане лобіювання. Прийоми та способи лобіювання. П’ять заповідей лобіста. Глибоке знання питань, що обговорюються. Особисте знайомство з депутатом. Технологія лобіювання законодавчого процесу. Дії під час подання законопроекту. Дії на етапі обґрунтування законопроекту. Головні принципи лобіювання. Висвітлення лобістської кампанії у ЗМІК. Прийоми й техніки цивілізованого лобіювання.

Спічрайтинг. Особливості роботи спічрайтерів у структурі відділу зв’язків з громадськістю. З історії науки про красномовство. Види красномовства. Особистість промовця. Особливості побудови виступу для політика, бізнесмена, шоу-мена. Засоби публічного мовлення. Можливості аргументації: спір, дискусія, полеміка, диспут, дебати. Правила застосування фактичних засобів публічного мовлення. Вимоги до застосування психологічних засобів публічного мовлення. Засоби вербальної та невербальної комунікації. Проблема розуміння і аналізу мовлення в комунікації. Активне слухання. Словник особистості. Фразеологічні кластери.

PR-практика в умовах кризової ситуації. Типологія криз та антикризовий план. Управління проблемами з метою запобігання кризовим ситуаціям. Інформування про ризик. Управління в умовах кризи. Комунікація у кризових ситуаціях. Фактори успіху організації в умовах кризової ситуації. Лінія поведінки керівництва в умовах кризи. Особливості співпраці зі ЗМІК в кризових ситуаціях. Боротьба з чутками.

PR-практика служб зв'язків із громадськістю в державних інституціях. Відкритість влади як фактор побудови відкритого суспільства. Зв’язки владних інституцій сучасного суспільства з громадськістю. Політичні PR як специфічна форма політичної комунікації. Комунікація як фактор інтеграції політичної еліти та громадськості. Структура та завдання владних комунікацій громадськістю. PR-засоби державних інституцій. Медіа-комунікації як засіб відкритості й прозорості влади громадськості. Специфічні прийоми в системі владних PR. Новинні PR як фактор інформаційної безпеки. Моделі подієвої комунікації в системі PR.

Практика - PR у політичних структурах.Застосування PR- технологій у виборчих кампаніях. Типи масових кампаній, їх принципи та елементи. Особливості політичної комунікації. Загальні принципи організації виборчої кампанії. Кандидат. Підготовка кандидата. Штатний персонал виборчої кампанії. Організаційні схеми виборчої кампанії. Спеціальні програми в ході виборчої кампанії. Комплексна система виконання програми «від дверей до дверей». Активізація явки виборців на вибори.

Практика - PR у фінансових і бізнес-структурах: внутрішні корпоративні стандарти. Механізми функціонування PR у фінансових і бізнес-структурах: внутрішні корпоративні стандарти. Робота з основними групами громадськості. Удосконалення внутрішньої комунікації. Налагодження зв’язків з державними та місцевими органами влади, а також робота з інвесторами. Процес формування репутації фірми. Організація спеціальних PR-подій: презентації, конференції, дні відкритих дверей, круглих столів, виставок та ін. Об’єктивна необхідність запровадження в практику позитивного досвіду розвинутих країн світу.

Моделі іміджевих корпоративних комунікацій. Стратегія управління корпоративною інформацією на основі сучасних комунікативних технологій і практик. Позиціонування. Корпоративна культура. Корпоративна місія. Корпоративна ідентичність. Технологія творення корпоративної інформації. Корпоративні візуальні складові організації. Моделі іміджевих корпоративних комунікацій. Корпоративне свято: планування, підготовка, проведення.

Діяльність прес-служби, прес-секретаря, речника. Прес-служба. Прес-центр. Функціональні обов’язки: прес-аташе, прес-секретаря, речника. Доступність і відкритість прес-служб та відділів по зв’язках з громадськістю. Особливості спілкування речника організації: доступність і відкритість, володіння оперативною інформацією, політична коректність і толерантність, точність і недвозначність висловлювань, невимушеність у спілкуванні та почуття гумору.

Що треба знати про правові аспекти відносин у сфері інформації PR практиці. Правове регулювання діяльності PR-структур в Україні. Свобода інформації як загальновизнане право. Міжнародні стандарти й українське законодавство. Поняття та види інформації. Гарантії права на інформацію. Особливості інформації, поширюваної державними інституціями. Інформаційний запит. Обов’язки, обмеження й відповідальність при реалізації права на інформацію.


Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 88; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2020 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты