Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаСписок використаної та рекомендованої літератури
Читайте также:
  1. ViІ. ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
  2. БИБЛИОГАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
  3. Библиографический список
  4. Библиографический список
  5. Библиографический список
  6. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
  7. Библиографический список
  8. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
  9. Библиографический список
  10. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Авер’янов В. Б. Адміністративна реформа і правова наука // Право України. – 2002. – № 3. – С. 20 – 27.

2. Авер’янов В. Б. Адміністративне право України: доктринальні аспекти реформування // Право України. –1998. – № 8. – С. 8 – 13.

3. Авер’янов В. Б. Система органів виконавчої влади України: проблеми реформування // Адміністративна реформа в Україні: шлях до Європейської інтеграції: Зб. наук. пр. – К.: ООО “АДЕФ–Україна”, 2003. – С. 42 – 45.

4. Авер’янов В. Б. Адміністративне право України. Підруч.: У двох томах. Том 1. Загальна частина. – К.: Видавництво “Юридична думка”, 2004. - 584 с.

5. Адміністративна відповідальність в Україні: Навч. посібник / За заг. ред. А.Т. Комзюка. – 2-е вид., перероб. і доп. – Х.: Ун-т внутр. справ, 2001. – 112 с.

6. Адміністративне право України. Академічний курс: Підруч.: У двох томах: том 1. Загальна частина / Ред.колегія: В.Б. Авер’янов (голова). – К.: Видавництво „Юридична думка”, 2004. – С. 287-289.

7. Адміністративне право України: Підручник / Ю. П. Битяк, В. М. Гаращук, О. В. Дьяченко та ін.; За ред. Ю. П. Битяка. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 544 с.

8. Адміністративне право: Навчальний посібник / О.І. Остапенко, З.Р. Кісіль, М.В. Ковалів, Р.В. Кісіль. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців „Правова єдність”, 2008.

9. Банчук О. Концепція Кодексу України про адміністративні проступки стала предметом обговорення // Право України. – 2006. - №76. – С.142-145.

10. Барабаш О. Поняття та сутність адміністративно-правовий режимів забезпечення громадської безпеки при надзвичайних ситуаціях // Підприємництво, господарство і право, 2009, № 7. – С. 19-23.

11. Бахрах Д.Н. Административное право: Учебник. – М.: Изд-во БЭК, 1996. – 356 с.

12. Бачило И.Л. Функции органов управления (правовые проблемы оформления и реализации). – М.: Юридическая литература, 1976. – 200 с.

13. Бачун О. Питання, які виникають при розгляді справ про адміністративні правопорушення // Право України. - 2000. - №8. -С.67- 71.

14.Берлач А., Фурманчук Є. Теоретичні аспекти адміністративної відповідальності за порушення порядку провадження господарської діяльності // Підприємництво, господарство і право, 2009, № 7. – С. 3-5.15. Битяк Ю. П. Головні напрямки удосконалення законодавства про місцеве самоврядування // Актуальні проблеми державного управління: Зб. наук. пр. – № 2 (13): У 2 ч. – Ч. ІІ. – Х.: Вид-во ХарРІ УАДУ “Магістр” – 2002. – С. 211 – 214.

16. Битяк Ю. П. Державна служба в Україні, її види // Вісник Академії правових наук України. – 2000. – № 3. – С. 58 – 65.

17. Битяк Ю. П. Державна служба в Україні: організаційно-правові засади: Моногр. – Х.: Право, 2005. – 304 с.

18. Битяк Ю. П. Завдання відомчого контролю на державній службі // Проблеми правового забезпечення економічної та соціальної політики в Україні: Матеріали наук.-практ. конф., м. Харків, 24 – 25 травня 2005 р. / Відп. за випуск Ю. М. Грошевий, М. І. Панов. – Х.: Нац. юрид. акад. України. – 2005. – С. 345 – 349.

19. Битяк Ю. П. Моральні та правові вимоги до поведінки державних службовців // Державне будівництво та місцеве самоврядування: Зб. наук. пр. – Х.: Право, 2004. – Вип. 8. – С. 26 – 37.

20. Битяк Ю. П. Принципи формування та діяльності апарату управління: історія і сьогодення // Державне будівництво та місцеве самоврядування: Зб. наук. пр. – Х.: Право, 2006. – Вип. 11. – С. 108 – 116.21. Битяк Ю. П. Проблеми визначення системи законодавства про державну службу // Право України. – 2006. – № 4.

22. Битяк Ю. П. Проблеми нормативно-правового регулювання оцінки діяльності державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування // Вісник Академії правових наук України: Зб. наук. пр. – Х.: Право, 2005. – № 4. – С. 116 – 123.

23. Битяк Ю. П. Роль науки адміністративного права в становленні української державності // Українська державність: становлення, досвід, проблеми: Зб. наук. статей (за матеріалами ХІІ Харківських політол. читань). – Х.: Право, 2001. – С. 108 – 109.

24. Битяк Ю. П. Співвідношення правового статусу посади та посадової особи // Державне будівництво та місцеве самоврядування: Зб. наук. пр. – Х.: Право, 2005. – Вип. 10. – С. 22 – 32.

25. Битяк Ю. П. Становлення та шляхи забезпечення доступності правосуддя в адміністративному судочинстві // Вісник Академії правових наук України. – 2003. – № 1. – С. 51 – 60.

26. Битяк Ю. П. Удосконалення контрольних функцій місцевих державних адміністрацій // Зб. наук. пр. УАДУ. – Х., 2001. – Вип. 1/2001. – С. 56 – 57.

27. Битяк Ю. П., Константий О. В. Правова природа адміністративних договорів // Вісник Академії правових наук України. – Х.: Право, 2001. – № 3. – С. 101 – 109.

28. Біба О. Проблеми та перспективи реформування адміністративно-територіального устрою України в контексті європейської інтеграції // Підприємництво, господарство і право. – 2007. - № 10. – С. 25 - 30.

29. Бідей О. Історичний розвиток поглядів на природу адміністративної юстиції у вітчизняній правовій науці і законодавстві // Підриємництво, господарство і право. – 2008. - № 6. – С. 154 - 156.30. Бідей О. Проблеми вдосконалення законодавчого регулювання режиму надзвичайного стану // Підприємництво, господарство і право, 2009, № 3. – С. 10-12.

31. Бідей О. Проблеми вдосконалення практики застосування режиму надзвичайного стану // Підприємництво, господарство і право, 2009, № 9. – С. 51-53.

32. Бородін І. Про сутність адміністративної юстиції // Право України. – 2000. – № 2. – С. 15 – 17.

33. Бортняк Ф. Принципи діяльності державної виконавчої служби // Підприємництво, господарство і право, 2008, № 4. – С. 86-90.

34. Вєдерніков Ю. А., Шкарупа В. К. Адміністративне право України: Навч. посібник.- К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 336 с.

35. Виконавча влада і адміністративне право / За заг. ред. В.Б. Авер’янова. – К.: Видавничий Дім „Ін-Юре”, 2002. – 668 с.

36. Гаращук В. М. Контроль та нагляд у державному управлінні. – Х.: Фоліо, 2002. – 176 с.

37. Герасименко Є. Суб’єкт адміністративного проступку // Право України. – 1999. - №4. С. 44-50

38. Гладун З. С. Адміністративне право України: Навч. Посібник. – Тернопіль: Карт-бланш, 2004. – 579 с.

39. Голобородько Д. Напрями вдосконалення правового забезпечення діяльності органів внутрішніх справ щодо видворення іноземців за межі України // Підприємництво, господарство і право. – 2008. - № 8. – С. 46 -

40. Голосніченко І. П. Проблеми кодифікації норм, що встановлюють адміністративну відпо­відальність // Право України. – 2002. – № 10. – С. 20 – 24.

41. Голосніченко І.П. Проблеми вдосконалення прогалин у правовому регулюванні порушення провадження у справі про адміністративні правопорушення. // Адміністративна реформа в Україні: шляхи до Європейської інтеграції / збірник наукових праць. – К., 2003. – С. 46-51.

42. Гречанюк С. Окремі проблеми застосування адміністративного примусу в діяльності установ із виконання покарання у виді довічного позбавлення волі.// Підприємництво, господарство і право, 2009, № 2. – С. 6-8.

43. Грибанова М. Правосуб’єктні підстави адміністративної відповідальності фізичних осіб // Право України. - 2000. - №12. - С.39-43.

44. Державний службовець в Україні (пошук моделі) / Н. Р. Нижник, В.В. Цвєтков, Г.І. Леліков, О.Д. Крупчан та ін. – К.: Ін-Юре, 1998. – 272 с.

45. Задоя К. Судова практика у справах про перевищення влади або службових повноважень: окремі проблеми та зауваження щодо її вдосконалення // Підприємництво, господарство і право. – 2008. - № 10. – С. 133 - 136.

46. Зелена О. Поняття юридичної відповідальності: окремі проблеми // Право України. – 2002. – № 11. – С. 109 – 111.

47. Іншин М. І. Правове регулювання службово-трудових відносин в Україні. – Х.: Вид-во НУВС, 2004. – 337 с.

48. Кивалов С. В., Била Л. Р. Административное право Украины: Учеб.-метод.: пособие. – 2-е изд. – Одесса: Юрид. літ., 2002. – 320 с.

49. Ківалов С. В. Адміністративне право України: Підручник. – Одеса: Юрид. Література, 2003.- 896 с.

50. Кінаш Я. Відшкодування шкоди, заподіяної особі незаконним притягненням до адміністративної відповідальності // Право України. - 2002. - №5.

51. Коваль Л. В. Адміністративне право: Курс лекцій. – К.: Вентурі, 1996. – 208 с.

52. Коваль Л. В. Відповідальність за адміністративні правопорушення. – К.: Вища школа, 1975. – 160 с.

53. Ковальська В. Адміністративно-правові засади взаємодії органів внутрішніх справ із засобами масової інформації в системі правоохоронних органів держави // Підприємництво, господарство і право. – 2008. - № 9. – С. 32 - 35.

54. Кодекс адміністративного судочинства України від 06.07.2005 р. // Офіційний вісник України. – 2005. – № 32. – Ст. 1918.

55. Кодекс про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 року // ВВР, 1984, додаток до №51, ст. 1122.

56. Козинець І.Г. Щодо питання приєднання до Конвенції ООН про статус біженців 1951 року та Протоколу 1967 року до цієї Конвенції // Вісник ЧДІПСТП, 2009, №1. – С. 36-42.

57. Коліушко І. Проблеми правового забезпечення адміністративної реформи // Адміністративна реформа в Україні: шлях до європейської інтеграції: Зб. наук. праць. – К., 2003 – С. 59 – 63.

58. Коломоєць Т. Щодо ефективності адміністративних штрафів // Право України. — 2001. — № 2. — С. 84.

59. Коломоєць Т.О. Основні напрямки розвитку кодифікації адміністративно-

60. Колпаков В. К. Адміністративне право України: Підручник. – К.: Юрінком Інтер, 2001. – 752 с.

61. Колпаков В.К. Адміністративне право України: Підручник. – К., 1999. – 736 с.

62. Колпаков В.К., Кузьменко О.В. Адміністративне право України: Підручник. – К., 2003. – 544 с.

63. Конституція України від 28 червня 1996 року // ВВР України, 1996. - № 30. – Ст. 141

64.Кравченко І. Загальна характеристика складів адміністративних правопорушень, що посягають на право інтелектуальної власності // Підприємництво, господарство і право, 2008, № 11. – С. 66-70.

65. Кубко Є. Б. Про предмет адміністративного права // Право України. – 2000. – № 5. – С. 3 – 6.

66. Курило В. Адміністративна відповідальність посадових і службових осіб органів державної влади як засіб забезпечення паритетності суб'єктів адміністративних правовідносин в аграрному секторі економіки // Підприємництво, господарство і право. – 2007. - № 9. – С. 133 - 137.

67. Лилак Д. Адміністративна і цивільно-правова відповідальність юридичних осіб у сфері економічних відносин (колізії теорії і проблеми практики) // Право України. - 2000. - №1.

68. Липа В. Особливості строків на стадіях провадження адміністративного судочинства // Підприємництво, господарство і право, 2008, № 3. – С. 61-63.

69. Лук’янець Д.М. Інститут адміністративної відповідальності: проблеми розвитку: Монографія. – К., 2001

70. Лук’янець Д.М. Процесуальні засади адміністративної відповідальності // Право України. – 2006. - № 7. – С. 116-120.

71. Малиновський В. Я. Державна служба: теорія і практика: Навч. посіб. – К.: Атіка, 2003. – 160 с.

72. Мельничук М. Визначення понять „посадова особа органу виконавчої влади” та „керівник органу виконавчої влади”// Підприємництво, господарство і право, 2008, № 7. – С. 40-42.

73. Мілімко Л. Особливості адміністративної відповідальності за правопорушення у сфері земельних відносин [Текст] // Підприємництво, господарство і право. – 2008 . - № 1. - С. 35 - 38.

74. Наукові засади реформування державної служби в Україні: Наукова доповідь / За заг. ред. В.Б. Авер’янова. – К., 2000. – 56 с.

75. Неумивайченко Н. Правила поведінки державних службовців: практичні питання // Право України. – 2001. – № 2. – С. 80 – 83.

76.Олефіренко Е.О. Суб’єктивні підстави адміністративної відповідальності за порушення порядку ведення Державного реєстру виборців, порядку подання відомостей про виборців // Вісник ЧДІПСТП, 2009, №1, С. 18-23.

77. Онупрієнко А. Місцеві державні адміністрації в системі виконавчої влади [Текст] // Підприємництво, господарство і право. – 2008 . - № 1. - С. 13 - 16.

78. Охотнікова О., Насушна О. Щодо необхідності визначення поняття „посадова особа” в чинному законодавстві України // Підприємництво, господарство і право, 2008, № 6. – С. 87-90.

79. Павлівська С. Помилки при кваліфікації адміністративних правопорушень // Підприємництво, господарство і право, 2009, № 4. – С. 54-57.

80. Пасічник А. Поняття адміністративної правосуб'єктності юридичних осіб // Підприємництво, господарство і право. – 2007. - № 9. – С. 142 - 145.

81.Полулях В.В. Адміністративна відповідальність юридичних осіб у галузі підприємницької діяльності. // Вісник ЧДІПСТП, 2009. - №1, С. 42-46.

82. Попрас В.Щодо визначення розмірів штрафу як виду покарання // Підприємництво, господарство і право. – 2007. - № 11. – С. 135 - 138.

83. Потапова С. Об’єктивна сторона правопорушення, передбаченого ст. 155-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення (порушення порядку проведення розрахунків).

84. Потапова С. Поняття адміністративної відповідальності та її ознаки // Підприємництво, господарство і право. – 2008. - № 9. – С. 40 - 43.

85. Руденко М. Проблеми та перспективи прокурорського нагляду за додержанням законів в Україні // Право України. – 2002. – № 6. – С. 65 – 68.

86. Рябченко О. П. Державна служба в Україні з позицій теорії управління // Державна служба і громадянин: реалізація конституційних прав, свобод і обов’язків: Наук. зб. – Х., 2000. – С. 71 – 76.

87. Синкова О. Правове регулювання перерозподілу повноважень і підзвітності в органах виконавчої влади // Підприємництво, господарство і право, 2008, № 12. – С. 74-77.

88. Сокол М. Адміністративно-юрисдикційна діяльність органів виконавчої влади // Підриємництво, господарство і право. – 2008. - № 6. – С. 95 - 98.

89. Сокол М. Місце контрольного провадження в адміністративному процесі. // Підприємництво, господарство і право, 2008, № 12. – С. 96-98.

90. Старцев О. Актуальні проблеми юридичної відповідальності посадових осіб у сфері управлінської діяльності // Право України. - 2000. -№11. - С. 112.

91. Старцев О. Посадова особа – державний службовець як суб’єкт юридичної відповідальності // Підприємництво, господарство і право. – 2000. – № 4. – С. 73 – 76.

92. Стефан О. Стажування на посаді – складова частина реформування державної служби в Україні // Вісник державної служби в Україні. – 2001. – № 3. – С. 71 – 75.

93. Стеценко С.Г. Адміністративне право України : Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2008. – С. 78-80.

94. Столбовий В. Суб'єктивна сторона складу адміністративних проступків, пов'язаних із порушенням міграційного законодавства України // Підприємництво, господарство і право. – 2008. - № 7. – С. 37 - 39.

95. Суд, правоохоронні та правозахисні органи України. Навч. посіб. / В.С.Ковальський (керівник авт. Колективу), В.Т. Білоус, С.Е. Демський та ін.; Відп. Ред. Я.Кондратьєв. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – 320 с.

96. Тараненко С. Щодо поняття неосудності в адміністративному праві // Право України. - 1998. - №6. - С. 88.

97. Територіальна організація влади в Україні: статус і повноваження місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування / За заг. ред. А.П. Зайця. – К.: Вид. дім “Ін Юре”, 2002. – 928 с.

98. Углик Н. Поняття та класифікація заходів забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення. // Підприємництво, господарство і право, 2009, № 4. – С. 51-53.

99. Фіночко Ф. Д. Функції державного управління // Адміністративне право України: Підручник / За ред. проф. Ю. П. Битяка. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – С. 125 – 131.

100. Харченко І. Питання пенсійного забезпечення державних службовців // Право України. – 2005. – № 3. – С. 106 – 108.

101. Харченко Н. Удосконалення діяльності міліції в правовій державі // Підприємництво, господарство і право. – 2008. - № 9. – С. 13 - 16.

102. Черноног Є.С. Державна служба: історія, теорія і практика: Навчальний посібник. – К.: Знання, 2008.

103. Шестак Л. Склад адміністративного правопорушення та його значення для призначення покарання //Науково-практичний господарсько-правовий журнал “Підприємництво, господарство і право”. - м. Київ, 2009.- № 12. с. 9-12.

104. Шестак Л.В. До питання про поняття та підстави адміністративної відповідальності // Збірник матеріалів ІІІ міжвузівської науково-практичної конференції ЧІІБіП МНТУ. – Чернігів, 22.03.07. – С. 41-44.

105. Шестак Л.В. Зміст і значення окремих принципів адміністративної відповідальності // Матеріали ІІІ науково-практичної міжвузівської конференції „Теорія і практика сучасного менеджменту: проблеми та шляхи їх вирішення”. – Чернігів, Чернігівська філія Європейського університету. – 2007. – С. 157-161

106. Шестак Л.В. Поняття та особливості служби в органах місцевого самоврядування // Актуальні проблеми розвитку держави і права: Збірник матеріалів круглого столу / За ред. канд. істор. наук, доцента Козинець О.Г. – Чернігів: Вид-во ЧДІПСТП, 2008. – С. 132-138.

107. Шестак Л.В. Адміністративна відповідальність юридичних осіб //Вісник ЧДІПСТП, 2010, №318-25. – С. 30-35.

108. Шкарупа В.К. Доказування та докази в адміністративно-примусовій діяльності органів внутрішніх справ (міліції): Монографія. – К.: Укр. акад. внут. справ, 1995. – 163 с.

109. Шкарупа К. Особливості відповідальності у виконавчому провадженні // Підприємництво, господарство і право, 2009, № 8. – С. 63-65.

110. Шруб І. Визначення компетенції адміністративних судів у законодавстві України // Підприємництво, господарство і право. – 2008. - № 8. – С. 50 - 52.

111. Юридичні терміни. Тлумачний словник / В. Г. Гончаренка, П. П. Андрушко, Т. П. Базова та ін.; за ред. В. Г. Гончаренка. – друге видання., стереотипне. – К.: Либідь, 2004.- 320 с.

112. Ярмиш О. Н., Серьогін В. О. Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні: Підручник. – Х., 2002. – 672 с.

 


Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 316; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.02 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты