Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Рівні і зміст предметної компетентності учнів з економічної і соціальної географії
№ з/п Рівень предметної компетентності Зміст предметної компетентності
1. Називає, наводить приклади: називає складові частини економічної і соціальної географії,основні форми міжнародного співробітництва й міжнародних зв’язків, міжнародні та регіональні організації, до яких входить Україна; змін, що відбуваються в сільському господарстві.
2. Показує на карті, наносить на карту: державні кордони, сусідні держави, області України та АР Крим, основні господарські та культурні об’єкти своєї області, міста-мільйонери, центри різних галузей промисловості
3. Порівнює: рівень соціально-економічного розвитку України з іншими країнами; рівень розвитку соціальної сфери в Україні та в інших країнах; особливості виробництва електроенергії на ТЕС,ГЕС, АЕС; економічні райони за їх спеціалізацією; географічне положення своєї області з іншими.
4. Будує, складає, аналізує: графіки зміни кількості населення; секторні та стовпчикові діаграми національного складу населення; секторну діаграму виробництва електроенергії; схеми: галузевої структури промисловості, зв’язків електроенергетики з іншими галузями, внутрішньогалузевих і міжгалузевих зв’язків у машинобудуванні; статистичні дані соціально-економічного розвитку України; паливної промисловості, щодо виробництва електроенергії; щодо обсягів виробництва металургійної продукції; щодо сільськогосподарського виробництва; щодо обсягів зовнішньої торгівлі України; сучасні тенденції розвитку, технологічні та економічні перспективи промисловості будівельних матеріалів;проблеми й перспективи розвитку свого економічного району.
5. Встановлює, визначає: зв’язок економічної і соціальної географії з іншими науками; склад ПЕК; особливості сучасної електроенергетики України; зв’язки хімічної промисловості з іншими галузями; структуру сільського господарства та особливості сільськогосподарського виробництва.
6. Пояснює: вплив географічного положення України на її місце в Європі та світі; що таке адміністративно-територіальний поділ; причини нерівномірного розміщення населення, причини депопуляції населення; причини строкатого національного складу населення України, причини виникнення діаспор; причини неповної зайнятості трудових ресурсів, зміни в структурі зайнятості; зміни в господарському комплексі України за роки незалежності; фактори розміщення галузей – металургійної, машинобудівної, хімічної, лісової і деревообробної, легкої, харчової,; роль машинобудування в економіці країни; походження назв географічних об’єктів своєї місцевості.
7. Обґрунтовує, оцінює Необхідність раціонального використання лісових ресурсів; соціальні проблеми в сільській місцевості; значення високого рівня професійної компетентності трудових ресурсів для подальшого розвитку держави; значення промисловості в господарстві України на конкретних прикладах; проблеми, що відбуваються в сільському господарстві; значення легкої промисловості та художніх промислів для задоволення матеріальних і духовних потреб населення; вплив соціальної сфери на ефективність національної економіки та задоволення духовних і соціальних потреб населення
8. Характеризує: Економіко-і політико-географічне положення, статево-вікову структуру населення, її наслідки; особливості національного складу населення; забезпеченість трудовими ресурсами різних областей України, їх якісний склад; особливості територіальної структури господарства; зміни в галузевій структурі промисловості на сучасному етапі та особливості її розміщення; наслідки впливу металургійної промисловості на довкілля; галузі машинобудування; сировинну базу хімічної промисловості, сировинну базу промисловості будівельних матеріалів; роль харчової промисловості у формуванні експортного потенціалу країни; рослинництво і тваринництво, техніко-економічні особливості різних видів транспорт; рівень розвитку окремих галузей соціальної сфери та їх проблеми; природні умови, ресурси, населення, господарство своєї області
9. Проектує перспективи розвитку своєї області

 

 

3. Навчально-методичний комплексз вивчення курсу (для вчителя) складається зПрограми (у зв’язку з поверненням до одинадцятирічної школи чинною є програма, видана у 2006 р.)., підручників, атласу, методичних посібників, науково-методичних періодичних видань – журналів «Географія» і «Географія та основи економіки в школі», збірників тестових завдань, посібником «Збірник завдань для державної підсумкової атестації з географії. 9 клас» тощо.

Для учня комплекс складається з підручника, атласу, контурної карти, мультимедійного підручника.

Центральне місце в навчально-методичному комплексі належить підручнику. Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 02.02.09 №56 гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» надано підручникам–переможцям Всеукраїнського конкурсу рукописів підручників для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів:

1. Географія 9 клас (авт. Гілецький Й.Р.) видавництво «Підручники і посібники»;

2. Географія 9 клас (авт. Надтока О.Ф., Топузов О.М.) ВД «Світ знань»;

3. Географія 9 клас (авт. Пестушко В.Ю., Уварова Г.Ш.) видавництво «Генеза»;

4. Географія 9 клас (авт. Садкіна В.І., Гончаренко О.В.) видавництво «Оберіг».

Усі підручники відповідають державній програмі.

 

Названі підручники за якістю є третім поколінням підручників з географії в незалежній Україні. В їхньому основному тексті добре витлумачені поняття, наведені нові дані з суспільного життя України. Основний текст доповнюють оригінальні рубрики з додатковим текстом, яких найбільше в підручнику Пестушко – Уварової: «Нотатки краєзнавця», «Географія культури», «Історична довідка», «Наука стверджує»; «Чи знаєте ви, що..» (остання – з підручника Гілецького).

Велика кількість різноманітних ілюстрацій схем, графіків, картосхем, фотографій в поєднанні з текстом створюють образ суспільного простору України. Методичний апарат підручників-переможців відзначається різнорівневими завданнями апарату засвоєння знань, наявністю в ньому блоку практичних завдань, а в підручнику Садкіної –Гончаренко – оригінальними завданнями соціогеографічного практикуму, в підручнику Надтоки – Тупузова до тем виділено проблемний блок «Вирішуємо проблему».

Підручники з курсу різних авторів дають можливість вибирати вчителеві найбільш відповідний до специфіки школи основний засіб вивчення географії у 9-му класі. Проте нові підручники не так швидко проникають в освітній простір України, а моніторинг якості географічної освіти, що був проведений згідно наказу Міністерства освіти і науки України 10 березня 2010 року у п’яти областях України – Дніпропетровській, Волинській, Миколаївській, Сумській та Хмельницькій, показав, що підручники з економічної і соціальної географії як вчителі так і учні сприймають не однозначно.

На запитання щодо рівня підручників з географії України більшість вчителів у відмітили, що підручники, в основному відповідають програмі, принципам науковості, систематичності, послідовності і логічності викладення матеріалу. Основними їх недоліками вчителі вважають невідповідність віковим особливостям учнів (про це заявили 40% опитаних вчителів), а також те, що матеріал викладено складною мовою; підручники перенасичені термінами та поняттями, містять застарілі статистичні дані. Їх використання для самостійної роботи вдома учнями майже неможливе через надмірне перевантаження тексту (згідно нормативу, учень 9-го класу має готувати домашнє завдання з географії упродовж 35 хв.).

На думку вчителів повністю самостійно можуть засвоїти матеріал підручника близько 30% учнів, частково – 35%, не можуть – 35%, більшість учнів не можуть засвоїти більшість термінів і понять, викладених у підручнику.

На запитання анкети “Яким би ви хотіли бачити підручник із «Географії України» учні відповіли:

· збільшити кількість цікавого матеріалу – 87,2%;

· збільшити кількість ілюстрацій – 76,3%;

· збільшити кількість цікавих завдань різного рівня – 45,3%;

· спростити мову викладення навчального матеріалу –43,5%;

· вилучити складні терміни і поняття – 47%.

 

Другим після підручника засобом осягнення змісту курсу є атлас, який містить збірку тематичних економічних карт. Окрім поліграфічного варіанта атласу можна користуватись, за наявності в школі комп’ютерної мережі, електронним варіантом атласу, який видає Інститут передових технологій. Окрім карт, аналогічних традиційному атласу, електронний містить завдання для роботи з картами, ілюстративний фотографічний матеріал, короткі відео сюжети про міста-культурні центри України.

 

4.Курс складається зі Вступу і п’яти розділів: «Україна на карті світу», «Населення України», «Господарство України», «Територіальний поділ України», «Географія своєї області».

Вступзнайомить учнів з предметом суспільної географії, її структурою і зв’язками з іншими науками. На цьому ж уроці учні дізнаються про вітчизняних вчених-географів: П.Чубинського, С.Рудницького, В. Кубійовича та ін. Акцент на цьому уроці має бути на виховання свідомої любові до України на прикладі С.Рудницького.

У процесі вивчення розділу «Україна на карті світу» важливо сформувати у школярів два основних поняття – «економіко-географічне положення» та «геополітичне положення» країни, чітко визначивши різницю між ними, показати переваги транзитного положення нашої держави для подальшої інтеграції в європейський економічний простір. Вивчаючи другу тему, доцільно звернути увагу на можливі сучасні зміни в адміністративно-територіальному устрої з позицій історії формування українських земель. Для формування просторової уяви в цьому розділі і надалі, під час вивчення економічних районів, своєї області доцільно застосовувати ментальні карти, які є відтворенням на папері образу території з пам’яті.

У процесі вивчення розділу «Населення України» варто ретельно проаналізувати особливості демографічної ситуації в країні в цілому та в окремих регіонах, зокрема в тому, де живуть учні, акцентувавши увагу на факторах, що нині впливають на природний приріст населення—зміні цінностей, причини суттєвих відмінностей у територіальному розподілі природного руху населення. Важливим є й аналіз міграційних процесів, що відбуваються в Україні на сучасному етапі та їх наслідки. Слід звернути увагу на національну політику держави, яка реально враховує інтереси всіх народів, що проживають в межах країни, створення умов для вільного розвитку національних мов і культур, виховання взаємної поваги до національних традицій.

Під час вивчення населення важливо не тільки сформувати поняття «економічно активне населення» та «трудові ресурси», а й показати проблеми безробіття, які різко загострилися в Україні з початком економічних реформ. Необхідно також звернути увагу учнів на структуру трудових ресурсів, особливості їхньої зайнятості, насамперед, за галузями господарства. Аналізуючи трудоресурсний потенціал, слід врахувати територіальні особливості його розподілу.

Остільки цей розділ за змістом найцікавіший для учнів, наголос необхідно поставити на проблемне навчання, в якому домінуватимуть такі методи, як «мозковий штурм», «дискусія», а також на формування світоглядних цінностей.

Наприклад, в темі «Механічний рух населення» учням пропонується для вирішення одна із проблем:

1. Еміграція трудових ресурсів –це покращення матеріальних умов чи перехід у рабство?

2. Еміграція трудових ресурсів –це біль людей чи порятунок?

3. Чи потрібно боротись з еміграцією?Які шляхи подолання проблеми еміграції трудових ресурсів ви пропонуєте?

Учні вирішують проблему, використовуючи прийом “дерево рішень».

 

Важливим є розділ «Господарство». Вже з перших уроків необхідно чітко сформулювати поняття «господарство», «галузева структура господарства», «територіальна структура господарства», «економічний потенціал», «галузь» і «міжгалузевий комплекс», які поступово наповнюються конкретним змістом при розгляді окремих галузей.

Учнів слід вчити характеризувати галузь господарства за планом:

1. Основні господарські функції галузі;

2. Показники сучасного розвитку;

3. Ресурсна база;

4. Умови і райони розміщення;

5. Провідні підприємства галузі;

6. Проблеми і перспективи розвитку.

Вчитель може доповнювати цей перелік іншою інформацією, залежно від потреб конкретного класу, школи, регіону.

У процесі аналізу складу таких галузей, як чорна металургія, машинобудування, хімічна та лісова галузі промисловості варто врахувати зміни в галузевій структурі в зв'язку з введенням у дію нової класифікації господарської діяльності.

Необхідно акцентувати увагу учнів на змінах щодо значного зменшення частки добувної промисловості, машинобудування, хімічної і легкої промисловості, та пояснити причини глибокої кризи в окремих галузях. Доцільно для такого аналізу використовувати офіційну статистичну інформацію, яка дасть змогу здійснити порівняння основних показників розвитку галузей господарства, побачити динаміку і темпи зростання чи спаду окремих з них.

Слід звернути увагу учнів на особливості сучасної державної економічної політики, спрямованої на створення збалансованої високоефективної ринкової економіки при збереженні державного регулювання в певних господарських сферах.

Дуже важливо під час аналізу форм зовнішніх економічних зв'язків ретельно розглянути не тільки зовнішню торгівлю, а й приділити увагу новим формам економічного співробітництва, що поступово розвиваються в Україні. Серед них: інвестування та кредитування, які є особливо важливими в період фінансової кризи, спільне підприємництво, науково-технічне співробітництво, формування міжнародного ринку праці, міжнародний туризм тощо.

У розділі «Територіальний поділ України» варто приділити особливу увагу характеристиці економічних районів, розглядаючи територіальну структуру господарства з позицій узагальнення знань з попередніх розділів. Також важливо показати учням конкурентні переваги і недоліки окремих регіонів України, підкреслити особливості регіональної політики держави на сучасному етапі.

Незважаючи на те, що на вивчення своєї області виділено невелику кількість годин, учителі географії мають змогу на прикладах своєї місцевості показати особливості розвитку економіки, структурні зміни, що відбулися в господарстві, проаналізувати існуючі проблеми та разом з учнями «пошукати» шляхи виходу із складних економічних і соціальних ситуацій.

У процесі вивчення географії України в 9 класі програмою передбачено виконання 10 практичних робіт. Важливо використовувати різноманітні наочні, графічні та статистичні матеріали з метою розвитку самостійності учнів, вміння аналізувати раніше не знайому економічну інформацію, зіставляти та узагальнювати інформацію.

«Економічну та соціальну географію своєї області» необхідно вивчати відповідно до програми «Рідний край» упродовж 17 год.(за рахунок годин варіативної складової навчального плану)».

 

Загалом, методичні підходи до вивчення курсу можна окреслити так:

· Всі теми вивчати на різних просторових рівнях –від державного до місцевого, викликаючи тим самим, зацікавлення учнів до властивостей і проблем простору, який їх оточує;

· Навчальну інформацію необхідно пов’язувати з реаліями життя, «загострюючи» такі її аспекти, які викликають емоції, мають вплив на формування світогляду;

· Максимально використовувати позитивні приклади вирішень просторових проблем, апелювати до такого ж досвіду за межами України;

· Застосовувати проблемний виклад і залучати учнів до вирішення навчальних проблемних ситуацій.

5. На уроці географії в 9-му класі, побудованому за схемою комбінованого, вчителі використовують різні прийоми, методи і форми роботи, чергуючи їх для досягнення освітнього результату. Найбільш поширені з них наведені в таблиці 2.

Таблиця 2.


Поделиться:

Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 198; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты