Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаМетоди, прийоми і форми роботи на уроках з економічної і соціальної географії України
Читайте также:
  1. Quot;Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та процесуальних законів щодо додаткових заходів
  2. Quot;Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та процесуальних законів щодо додаткових заходів
  3. Quot;Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та процесуальних законів щодо додаткових заходів
  4. V. Семинар. Тема 6. Формирование информационной среды общества
  5. VI этап. Оптимизация соотношения внутренних и внешних источников формирования собственных финансовых ресурсов.
  6. VI. Методичні вказівки до виконання курсової роботи.
  7. VII этап. Формирование эффективных условий привлечения кредитов
  8. А. Особенности формирования древнерусской культуры
  9. Автоматичне регулювання режиму роботи очисного комбайна 1Г405.
  10. Автоматичне регулювання режиму роботи очисного комбайна 1Г405.

 

№ з/п Назва прийому, методу Опис прийому, методу Застосування на уроці, навчально-виховні результати
1. «Знаю-хочу знати-вивчив» (ЗХВ) Вчитель записує на дошці три позиції ЗХВ, учні заповнюють перші дві на початку уроку, третю – в кінці. Актуалізація опорних знань, підсумки уроку. Мотивує, сприяє свідомому засвоєнню матеріалу
2. Мікрофон Учитель формулює проблему (ставить проблемне питання). Учням пропонується якийсь предмет, який виконуватиме роль мікрофона. Учні висловлюються по черзі, лаконічно і швидко (не більше однієї хвилини)і передають "мікро-фон" далі, беручи по черзі слово. Відповіді учнів не коментуються і не оціню-ються.   Актуалізація опорних знань, закріплення знань Надає можливість кожному сказати щось швидко, по черзі, відповідаючи на запитання або ж висловлюючи свою думку чи позицію
3. Карусель Учні утворюють два кола – зовнішнє і внутрішнє. Запитання задають учасники зовнішнього кола, переміщуючись після команди ведучого до наступного учасника внутрішнього кола. Залежно від місця на етапі уроку запитання готують учні або вчитель. Опитування домашнього завдання, закріплення вивченого матеріалу. Повторює навчальну інфор-мацію, вчиться формулювати запитання, оцінювати відпо-відь однокласника, створює для опитування сприятливе емоційне тло.
4. Розповідь Опис явища, процесу, території Вивчення нового матеріалу: актуалізація опорних знань, формування уявлень. Мотивує, формує образ явища, території, об’єкта
5. Пояснення із застосуванням схе-матичної наочнос-ті, графіків, фор-мул Опис явища, процесу, об’єкта з виявленням причинно-наслідкових зв’язків і доведенням їх усталеності. Вивчення нового матеріалу: формування понять, причин-но-наслідкових зв’язків. Формує засади просторової компетентності, розвиває аб-страктне мислення
6. Робота з текстом підручника Складання тез, ОІС, логічний аналіз Вивчення нового матеріалу, закріплення. Привчає до самостійної роботи з навчальними посібниками, формує вміння аналізувати і систематизувати інформацію.
7. Робота з економічними картами З’ясування поширення еконо-мічних явищ і об’єктів, зіставлення карт, виготов-лення картосхем Вивчення нового матеріалу, закріплення. Формує просторову компетентність
8. Робота з ілюстра-тивним апаратом підручника Опис, порівняння, виявлення характерних ознак об’єктів, тенденцій розвитку явищ Вивчення нового матеріалу, закріплення.  
9. Географічне аудіювання Читання та обговорення актуального для теми тексту з періодичних, довідкових або наукових видань Закріплення знань. Поглиблює вміння виділяти головну думку написаного, розширює предметний кругозір.
10. Підсилена лекція Складається з двох частин: в першій учням пропонується записати те, що їм відомо із оголошеної проблеми. В другій частині учитель читає лекцію і ознайомлює з додатковим матеріалом з теми. Учні записують по ходу (чи після) прослуховування нову для них інформацію, що дає відповідь на поставлену проблему. Вивчення нового матеріалу. Демонструє алгоритм розв’я-зання проблеми, розвиває увагу і зацікавленість школярів.
11. Робота з інформаційними картками Учень або мала група виготовляє картки з текстовою, графічною інформацією з якогось питання (характеристика національної меншини, галузі господарства, ресурсного басейну тощо) і з запитаннями до неї Вивчення нового матеріалу. Формує уміння працювати з джерелами інформації, вибирати головне, ставити запитання.
12. Перехресні групи (мозаїка) На першому етапі учні працюють індивідуально з дидактичним текстом і картою, вивчаючи інформацію про конкретний чинник, сторону явища, на другому – формують малі групи, в яких є «спеціалісти» з різних сторін вивченого явища. Вони обмінюються здобутими знаннями, навчаючи один одного. Вивчення нового матеріалу, який відзначається значним фактажем, що не потребує пояснення вчителя. Сприяє глибшому засвоєнню інформації, формує соціальну компетентність
13. Дискусія Обговорення певного питання з метою взаємозбагачення інформацією про предмет обговорення та досягнення мети (істини) Мотивація, вивчення нового матеріалу, закріплення. Розвиває вміння аргументу-вати і висловлювати думки; комунікативні здібності  
14. Мозковий штурм Під час обговорення проблеми в малих групах необхідно висловити найбільшу кількість ідей за невелику кількість часу та здійснити їхній відбір. Вивчення нового матеріалу, закріплення. Сприяє розвитку творчого мислення, вчить працювати в команді.
15. Дерево рішень На першому етапі вчитель ставить проблему, яка не має однозначного вирішення, на другому – дає необхідну інформацію щодо проблеми. На дошці записується схема «Дерева рішень», які пропонує кожна з малих груп Вивчення і закріплення нового матеріалу. Допомагає оволодіти спо-собом розв’язання проблем, стимулює творчу уяву.
16. Ментальна карта Створення образу території з пам’яті, без врахування масштабу Актуалізація опорних просторових знань, закріплення вивченого. Розвиває просторову уяву, формує просторову компетентність
17. Кубування Характеристика явища, об’єкта, яка розкриває основні його грані. Для застосування прийому необхідно використати кубик, грані якого містять завдання різної складності: 1.опишіть …, 2. асоціюйте … 3 порівняйте .., 4 проаналізуйте…5.знайдіть аргументи «за» і «проти»..6. застосуйте… Опитування домашнього завдання, закріплення вив-ченого матеріалу; Формує навики давати лаконічну і точну характеристику об’єкта.
18. Діаграма Вена Учні порівнюють два або три географічні об’єкти, використовуючи кола, які перетинаються. В утворений перетином спільний сегмент вписують спільні ознаки об’єктів, а поза ним – в площині кожного кола – індивідуальні особливості.   Перевірка і закріплення вивченого; дає можливість наочно порівнювати галузі, економічні райони, області, міста тощо.
19. Сенкан Опис явища, об’єкта. Перший рядок - іменник, який позначає суть, зміст тему. Другий рядок - два прикметники, які описують властивості. Третій рядок - три дієслова, які вказують на його вплив, діяльність. Четвертий рядок - речення з чотирьох слів, що висловлює основну думку теми. П'ятий рядок – яскравий вислів, афоризм, який висловлює сутність явища. Застосовують для закріплення чи перевірки засвоєних учнями знань, для виділення найсуттєвіших рис явища чи об'єкта. Вчить лаконічно і точно висловлюватись, створює ефект конкуренції і супер-ництва між групами чи окремими учнями
20. Гронування У стовбурі грона, який розміщений в центрі аркуша, пишеться назва теми. Підтеми-супутники зобража-ють по боках у менших овалах, та з’єднують лініями зі стовбуром Актуалізація опорних знань, закріплення вивченого. Дає можливість пригадати і систематизувати знання, наштовхує на нові ідеї
21. Соціогеографічний практикум Індивідуальна або колективна робота над завданнями проблемного характеру, пов’язаних з реаліями життя Закріплення вивченого, домашнє завдання; Мотивує вивчення теми, формує життєві компетент-ності

 Запитання і завдання для самостійної роботи та самоконтролю

1. Сформулюйте мету вивчення курсу «Економічна і соціальна географія України».


Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 40; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты