Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Лекція 14. Методика вивчення економічної і соціальної географії України
Мета:ознайомити студентів з основними навчально-виховними цілями і завданнями курсу, його змістовою структурою; проаналізувати державні вимоги щодо рівнів предметної компетенції, якими мають володіти дев’ятикласники, ознайомити зі складовими навчально-методичного комплексу для вчителя, вказати основні методичні підходи до вивчення окремих розділів курсу, систематизувати найбільш поширені методи, прийоми і форми роботи на різних етапах уроку з вивчення курсу, розвивати фахову і педагогічну компетентність студентів.

Студент має знати:

мету, завдання і значення курсу в системі шкільної географічної освіти; склад навчально-методичного комплексу з курсу; організаційні і методичні особливості навчання дев’ятикласників, які випливають з психологічних властивостей раннього юнацтва, мети та змісту курсу; структуру курсу та основні завдання кожного розділу; методичні підходи до його вивчення.

Уміти:

аналізувати ефективність запропонованих моделей вивчення курсу, викладених в методичній літературі; розробляти власні методичні схеми вивчення тем курсу; володіти прийомами формування понять і закономірностей, які розглядає курс, способами активізації навчання, інтерактивними методами формування предметних і життєвих компетенцій.

 

План

1. Місце в шкільній освіті і головні завдання курсу

2. Психологічні властивості дев’ятикласників

3. Навчально-методичний комплекс з курсу

4. Структура, основні завдання та методичні підходи до вивчення окремих розділів

5. Поєднання методів, прийомів і форм роботи на комбінованому уроці з курсу.

 

 

Цей курс є новим для учнів за змістом, оскільки розглядає соціально-економічні особливості розвитку нашої держави. Тому курс економічної і соціальної географії України спрямований на розвиток не тільки географічного, а й економічного мислення школярів, яке ґрунтується на цілісному уявленні про взаємозалежність галузевого та територіального розвитку господарства.

Курс є базовим в основній школі щодо засвоєння учнями економічних понять, закономірностей, принципів і факторів розміщення населення та галузей господарства.

Основними завданнями при його вивченні є формування в учнів системи знань про тенденції розвитку господарського комплексу країни, географію галузей господарства, особливості зовнішньоекономічних зв'язків та економічних районів. Особливо важливим є формування в них просторового сприйняття економіки країни, показ багатоцільової організації конкретної території (економічної, соціальної, екологічної, рекреаційної).

Все вищеперераховане можна віднести до предметних або тактичних за своїми наслідками завдань, але є ще й стратегічні завдання, які покликаний формувати курс зважаючи на психологічно-вікові особливості та предметну підготовку дев’ятикласників. З огляду на це формування нових і поглиблення вже набутих компетентностей – основне завдання курсу.

Узагальнено економіко- і соціально географічну компетентність можна визначити як спроможність на підставі розуміння особливостей географічного простору України, чинників, які його формують, творити власну модель життя в цій країні.

Саме компетентності, а не сукупність фактичних знань, наявність яких підтверджує тестування, мають стати мірою засвоєння курсу. Поки що проблемою для нашої шкільної освіти залишається спосіб виміру наявності компетентностей, хоча нічого не відомого начебто і немає – змінити характер тестів, відповіді на які демонстрували б здатність учня до критичного мислення, креативних рішень, раціональної поведінки. Саме такі риси є затребуваними сучасними роботодавцями в розвинутому світі, а дев’ятикласники починають замислюватись над вибором професії і проектують свій стиль життя.

Курс «Економічної і соціальної географії України», спрямований на формування соціальної та поглиблення предметної,інформаційної та ціннісно-смислової компетенцій.

Соціальну компетентність можна розглядати як спроможність виконувати певні дії в різних сферах життєдіяльності. До таких дій належать:

· співпраця, робота в команді, комунікативні навички;

· здатність приймати свої рішення і прагнути до розуміння власних потреб і вимог;

· розвиток особистісних якостей, саморегуляції;

· культура міжособистісних відносин та ін..

Чому цей вид компетентності ми виділяємо аж під час вивчення суспільної географії України?

Тому що формуванню соціальної компетентності сприяють психологічні особливості раннього юнацтва (14-15 років), для якого характерні:

· Усвідомлення власної індивідуальності, розвиток особистісної рефлексії, зростання рівня соціальних домагань;

· Потреба самовизначення, прояв інтересу до свого майбутнього життя, замислення над вибором професії;

· Якісна зміна структури навчальної мотивації, ставлення до навчальної діяльності як до засобу реалізації життєвих планів;

· Критичне мислення і намагання сформувати власну думку, вирішальний етап становлення світогляду;

· Розвинуте вміння логічно мислити, аргументувати відповідь, узагальнювати й виявляти закономірності, виділяти істотні ознаки об’єкта або явища;

· Мотиви діяльності мають здебільшого соціальну спрямованість (в 14 років лише п’ята частина підлітків намагаються уявити своє майбутнє, в 15 років його планують більшість учнів)

· Суттєва перебудова емоційної сфери, початок самовиховання, домінування неформальних взаємин, формування громадянської активності та відповідальності.

 

Враховуючи необхідність формування соціальної компетентності, вчитель географії добирає методи і форми роботи під час вивчення курсу. Перевагу у вирішенні цього завдання матимуть активні (проблемні) та інтерактивні методи навчання, прийоми розвитку критичного мислення,соціогеографічний практикум, як новий для шкільної географії тип завдань, в якому навчальний матеріал пов’язаний з реаліями сучасного життя.

Інформаційна компетентність зростає в рамках курсу, остільки учням доводиться шукати найновішу суспільну інформацію в Глобальній мережі, користуватись електронними газетами і журналами, інформацією з освітнього порталу Auditorium. ru, де у вільному доступі перебуває більше 4000 книг і журналів (безкоштовна версія програми доступу до порталу – Adobe Acrobat Reader 5.0) тощо. Дев’ятикласники вчаться працювати й з такими джерелами інформації як статистичні щорічники, за якими можна встановити тенденцію розвитку суспільних явищ (з цією метою використовують матеріали сайту Державного комітету статистики України www.ukrstat/gov/ua., періодичними виданнями.

Предметна компетентність дев’ятикласників розширюється за рахунок нових понять, яких понад сім десятків, і поглиблюється за рахунок поєднання знань з фізичної та новоздобутих із суспільної географії; роботи з економічними картами, побудови графіків і складання картосхем, виконання практичних робіт і завдань соціогеографічного практикуму.

Рівні предметної компетентності різні і загалом відображають шлях наукового пізнання: опис – пояснення –передбачення. В таблиці 1 показано різновиди рівнів вимог, які висуває перед дев’ятикласниками навчальна програма.

 

Таблиця 1.


Поделиться:

Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 174; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты