Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЛекція 14. Методика вивчення економічної і соціальної географії України
Читайте также:
  1. Quot;Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та процесуальних законів щодо додаткових заходів
  2. Quot;Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та процесуальних законів щодо додаткових заходів
  3. Quot;Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та процесуальних законів щодо додаткових заходів
  4. Аксіологічний підхід до вивчення педагогічних явищ.
  5. Аналіз зразків організації бесіди під час вивчення нового матеріалу
  6. Андрусівське перемир'я 1667 р. "Вічний мир" та його наслідки для України.
  7. Ауки України
  8. БЕРЕЗИН Ф. Б., МИРОШНИКОВ М. П., СОКОЛОВА Е. Ю. МЕТОДИКА МНОГОСТОРОННЕГО ИССЛЕДОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ. — М., 1994
  9. Бюджетна система України
  10. В. Методика выбора оптимальной структуры управленческих отношений в зависимости от стратегии фирмы и др. факторов внешней и внутренней среды фирмы.

Мета:ознайомити студентів з основними навчально-виховними цілями і завданнями курсу, його змістовою структурою; проаналізувати державні вимоги щодо рівнів предметної компетенції, якими мають володіти дев’ятикласники, ознайомити зі складовими навчально-методичного комплексу для вчителя, вказати основні методичні підходи до вивчення окремих розділів курсу, систематизувати найбільш поширені методи, прийоми і форми роботи на різних етапах уроку з вивчення курсу, розвивати фахову і педагогічну компетентність студентів.

Студент має знати:

мету, завдання і значення курсу в системі шкільної географічної освіти; склад навчально-методичного комплексу з курсу; організаційні і методичні особливості навчання дев’ятикласників, які випливають з психологічних властивостей раннього юнацтва, мети та змісту курсу; структуру курсу та основні завдання кожного розділу; методичні підходи до його вивчення.

Уміти:

аналізувати ефективність запропонованих моделей вивчення курсу, викладених в методичній літературі; розробляти власні методичні схеми вивчення тем курсу; володіти прийомами формування понять і закономірностей, які розглядає курс, способами активізації навчання, інтерактивними методами формування предметних і життєвих компетенцій.

 

План

1. Місце в шкільній освіті і головні завдання курсу

2. Психологічні властивості дев’ятикласників

3. Навчально-методичний комплекс з курсу

4. Структура, основні завдання та методичні підходи до вивчення окремих розділів

5. Поєднання методів, прийомів і форм роботи на комбінованому уроці з курсу.

 

 

Цей курс є новим для учнів за змістом, оскільки розглядає соціально-економічні особливості розвитку нашої держави. Тому курс економічної і соціальної географії України спрямований на розвиток не тільки географічного, а й економічного мислення школярів, яке ґрунтується на цілісному уявленні про взаємозалежність галузевого та територіального розвитку господарства.

Курс є базовим в основній школі щодо засвоєння учнями економічних понять, закономірностей, принципів і факторів розміщення населення та галузей господарства.

Основними завданнями при його вивченні є формування в учнів системи знань про тенденції розвитку господарського комплексу країни, географію галузей господарства, особливості зовнішньоекономічних зв'язків та економічних районів. Особливо важливим є формування в них просторового сприйняття економіки країни, показ багатоцільової організації конкретної території (економічної, соціальної, екологічної, рекреаційної).Все вищеперераховане можна віднести до предметних або тактичних за своїми наслідками завдань, але є ще й стратегічні завдання, які покликаний формувати курс зважаючи на психологічно-вікові особливості та предметну підготовку дев’ятикласників. З огляду на це формування нових і поглиблення вже набутих компетентностей – основне завдання курсу.

Узагальнено економіко- і соціально географічну компетентність можна визначити як спроможність на підставі розуміння особливостей географічного простору України, чинників, які його формують, творити власну модель життя в цій країні.

Саме компетентності, а не сукупність фактичних знань, наявність яких підтверджує тестування, мають стати мірою засвоєння курсу. Поки що проблемою для нашої шкільної освіти залишається спосіб виміру наявності компетентностей, хоча нічого не відомого начебто і немає – змінити характер тестів, відповіді на які демонстрували б здатність учня до критичного мислення, креативних рішень, раціональної поведінки. Саме такі риси є затребуваними сучасними роботодавцями в розвинутому світі, а дев’ятикласники починають замислюватись над вибором професії і проектують свій стиль життя.Курс «Економічної і соціальної географії України», спрямований на формування соціальної та поглиблення предметної,інформаційної та ціннісно-смислової компетенцій.

Соціальну компетентність можна розглядати як спроможність виконувати певні дії в різних сферах життєдіяльності. До таких дій належать:

· співпраця, робота в команді, комунікативні навички;

· здатність приймати свої рішення і прагнути до розуміння власних потреб і вимог;

· розвиток особистісних якостей, саморегуляції;

· культура міжособистісних відносин та ін..

Чому цей вид компетентності ми виділяємо аж під час вивчення суспільної географії України?

Тому що формуванню соціальної компетентності сприяють психологічні особливості раннього юнацтва (14-15 років), для якого характерні:

· Усвідомлення власної індивідуальності, розвиток особистісної рефлексії, зростання рівня соціальних домагань;

· Потреба самовизначення, прояв інтересу до свого майбутнього життя, замислення над вибором професії;

· Якісна зміна структури навчальної мотивації, ставлення до навчальної діяльності як до засобу реалізації життєвих планів;

· Критичне мислення і намагання сформувати власну думку, вирішальний етап становлення світогляду;

· Розвинуте вміння логічно мислити, аргументувати відповідь, узагальнювати й виявляти закономірності, виділяти істотні ознаки об’єкта або явища;· Мотиви діяльності мають здебільшого соціальну спрямованість (в 14 років лише п’ята частина підлітків намагаються уявити своє майбутнє, в 15 років його планують більшість учнів)

· Суттєва перебудова емоційної сфери, початок самовиховання, домінування неформальних взаємин, формування громадянської активності та відповідальності.

 

Враховуючи необхідність формування соціальної компетентності, вчитель географії добирає методи і форми роботи під час вивчення курсу. Перевагу у вирішенні цього завдання матимуть активні (проблемні) та інтерактивні методи навчання, прийоми розвитку критичного мислення,соціогеографічний практикум, як новий для шкільної географії тип завдань, в якому навчальний матеріал пов’язаний з реаліями сучасного життя.

Інформаційна компетентність зростає в рамках курсу, остільки учням доводиться шукати найновішу суспільну інформацію в Глобальній мережі, користуватись електронними газетами і журналами, інформацією з освітнього порталу Auditorium. ru, де у вільному доступі перебуває більше 4000 книг і журналів (безкоштовна версія програми доступу до порталу – Adobe Acrobat Reader 5.0) тощо. Дев’ятикласники вчаться працювати й з такими джерелами інформації як статистичні щорічники, за якими можна встановити тенденцію розвитку суспільних явищ (з цією метою використовують матеріали сайту Державного комітету статистики України www.ukrstat/gov/ua., періодичними виданнями.

Предметна компетентність дев’ятикласників розширюється за рахунок нових понять, яких понад сім десятків, і поглиблюється за рахунок поєднання знань з фізичної та новоздобутих із суспільної географії; роботи з економічними картами, побудови графіків і складання картосхем, виконання практичних робіт і завдань соціогеографічного практикуму.

Рівні предметної компетентності різні і загалом відображають шлях наукового пізнання: опис – пояснення –передбачення. В таблиці 1 показано різновиди рівнів вимог, які висуває перед дев’ятикласниками навчальна програма.

 

Таблиця 1.


Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 38; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.015 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты