Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Вищі органи управління комерційного банку
Згідно чинного законодавства в Україні банки створюються у формі публічного акціонерного товариства та кооперативного банку. Відповідно структура вищих органів управління в них є подібною і складається із загальних зборів учасників (в акціонерних товариствах – загальні збори акціонерів), спостережної ради та правління (ради директорів). Органами контролю банку є ревізійна комісія та внутрішній аудит банку.

До компетенції загальних зборів банку належить прийняття рішень щодо:

1) визначення основних напрямів діяльності банку та затвердження звітів про їх виконання;

2) внесення змін та доповнень до статуту банку;

3) зміни розміру статутного капіталу банку;

4) призначення та звільнення голів та членів спостережної ради банку, ревізійної комісії;

5) затвердження річних результатів діяльності банку, включаючи його дочірні підприємства, затвердження звітів та висновків ревізійної комісії та зовнішнього аудитора;

6) розподілу прибутку;

7) припинення діяльності банку, призначення ліквідатора, затвердження ліквідаційного балансу.

Спостережна рада банку обирається загальними зборами з числа учасників банку або їх представників. Повноваження та порядок роботи цього органу визначаються статутом банку або положенням про раду. Члени спостережної ради банку не можуть входити до складу правління (ради директорів) банку та ревізійної комісії банку.

Спостережна рада банку виконує такі функції:

1) призначає і звільняє голову та членів правління (ради директорів) банку;

2) контролює діяльність правління (ради директорів) банку;

3) визначає зовнішнього аудитора;

4) встановлює порядок проведення ревізій та контролю за фінансово-господарською діяльністю банку;

5) приймає рішення щодо покриття збитків;

6) приймає рішення щодо створення, реорганізації та ліквідації дочірніх підприємств, філій і представництв банку, затвердження їх статутів і положень;

7) здійснює інші повноваження, делеговані загальними зборами учасників банку.

З метою оперативного контролю за поточною діяльністю виконавчого органу всі банки створюють службу внутрішнього аудиту, яка підзвітна та підпорядкована правлінню банку. ЇЇ повноваження та порядок роботи визначаються відповідним положенням про внутрішній аудит, затвердженим виконавчим органом банку. Кандидатура керівника служби внутрішнього аудиту обов’яз­ково узгоджується із Національним банком України.

На службу внутрішнього аудиту покладено виконання таких функцій:

1) нагляд за поточною діяльністю банку;

2) контроль за дотриманням чинного законодавства, нормативно-правових актів НБУ та рішень органів управління банку;

3) перевірка результатів поточної фінансової діяльності банку;

4) аналіз інформації щодо діяльності банку, професійної придатності та дотримання повноважень посадовими особами банку;

5) розроблення та надання вищому органу управління банку висновків та пропозицій за результатами перевірок;

6) інші функції, пов’язані з наглядом та контролем за діяльністю банку.

Правління (рада директорів)банку є виконавчим органом банку, здійснює управління поточною діяльністю банку, формування фондів, необхідних для статутної діяльності банку, та несе відповідальність за ефективність його роботи згідно з принципами та порядком, встановленими статутом банку, рішеннями загальних зборів учасників і спостережної ради банку.

У межах своєї компетенції правління діє від імені банку, підзвітне загальним зборам учасників та спостережній раді банку. Правління банку діє на підставі положення, що затверджується загальними зборами учасників чи спостережною радою банку.

Голова правління (ради директорів) банку керує роботою виконавчого органу та має право представляти банк без доручення.

Ревізійна комісія здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю банку, а саме:

1)контролює дотримання банком законодавства та нормативно-правових актів НБУ;

2)розглядає звіти внутрішніх і зовнішніх аудиторів та готує відповідні пропозиції загальним зборам учасників;

3)готує висновки до звітів і балансів банку;

4)вносить на загальні збори учасників або спостережній раді банку пропозиції щодо будь-яких питань, віднесених до компетенції ревізійної комісії, які стосуються фінансової безпеки, стабільності банку та захисту інтересів клієнтів.

Ревізійна комісія обирається загальними зборами учасників банку з числа учасників або їх представників та підзвітна загальним зборам. Членами ревізійної комісії не можуть бути особи, які є працівниками банку.

Ревізійна комісія здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності банку за дорученням загальних зборів учасників, спостережної ради банку або на вимогу учасника (учасників), які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками голосів.

Повноваження ревізійної комісії банку визначаються статутом банку, а порядок її роботи — положенням про ревізійну комісію, що затверджується загальними зборами учасників (акціонерів) банку.

Щодо державного банку, то вищими органами управління в нього є наглядова рада і правління банку. Наглядова рада здійснює контроль за діяльністю правління банку з метою збереження за­лучених у вклади грошових коштів, забезпечення їх повернення вкладникам та захисту інтересів держави як акціонера державного банку та інші функції. До складу наглядової ради державного банку входять п’ятнадцять членів, які в рівних кількостях Верховною Радою, Президентом і Кабінетом Міністрів України.

Органом контролю державного банку є ревізійна комісія, персональний та кількісний склад якої визначаються наглядовою радою державного банку.

 


Поделиться:

Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 99; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2023 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты