Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаХарактеристика виконавчих органів комерційного банку
Читайте также:
  1. I. Этиологическая характеристика
  2. II. Общая характеристика искусства Древнего Египта, периодизация
  3. III, IV и VI пары черепных нервов. Функциональная характеристика нервов (их ядра, области, образование, топография, ветви, области иннервации).
  4. А Общая характеристика класса Turbellaria.
  5. А) Общая характеристика
  6. А) характеристика стационарного обслуживания
  7. Абсорберы, применяемые для очистки выбросов. Их характеристика и область применения.
  8. Адміністративно-правовий статус органів місцевого самоврядування
  9. Адреномиметические средства прямого действия. Классификация. Механизм действия. Фармакологическая характеристика отдельных препаратов. Применение.
  10. Амплитудно-частотная характеристика, полоса пропускания и затухание

Вищим виконавчим органом будь-якого вітчизняного комерційного банку є його правління на чолі з головою. В українських банках до складу правління, як правило, входять усі заступники голови. Правлінню підпорядковані постійні та тимчасові функціональні підрозділи, які сформовані в організаційну структуру певного типу.

Банки мають право створювати свої філії, представництва, які мають бути зареєстровані в НБУ, та територіально-відокремлені беззбалансові відділення.

Філія банку — це банківська установа, яка не є юридичною особою. Вона діє на підставі окремого положення, виступає від імені головного банку, має свій субкореспондентський рахунок і МФО, здійснює банківські операції на основі довіреності головного банку і дозволу, виданого регіональним управлінням НБУ за місцем знаходження філії.

Представництво банку — це установа банку, яка не є юридичною особою, діє на підставі окремого положення, виступає від імені головного банку і ним фінансується, не має права здійснювати банківські операції. Відкриває поточний рахунок у НБУ.

Банки можуть відкривати територіально відокремлені безбалансові відділення (ТВБВ), які виконують окремі банківські операції в межах його ліцензії. Операції відділень відображаються на балансі банку чи його філії залежно від підпорядкованості. Керівник відділення діє на підставі довіреності банку. Безбалансові відділення банку переважно здійснюють лише розрахунково-касове обслуговування клієнтів та вкладні операції.

А.М. Мороз зазначає, що незалежно від виду банку і його масштабності, спеціалізації та обсягу виконуваних операцій всі вони створюють функціональні підрозділи, які виконують базові банківські операції. Однак і кількість, і конкретна назва підрозділів у різних комерційних банків є неоднаковими.

У організаційній структурі банку виділяють два типи підрозділів: відділи, що виконують лінійні функції, і відділи, що виконують штабні функції.

Лінійні підрозділи безпосередньо надають банківські послуги, тобто здійснюють операційну діяльність, наприклад, приймають вклади, видають кредити, купують чи продають цінні папери тощо. Вони отримують операційні доходи і несуть відповідні витрати. Лінійні функції делегуються з вищих рівнів управління на нижчі, що створює неперервний "ланцюг команд", або "лінію" команд по вертикалі, які зв'язують один рівень з іншим.Штабні відділи банку визначають основні напрями його діяльності, виконують планові, аналітичні й обліково-контрольні функції, а також займаються обслуговуванням лінійних відділів. До таких підрозділів належать відділи планування, маркетингу, кадрів, бухгалтерія, юридичний, статистики, автоматизації та ін.

Для забезпечення додаткових заходів з метою управління ризиками законодавством передбачено створення постійно діючих комітетів, зокрема: кредитний комітет, тарифний комітет, комітет з питань управління активами та пасивами.

Кредитний комітет створюється та скликається (наприклад, щотижня) для прийняття остаточного рішення щодо надання кредиту, що приймається більшістю голосів його членів. Як правило, він складається з усіх членів правління та керівників кредитного, юридичного відділів та служби безпеки. До завдань цього комітету належить також щомісячне оцінювання якості активів та розроблення пропозицій щодо формування резерву на покриття можливих втрат.

Від політики банку, яку приймає тарифний комітет, залежить рівень та структура операційних доходів. Саме він затверджує розміри процентних ставок та комісійних плат за різні види послуг, а також щомісячно аналізує співвідношення собівартості послуг та ринкової конкурентоспроможності діючих тарифів.Комітет з питань управління активами та пасивами щомісячно розглядає собівартість пасивів та прибутковість активів і приймає рішення щодо політики відсоткової маржі, оцінює ступінь відповідності строковості активів та пасивів та надає відповідним підрозділам банку рекомендації щодо усунення розбіжностей у терміновості активів та пасивів.

Періодичний характер роботи у банках можуть мати кадрова комісія, комітет з клієнтської політики тощо.

Кадрова комісія — це консультативний орган, який діє при правлінні. Висновки кадрової комісії мають лише рекомендаційний характер. До її складу входять усі члени правління та керівники всіх відділів. Основними зав­даннями кадрової комісії є проведення конкурсів на заміщення вакантних посад та атестацій працівників (як правило, раз на рік).

У структурі найбільших українських банків основною функціональною ланкою є департаменти, окремі з яких складаються з управлінь та відділів. Найпоширенішою структурною одиницею у більшості вітчизняних банків є управління. Для регіональних банків, а також банківських філій характерною структурною одиницею є відділ.

Управління активно-пасивних операцій є традиційним підрозділом будь-якого комерційного банку. До його складу входять відділи: кредитний, цінних паперів, валютних операцій, депозитний.

Кредитний відділ здійснює кредитування підприємств, населення, співробітників; міжбанківське та міжфілійне кредитування; аналіз кредитоспроможності позичальників; розрахунок і формування страхових резервів під можливі втрати від неповернених кредитів; нарахування відсотків за кредитами; контроль позичальників; ведення рахунків овердрафту; оцінювання кредитних ризиків і визначення способів їх мінімізації; формування звітності за кредитними операціями.Повноваженнями відділу цінних паперів є купівля та продаж державних і корпоративних цінних паперів як від імені банку, так і за дорученням клієнтів, нарахування доходів за придбаними цінними паперами; емісія та розміщення як власних цінних паперів, так і сторонніх емітентів; облік акціонерів банку; нарахування і виплата дивідендів за власними акціями та витрат за борговими цінними паперами банку; депозитарні послуги; розрахунок і формування страхових резервів під можливі втрати від інвестиційної діяльності; формування звітності щодо цінних паперів.

Валютний відділ займається купівлею і продажем безготівкової валюти для клієнтів; безготівковими розрахунками за валютними рахунками; контролем за станом валютної позиції банку; формуванням курсової політики банку; контролем за роботою обмінних пунктів; продажем дорожніх чеків; відправленням, отриманням і виплатою валютних переказів клієнтів; термі­новими переказами системою Western Union; контролем за дотриманням встановлених законодавством термінів експортно-імпортних опера­цій; стягненням із клієнтів комісій за валютні операції.

Депозитний відділ виконує операції з мобілізації грошових коштів від юридичних, фізичних осіб на банківські рахунки (поточні і депозитні) та інших банків на кореспондентські та депозитні рахунки, а саме укладення угод, ведення обліку та аналізу депозитних операцій, нарахування і сплата відсотків на залишок коштів на рахунках; продаж пластикових карток; стягнення з клієнтів комісійної плати за надані послуги; формування звітності за цими операціями. Найчастіше функції цього відділу поділені як мінімум між двома підрозділами – відділами роботи окремо з юридичними та фізичними особами.

Бухгалтерське відображення усіх банківських операцій забезпечує управління бухгалтерського обліку, звітності та касових операцій. Як правило, це управління складається з таких відділів: операційного, касових операцій, зведеної звітності та економічного аналізу, внутрішньобанківського обліку та звітності, грошового обігу, обліку валютних операцій.

Операційний відділ виконує платіжні доручення клієнтів, контролює наявність коштів на рахунку та правильність оформлення платіжних документів, проводить розрахунки за безакцептними та безспірними вимогами, видає довідки і виписки з клієнтських рахунків, стягує з клієнтів комісійну плату за надані послуги, формує звітність щодо операцій клієнтів.

Відділ касових операцій приймає і видає готівку з рахунків клієнтів; стягує комісійну плату за касові операції; контролює за залишками готівки у національній та іноземній валютах; купує та продає готівку; формує звітність щодо касових операцій.

Відділ зведеної звітності та економічного аналізу формує та аналізує банківську звітність, складає платіжний календар, розраховує розмір обов'язкового резервування залучених коштів, планує бюджет банку та аналізує фактичне його виконання, планує інвестиційний бюджет, аналізує діяльність територіально відокремлених безбалансових відділень (ТВБВ).

Відділ внутрішньобанківського обліку та звітності (банківська бухгалтерія) проводить відкриття рахунків; облік основних засобів, матеріальних цінностей, нематеріальних активів, коштів; нарахування заробітної плати; нарахування і сплата податків та інших обов'язкових платежів; облік і контроль банківських витрат; формування бухгалтерської звітності.

Відділ грошового обігу контролює дотримання касової дисципліни організаціями – клієнтами банку, використання ними готівки за цільовим призначенням, своєчасність виплати зарплати; встановлює ліміти залишку готівки в касі організацій; формує звітність щодо грошового обігу.

Відділ обліку валютних операцій здійснює бухгалтерський облік валютних операцій згідно з діючими планами рахунків, щоденно переоцінює залишки валюти на рахунках клієнтів відповідно до коливань валютних курсів, формує звітність за валютними операціями.

Штабні відділи банку входять до адміністративно-господарського управління. Як правило, це: відділ автоматизації та інформаційно-технічного забезпечення, юридичний відділ, служба безпеки, сек­тор інкасації та перевезення цінностей, відділ кадрів, господарський відділ, відділ маркетингу та ін.

Відділ автоматизації та інформаційно-технічного забезпечення відповідає за підтримання комп'ютерів і програмного забезпечення банку в робочому стані, ведення операційного дня банку, який містить інформацію щодо всіх рахунків і всіх клієнтів банку; здійснює відправлення та приймання електронних платежів та пошти, пошук і знешкодження комп'ютерних вірусів, ведення системи "Банк-клієнт".

Юридичний відділ контролює дотримання законності у процесі укладення всіх угод банку, проводить юридичну оцінку заставного майна, веде претензійну роботу, бере участь у судових та арбітражних засіданнях.

Служба безпеки контролює дотриман­ня співробітниками режиму роботи, проводить інструктаж співробітників із питань банківської таємниці та техніки безпеки, співпрацює з правоохоронними органами у випадку невиконання клієнтами своїх зобов'язань.

Сектор інкасації та перевезення цінностей здійснює перевезення готівки та інших цінностей, обслуговування ТВБВ.

Відділ кадрів оформляє прийняття та звільнення працівників банку, відпустки, додаткові робочі дні тощо; контролює дотримання законодавства про працю; веде особові картки працівників та архів.

Господарський відділ організовує ремонт основних засобів та прибирання приміщень; купівлю автомобілів, оргтехніки, меблів, рекламної продукції та канцелярських товарів.

Відділ маркетингу бере участь у розробці тарифів на послуги банку, розробляє рекламні заходи, здійснює пошук і залучення нових клієнтів, контролює діяльність ТВБВ.

Управління філіями створюють комерційні банки, що мають філії. Відповідно управління керує діяльністю філій, контролює правильність проведення ними кредитної політики і здійснення кредитних операцій, допомагає впроваджувати нові методи роботи, нові технології виконання окремих банківських операцій, оцінює ефективність їх діяльності.


Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 126; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.011 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты